Antihistamine ho an'ny fanahy

Iray amin'ireo traikefa nahafinaritra indrindra teo amin'ny fiainako dia ny nitahianay ny cockatiel na budgie an'ny namana 34 taona lasa izay. Ny zanakay vavimatoa dia tsy mbola feno herintaona tamin'izany fotoana izany. Na dia efa taona maro lasa izay dia tsapako toy ny omaly ihany izany. Niditra tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny aho ary nipetraka tamim-pifaliana teo amin'ny tany izy ary feno hatsikana tarehy toa ny sarivongan'i Buddha kely. Betsaka ny olona atahorana ho faty raha mihinana sakafo sasany na voan'ny bibikely. Ny olona sasany dia mety ho marary mafy raha mihinana pizza na misotro ronono omby. Ny hafa dia tokony hialana amin'ny vokatra varimbazaha rehetra, na dia mofo aza ny mofo. Ny gandum dia zava-dehibe tamin'ny fiainan'ny olona sy ny biby. Na dia zava-dehibe loatra aza dia niantso ny tenany i Jesosy hoe mofo ny fiainana. (Ity takelaka momba ny mofo ity dia tsy takatra amin'ny fotoana rehetra.) Na izany aza, ho an'ny olona sasany, ity vatan-dehilahy ity dia mety hiteraka fahoriany ary mety hampidi-doza ny ain'izy ireo aza. Na izany aza, misy ny allergy mety hampidi-doza kokoa izay mety tsy ho fantatsika.

Efa tsikaritrareo hoe ahoana ny fihetsiky ny kristiana sasany amin'ny "asan'Andriamanitra"? Hita fa somary tery ny aretiny ara-tsaina, ao anaty ny hatsiaka ny atidohany ary tara ny eritreritra rehetra. Ny antony an'ity fanehoan-kevitra ity dia ho an'ny kristiana maro dia tapitra teo amin'ny hazo fijaliana ny fiainan'i Jesosy. Ny ratsy kokoa aza dia tsapan'izy ireo fa ny fotoana nahaterahan'i Jesosy sy ny fahafatesan'i Jesosy dia fombafomba fanao amin'ny fifanekena taloha sy amin'ny fotoanan'ny lalàna. Nefa ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy ny farany ihany fa ny fiandohana fotsiny! Io no fiovana teo amin'ny asany. Izany no mahatonga ny fandrotsahantsika amin'ny fahafatesan'i Jesosy, ilay
miaina amin'ny batisa isika fa tsy ny fiafarany fa ilay fiovana eo amin'ny fiainantsika! Ny mpitarika sy mpampianatra kristiana sasany dia nahatsapa io olana io izay olona maro - toy ny fiara ao anaty fotaka - mijanona eo amin'ny famonjena azy ireo ary tsy mitohy amin'ny fiainany intsony ny fiainany. Manaraka hevitra vitsivitsy momba ny fiainana miaraka amin'i Kristy izy ireo. Ny fiainana dia mihena amin'ny fanompoana amin'ny mozikan'ny filazantsara sy ny famakiana ireo boky kristiana. Rehefa tapitra ny androm-piainan'izy ireo - noheverin'izy ireo - mandeha any an-danitra izy ireo, nefa tsy fantatr'izy ireo izay hataony any. Azafady, aza diso hevitra aho: tsy manan-javatra mifanohitra amin'ny mozikan'ny filazantsara, ny famakiana boky kristiana na amin'ny ankapobeny hanoherana ny fiankohofana sy ny fiderana. Saingy tsy ny farany ny famonjena ho antsika, fa eo am-piandohana izany - na dia ho an'Andriamanitra aza. Eny, fiandoham-piainana vaovao ho antsika ary ho an'Andriamanitra no fiandohan'ny fifandraisana vaovao miaraka amintsika!

Nanana faniriana lehibe i Thomas F. Torrance hahalalany hoe iza Andriamanitra. Mety ho noho ny fahalianany amin'ny siansa sy ny fankasitrahany lehibe an'ireo razantsika nanorina izany. Nandritra ny fikarohana nataony dia nahitana ny fitarihan'ny dualisme mpanompo sampy tamin'ny fampianarana ny Fiangonana sy ny fahatakarantsika an'Andriamanitra. Ny toetran'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra dia tsy azo sarahina. Tahaka ny hazavana, izay mitrandraka ary mihetsika amin'ny fotoana iray, Andriamanitra dia misy lafiny telo. Isaky ny antsoinay Andriamanitra hoe "ianao" dia mijoro ho vavolombelona amin'ny toetrany isika ary isaky ny milaza isika fa fitiavana Andriamanitra dia mijoro ho vavolombelona amin'ny zavatra nataony isika.

Mahaliana fa ny siansa dia nanaporofo fa ny mazava fotsy madio dia namboarina avy amin'ny fitambaran'ny fangaro mena izay tena mena, madio maitso ary hazavana manga madio. Iray izy telo ireo dia mitambatra amin'ny hazavana fotsy. Mbola lehibe ihany koa: ny siansa koa dia nahatsikaritra ary nanaporofo fa ny hafainganam-pandehan'ny hazavana dia fahatokiana azo itokisana eto amin'izao rehetra izao. Ny asan'ny fiainana Athanasius, rain'ny fiangonana hatramin'ny taonjato faha-4, dia nifarana tao amin'ny Filankevitr'i Nicea sy ny namoronana ny tsanganan'ny Nikôzy. Athanasius dia nanohitra ny fampianaran'ny Arianisma fatratra, ny fiheverana fa Jesosy dia zavaboary tsy Andriamanitra foana. Ny Nicene Creed dia mbola fototr'olon'ny fototry ny Kristianisma farany tao anatin'ny 1700 taona farany.

Fifanarahana sy fifanarahana

Taorian'ny Thomas rahalahiny, nanazava i James B. Torrance ny fahatakarantsika ny firaisankina rehefa nanazava ny tsy fitovian'ny fifanarahana sy ny fifanarahana iray izy. Mampalahelo fa ny fandikana latinina ny Baiboly, izay nanan-kery kokoa teo amin'ny fampianarana amin'ny Fiangonana fa tsy ny fandikana ny King James Bible, dia niteraka olana tamin'io lohahevitra io rehefa nampiasa ny teny latinina ho an'ny fifanarahana. Misy fepetra sasantsasany ny fifanarahana ary hotanterahina ny fifanarahana raha toa ka efa notanterahina ny fepetra rehetra.

Na izany aza, ny fanekena iray dia tsy fehezin'ny fepetra sasany. Na izany aza, dia manana adidy sasany izy. Ny olona rehetra manambady dia mahalala fa ny fiainana aorian'ny nilazany hoe eny dia tsy mitovy. Ny fandraisana sy fandraisana anjara no vato fehizoron'ny governemanta federaly. Ny fifanarahana iray dia mety ahitana ny fandraisana sy fanatanterahana ny fanapahan-kevitra irery, fa ny governemanta federaly dia mitaky fanoloran-tena avy amin'ny andaniny roa mba hahafahana manatratra. Mitovy amin'ilay fifanekena vaovao noforonina tamin'ny alàlan'i Jesosy. Raha miara-maty aminy isika, dia hatsangana miaraka aminy amin'ny maha olom-baovao azy. Mbola lehibe kokoa aza: ireo olona vaovao ireo dia niakatra tany an-danitra ary niara-nipetraka taminy teo ankavanan'Andriamanitra (Efesiana 2,6; Kolosiana 3,1). Nahoana? Ho tombontsoantsika? Tsia. Ny tombontsoa azontsika tsirairay avy dia miankina amin'ny drafitr'Andriamanitra mampitambatra ny voary rehetra. (Izany dia mety hiteraka fihetseham-po iray hafa. Manoro hevitra ny universite ihany ve aho? Voalaza fa tsy ny farany ny fanavotana fa ny fiandohana ihany. Nanantitrantitra izany i Paoly ao amin'ny Efesiana 2,8: 10, ankoatra ny zavatra hafa. Ny zavatra rehetra nataontsika talohan'ny famonjena antsika, na tsy nahatsiaro tena na tsy nahatsiaro tena, dia mila ny fahasoavana tsy manam-paharoan'Andriamanitra. Saingy rehefa nanaiky io fahasoavana io isika ary tonga ampahany amin'ny nahaterahan'i Jesosy, fiainana, fampijaliana ary fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana, isika koa dia tafiditra ao amin'ny fitsanganany tamin'ny maty, ny fiainana vaovao ao aminy.

Tarihin'ny fanahy

Tsy afaka hijoro fotsiny intsony isika izao. Ny fanahy dia manosika antsika handray anjara amin'ny asan'i Jesosy mba hahatanteraka ny "tetik'asany" ho an'ny olombelona. Io no porofo velona nahatonga ny nofo ho nofo - ny fahatongavan'Andriamanitra nofo tao amin'i Jesosy - fa tsy manasa antsika fotsiny Andriamanitra, fa maniry fatratra Izy hiara-hiasa aminy ety ambonin'ny tany. Indraindray io dia mety ho asa mafy ary tsy manakana ny fanenjehana olona sy vondrona maharitra izany. Ny allergie dia mitranga rehefa tsy fantatry ny vatana intsony izay tsara sy azo ekena ary inona no manimba ka tsy maintsy iadiana.

Soa ihany, mety ho haingana sy mahomby ny fitsaboana. Tsy tadidiko ny nataonay raha toa ny balaonina ny zanako vavy. Na inona na inona izany dia namelona azy haingana sy
dia tsy nisy fiatraikany. Nahaliana fa tsy nahatsikaritra ny zava-niseho taminy izy. Manome toky antsika ny Baiboly fa tena Andriamanitra dia mifandray lalina amin'ny fiainantsika, na dia tsy tsikaritray aza izany. Raha avelany hamirapiratra eo amin'ny fiainantsika ny hazavana fotsy, dia miova tampoka ny zava-drehetra ary tsy ho toy ny taloha isika.

Famoronana an'i Nicea

Mino an Andriamanitra tokana, ny Ray, ny Tsitoha, izay nahary ny zavatra rehetra, ny lanitra sy ny tany, ny tontolo hita maso sy ny tsy hita. Mino an'i Jesosy Kristy Tompo tokana isika, Zanaka lahitokan'Andriamanitra, nateraky ny Ray talohan'ny andro: Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana sy fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'ny Andriamanitra marina, nateraka, tsy natao, iray Izay ao amin'ny Ray; tamin'ny alalany no nahariana ny zavatra rehetra. Ho antsika olombelona ary ho famonjena antsika dia avy any an-danitra Izy, tonga nofo tamin'ny alàlan'ny Fanahy Masina avy tamin'i Maria Virjiny ka tonga olombelona. Nohomboana tamin'ny hazo fijaliana Izy ho antsika teo ambanin'i Poncio Pilato, nijaly ary nalevina, nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina ary niakatra tany an-danitra. Mipetraka eo ankavanan'ny Ray Izy ary ho avy amim-boninahitra hitsara ny velona sy ny maty; tsy hisy farany ny fanapahany. Mino ny Fanahy Masina isika, izay Tompo sy manome fiainana, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, izay notompoina sy nomem-boninahitra niaraka tamin'ny Ray sy ny Zanaka, izay niresaka tamin'ny alàlan'ny mpaminany sy ilay masina, katolika sy apôstôlika. Fiangonana. Ekentsika ny batisan'ny famelana ny helontsika. Miandry ny fitsanganan'ny maty sy ny fiainan'izao tontolo izao ho avy isika.

by Elmar Roberg


PDFAntihistamine ho an'ny fanahy