Mivoaka i Lazarosy!

531 tafavoaka i Lazarosy Fantatrao ve ny tantaran'i Jesosy izay nanangana an'i Lazarosy tamin'ny maty? Fahagagana lehibe izay mampiseho antsika fa manana fahefana hanangana antsika amin'ny maty koa i Jesosy. Fa mbola betsaka lavitra ny tantara, ary i Johannes dia milaza ny tsipiriany vitsivitsy izay misy dikany lalina kokoa ho antsika ankehitriny.

Andao hodinihintsika ny fomba nitantaran'i Johannes an'io tantara io. I Lazarosy dia tsy nonina tany Jodia - rahalahin'i Marta sy Maria, Maria izay tian'i Jesosy tokoa ka nandatsaka menaka fanosorana sarobidy tamin'ny tongony. Niantso an'i Jesosy ireo rahavavy: "Tompo ô, indro, marary ilay tianao" (avy amin'ny Jaona 11,1: 3). Amiko dia toa hiantso vonjy izany, kanefa Jesosy tsy tonga.

Mihevitra ve ianao indraindray fa manemotra ny valiny Andriamanitra? Nitranga tamin'i Maria sy Marta izany, fa ny fanemorana dia tsy midika hoe tsy tian'i Jesosy izy ireo, fa aleo manana drafitra hafa ao an-tsaina satria afaka mahita zavatra tsy ho hitany izy. Raha tsy izany dia efa maty i Lazarosy rehefa tonga tany amin'i Jesosy ireo iraka ary nilaza i Jesosy fa tsy ho faty io aretina io. Diso ve izy? Tsia, satria nijery tany ivelan'ny fahafatesana Jesosy ary tamin'ity tranga ity dia fantany fa ny fahafatesana tsy ho faran'ilay tantara, dia fantany fa ny tanjony dia hanome voninahitra an'Andriamanitra sy ny Zanany. (Andininy 4). Na izany aza, dia nahatonga ny mpianany hieritreritra izy fa tsy ho faty Lazarosy. Ity koa lesona ho antsika, satria tsy azontsika tsara izay tena tian'i Jesosy.

Roa andro taorian'izay dia gaga i Jesosy ny mpianany tamin'ny torohevitra hiverina any Jodia. Tsy azon'izy ireo ny antony nanirahan'i Jesosy hiverina any amin'ny faritra mampidi-doza, ka namaly i Jesosy tamin'ny fanehoan-kevitra mahaliana momba ny fandehanana amin'ny hazavana sy ny fiandohan'ny haizina. Avy eo izy dia niteny tamin'izy ireo: "Matory ilay Lazarantsika sakaizako, fa hofohaiko izy" (Andininy 11).

Ireo mpianatra dia niseho tamin'ny naha-zava-miafina ny sasany tamin'ny fanamarihan'i Jesosy ary nahita ny lalana hahazoana fampahalalana bebe kokoa. Nasongadin'izy ireo fa tsy misy dikany ny dikany ara-bakiteny. Raha matory izy, dia hifoha irery izy, ka nahoana no mila manao vivery ny aintsika isika raha mandeha any?

Nanazava i Jesosy hoe: "Maty i Lazarosy", ary mbola: "Faly aho fa tsy teo aho". Nahoana? "Ka mino ianao". Jesosy dia hanao fahagagana izay mahagaga kokoa noho ny hoe nanakana ny fahafatesan'ny olona marary iray fotsiny. Ny fahagagana dia tsy hoe fotsiny hamerenany an'i Lazarosy amin'ny fiainany - fa i Jesosy kosa dia nahalala izay hitranga eo amin'ny 30 kilometatra miala azy ireo sy ny zavatra hitranga aminy amin'ny ho avy.

Nanana jiro tsy hitany izy - ary io hazavana io dia nanambara taminy ny fahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty tany Jodia. Nifehy tanteraka ny zava-nitranga izy. Azony natao ny nanakana ny fisamborana raha tiany izany; azony natao ny nampiato ny fitsarana tamin'ny teny iray, saingy tsy izany. Nanapa-kevitra ny hanao izay ho tonga eto an-tany izy.

Ilay lehilahy izay nanome aina ny maty dia vonona ny hanome ny fiainany ho an'ny vahoaka satria nanana fahefana tamin'ny fahafatesana izy, na dia ny fahafatesany aza. Tonga teto an-tany toy ny olombelona mety maty izy mba hahafatesany, ary toa ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny fandinihana tsy misy farany dia tena nitranga tamin'ny famonjena antsika. Tsy te-ho mody aho fa ny zava-dratsy rehetra dia avy amin'ny planeta na tsara ataon'Andriamanitra, fa mino aho fa mahavita manao zavatra tsara amin'ny zava-dratsy Andriamanitra ary mahita ny zava-misy izay tsy hitantsika.

Mijery any ankoatry ny fahafatesana izy ary mifehy ireo fisehoan-javatra ankehitriny tsy dia kely loatra - saingy matetika tsy hita maso amintsika tahaka ny tamin'ny mpianatra izany. Tsy afaka mahita ilay sary lehibe izahay ary indraindray tafintohina ao anaty haizina isika. Tokony hatoky an'Andriamanitra hanao zavatra araka ny fomba tsara indrindra izy.

Nankany Betania i Jesosy sy ny mpianany ary nianatra fa efa tao anatin'ny fasana i Lazarosy. Ny kabary fandevenana dia natao ary naharitra ela ny fandevenana - ary farany tonga ny mpitsabo! Hoy i Marta, angamba kivy kely sy nandratra: "Tompoko, raha teto ianao, tsy ho faty ny anadahiko" (Andininy 21). Nantsoinay ianao andro vitsy lasa izay, ary raha tonga ianao dia mbola ho velona i Lazarosy.

Mety ho diso fanantenana ihany koa aho - na, mety kokoa, tebiteby, tezitra, te hamandoana, kivy, tsy ho izany ve ianao? Nahoana no navelan'i Jesosy maty ny rahalahiny? Izany no izy, nahoana? Matetika isika no mametraka fanontaniana mitovy amin'izany ankehitriny - nahoana Andriamanitra no namela ny havako ho faty? Fa maninona no navelany hitranga izany na loza hafa? Raha tsy misy valiny, dia tezitra amin'Andriamanitra isika. Fa i Maria sy Marta, na dia diso fanantenana, nandratra ary kely tezitra, dia tsy nihodina izy. Nanana fanantenana kelikely i Marta - nahita jiro kely izy: "Fa na izao aza fantatro: izay angatahin'Andriamanitra dia homen'Andriamanitra anao" (Andininy 22). Nihevitra angamba izy fa ny fangatahana fitsanganana amin'ny maty dia mety ho sahy kely loatra, nefa soso-kevitra amin'ny zavatra iray izy. "Ho velona indray i Lazarosy," hoy i Jesosy sy Marta: "Fantatro tsara fa hatsangana amin'ny maty izy" (fa manantena aho taloha kokoa). Hoy i Jesosy: "Tsara izany, saingy fantatrao ve fa fitsanganako ary fiainana?" Raha mino ahy ianao, tsy ho faty tsy akory. Mihevitra ve ianao? »

Avy eo i Marta dia nilaza tamin'ny iray amin'ireo fanambarana mahavariana indrindra amin'ny finoana ao amin'ny Baiboly manontolo: "Eny, mino izany aho. Zanak'Andriamanitra ianao" (Andininy 27).

Ny fiainana sy ny fitsanganana amin'ny maty dia tsy hita afa-tsy ao amin'i Kristy ihany - fa afaka mino ve isika androany izay nolazain'i Jesosy? Mino ve isika fa "izay rehetra mipetraka ao ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay". Maniry aho mba hahafahantsika rehetra hahatakatra bebe kokoa izany, saingy fantatro miaraka amin'ny fahatokisana fa hisy fiainana vaovao hipoitra amin'ny fitsanganana tsy misy farany.

Isika rehetra dia maty amin'ity vanimpotoana ity, toa an'i Lazarosy sy Jesosy ihany, fa i Jesoa hanangana antsika. Maty isika, fa ho antsika tsy ity no faran'ny tantara, toy ny tsy nifaranan'ny tantaran'i Lazarosy. Nandeha i Marta haka an'i Maria sy Maria tonga tany amin'i Jesosy nitomany. Jesosy koa dia nitomany. Fa maninona izy no nitomany rehefa efa nahalala fa hiaina indray i Lazarosy? Fa maninona no nanoratra i Jaona rehefa fantatr'i Johannes fa miaina "mifanila ery fotsiny ny fifaliana"? Tsy fantatro - tsy fantatro foana hoe nahoana aho no mitomany, na dia amin'ny fotoana mahafaly aza.

Nefa heveriko fa ny fanambarana dia tsara raha mitomany amin'ny fandevenana, na dia fantatsika aza fa hatsangana amin'ny maty tsy mety maty ity olona ity. Nampanantena i Jesosy fa tsy ho faty intsony isika, kanefa mbola misy ihany ny fahafatesana.

Ny fahavalo dia mbola fahavalo. Mbola misy zavatra eto amin'ity tontolo ity izy fa tsy izay ho amin'ny mandrakizay. Matetika isika dia mahatsapa fotoana malahelo lalina, na dia tia antsika aza i Jesosy. Rehefa mitomany dia miantso antsika i Jesosy. Hitany ny alahelontsika amin’izao vanim-potoana izao, toy ny mahita ny fifaliana rahatrizay.

"Esory ny vato," hoy i Jesosy, ary hoy i Maria taminy: "Ho maimbo izy, satria efa hefarana izay."

Misy zavatra mahasoa ve amin'ny fiainanao izay zavatra tsy tianareo i Jesosy hampahafantatra "ny fanodinana ny vato?"

Misy zavatra tahaka izany amin'ny fiainan'ny tsirairay, zavatra tiantsika ho fantatra fa miafina. Indraindray Jesosy dia manana drafitra hafa satria fantany zavatra tsy fantatsika ary afaka matoky azy fotsiny isika. Koa nanakodia ny vato izy ireo ary nivavaka i Jesosy ary niantso hoe: "Ry Lazarosy, mivoaha!" "Ary nivoaka ny maty," hoy ny tatitra nataon'i Johannes - nefa tsy maty intsony izy. Nofatorana toy ny olona maty volomaso izy, nefa lasa nandeha. "Hesia io," hoy i Jesoa, "ary avelao izy handeha!" (Andininy 43-44).

Ny antson'i Jesosy dia mandeha amin'ny maty ara-panahy koa ankehitriny ary ny sasany amin'izy ireo dia mandre ny feony ary mivoaka avy amin'ny fasan'izy ireo. Avy amin'ny fofona izy ireo, avy amin'ny eritreritra feno fitiavan-tena izay nitarika ho amin'ny fahafatesana. Inona no ilainao Mila olona hanampy anao hanaisotra ny vatanao ianao hialana amin'ny fomba fisainana taloha izay mora apetraka aminay. Anisan'ny andraikitry ny fiangonana izany. Manampy ny olona hanakodia ny vato isika, na dia misy fofona aza ary manampy ny olona mamaly ny antson'i Jesosy.

Mihaino ny antson'i Jesosy hanatona azy ve ianao? Fotoana hivoaka avy amin'ny "fasananao". Angamba fantatra fa misy olona miantso an'i Jesosy? Fotoana hanampiana azy hanakodia ny vato hiala. Ity no zavatra tokony hoeritreretina.

nataon'i Joseph Tkach