Ry Lazarosy, mivoaha!

Ny ankamaroantsika dia mahafantatra ny tantara: Jesosy nanangana an'i Lazarosy tamin'ny maty. Fahagagana lehibe izay mampiseho fa manana fahefana hanangana antsika amin'ny maty koa i Jesosy. Fa ny tantara dia misy zavatra betsaka kokoa, ary i Johannes dia ahitana ny antsipiriany sasany izay mety misy dikany lalina kokoa ho antsika ankehitriny. Mivavaka aho fa raha mizara ny eritreritro sasany aminareo aho dia tsy manao ny tsy rariny amin'ny tantara.

Mariho ny fomba nanoratan'i Jaona an'io tantara io: Tsy Lazarosy akory i Lazarosy fa rahalahin'i Marta sy Maria, Maria izay tian'i Jesosy tokoa ka nandatsaka menaka fanosorana sarobidy tamin'ny tongony. Niantso an'i Jesosy ireo anabavy hoe: "Tompo ô, marary ilay tianao." (Jaona 11,1-3). Amiko dia toa hiantso vonjy izany, kanefa Jesosy tsy tonga.

Maharitra ny fanemorana

Mihevitra ve ianao indraindray fa toy ny fanemin'ny ny valiny ny Tompo? Nitranga tamin'i Maria sy Marta izany, fa ny fahatarana dia tsy midika hoe tsy tia antsika i Jesosy. Fa kosa, midika fa manana drafitra hafa ao an-tsaina izy satria afaka mahita zavatra izay tsy hitantsika. Raha ny fandehany dia efa maty i Lazarosy tamin'ny fotoana nanirahan'ireo iraka an'i Jesosy kanefa na izany aza dia nilaza i Jesosy fa tsy hifarana amin'ny fahafatesana io aretina io. Diso ve izy? Tsia, satria i Jesosy dia afaka nahita ankoatry ny fahafatesana ary tamin'ity tranga ity dia fantany fa ny fahafatesana tsy ho faran'ny tantara. Fantany fa ny hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra sy ny zanany lahy (V. 4). Na izany aza, dia nahatonga ny mpianany hieritreritra izy fa tsy ho faty Lazarosy. Ity koa lesona ho antsika, satria tsy azontsika tsara izay tena tian'i Jesosy.

Roa andro taorian'izay dia gaga i Jesosy ny mpianany tamin'ny torohevitra hiverina any Jodia. Tsy azon'izy ireo ny antony nanirahan'i Jesosy hiverina any amin'ny faritra mampidi-doza, ka namaly i Jesosy tamin'ny fanehoana hevitra mahavariana momba ny mandeha eo amin'ny hazavana sy ny fiandohan'ny haizina. (And. 9-10). Avy eo izy dia nilaza tamin'izy ireo fa tsy maintsy mandeha hanangana an'i Lazarosy izy.

Ireo mpianatra dia niseho tamin'ny naha-zava-miafina ny sasany tamin'ny fanamarihan'i Jesosy ary nahita ny lalana hahazoana fampahalalana bebe kokoa. Nasongadin'izy ireo fa tsy misy dikany ny dikany ara-bakiteny. Raha matory izy, dia hifoha irery izy, ka nahoana no mila manao vivery ny aintsika isika raha mandeha any?

Nanambara i Jesosy: "Maty Lazarosy" (V. 14). Nefa hoy koa izy: "Faly aho fa tsy teo aho". Nahoana? "Ka mino ianao" (V. 15). Hanao fahagagana izay hahagaga azy kokoa i Jesosy noho ny nanakanana ny fahafatesan'ny olona marary iray. Saingy ny fahagagana dia tsy hoe hanangana an'i Lazarosy amin'ny fiainana ihany - nahalala koa fa fantatr'i Jesosy ny zava-nitranga tokony ho 30 kilometatra lavitra sy izay hitranga aminy amin'ny ho avy.

Nanana fahazavana izay tsy hitany izy ireo - ary io fahazavana io dia nanambara ny fahafatesany tany Jodia - ary ny nitsanganany tamin'ny maty. Nifehy tanteraka ny zava-nitranga izy. Azony natao ny nanakana ny fisamborana raha tiany izany; azony natao ny nampiato ny fitsarana tamin'ny teny iray, saingy tsy izany. Nanapa-kevitra ny hanao izay ho tonga eto an-tany izy.

Ilay lehilahy izay nanome aina ny maty dia hanolotra ny fiainany manokana ho an'ny vahoaka satria nanana fahefana tamin'ny fahafatesana izy, na dia tamin'ny fahafatesany aza. Tonga teto an-tany izy mba ho olombelona mety maty ka mety ho faty ary toa ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny fandinihana tsy misy farany dia tena natao hamonjy antsika. Tsy te-ho mody aho fa ny zava-dratsy rehetra dia avy amin'ny planeta na tsara ataon'Andriamanitra, fa mino aho fa mahavita manao zavatra tsara amin'ny zava-dratsy Andriamanitra ary mahita ny zava-misy izay tsy vitantsika.

Mijery any ankoatry ny fahafatesana izy ary mifehy ireo tranga ankehitriny tsy dia kely loatra - saingy matetika tsy hita maso amintsika toy ny tamin'ny mpianatra ao amin'ny Jaona 11. Tsy afaka mahita ilay sary lehibe izahay ary indraindray tafintohina ao anaty haizina isika. Mila matoky an'Andriamanitra isika mba hanao zavatra araka ny fomba tsara indrindra. Indraindray isika dia afaka mahita ny fomba fiasa ho amin'ny tsara kokoa, nefa matetika isika vao mila mandray ny teniny.

Nankany Betania i Jesosy sy ny mpianany ary nianatra fa efa tao anatin'ny fasana i Lazarosy. Natolotra ny kabary fandevenana ary naharitra ela ny fandevenana - ary tonga ihany ny mpitsabo! Hoy i Marta, angamba kivy kely sy nandratra: "Tompo ô, raha tonga teto ianao, dia tsy ho faty ny anadahiko" (V. 21). Nantsoinay ianao andro vitsy lasa izay, ary raha tonga ianao dia mbola ho velona i Lazarosy. Fa i Marta kosa nanana fanantenana kelikely - jiro kely: "Fa izao kosa fantatro: izay angatahin'Andriamanitra aminao dia omenay anao" (V. 22). Nihevitra angamba izy fa ny fangatahana fitsanganana amin'ny maty dia mety ho sahy kely loatra, nefa soso-kevitra amin'ny zavatra iray izy. "Ho velona indray i Lazarosy," hoy i Jesosy sy Marta: "Fantatro tsara fa hatsangana amin'ny maty izy" (fa nanantena zavatra kely kokoa teo aloha aho). Hoy i Jesosy: "Tsara izany, saingy fantatrao ve fa Izaho dia fitsanganako ary fiainana?" Raha mino ahy ianao, tsy ho faty izy ireo. Mihevitra ve ianao? » Avy eo i Marta dia nilaza tamin'ny iray amin'ireo fanambarana mahavariana indrindra amin'ny finoana ao amin'ny Baiboly manontolo: "Eny, mino izany aho. Zanak'Andriamanitra ianao" (V. 27).

Ny fiainana sy ny fitsanganana amin'ny maty dia tsy hita afa-tsy ao amin'i Kristy ihany - fa afaka mino ve isika androany izay nolazain'i Jesosy? Mino ve isika fa "izay rehetra mipetraka ao ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay". Maniry aho mba hahafahantsika rehetra hahatakatra bebe kokoa izany, nefa fantatro tsara fa amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia hanana fiainana tsy misy farany isika.

Amin'ity vanim-potoana ity dia maty daholo isika, sahala amin'i Lazarosy sy i Jesosy dia "tsy maintsy hanangana antsika". Ho faty isika, fa ho antsika tsy ho faran'ilay tantara, toy ny tsy nifaranan'ny tantaran'i Lazarosy. Nandeha i Marta haka an'i Maria sy Maria tonga tany amin'i Jesosy nitomany. Jesosy koa dia nitomany. Fa maninona izy no nitomany rehefa efa nahalala fa hiaina indray i Lazarosy? Fa maninona no nanoratra i Jaona rehefa fantatr'i John fa "manodidina ny zoro" no mifaly? Tsy fantatro - tsy fantatro foana hoe nahoana aho no mitomany, na dia amin'ny fotoana mahafaly aza.

Fa heveriko fa ny fanambarana dia tsara raha mitomany amin'ny fandevenana, na dia fantatsika aza fa hatsangana amin'ny maty ho amin'ny fiainana tsy mety maty io olona io. Nampanantena i Jesosy fa tsy ho faty intsony isika, kanefa mbola misy ihany ny fahafatesana.

Izy dia mbola fahavalo, ny fahafatesana eto amin'ity tontolo ity dia mbola zavatra iray izay tsy ao amin'ny mandrakizay. Na dia "manodidina ny zoro" aza ny fifaliana mandrakizay, dia sendra fotoana malahelo lalina isika, na dia tia antsika aza i Jesosy. Rehefa mitomany dia miantso antsika i Jesosy. Hitany ny alahelontsika amin’izao vanim-potoana izao, toy ny mahita ny fifaliana rahatrizay.

"Esory ny vato," hoy i Jesosy, ary hoy i Maria taminy: "Hisy ny sasatra, satria efa hefarana izay."

Misy zavatra maimbo eo amin'ny fiainanao ve, zavatra tsy tiantsika hasehon'i Jesosy "amin'ny fanodinana ilay vato?" Mety misy zavatra toa izany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay, zavatra izay aleontsika hanafina, saingy indraindray i Jesosy dia manana drafitra hafa satria fantany ny zavatra tsy fantatsika ary mila matoky azy fotsiny isika. Dia nanakodia ny vato izy ireo ary nivavaka Jesosy ary niantso hoe: "Ry Lazarosy, mivoaha!" "Ary nivoaka ny maty," hoy i Johannes - saingy tsy tena maty izy. Nifatotra lamba fasana toy ny maty izy, nefa lasa. "Vahao ny fatorany," hoy Jesosy, "avelao handeha izy!" (And. 43-44).

Ny antson'i Jesosy koa dia mandeha amin'ny maty ara-panahy ankehitriny ary ny sasany amin'izy ireo dia mandre ny feony ary mivoaka avy amin'ny fasan'izy ireo - mivoaka ny fofona, mivoaka avy ao anatin'ny eritreritra feno fitiavan-tena izay mitarika ho amin'ny fahafatesana. Ary inona no ilainao? Mila olona manampy anao hametraka ny firakofanao ianao, esory ny fomba fanao taloha izay mora be ho anay. Anisan'ny andraikitry ny fiangonana izany. Manampy ny olona hanakodia ny vato isika, na dia misy fofona aza ary manampy ny olona mamaly ny antson'i Jesosy.

Maheno ny antson'i Jesosy hankeo aminy ve ianao? Fotoana hivoaka avy amin'ny "fasananao". Mahafantatra olona niantso an'i Jesosy ve ianao? Fotoana hanampiana azy ireo hanakodia ny vato avy aminy. Ity no zavatra tokony hoeritreretina.

nataon'i Joseph Tkach


PDFRy Lazarosy, mivoaha!