Ry Lazarosy, mivoaha!

Ny ankamaroantsika dia mahafantatra ny tantara: Jesosy nanangana an'i Lazarosy tamin'ny maty. Fahagagana lehibe izay mampiseho fa manana fahefana hanangana antsika amin'ny maty koa i Jesosy. Fa ny tantara dia misy zavatra betsaka kokoa, ary i Johannes dia ahitana ny antsipiriany sasany izay mety misy dikany lalina kokoa ho antsika ankehitriny. Mivavaka aho fa raha mizara ny eritreritro sasany aminareo aho dia tsy manao ny tsy rariny amin'ny tantara.

Mariho ny fomba fitantaran’i Jaona ity tantara ity: Tsy mponina tao Jodia fotsiny i Lazarosy fa rahalahin’i Marta sy Maria, ilay Maria izay tena tia an’i Jesosy ka nandraraka menaka fanosorana sarobidy tamin’ny tongony. Nasain’ireo anabavy niantso an’i Jesosy hoe: “Tompo ô, marary ilay tianao.” (Johanes 11,1-3). Toa miantso vonjy amiko izany, saingy tsy tonga i Jesosy.

Maharitra ny fanemorana

Mahatsapa ve ianao indraindray fa manemotra ny valiny ny Tompo? Azo antoka fa toa izany no tsapan'i Maria sy Marta, fa ny fahatarana tsy midika hoe tsy tian'i Jesosy isika. Midika izany fa manana drafitra hafa izy ao an-tsaina satria afaka mahita zavatra tsy hitantsika izy. Hita fa tamin'ny fotoana nahatongavan'ireo iraka tany amin'i Jesosy dia efa maty i Lazarosy, kanefa nilaza i Jesosy fa tsy hiafara amin'ny fahafatesana ity aretina ity. Diso ve izy? Tsia, satria afaka nahita mihoatra ny fahafatesana i Jesosy ary tamin'ity tranga ity dia fantany fa tsy ny fahafatesana no ho faran'ny tantara. Fantany fa ny hanomezam-boninahitra an Andriamanitra sy ny Zanany (and.4). Na izany aza, dia nampisaintsaina ny mpianany izy fa tsy ho faty i Lazarosy. Misy lesona ho antsika koa eto, satria tsy azontsika foana ny tena tian'i Jesosy holazaina.

Roa andro taty aoriana dia gaga ny mpianany tamin'ny nanoro hevitra azy ireo hiverina any Jodia. Tsy azon'izy ireo ny antony nanirian'i Jesosy hiverina tany amin'ilay faritra nampidi-doza, koa dia namaly i Jesosy tamin'ny fanehoan-kevitra mahaliana momba ny fandehanana amin'ny mazava sy ny fiavian'ny maizina (and 9-10). Avy eo dia nilaza tamin'izy ireo izy fa tsy maintsy mandeha manangana an'i Lazarosy izy.

Ireo mpianatra dia niseho tamin'ny naha-zava-miafina ny sasany tamin'ny fanamarihan'i Jesosy ary nahita ny lalana hahazoana fampahalalana bebe kokoa. Nasongadin'izy ireo fa tsy misy dikany ny dikany ara-bakiteny. Raha matory izy, dia hifoha irery izy, ka nahoana no mila manao vivery ny aintsika isika raha mandeha any?

Hoy i Jesosy: "Maty Lazarosy" (and. 14). Fa hoy koa izy: "Faly aho fa tsy teo aho". Fa maninona "Mba hinoanareo" (and. 15). Jesosy dia hanao fahagagana izay hahagaga kokoa noho ny nisakanany ny fahafatesan'ny lehilahy iray marary. Saingy ny fahagagana dia tsy namerina an'i Lazarosy tamin'ny maty fotsiny - fa i Jesosy koa dia nahafantatra ny zava-nitranga 30 kilometatra teo ho eo sy ny zavatra hitranga aminy ato ho ato.

Nanana fahazavana izay tsy hitany izy ireo - ary io fahazavana io dia nanambara ny fahafatesany tany Jodia - ary ny nitsanganany tamin'ny maty. Nifehy tanteraka ny zava-nitranga izy. Azony natao ny nanakana ny fisamborana raha tiany izany; azony natao ny nampiato ny fitsarana tamin'ny teny iray, saingy tsy izany. Nanapa-kevitra ny hanao izay ho tonga eto an-tany izy.

Ilay lehilahy izay nanome aina ny maty dia hanolotra ny fiainany manokana ho an'ny vahoaka satria nanana fahefana tamin'ny fahafatesana izy, na dia tamin'ny fahafatesany aza. Tonga teto an-tany izy mba ho olombelona mety maty ka mety ho faty ary toa ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny fandinihana tsy misy farany dia tena natao hamonjy antsika. Tsy te-ho mody aho fa ny zava-dratsy rehetra dia avy amin'ny planeta na tsara ataon'Andriamanitra, fa mino aho fa mahavita manao zavatra tsara amin'ny zava-dratsy Andriamanitra ary mahita ny zava-misy izay tsy vitantsika.

Mijery any ankoatry ny fahafatesana izy ary mifehy ireo tranga ankehitriny tsy dia kely loatra - saingy matetika tsy hita maso amintsika toy ny tamin'ny mpianatra ao amin'ny Jaona 11. Tsy afaka mahita ilay sary lehibe izahay ary indraindray tafintohina ao anaty haizina isika. Mila matoky an'Andriamanitra isika mba hanao zavatra araka ny fomba tsara indrindra. Indraindray isika dia afaka mahita ny fomba fiasa ho amin'ny tsara kokoa, nefa matetika isika vao mila mandray ny teniny.

Nankany Betania i Jesoa sy ny mpianany ary nahalala fa efa efatra andro tao am-pasana i Lazarosy. Natao ny lahatenim-pandevenana ary efa ela ny fandevenana - ary farany dia tonga ny dokotera! Hoy i Marta, angamba tamin'ny famoizam-po kely sy ratra mafy: "Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko" (and 21). Niantso anao izahay andro vitsivitsy lasa izay ary raha tonga ianao tamin'izany dia mbola velona i Lazarosy. Fa Marta dia nanana fanantenana kely monja - hazavana kely: "Fa na dia izao aza dia fantatro: izay angatahinao amin'Andriamanitra dia homenay anao Andriamanitra" (and. 22). Angamba nieritreritra izy fa somary sahy loatra ny mangataka fitsanganana amin'ny maty, saingy manasongadina zavatra iray izy. «Ho velona indray i Lazarosy», hoy i Jesosy ary namaly i Marta: «Fantatro tsara fa hitsangana izy» (saingy nanantena kely kelikely aho). Hoy Jesosy: “Tsara izany, fa fantatrao ve fa Izaho no fananganana ny maty sy fiainana? Raha mino ahy ianao dia tsy ho faty mandrakizay. Heverinao ve ny? " Avy eo i Marta dia nilaza tao amin'ny fanambarana iray tena niavaka tamin'ny Baiboly iray manontolo: "Eny, mino izany aho. Zanak'Andriamanitra ianao" (and 27).

Ny fiainana sy ny fitsanganana amin'ny maty dia tsy hita afa-tsy ao amin'i Kristy ihany - fa afaka mino ve isika androany izay nolazain'i Jesosy? Mino ve isika fa "izay rehetra mipetraka ao ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay". Maniry aho mba hahafahantsika rehetra hahatakatra bebe kokoa izany, nefa fantatro tsara fa amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia hanana fiainana tsy misy farany isika.

Amin'ity vanim-potoana ity dia maty daholo isika, sahala amin'i Lazarosy sy i Jesosy dia "tsy maintsy hanangana antsika". Ho faty isika, fa ho antsika tsy ho faran'ilay tantara, toy ny tsy nifaranan'ny tantaran'i Lazarosy. Nandeha i Marta haka an'i Maria sy Maria tonga tany amin'i Jesosy nitomany. Jesosy koa dia nitomany. Fa maninona izy no nitomany rehefa efa nahalala fa hiaina indray i Lazarosy? Fa maninona no nanoratra i Jaona rehefa fantatr'i John fa "manodidina ny zoro" no mifaly? Tsy fantatro - tsy fantatro foana hoe nahoana aho no mitomany, na dia amin'ny fotoana mahafaly aza.

Fa heveriko fa ny fanambarana dia tsara raha mitomany amin'ny fandevenana, na dia fantatsika aza fa hatsangana amin'ny maty ho amin'ny fiainana tsy mety maty io olona io. Nampanantena i Jesosy fa tsy ho faty intsony isika, kanefa mbola misy ihany ny fahafatesana.

Izy dia mbola fahavalo, ny fahafatesana eto amin'ity tontolo ity dia mbola zavatra iray izay tsy ao amin'ny mandrakizay. Na dia "manodidina ny zoro" aza ny fifaliana mandrakizay, dia sendra fotoana malahelo lalina isika, na dia tia antsika aza i Jesosy. Rehefa mitomany dia miantso antsika i Jesosy. Hitany ny alahelontsika amin’izao vanim-potoana izao, toy ny mahita ny fifaliana rahatrizay.

"Esory ny vato," hoy i Jesosy, ary hoy i Maria taminy: "Hisy ny sasatra, satria efa hefarana izay."

Misy zavatra maimbo ve eo amin'ny fiainanao, zavatra tsy tiantsika hasehon'i Jesosy "amin'ny fanodinana ilay vato?" Mety misy zavatra toa izany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay, zavatra izay aleontsika hanafina, saingy indraindray i Jesosy dia manana drafitra hafa satria fantany ny zavatra tsy fantatsika ary mila matoky azy fotsiny isika. Nanakodia ny vato izy ireo ary nivavaka i Jesosy ary niantso hoe: "Ry Lazarosy, mivoaha!" "Ary nivoaka ny maty," hoy ny tatitra nataon'i Johannes - saingy tsy tena maty izy. Nifatotra lamba fasana toy ny maty izy, nefa lasa. "Vahao ny fatorany," hoy Jesosy, "avelao handeha izy!" (And. 43-44).

Ny antson'i Jesosy koa dia mandeha amin'ny maty ara-panahy ankehitriny ary ny sasany amin'izy ireo dia mandre ny feony ary mivoaka avy amin'ny fasan'izy ireo - mivoaka ny fofona, mivoaka avy ao anatin'ny eritreritra feno fitiavan-tena izay mitarika ho amin'ny fahafatesana. Ary inona no ilainao? Mila olona manampy anao hametraka ny firakofanao ianao, esory ny fomba fanao taloha izay mora be ho anay. Anisan'ny andraikitry ny fiangonana izany. Manampy ny olona hanakodia ny vato isika, na dia misy fofona aza ary manampy ny olona mamaly ny antson'i Jesosy.

Maheno ny antson'i Jesosy hankeo aminy ve ianao? Fotoana hivoaka avy amin'ny "fasananao". Mahafantatra olona niantso an'i Jesosy ve ianao? Fotoana hanampiana azy ireo hanakodia ny vato avy aminy. Ity no zavatra tokony hoeritreretina.

nataon'i Joseph Tkach


PDFRy Lazarosy, mivoaha!