Mampianatra ny fampihavanana rehetra ve isika?

Mampianatra ny fampihavanana 348 isika Misy ny olona milaza fa ny teolojia momba ny Andriamanitra telo izay iray dia mampianatra universalism, izany hoe ny fiheverana ho voavonjy ny tsirairay. Satria tsy maninona na tsara na ratsy izy, mibebaha na tsia na nanaiky izy na nandà an'i Jesosy. Ka tsy misy afobe. 

Misedra olana roa aho amin'ity fitakiana ity, izay tsy fitoviana.
Amin'ny antony voalohany, ny finoana ny Trinite dia tsy mitaky finoana ny fampihavanana rehetra. Karl Barth, teolojia Swiss malaza izay tsy nampianatra an'izao tontolo izao, na koa ireo teolojia Thomas F. Torrance sy James B. Torrance. Ao amin'ny sehatra iraisam-pirenena fahasoavana (WKG) isika dia mampianatra ny teolojia ny Andriamanitra telo izay iray, fa tsy ny fampihavanana eran-tany. Ny tranokalanay amerikana dia manambara izao manaraka izao: Ny fampihavanana dia ny fiheverana diso, izay milaza fa amin'ny faran'izao tontolo izao dia voavonjy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fanahy rehetra. Ny universalistista sasany aza dia mino fa tsy ilaina ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy Kristy. Ny universalista dia mandà ny foto-pinoana ny Trinite ary maro ny olona mino ny fampihavanana iraisana dia Unitarianina.

Tsy misy fifandraisana voatery

Mifanohitra amin'ny fampihavanana rehetra, ny Baiboly dia mampianatra fa ny olona iray ihany no mety ho voavonjy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy (Asan’ny Apostoly 4,12). Amin'ny alalany no voafidin'Andriamanitra ho antsika, voafidy ny olombelona rehetra. Amin'ny farany, tsy midika akory izany fa hanaiky izany fanomezana avy amin'Andriamanitra izany ny olona rehetra. Maniry ny hibebaka Andriamanitra. Izy no namorona ny olona ary nanavotra azy ireo ho velona velona aminy amin'ny alalan'i Kristy. Ny fifandraisana tena izy dia tsy azo terena na oviana na oviana!

Mino izahay fa tamin'ny alàlan'i Kristy dia namorona fahasoavana sy rariny ho an'ny olona rehetra Andriamanitra, na dia ireo izay tsy nino ny filazantsara aza mandra-pahafatiny. Na izany aza, ireo izay mandà an'Andriamanitra noho ny safidiny dia tsy voavonjy. Ireo mpamaky ny Baiboly mahatsiaro dia mahafantatra rehefa mandalina ny Baiboly fa tsy afaka manapa-kevitra isika fa amin'ny farany dia hibebaka ny rehetra ary noho izany dia hahazo ny vidin'ny fanavotan'Andriamanitra. Na izany aza, ireo andininy ao amin'ny Baiboly dia tsy azo ekena ary noho io antony io dia tsy diso hevitra momba an'io lohahevitra io isika.

Ny fahasahiranana hafa mipoitra dia izao:
Fa maninona no mety hitranga ny olona rehetra voavonjy? Na ny fivavahan'ny fiangonana tany am-boalohany aza dia tsy azo inoana fa mino ny afobe. Ny fanoharana ara-baiboly dia milaza ny lelafo, ny haizina tafahoatra, ny fikitrohazana ary ny nify miresaka. Izy ireo dia maneho ny toe-javatra mitranga rehefa very mandrakizay ny olona iray ary miaina ao anatin'ny tontolo iray mampisaraka ny tenany amin'ny manodidina azy, manolo-tena amin'ny fanirian'ny fony feno fitiavan-tena ary tonga saina ho loharanon'ny fitiavana, hatsaram-panahy ary ny fahamarinana rehetra mandà.

Raha maka an'ireto fanoharana ara-bakiteny ireto dia mampatahotra. Na izany aza dia tsy tokony raisina ara-bakiteny ny fampianarany, fa natao hanehoana endrika samihafa amin'ny lohahevitra iray fotsiny izy ireo. Na izany aza, amin'ny alalany dia afaka mahita fa ny helo, na misy izany na tsia, dia tsy toerana tokony hisy. Ny faniriana ny faniriana fatratra izay te ho voavonjy ny olona rehetra na ny zanak'olombelona ary tsy hisy olona hijaly ny fanaintainan'ny afobe dia tsy mahatonga azy ho mpamono olona.

Inona no kristiana tsy maniry ny olona rehetra izay niaina hibebaka sy hiaina famelan-keloka amin'Andriamanitra? Ny fiheverana fa ny zanak'olombelona rehetra dia hovana avy amin'ny Fanahy Masina ary hiaraka any an-danitra dia maniry irina indrindra. Ary izany indrindra no tian'Andriamanitra! Tiany ny mitodika any aminy ny olona rehetra fa tsy hijaly ny vokatry ny fandavana ny tolom-pitiavany. Maniry an'ity tontolo ity Andriamanitra satria tia an'izao tontolo izao sy izay rehetra ao aminy: «Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, ka nomeny ny zanany lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa ny fiainana mandrakizay. manana ” (Jaona 3,16). Mamporisika antsika Andriamanitra mba hitia ny fahavalontsika toa an'i Jesosy izay i Jodasy Iskariota, mpamadika azy, amin'ny sakafo hariva farany (Jaona 13,1: 26;) ary nanompo azy teo amin'ny hazo fijaliana (Lioka 23,34).

Mihidy ao anatiny?

Na izany aza, ny Baiboly dia tsy manome antoka fa hanaiky ny fitiavan'Andriamanitra ny olona rehetra. Mampitandrina aza izany fa azo atao ny misafidy ny hanaiky ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra sy ny famonjena sy ny fanekena miaraka aminy. Sarotra anefa ny mino fa hisy olona handray fanapahan-kevitra toy izany. Ary tsy takatry ny saina ihany ny hoe misy olona mandà hanome fifandraisana feno fitiavana amin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokiny The Great Divorce, CS Lewis dia nanoritsoritra hoe: «Mino tokoa aho fa misy mpanohitra mahomby hatramin'ny farany; fa ny vavahadin'ny helo dia mihidy ao anatiny. »

Ny fanirian'Andriamanitra ho an'ny rehetra

Universalism dia tsy tokony ho diso hevitra amin'ny hoe universite sy universite amin'ny fahombiazan'ny zavatra nataon'i Kristy ho antsika. Ny olombelona rehetra dia voafidy amin'ny alalan'i Jesoa Kristy, ilay nofidin'Andriamanitra. Na dia tsy midika aza izany hoe afaka milaza isika fa ny olona rehetra amin'ny farany dia hanaiky io fanomezana avy amin'Andriamanitra io, afaka manantena azy io isika.

Hoy ny apostoly Petera: “Tsy hajanona ny fampanantenan'ny Tompo, araka ny fiheveran'ny sasany azy; manana faharetana aminao izy ary tsy tiany hisy ho very, fa samy hahita ny fiara ny olona » (2 Petera 3,9). Nanao izay azo atao Andriamanitra mba hanafahana antsika amin'ny fampijaliana any amin'ny afobe.

Saingy amin'ny farany dia tsy hanitsakitsaka ny fanapahan-kevitr'ireo izay mandà ny fitiavany izy ary miala aminy. Satria raha tsy miraharaha ny eritreriny sy ny sitrapo ary ny fony izy dia tsy maintsy manaisotra ny maha-olombelona azy fa tsy namorona azy ireo. Raha nanao izany izy dia tsy hisy olona afaka manaiky ny fahasoavana sarobidy indrindra nomen'Andriamanitra - fiainana ao amin'i Jesoa Kristy. Namorona olombelona olombelona Andriamanitra ary namonjy azy ireo mba hananany fifandraisana marina aminy, ary tsy azo terena io fifandraisana io.

Tsy ny rehetra no tafaray amin'i Kristy

Tsy milaza ny Baiboly ny tsy fitovian'ny mpino sy ny tsy mpino ary tsy tokony isika. Rehefa miteny isika fa voavela heloka ny olona rehetra, voavonjin'i Kristy ary mihavana amin'Andriamanitra, dia midika izany fa na dia an'i Kristy aza isika rehetra, dia tsy mbola misy mifandraika aminy avokoa. Raha nampihavanin'Andriamanitra ny olona rehetra ny tenany fa tsy ny olona rehetra no nanaiky an'io fampihavanana io. Izany no nahatonga ny apostoly Paoly nilaza hoe: "Fa tao amin'i Kristy Andriamanitra ary nampihavanin'izao tontolo izao taminy ary tsy nitisa ny fahotany taminy ary nanangana ny teny fampihavanana teo amintsika. Ankehitriny dia iraka mpitondra an'i Kristy isika satria mamporisika antsika Andriamanitra; Koa ankehitriny, fa tsy Kristy, dia mangataka izahay: mihavàna amin'Andriamanitra! (2 Korintiana 5,19: 20). Noho izany antony izany, tsy mitsara olona izahay, fa lazao azy ireo fa ny fampihavanana amin'Andriamanitra dia notanterahin'i Kristy ary azo alaina amin'ny fanomezana ho an'ny rehetra.

Ny fiahiahiana antsika dia tokony ho fijoroana ho velona velona amin'ny alàlan'ny fizarana ireo fahamarinana ara-Baiboly momba ny toetran'Andriamanitra - ireo no eritreretiny sy fangorahany antsika olombelona - ao amin'ny tontolo iainantsika. Mampianatra ny fanjakan'i Kristy feno indrindra izahay ary manantena ny hihavanany amin'ny olona rehetra. Ny Baiboly dia milaza amintsika ny antony anirahan'Andriamanitra ny olona rehetra hanatona azy amin'ny fibebahana sy hanaiky ny famelan-keloka - faniriana mahatsapa.

nataon'i Joseph Tkach