Ny fankasitrahantsika ny batisanay

176 fankasitrahana ny batisantsika Izahay dia mivezivezy amin'ny maha mpanao majika, voafatotra amin'ny rojo ary mahazo tokana, ahena ao anaty fitoeran-drano lehibe. Avy eo mihidy ilay tampony ary ilay mpanampy mpanao majika dia mijanona eo amboniny ary manarona ilay tankina amin'ny lamba manarona azy. Rehefa afaka fotoana vitsivitsy, dia nirehitra ilay lamba ary gaga izahay ary faly fa ny mpanao majika izao dia ao anaty tanky ary ny mpanampy azy, voatana amin'ny gadra. Ity "fifanakalozana" tampoka sy mistery ity dia mitranga marina eo imasontsika. Fantatsika fa fampiasa izany. Fa ny fomba tsy nahatanteraka an'izany dia tsy mbola nambara, noho izany fahagagana ny «majika» izany dia azo averina ho gaga sy fifaliana ny mpijery hafa.

Ny Kristiana sasany dia mihevitra ny batisa ho toy ny ody; mandeha ao anaty rano vetivety ianao dia voasasa ny ota ary mipoitra avy ao anaty rano ilay olona toy ny hoe teraka indray. Saingy ny fahamarinana ara-Baiboly mikasika ny batisa dia mampientam-po kokoa. Tsy ny fanaovana ny batisa mihitsy no manatanteraka famonjena; Notanterahin'i Jesosy ho solontenantsika sy solontenantsika. Efa ho 2000 taona lasa izay no namonjeny antsika tamin'ny fiainany, ny fahafatesany, ny fitsanganana amin'ny maty ary ny fiakarany.

Tsy amin'ny asan'ny batisa no ataontsika ny faharatsiana sy ny fahotantsika amin'ny fahamarinan'i Jesosy. Jesosy dia tsy manaisotra ny fahotanny olombelona isaky ny olona atao batisa. Nanao izany indray mandeha Izy tamin'ny alàlan'ny batisany, fiainana, fahafatesana, fitsanganana amin'ny maty ary fiakarana. Ny fahamarinana mahafinaritra dia izao: amin'ny alalan'ny batisantsika dia mandray anjara ara-panahy amin'ny batisan'i Jesosy! Natao batisa isika satria i Jesosy, amin'ny maha solontenantsika sy solontenantsika, dia natao batisa ho antsika. Ny batisantsika dia sary ary firesahana amin'ny batisany. Nametraka ny fitokisanay tamin'ny batisan'i Jesosy isika fa tsy ny anay.

Zava-dehibe ny mahatsapa fa tsy miankina amintsika ny famonjena antsika. Toy ny nosoratan'ny apostoly Paoly. Izany dia momba an'i Jesosy, iza izy ary inona no nataony ho antsika (Ary hanohy hanao izany): «Trosainao daholo izay rehetra tokony hanananao amin'i Jesosy Kristy. Fahendren'Andriamanitra ho antsika. Amin'ny alalany no ahitantsika fankatoavana eo anatrehan'Andriamanitra, amin'ny alalany no ahazoantsika miaina fiainana araka ny sitrak'Andriamanitra, ary amin'ny alalany koa dia navotsotra tamin'ny fanamelohana sy ny fahotantsika isika. Koa izao no lazain'ny Soratra Masina: raha misy olona te-hirehareha, dia tokony hirehareha amin'ny zavatra nataony Andriamanitra izy! » (1 Korintiana 1,30: 31 manantena ny rehetra).

Isaky ny mieritreritra izany amin'ny Herinandron'ny herinandro aho dia voakasiky ny eritreritra ny hankalaza ny batisako amin'ny fomba fety. Amin'izany dia tadidiko ny batisa taona maro lasa izay, izay mihoatra ny ahy, amin'ny anaran'i Kristy. Io no batemy nanaovan'i Jesosy batemy tena batemy azy. Misolo tena ny zanak'olombelona, ​​Jesosy no Adama farany. Tahaka antsika dia teraka olombelona izy. Velona Izy, maty ary natsangana tamin'ny vatana olombelona be voninahitra ka niakatra tany an-danitra. Rehefa atao batemy isika dia mifandray amin'ny batisan'i Jesosy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha atao batemy isika, dia atao batemy amin'i Jesosy. Trinitera iray manontolo io batemy io. Rehefa nataon'i Jesosy Batista zanak'olo-mpiray tam-po aminy i Jesosy dia nomena ny Trinite: "Ary rehefa nivoaka avy tao anaty rano Jesosy, dia nisokatra taminy ny lanitra ka nahita ny Fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny. Tamin'izay fotoana izay dia nisy feo avy tany an-danitra niteny: (Matio 3,16: 17 Fanantenana ho an'ny rehetra).

Jesosy dia vita batisa amin'ny andraikiny ho ilay hany mpanelanelana amin'Andriamanitra sy ny olona. Natao batisa ho an'ny olombelona izy ary ny batisantsika dia midika hoe mandray anjara amin'ny fitiavana ny zanak'olombelona feno sy feno ny zanak'Andriamanitra. Ny batisa no fototry ny fifandraisana hypostatic izay ifonan'Andriamanitra amin'ny maha-olombelona ary manatona an'Andriamanitra ny olombelona. Ny fifandraisana hypostatic dia teny teolojika izay nalaina avy amin'ny teny grika hoe hypostasis, izay mamaritra ny firaisana tsy azo sarahina amin'ny maha-andriamanitra Kristy sy ny olombelona. Koa i Jesosy dia Andriamanitra sy ny olona rehetra amin'ny fotoana iray ireo. Amin'ny maha-olombelona tanteraka sy tanteraka antsika, i Kristy amin'ny maha-izy azy no manakaiky an'Andriamanitra antsika sy manakaiky an'Andriamanitra. Manazava izany toy izao i TF Torrance:

Ho an'i Jesosy, ny batisa dia midika fa notendrena ho Mesia izy ary izy, tahaka ny olo-marina, dia nanjary iray niaraka amintsika, nanaiky ny tsy rariny hitoerantsika ka ho lasa antsika ny fahamarinany. Ho antsika, ny batisa dia midika fa lasa iray Aminy isika, mizara ny fahamarinany, ary isika nohamasinina ao aminy ho mpikambana ao amin'ny vahoaka mesianika, tafaray ao amin'ny vatana iray ihany. Misy batisa sy vatana iray amin'ny alàlan'ny fanahy iray. I Kristy sy ny fiangonany dia mandray anjara amin'ny batisa iray amin'ny fomba samihafa, Kristy mavitrika sy ho an'ny Mpamonjy, ilay fiangonana amin'ny fomba mazoto ary amin'ny fahavononany ho fiangonana navotana.

Rehefa mino ny kristiana fa voavonjy amin'ny alàlan'ny fanaovana batemy, dia tsy takatr'izy ireo hoe iza i Jesosy ary nanao izany ho Mesia, mpanelanelana, mpampihavana, ary mpamonjy. Tiako ny valiny nomen'i TF Torrance fony izy voavonjy. "Voavonjy tamin'ny nahafatesan'i Jesosy sy ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny 2000 taona lasa izay aho." Ny valin-teniny dia manazava ny marina fa ny famonjena dia tsy ao amin'ny traikefa amin'ny batisa fa amin'ny asan'Andriamanitra ao amin'i Kristy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Rehefa miresaka momba ny famonjena isika dia averina amin'ny fotoana misy ny famonjena, izay tsy nisy ifandraisany amintsika fa ny zava-drehetra misy amin'i Jesosy. Fotoana nanirahana ny Fanjakan'ny Lanitra io ary ny drafitra natolotr'Andriamanitra hanandratra antsika dia hajaina amin'ny fotoana sy ny habaka.

Na dia tamin'ny batisako aza dia tsy azoko tanteraka ny zava-misy momba ny famonjena efatra, dia tsy marina, tsy marina. Ny batisa sy ny fanasan'ny Tompo dia miahy an'i Jesôsy rehefa mampiray antsika izy ary mitambatra Aminy. Ireo fanehoana fankasitrahana feno fankasitrahana ireo dia tsy mifanandrify amin'ny hevitr'olombelona fa araka ny fandaharam-potoan'Andriamanitra. Na manao ahoana na manao batisa antsika amin'ny famafazana, fanondrahana na fandriana, dia ny tena nataon'i Jesosy ho antsika rehetra amin'ny alàlan'ny Sorompanavotany. Manaraka ny ohatr'i Jesoa isika ao amin'ny Grace Communion International ary mazàna manao batisa amin'ny alàlan'ny fandrobohana tanteraka. Tsy azo atao foana anefa izany. Ohatra, ny ankamaroan'ny fonja dia tsy mamela ny fanaovana anaty rano. Betsaka ny olona malemy tsy afaka milefitra, ary mety ny famafazana ny zazakely. Mamelà ahy hanambatra izany amin'ny teny hafa avy amin'ny TF Torrance:

Izany rehetra izany dia manampy mba hanazavana mazava fa mandritra ny batemy, na ny asan'i Kristy sy ny asa ara-pivavahana amin'ny anarany dia tsy tokony takarina amin'ny farany momba ny zavatra ataon'ny Eglizy, fa izay nataon'Andriamanitra tao amin'i Kristy, dia ny ataony ankehitriny ary koa dia hanao ho antsika amin'ny ho avy amin'ny alàlan'ny fanahiny. Ny dikany dia tsy ao anatin'ny fombafomba sy ny fanatanterahana azy, na amin'ny toe-tsain'ny olona natao batisa ary ny fankatoavany ny finoana. Na dia ny fanamarihana kely momba ny batisa aza, izay zavatra ara-pinoana izay handraisantsika sy tsy anaovana batisa, dia mitarika antsika hahita dikany ao amin'i Kristy velona, ​​izay tsy afaka hisaraka amin'ny asany vita, izay mahatonga antsika hanatrika amin'ny alàlan'ny herin'ny tenany (Teolojia momba ny fampihavanana, p. 302).

Amin'ny fahatsiarovana ny Herinandro Masina sy ny fiandrasana ny hankalazana ny sorona tian'i Jesosy ho antsika, dia mitadidy ny fahatsiarovako ny andro nanaovana ahy batisa nanaovako rano. Mahazo tsara kokoa sy lalina kokoa aho ny amin'ny fankatoavan'i Jesôsy ny finoana ho antsika. Ny fanantenako dia ny fahatakarana tsara kokoa ny bateminao dia fifandraisana marina amin'ny batisan'i Jesoa ary ho antony hankalazana foana.

Mendrika fankasitrahana sy fitiavana ny batisanay,

Joseph Tkach

filoha
MPANOMPOANA AN-TRANONY


PDFNy fankasitrahantsika ny batisanay