Fahasoavana amin'ny fijaliana sy ny fahafatesana

Rehefa manoratra ireo andalana ireo aho dia miomana handeha amin'ny fandevenana ny dadatoako. Ratsy be izy nandritra ny fotoana kelikely. Ilay fehezan-teny malaza nataon'i Benjamin Franklin dia nivezivezy be: "Zava-dehibe roa ihany no azontsika antoka eto amin'ity tontolo ity: ny fahafatesana sy ny hetra." Namoy olona manan-danja maro tamin'ny fiainako aho; anisan'izany ny raiko. Mbola tsaroako ny nitsidika azy tany amin'ny hopitaly. Tao anaty fanaintainana be tokoa izy ary zara raha afaka hizaha azy amin'ny fijaliana toy izany aho. Ity no fotoana farany nahitako azy velona. Mbola malahelo aho androany fa tsy manana ray hiantso sy hiara-miasa amin'ny Andron'i Dada ihany. Na izany aza, misaotra an'Andriamanitra aho noho ny fahasoavana azontsika avy amin'ny fahafatesana. Avy amin'izany ny hatsaram-panahin'Andriamanitra sy ny famindram-po dia azon'ny olon-drehetra sy zavamananaina velona. Rehefa nanota i Adama sy Eva dia nosakanan Andriamanitra tsy hihinana ny hazon'aina. Tiany ho faty izy ireo, fa nahoana? Ny valiny dia izao: raha nanohy nihinana tamin'ny hazon'ny fiainana na dia nanota aza izy ireo dia hiaina fiainana ota sy aretina mandrakizay. Raha toa ny raiko dia voan'ny cirrhosis ny atiny izy ireo dia hiaina fanaintainana sy aretina mandrakizay. Raha voan'ny kansera izy ireo dia hijaly mandrakizay tsy misy fijerena fanantenana satria tsy hamono azy ireo ny homamiadana. Nomen'Andriamanitra fahasoavana amin'ny fahafatesana isika ka afaka handositra ny fanaintainan'ny tany. Ny fahafatesana tsy valin'ny ota, fa fanomezana izay mitondra amin'ny tena fiainana.

“Fa be fangorahana tokoa Andriamanitra ary tia antsika tokoa, rehefa nanangana an'i Kristy tamin'ny maty Izy, dia nomeny antsika izay maty tamin'ny fahotantsika niaraka tamin'i Kristy. Ny fahasoavan'Andriamanitra ihany no nahavoavonjy anao! Satria niara-nanangana antsika tamin'ny maty i Kristy ary isika izao dia anisan'ilay fanjakany any an-danitra miaraka amin'i Jesosy ” (Efesiana 2,4: 6; Fiainana vaovao. Ny Baiboly).

Jesosy dia tonga tety an-tany ho toy ny olona hanafaka ny olona amin'ny fonjan'ny fahafatesana. Rehefa tafiditra tao am-pasana izy dia nikambana tamin'ny olona rehetra izay niaina sy maty ary ho faty mandrakizay. Nikasa ny hitsangana amin'ny fasana miaraka amin'ny olona rehetra anefa izy io. Toy izao no nanoratan'i Paoly azy: "Raha niara-nitsangana tamin'i Kristy ianao ankehitriny, tadiavo ny any ambony, izay misy an'i Kristy, mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra" (Kolosiana 3,1).

Ilay fanafody manota

Nolazaina fa miharatsy ny fijaliana eto amin'izao tontolo izao rehefa manota isika. Andriamanitra no manafoana ny androm-piainan'ny olona, ​​hoy ao amin'ny Genesisy manao hoe: "Dia hoy ny Tompo:" Ny fanahiko tsy tokony hifehy mandrakariva amin'ny olona, ​​satria nofo ny olona. Te hanome azy roapolo amby zato taona aho mandritra ny androm-piainany ” (Genesisy 1:6,3). Ny Salamo dia milaza ny fomba nitarainan'i Mosesy momba ny toe-piainan'ny olombelona taona maro taty aoriana: "Mavesatra amin'ny ainay ny fahatezeranao, ary toy ny misento ihany izany. Angamba miaina fito-polo taona isika, angamba valo ambiny valo - fa na dia ireo taona tsara indrindra aza dia asa mafy! Vaky haingana ny zava-drehetra ary tsy eo intsony isika " (Salamo 90,9f; GN). Nihabetsaka ny ota ary nihena ny fiainam-piainan'ny olona nanomboka ny 120 taona, araka ny voalaza ao amin'ny Genesisy, hatrany amin'ny taona lasa kokoa. Ny fahotana dia toa ny homamiadana. Ny hany fomba mahomby hiatrehana izany dia ny fandravana. Ny fahafatesana no vokatry ny ota. Izany no antony nahatonga an'i Jesosy nanala ny fahotantsika teo amin'ny fahafatesana ary nandrava ny fahotantsika teo ambonin'ity hazo fijaliana ity. Amin'ny alàlan'ny fahafatesany dia mahatsapa ny fanoherana ny ota isika, ny fitiavany dia toy ny fahasoavan'ny fiainana. Tsy eo intsony ny fanindronan'ny fahafatesana satria Jesosy efa maty ary nitsangana indray.

Noho ny fahafatesan'i Kristy sy ny nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, dia matoky ny fitsanganan'ny mpanara-dia azy isika. "Fa satria samy maty an'i Adama daholo izy rehetra, dia ho velona ao amin'i Kristy daholo" (1 Korintiana 15,22). Ity fiainana ho avy ity dia misy fiantraikany mahafinaritra: “Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin'ny mason'izy ireo, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy fanaintainana, na fitomaniana na fanaintainana; satria lasa ny voalohany ” (Apokalypsy 21,4). Aorian'ny fitsanganana amin'ny maty dia tsy hisy fahafatesana intsony! Noho izany fanantenana izany dia nanoratra ho an'ny Tesalonianina i Paoly fa tsy tokony hisaona tahaka ireo tsy manana fanantenana izy: izay tsy manana fanantenana. Satria raha mino isika fa maty sy nitsangana indray Jesosy, Andriamanitra no hitarika ireo izay efa niara-natory taminy koa tamin'ny alalan'i Jesosy. Satria milaza aminao izahay amin'ny teny avy amin'ny Tompo fa isika izay velona ka mitoetra mandra-pihavin'ny Tompo dia tsy hiandry ireo izay efa nodi-mandry ” (1 Tes 4,13-15).

Ny fanamaivanana amin'ny fanaintainana

Rehefa malahelo ny fahaverezan'ny olona tiana sy namana isika satria malahelo azy ireo isika dia manantena fa hahita azy ireo any an-danitra indray isika. Toy ny manao veloma ny sakaiza iray izay mandehandeha lavitra any. Tsy ny fahafatesana no farany. Ny fahasoavana no manafaka antsika amin'ny fanaintainana. Rehefa miverina i Jesosy dia tsy misy fahafatesana, tsy misy fanaintainana ary tsy misy alahelo. Afaka misaotra an'Andriamanitra noho ny fahasoavan'ny fahafatesana isika rehefa maty ny havana iray. Ahoana kosa ny amin'ireo olona izay tsy maintsy niaritra nandritra ny fotoana ela talohan'ny niantsoana azy ireo any amin'ny fonenany mandrakizay? Maninona no mbola tsy afaka niaina ny fahasoavan'ny fahafatesana izy ireo? Nandao azy ve Andriamanitra? Mazava ho azy fa tsia! Tsy handao na handao antsika mihitsy izy. Fahasoavana avy amin'Andriamanitra koa ny fijaliana. Jesosy, izay Andriamanitra dia niaritra ny fanaintainan'ny olombelona nandritra ny telopolo taona - niaraka tamin'ny fetrany sy ny fakam-panahy rehetra. Ny fijaliana nampahory indrindra dia ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana.

Mandraisa anjara amin'ny fiainan'i Jesosy

Maro ny Kristianina tsy mahalala fa fitahiana ny fijaliana. Ny fanaintainana sy ny fanaintainana dia fahasoavana, satria amin'ny alalany dia manana anjara amin'ny fiainana maharary an'i Jesosy isika: “Ankehitriny dia mifaly amin'ny fahoriako aho sy mamerina ny nofoko ho an'ny tsy ampy amin'ny fijalian'i Kristy ho an'ny vatany. , izany no fiangonana ” (Kolosiana 1,24).

Fantatr'i Peter ny anjara asan'ny fijaliana amin'ny fiainan'ny kristiana: “Ary Kristy efa nijaly tamin'ny nofo, mitazona ny tenanao ihany; satria izay niaritra tamin'ny nofo dia nampiato ny ota " (1 Petera 4,1). Ny fahitan'i Paoly ny fijaliana dia mitovy amin'ny an'i Petera. Paul dia mahita fahoriana noho ny inona: fahasoavana tokony hoentintsika mifaly. "Isaorana anie Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain'ny famindrampo ary Andriamanitry ny fampiononana rehetra, izay mampionona anay amin'ny fahoriantsika rehetra, mba hahafahantsika mampionona azy koa amin'ny karazana fahoriana rehetra, miaraka amin'ny fampiononana izay mampionona antsika koa. avy amin'Andriamanitra. Fa rehefa nihatra tamintsika be ny fijalian'i Kristy, dia ampionona be dia be avy amin'i Kristy isika. Fa raha miaritra fahoriana izahay, dia natao ho fampiononana sy famonjena anareo izany. Raha manana fampiononana izahay dia ho fampiononana anao izany, izay hahomby raha miaritra amim-paharetana ireo fijaliana izay mijaly. (2 Korintiana 1,3: 6).

Zava-dehibe ny fahitana ny fijaliana rehetra araka ny namaritan'i Petera azy. Mampahatsiahy antsika izy fa rehefa sendra fanaintainana sy fijaliana tsy misy fanamarinana isika dia mizaka ny fijalian’i Jesosy. «Satria fahasoavana izany rehefa misy olona miaritra ny ratsy noho ny feon'ny fieritreretana eo anatrehan'Andriamanitra ary mizaka ny tsy rariny. Satria iza no laza laza rehefa resy amin'ny asa ratsy ianao ary maharitra? Fa raha mijaly noho ny asa soa ianao ka maharitra izany, dia fahasoavana ao amin'Andriamanitra izany. Satria izao no niantsoana anao hatao, satria i Kristy koa nijaly ho anao ary nandao ohatra tokony hanaraka ny diany ianao ” (1 Petera 2,19: 21).

Mifaly amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fanaintainana, ny fijaliana ary ny fahafatesana isika. Tahaka an'i Joba, fantatsika koa fa rehefa mahita ny olombelona isika, miaina amin'ny tsy ara-drariny ny aretina sy ny fijaliana, dia tsy nandao an'Andriamanitra isika, fa mijoro eo amintsika ary mifaly ao amintsika.

Rehefa mangataka amin'Andriamanitra amin'ny fahorianao ianao hanala izany aminao, Andriamanitra dia maniry anao hahatsapa ny fampiononany ianao: "Aoka ny fahasoavako ho ampy anao" (2 Korintiana 12,9). Enga anie ianao hampionona olona hafa amin'ny alàlan'ny fampiononana efa niainan'izy ireo.    

by Takalani Musekwa


PDFFahasoavana amin'ny fijaliana sy ny fahafatesana