Vavaka - mihoatra ny teny fotsiny izany

Ny vavaka 232 dia tsy teny fotsiny Heveriko fa efa nandia fotoana famoizam-po koa ianao rehefa nitalaho an 'Andriamanitra mba hitsabaka. Angamba nivavaka nanao fahagagana ianao, nefa hita mazava fa foana; tsy nahomby ilay fahagagana. Heveriko koa fa faly ianao nahafantatra fa voavaly ny vavaka natao hanasitranana olona iray. Fantatro ramatoa iray izay nitombo ny taolan'izy ireo rehefa avy nivavaka ny fanasitranana azy. Nanoro hevitra azy ny dokotera hoe: "izay ataonao dia tohizo ihany!" Maro amintsika, azoko antoka, no mahazo aina sy mampahery satria fantatsika fa ny hafa dia mivavaka ho antsika. Mampahery ahy hatrany rehefa misy olona milaza amiko fa izy ireo no mivavaka ho ahy. Ho valin'izany, dia matetika aho milaza hoe: "Misaotra betsaka tokoa, tena mila ny vavakao rehetra aho!"

Heverin'ny saina diso

Ny zavatra niainantsika tamin'ny vavaka dia mety nisy fiantraikany na ratsy (mety samy). Tsy tokony hohadinointsika izay voamarik'i Karl Barth hoe: "Ny singa manan-danja amin'ny vavaka ataontsika dia tsy ny fangatahantsika, fa ny valiny avy amin'Andriamanitra" (Vavaka, p. 66). Mora ny tsy fahazoana ny fihetsik'Andriamanitra raha tsy mamaly amin'ny fomba antenaina izy. Vonona hino haingana ny olona fa ny mekanika dia dingana mekanika - afaka mampiasa an'Andriamanitra ho toy ny masinina mpivarotra kosmika, izay ametrahana ny faniriany sy ny «vokatra» iriny. Ity fomba fisainana diso diso io, izay akaikin'ny endrika kolikoly, matetika dia miditra ao amin'ny vavaka izay mikasika ny fahazoana fifehezana toe-javatra iray, tsy haintsika ny hiatrika.

Ny tanjon'ny vavaka

Ny vavaka dia tsy handresy lahatra an’Andriamanitra hanao zavatra tsy tiany hatao, fa ny hiombona am-bava izay ataony. Tsy hoe tiana hifehy an’Andriamanitra ihany fa ny fanekena hoe Izy no mifehy ny zava-drehetra. Nanazava izany toy izao i Barth: "Amin'ny famonon-tanantsika amin'ny vavaka, manomboka ny fikomiana hanoherana ny tsy rariny eto amin'ity tontolo ity." Ao anatin'io fanambarana io dia nambarany fa isika, izay tsy an'ity tontolo ity, dia voarohirohy amin'ny irak'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao amin'ny vavaka. Raha tokony hitondra anay tsy ho eo amin'izao tontolo izao isika (miaraka amin'ny tsy rariny rehetra), ny vavaka dia mampiray antsika amin'Andriamanitra sy ny iraka ampanaovina azy hamonjy an'izao tontolo izao. Satria tia an'izao tontolo izao Andriamanitra, dia naniraka ny zanany ho amin'izao tontolo izao izy. Rehefa manokatra ny fontsika sy ny saintsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny vavaka isika dia mametraka ny fitokisantsika amin'ilay olona tia an'izao tontolo izao sy isika. Izy no nahalala ny farany hatrany am-piandohana ary afaka manampy antsika hahafantatra fa izao ankehitriny izao, fiainana fetra no fiandohana fa tsy amin'ny farany. Ity karazana vavaka ity dia manampy antsika hahita fa tsy ity tontolo ity no andaniany, ary manova antsika izy mba ho afaka manantona antsika hiasa isika ary ankehitriny eo amin'ny fivoaran'Andriamanitra. Rehefa mifanohitra amin'ny zavatra angatahin'izy ireo ny olona sasany dia misarika ny fiheverana an'Andriamanitra lavitra sy tsy mivadika. Ny hafa avy eo dia tsy te hanan-javatra hafa amin'ny finoana an'Andriamanitra. Anisan'izany i Michael Shermer, mpanorina ny Skeptic's Society (Alemanina: Fikambanan'ny olona misalasala). Very ny finoany rehefa naratra mafy tamin'ny lozam-piaramanidina ny sakaizany. Tapaka ny lamosin-damosiny ary noho ny malemy dia miantehitra amin'ny kodiarana izy. Nino i Michael fa tokony nohenoin 'Andriamanitra ny vavaka fanasitranana satria olona tena mahay izy.

Mahery Andriamanitra

Ny vavaka dia tsy fomba hitarika an’Andriamanitra, fa fanekena amim-panetren-tena fa ny zavatra rehetra eo ambaniny, fa tsy antsika. Ao amin'ny bokiny Andriamanitra in the Dock Manazava izany toy izao manaraka izao i CS Lewis: Tsy afaka mihetsika ny ankamaroan'ireo hetsika mitranga eto amin'izao rehetra izao isika. Dia mitovy amin'ny filalaovana iray izay ananan'ny mpanoratra; na izany aza, misy ny ambaratonga sasany izay tsy maintsy ataon'ireo mpisehatra. Mety ho toa hafahafa ny antony namelanany antsika hitarika fisehoan-javatra tena izy, ary toa mahagaga kokoa aza raha nanao vavaka ho antsika izy fa tsy fomba hafa. Ny filozofa kristiana Blaise Pascal dia nilaza fa "nampiditra vavaka mba hanomezany voninahitra ny zavaboariny ny zava-drehetra."

Angamba mety ho marina kokoa ny milaza fa Andriamanitra dia nandinika ny vavaka sy ny asa ara-batana noho io tanjona io. Nomeny zavaboary kely fotsiny ny zavaboary kely ahafahantsika mandray anjara amin'ny hetsika roa. Izy no namorona ny zava-misy an'izao rehetra izao mba hahafahantsika mampiasa azy ao anatin'ny fetra vitsivitsy; koa afaka misasa tanana isika ary mampiasa azy ireo hamahanana ny mpiara-belona amintsika na hamono azy ireo. Amin'ny fomba mitovy, nihevitra ny drafitra na ny tantarany Andriamanitra fa manome lalana ny lalana ary azo ovaina ho valin'ny vavaka ataontsika. Adala sy tsy mendrika ny nangataka fandresena tamin'ny ady iray (raha nanantena izy hahalala izay tsara indrindra); izany dia toa hadalana sy tsy mety raha mangataka andro mahafinaritra ary hitafy akanjo lava - tsy fantatr'Andriamanitra tsara ve raha ho maina isika na mando?

Nahoana no mivavaka?

Nasongadin'i Lewis fa tian'Andriamanitra hifandray aminy amin'ny alàlan'ny vavaka isika ary manazava ao amin'ny bokiny hoe Fahagagana Efa nanomana ny valin'ny vavakay Andriamanitra. Koa mipetraka ny fanontaniana hoe: maninona no mivavaka? Namaly i Lewis:

Rehefa miteny ny valiny isika, dia lazao ny fifanoherana na torohevitra momba ny fitsaboana, amin'ny vavaka, dia tonga hatrany an-tsaina izany (raha mba fantatsika ihany) fa ny hetsika iray dia efa raikitra tamin'ny fomba iray na hafa. Tsy ataoko fa hevitra tsara izany hampijanonana ny fivavahana. Azo antoka fa nanapa-kevitra ny hetsika - raha ny hevitry ny hoe "teo alohan'ny fotoana sy izao tontolo izao". Na izany aza, ny zavatra iray izay raisina amin'ny fanapahankevitra ary izay tena mampiavaka ilay zavatra ho zavatra iray dia ny vavaka izay atrehintsika ankehitriny.

Fantatrao ve izany rehetra izany? Mba hamaliana ny vavakao, mety ho nieritreritra ny hivavaka Andriamanitra. Ny fehin-kevitra avy amin'izany dia mahatonga anao hieritreritra sy hahafinaritra. Hita miharihary fa manan-danja ny vavaka ataontsika; misy dikany izy ireo.

Nanohy i Lewis:
Manaitra ny fahitana azy, dia miaiky aho fa ny tolakandro dia afaka miditra amin'ny gadona antony mahatonga ny hetsika iray izay efa nitranga tamin'ny 10.00 maraina. (Ny mpahay siansa sasany dia manamora kokoa ny mamaritra azy io noho ny maneho izany amin'ny fomba azon'ny besinimaro). Ny fisaintsainana dia tsy isalasalana fa mahatonga antsika hahatsapa ho voafitaka. Izao dia manontany aho: "Ka rehefa vita ny vavaka, moa ve Andriamanitra afaka miverina sy hanova izay efa lasa?" No. Efa nitranga ny hetsika ary iray amin'ireo antony izany dia ny mahatonga anao mametraka fanontaniana toa izany fa tsy ny mivavaka. Izany koa dia miankina amin'ny safidiko. Ny ataoko maimaimpoana dia mandray anjara amin'ny endriky ny cosmos. Io firotsahana io dia noforonina tamin'ny mandrakizay na "talohan'ny fotoana sy tontolo", fa ny fahatsapako azy dia tsy tonga amin'ny fotoana iray fotsiny.

Ny vavaka dia manao zavatra

Ny tian'i Lewis holazaina dia ny hoe manao zavatra ny vavaka; manana foana ary ho sitrapo foana. Nahoana? Satria ny vavaka manome antsika fahafahana hirotsaka amin'ny ataon'Andriamanitra amin'ny zavatra nataony, ankehitriny sy hataontsika izao. Tsy azontsika ny hoe ahoana ny fifandraisan'ny zava-drehetra sy miara-miasa: siansa, Andriamanitra, vavaka, fizika, fotoana sy habakabaka, zavatra toy ny mekanika miangavy ary ny mekanika saika, kanefa fantatsika fa Andriamanitra no namaha ny zava-drehetra. Fantatsika koa fa manasa antsika handray anjara amin'ny zavatra ataony izy. Zava-dehibe ny vavaka.

Rehefa mivavaka aho dia ataoko fa tsara indrindra ny mametraka ny fivavako eo am-pelatanan'Andriamanitra, satria fantatro fa mitsara azy ireo marina izy ary mampiditra azy ireo amin'ny ezaka mahasoa amin'ny fomba mety. Mino aho fa manao ny zava-drehetra ho tsara ny tanjony feno voninahitra (izany dia mivavaka.) Fantatro koa fa i Jesosy, ilay mpisoronabe sady mpiaro antsika no vavaka ataontsika. Izy dia mandray ny vavaka ataontsika, manamasina azy ireo ary mampifanakalo azy ireo amin'ny Ray sy ny Fanahy Masina. Noho izany antony izany dia heveriko fa tsy misy vavaka tsy voavaly. Miaraka amin'ny sitrapo, ny tanjon'ny tanjona ary ny iraka ataon'ilay Triune Andriamanitra ny vavaka ataontsika - ny ankamaroany dia naorina talohan'ny nanorenana izao tontolo izao.

Raha tsy haiko ny manazava tsara ny antony maha-zava-dehibe ny vavaka, matoky an'Andriamanitra aho. Izany no antony ampaherezana ahy rehefa mianatra aho fa mivavaka ho ahy ny mpiara-miasa amiko ary manantena aho fa mahazo fampaherezana koa ianao satria fantatrao fa mivavaka ho anao aho. Tsy ny hanandrana mitarika an'Andriamanitra no ataoko fa ny hidera an'Ilay nitarika ny zava-drehetra.

Misaotra sy misaotra an'Andriamanitra aho fa Tompon'ny zavatra rehetra ary zava-dehibe aminy ny vavaka ataontsika.

Joseph Tkach

filoha
MPANOMPOANA AN-TRANONY


PDFVavaka - mihoatra ny teny fotsiny izany