Mistery sy tsiambaratelo

Ao amin'ny fivavahana mpanompo sampy dia ny tsiambaratelo no tsiambaratelo izay nosokafana ireo izay nampidirina tamin'ny rafitry ny fiankohofany. Ireo tsiambaratelo ireo dia voalaza fa hanome azy ireo ny hery sy fahaizana mitaona olona ary tsy tokony haseho amin'ny olon-kafa izany. Tena tsy nambara ampahibemaso izy ireo. Mampidi-doza ny fahalalana mahery vaika toy izany ary tsy maintsy takona amin'ny sekony rehetra izy.

Ny mifanohitra amin izany dia marina amin'ny filazantsara. Ao amin'ny Filazantsara no zava-miafina lehibe ny zavatra nataon'Andriamanitra tao sy tamin'ny tantaran'ny olombelona izay nambara tamim-pahalalana sy an-kalalahana tamin'ny olona rehetra fa tsy hitafina.

Ao amin'ny anglisy anglisy nahalasa antsika dia misy zava-miafina iray ampahany amin'ny piozila mila jerena. Fa ao anaty baiboly kosa ny zava-miafina iray, saingy tsy takatry ny sain'olombelona ambara fa nambaran'Andriamanitra izany.

I Paoly dia mamaritra ireo zavatra rehetra ireo ho mistery nipoitra tamin'ny vanim-potoana talohan'i Kristy, fa naseho tanteraka tao amin'i Kristy - ny tsiambaratelon'ny finoana (1 Tim. 3,16), ny tsiambaratelon'ny sakana nataon'ny Israely (Rom. 11,25), ny tsiambaratelon'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny olombelona (1 Kor. 2,7), izay mitovy amin'ny tsiambaratelon'ny sitrapon'Andriamanitra (Efes. 1,9) sy ny tsiambaratelon'ny fitsanganana amin'ny maty (1 Kor.15,51).

Rehefa nanambara ampahibemaso ny tsiambaratelo i Paoly dia nanao zavatra roa: Voalohany, nanazava izy fa ny zavatra naseho tao amin'ny fanekena taloha dia nanjary zava-misy tao amin'ny fanekena vaovao. Faharoa dia nanohitra ny foto-kevitra miafina miafina izy ary nilaza fa ny zava-miafina kristiana dia mistery nambara, nambara ampahibemaso, nambara tamin'ny olona rehetra ary ninoan'ny olo-masina.

Nanoratra toy izao izy ao amin'ny Kolosiana 1,21: 26-1,22: Na ianareo taloha ary mankahala ny asa ratsy aza dia 1,23 1,24 dia efa nihavana tamin'ny fahafatesan'ny vatany mety maty izy, ka dia ho masina izy ary tsy hanan-tsiny sy tsy mety manoloana ny tavany. toerana; 1,25:1,26 raha mijanona amin'ny finoana, miorina ary mafy orina ary tsy miala amin'ny fanantenan'ny filazantsara izay henonao ary notorina tamin'ny zavaboary rehetra ambanin'ny lanitra. Izaho Paoly dia tonga mpanompony. Ankehitriny aho dia mifaly amin'ny fijaliana izay iaretako ho anao, ary manome ny tenako ny tenako noho ny mbola tsy ampy amin'ny fijalian'i Kristy, ho an'ny vatany, izany no fiangonana. Izaho dia tonga mpanomponao amin'ny alàlan'ny birao nomen'Andriamanitra ahy hitory ny teniny aminao betsaka, dia ny tsiambaratelo nafenina hatramin'ny taona maro, nefa izao dia naseho tamin'ny olony masina ,

Miantso sy manasa antsika Andriamanitra hiasa ho azy. Ny asantsika dia ny mahatonga ny fanjakan'Andriamanitra tsy hita maso amin'ny alalan'ny fiainana kristiana mahatoky ary amin'ny alàlan'ny fitoriana. Ny filazantsaran'i Kristy dia ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra, ny vaovao tsaran'ny fahamarinana, ny fiadanam-po ary ny fifaliana ao amin'ny Fanahy Masina amin'ny alàlan'ny fiarahana sy maha-mpianatra amin'ny Tompontsika sy Mpamonjy antsika. Tsy natao hafinafina. Tokony hizara amin'ny rehetra ary ampahafantarina amin'ny rehetra.

Nanohy i Paoly: ... izay tian'Andriamanitra hampahafantatra ny harena be amin'ity zava-miafina ity amin'ny hafa firenena, dia Kristy ao aminao, fanantenan'ny voninahitra. 1,28:1,29 Izahay dia manontany momba izany ary mamporisika ny olona rehetra ary mampianatra ny olona rehetra amin'ny fahendrena rehetra mba hahatonga ny olona rehetra ho tonga lavorary ao amin'i Kristy. Fa miady sy mitolona amin'ny herin'ny miasa mafy ato amiko aho (Kol. 1,27-29).

Hafatra momba ny fitiavan'i Kristy ny filazantsara ary ny fomba hanafahany antsika fotsiny amin'ny fanamelohana antsika ary hanova antsika ho sarin'i Kristy. Tahaka ny nanoratan'i Paoly ny fiangonana tany Filipy hoe: Any an-danitra ny zontsika sivily; na inona na inona toerana antenaintsika ny Mpamonjy, Jesosy Kristy Tompo, 3,21 hanova ny vatantsika tsy misy dikany, dia ho lasa vatany be voninahitra izy avy hatrany araka ny hery izay ahafahany manolotra ny zavatra rehetra (Fil. 3,20-21).

Tena tokony hankalazana ny filazantsara. Ny ota sy ny fahafatesana tsy hahasaraka antsika amin'Andriamanitra. Tokony hovana isika. Tsy ho simba ny vatanay be voninahitra, tsy mila sakafo intsony, tsy ho antitra na ketrona. Hatsangana tahaka an'i Kristy isika amin'ny vatana hery mahery. Mbola tsy fantatra ihany izany. Araka ny nanoratan'i Jaona hoe: Ry malala, efa zanak'Andriamanitra isika; fa izay mbola ho tiana dia tsy mbola nipoitra. Fantatsika anefa fa raha toa miharihary izany, dia ho tahaka Azy isika; satria ho hitantsika Izy tahaka azy (1 Jaona 3,2).

nataon'i Joseph Tkach


PDFMistery sy tsiambaratelo