Jesosy: Ilay mpanadio

Ny fanadiovana ivelany dia tsy mampiova ny fontsika! Mety mieritreritra indroa ny amin'ny fanitsakitsaham-bady ny olona, ​​saingy ho gaga amin'ny eritreritra ny tsy handro avy eo. Ny halatra dia raharaha madinidinika, saingy matahotra izy ireo rehefa alikan'ny alika. Manana fitsipika momba ny fomba hitsofana ny oronao izy ireo, ny fomba fanadiovana ny tenanao, izay biby tokony hialana, ary ireo fombafomba hamerenana amin'ny laoniny ny fanekeny. Mampianatra ny kolontsaina fa misy zavatra manafintohina ny fihetseham-po sasany - maharikoriko - ary tsy mora ny milaza amin'ireo olona ireo fa tsy mampidi-doza izy ireo.

Mifamadika ny fahadiovan'i Jesosy

Betsaka ny zavatra lazain'ny Baiboly momba ny fahadiovan'ny fombafomba. Ny fombafomba ivelany dia afaka manadio ny olona any ivelany, toa ny mamaky ao amin'ny Hebreo 9,13, fa Jesosy irery ihany no afaka manadio antsika ao anatiny. Alaivo sary an-tsaina ny efitrano maizina ho an'ny fanehoana sary. Asio jiro ao ary ho feno hazavana daholo ny efitrano rehetra - "sitrana" avy amin'ny maizina. Toy izany koa, Andriamanitra tonga nofo araka ny endrik'i Jesosy mba hanadio antsika tsy ho ao anatiny. Ny tsy fahadiovam-pitondran-tena amin'ny ankapobeny dia heverina fa mahasarika - raha mikasika olona tsy maloto ianao dia lasa maloto ihany koa. Saingy ho an'i Jesosy dia niasa tamin'ny lafiny mifanohitra izy: tsy misy areti-mifindra ny fahadiovany, tahaka ny nanosika azy ny haizina. Jesosy dia afaka nikasika ny boka ary tsy tamin'ny aretina, dia nanasitrana azy ireo sy nanadio azy ireo. Toy izany koa isika - manaisotra ny fombafomba sy ny fitondran-tena amin'ny fiainantsika izy. Rehefa mikasika antsika i Jesosy dia madio ara-pitondrantena sy ara-dalàna hatrany. Ny batisa dia fombafomba iray izay maneho izany zava-misy izany - fombafomba mitranga amin'ny indray mandeha izy io.

Vaovao amin'i Kristy

Ao amin'ny kolontsaina iray izay mifantoka amin'ny fahadiovana fombafomba, ny olona dia tsy manana fanantenana ny hamaha ny olany. Moa ve izany tsy mihatra amin'ny kolontsaina mifantoka amin'ny fanaovana fiainana mendrika amin'ny alàlan'ny fitiavan-karena sy ny fitiavan-tena? Amin'ny alàlan'ny fahasoavana ihany no ho voavonjy ny olona ao amin'ny kolontsaina rehetra - ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fandefany ny Zanany hanohitra ny fandotoana miaraka amin'ny mpandoto mahery sy hitondra fahatanterahany marina amin'ny alàlan'ny herin'ny fitiavany. Afaka mitarika olona mankany amin'ny Mpanavotra izay manadio azy ireo isika ary tia azy ireo. Nandresy ny tenany Izy, ny fomba mahatonga ny fahapotehana lehibe indrindra. Ary nitsangana izy ary nampisatrohaka ny fiainan'olombelona tamin'ny dikany sy fiadanana mandrakizay.

  • Ho an'ny olona mahatsapa maloto, dia nanolotra fanadiovana i Jesosy.
  • Manome voninahitra ny olona mahatsiaro menatra izy.
  • Manome famelan-keloka amin'ny olona mahatsapa izy ireo fa tsy maintsy andoavana ny trosa. Manolotra fampihavanana amin'ireo olona mahatsapa fa tafasaraka izy.
  • Ho an'ny olona mahatsiaro ho andevo dia manome fahafahana izy.
  • Ho an'ireo izay mahatsapa fa tsy anisan'izy ireo, dia manolotra fananganan'anaka amin'ny fianakaviany maharitra izy.
  • Ho an'ireo mahatsapa reraka, dia manome fitsaharana izany.
  • Ho an'ireo izay manahy dia omena fandriampahalemana izy.

Ny ritual dia manolotra ny filana miverimberina foana. Ny faniriana ara-nofo fotsiny no manome ny faniriana mafy bebe kokoa. Mahafantatra olona mila an'i Kristy ve ianao? Misy zavatra azonao atao ve momba izany? Ity no zavatra tokony hoeritreretina.

nataon'i Joseph Tkach


PDFJesosy: Ilay mpanadio