Efa nivavaka ve ianao mba hahomby?

Raha tsia dia maninona? Raha tsy mangataka amin'Andriamanitra amin'ny fahombiazana isika dia tsy fahombiazana, fahombiazana? Miankina amin'ny fomba fijerintsika fahombiazana izany. Tena hitako ilay famaritana manaraka ity: "Mba hanatanterahany ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainako amin'ny finoana, ny fitiavana ary amin'ny herin'ny Fanahy Masina ary manantena ny valiny avy amin'Andriamanitra." Mba hanana tanjona sarobidy indrindra amin'ny fiainana izany dia tokony hivavaka amin'ny fahatokiana isika.

"Tsarovy ny teny nataonao tamin'i Mosesy mpanomponao tamin'ny teny hoe: Raha manao ny tsy marina ianao dia haeliko any amin'ny firenena ianao." Nehemia 1: 8 (Isan'ny fandikana)

Raha tsy afaka mangataka amin'Andriamanitra ny fahombiazanao amin'izay ataonao ianao, dia misy hevitra efatra eo amin'ny fiainan'i Nehemia momba ny fomba hivavahanao amim-pahombiazana: 

  • Mifototra amin'ny toetran'Andriamanitra ny fangatahantsika. Mivavaha ary fantaro fa hovaliana Andriamanitra: "Manantena valiny amin'ity vavaka ity aho satria Andriamanitra mahatoky, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra mahafinaritra izay afaka mamaha io olana io!"
  • Ny ota mahatsapa Miaiky (fanao diso, trosa, hadisoana). Taorian'i Nehemia nifototra tamin'ny vavaka nataony momba an'Andriamanitra, dia niaiky ny fahotany izy. Hoy izy hoe, "Niaiky ny fahotako aho ... nanota aho sy ny mpianakavin'ny raiko ... nanao zavatra ratsy taminao izahay ... tsy nankato." Tsy ny helok'i Nehemia dia natao sesitany ny Isiraely. lavo. Tsy teraka akory izy rehefa nitranga izany. Fa nampiditra ny tenany tamin'ny fahotan'ny firenena izy ary tafiditra ao anatin'ny olana ihany koa.
  • Alao ny fampanantenan'Andriamanitra. Nivavaka tamin'ny Tompo i Nehemia hoe: "Oh, tadidio ny teny nomenao an'i Mosesy mpanomponao." Afaka miantso an'Andriamanitra ho "mahatsiaro" ve Andriamanitra? Nampahatsiahy an ’Andriamanitra ny fampanantenany tamin’ ny firenen’Israely. Hoy ny heviny: Nefa nampanantena koa ianao fa raha manenina izahay dia hamerina anay ilay tany. ”Tokony hampahatsiahivina ve Andriamanitra? No. Adinony ve ny fampanantenany? No. Nahoana isika no mbola manao izany? Manampy antsika izany mba tsy hanadino azy ireo isika.
  • Aoka ho tapa-kevitra be ianao amin'izay hangatahinay. Raha manantena valiny manokana isika, dia tokony hangataka izany isika. Raha voahazona amin'ny ankapobeny ny fangatahantsika, ahoana no ahafantarantsika raha voavaly izy ireo? Tsy mihemotra i Nehemia, mangataka fahombiazana. Matoky tena izy ao amin'ny vavany.

vavaka

Ilay Andriamanitra Fampanantena mahatoky, avelao ny helokay ary henoy ny vavakay. Ataovy mahomby izahay mba hidera anao hatrany amin'ny fiainanay. amena

by Fraser Murdoch
Mpitoriteny WKG any Skotlandia


PDFEfa nivavaka ve ianao mba hahomby?