Ny toeram-pitrandrahana XMUMX Mpanjaka

Inona ny lohahevitra, ny teny filamatra ary ny hevi-dehibe ao amin'ny boky "Sprüche"? Inona no fototry ny lalantsika miaraka amin'Andriamanitra izay ambara amintsika ato amin'ity boky ity?

Ny fahatahorana ny Tompo no fahatahorana azy. Raha mila mamintina ny Bokin'ny Ohabolana iray ianao amin'ny andininy iray, dia ho inona izany? “Ny fahatahorana an’i Jehovah no fiandoham-pahalalana. Ny adala manamavo ny fahendrena sy ny famaizana” (Ohab 1,7) . teny 9,10 milaza zavatra mitovy: "Ny fiandoham-pahendrena dia ny fahatahorana ny Tompo, ary ny fahalalana ny olo-masina dia fahiratan-tsaina."

Ny fahatahorana ny Tompo no fahamarinana tsotra indrindra ao amin'ny Ohabolana.

Raha tsy manana ny fahatahorana ny Tompo isika dia tsy hanana fahendrena, fahiratan-tsaina ary fahalalana.Inona ny fahatahorana ny Tompo? Toa mifanohitra amin'izay. Amin'ny lafiny iray, Andriamanitra dia fitiavana ary amin'ny lafiny iray, antsoina isika hoe matahotra azy. Midika ve izany fa mampatahotra sy mampatahotra ary mampatahotra Andriamanitra? Ahoana no ahafahako mifandray amin'ny olona matahotra azy?

Ny fiankohofana, ny fifanajana ary ny fahagagana

Ny andalana voalohany amin'ny Ohabolana 1,7 somary sarotra takarina noho ilay hevitra eto "Aza matahotra" tsy voatery ho tonga ao an-tsaina isika rehefa mieritreritra an’Andriamanitra. Avy amin’ny teny hebreo hoe “yirah” ilay teny nadika hoe “tahotra” hita ao amin’ny Baiboly maro. Misy dikany maro io teny io. Indraindray izany dia midika hoe tahotra tsapantsika rehefa tojo loza sy/na fanaintainana lehibe izany, nefa mety hidika koa hoe “fanajana” sy “fahatahorana”. Iza amin'ireo fandikan-teny ireo no tokony hampiasaintsika amin'ny andininy faha-7? Zava-dehibe eto ny contexte. Ny dikan’ny hoe “tahotra” eto amintsika dia aseho eto amin’ny tapany faharoa amin’ilay andininy hoe: ny adala manamavo ny fahendrena sy ny fananarana. Ny teny fototra eto dia ny fanamavoana, izay mety hidika koa hoe misy olona heverina ho tsinontsinona na atao tsinontsinona. Azo ampiasaina hilazana olona mafy loha, miavonavona, miady hevitra, ary mino fa marina foana izy io.4,3;12,15).

Raymond Ortl ary nanoratra ao amin'ny bokiny Ohabolana hoe: “Teny tsy mankahala ary fandroahana mifandray amin'ny fifandraisana. Ny avonavona no eritreretinao fa ambony noho ianao ary marani-tsaina koa, tsara loatra ary sahirana amin'ny fankalazana sy fahatahorana. "

CS Lewis dia mamaritra ny karazana toe-tsaina toy izany ao amin'ny bokiny Pardon, Kristiana tonga lafatra aho: “Ahoana no ahitanao olona iray ambonimbony amin'ny lafiny rehetra? Raha tsy mahatsapa sy mahalala an'izany toa izany Andriamanitra ka mahita ny tenanao ho tsy misy fanoherana, dia tsy mahalala an'Andriamanitra ianao. Raha mbola mirehareha ianao dia tsy mahalala an'Andriamanitra. Ny olona mpirehareha dia manambany foana ny olona sy ny zavatra ary raha mbola mijery ianao dia tsy hitanao izay zavatra ambonin'izy ireo. ”

Ny "fahatahorana ny Tompo" dia tsy misy horohoro mampihorohoro amin'ny Tompo, toy ny hoe andriamanitra feno fahatezerana Andriamanitra. Ny fiankohofana dia midika fanajana sy manome voninahitra ny olona. Ny teny hoe "awe" dia foto-kevitra sarotra ampitaina ankehitriny, saingy teny ara-baiboly mahafinaritra izany. Ao anatin'izany ny hevitra momba ny fahagagana, talanjona, mistery, talanjona, fankasitrahana, fankasitrahana ary na dia ny fiheverana aza. Midika izany fa tsy mahay miteny. Ny fomba fihetsikareo rehefa sendra zava-tsarotra ianao na sendra zavatra mbola tsy niainanao hatrizay ary tsy afaka namoaka teny avy hatrany.

mahatalanjona

Mampahatsiahy ahy ny fahatsapana tsapako fony vao nahita ilay Grand Canyon. Tsy nisy na iray aza afaka naneho ity fahatsapana feno fankasitrahana tsapako ireto rehefa nahita ny hatsaran-tarehy sy ny famoronana lehibe teo anoloako. Tsara ny fanakorontanana lehibe. Ny teny adika toy ny kanto, manintona, manaitra, manintona, manintona ary manaitra dia afaka mamariparitra ireto tara-tendrombohitra ireto. Tsy nisy teny aho rehefa nijery avy tany ambony, ilay renirano midadasika, izay mihoatra ny iray kilometatra mahery at. Amiko. Ny hatsarana sy ny lokon'ny vatolampy ary ny karazana flora sy fauna lehibe - dia tsy afa-bela aho rehetra. Tsy misy ampahany amin'ny Grand Canyon misy fanindroany. Ny lokony, izay miovaova sy be pitsiny ao anatin'ny fotoana iray, dia nanova hatrany ny habetsahany ny tara-masoandro. Mbola tsy nahita zavatra toy izany mihitsy aho taloha. Tamin'izany fotoana izany dia nanjary natahotra kely aho satria nahatsapa ho kely sy tsy dia misy dikany.

Izany no karazana mahagaga misy ilay teny hoe manaitra. Saingy izao fahagagana izao dia tsy avy amin'ny famoronan'Andriamanitra fotsiny, fa midika koa io olona tonga lafatra sy amin'ny lafiny rehetra miavaka sy manintona io. Tonga lafatra foana izany, tonga lafatra ary ho lavorary foana. Ny zava-drehetra momba an'Andriamanitra dia tokony hanova ny fisainantsika ho gaga sy hidera ary hanala ny fanajantsika tanteraka. Tamin'ny alàlan'ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fitiavan-tsoa tsy manam-petra ho antsika dia raisina ao amin'ny mahantra sy tao am-pon'Andriamanitra isika. Mahatalanjona fa i Jesosy dia nanetry ny tenany ho antsika ary maty ho antsika aza. Mety ho nataony izany raha ianao irery no olona eto ambonin’ny tany. Izy no mpamonjy anao. Tsy ny fitiavana anao fotsiny no antony itiavanao anao satria tsy eto ambonin'izao tontolo izao ianao, fa eto an-tany ianao satria nentiny niditra teto amin'izao tontolo izao ary tia anao. Mahatalanjona ny zavatra rehetra noforonin'Andriamanitra, kanefa eo afovoan'ny lahatsoratra ianao, tahaka ny Salamo faha-8, dia momba ny Andriamanitra telo izay iray. Isika malemy, malemy, afaka mamaly afa-tsy amin'ny "Oay!"

"Nahita ny Tompo aho"

Augustin dia teolojiana kristiana voalohany izay nanoratra betsaka momba ny fahagagana mahagaga nataon’Andriamanitra. Ny iray amin'ireo sanganasany lehibe indrindra dia antsoina hoe "De civitate Dei" (amin'ny teny anglisy, an'ny fanjakan'Andriamanitra). Teo am-pandriany hahafatesany, raha nitangorona nanodidina azy ireo namany akaiky indrindra, dia nisy fahatsapana fiadanana mahatalanjona nameno ny efitrano. Tampoka teo dia nisokatra tamin’ireo olona tao amin’ilay efitrano ny masony, ary nanazava tamin’ny endriny mamirapiratra izy fa nahita ny Tompo ary tsy afaka nanome rariny azy izay rehetra nosoratany. Taorian’izay dia natory tamim-pilaminana izy 1,7 ary 9,10 lazao fa ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandohan'ny fahalalana sy ny fahendrena. Izany hoe, ny fahalalana sy ny fahendrena dia tsy misy afa-tsy amin’ny fahatahorana an’i Jehovah ary tsy hisy raha tsy misy izany. Izany no fepetra takiana ho antsika mba hahafahantsika miatrika ny fiainantsika andavanandro. Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandohana; “Ny fahatahorana an’i Jehovah no loharanon’aina, izay tokony hialana amin’ny famatoran’ny fahafatesana” (Ohab. 1).4,27) , Raha mankasitraka sy manaja an Andriamanitra noho ny maha izy azy ianao, dia hitombo ny fahalalanao sy ny fahendrenao. Raha tsy matahotra ny Tompo isika dia manala ny tenantsika amin'ity harena sarobidin'ny fahendrena sy fahalalana an'Andriamanitra ity. Ny Fanantenan'ny Baiboly ho an'ny rehetra dia mandika ny andininy faha-7 toy izao: "Ny fahalalana rehetra dia manomboka amin'ny fahatahorana an'ny Tompo."

Ao amin'ny bokin'ny ankizy "The Wind in the Willows" nataon'i Kenneth Graham, ny mpandray anjara lehibe - rat sy mole - dia mitady zaza otter ary tafintohina eo anatrehan'Andriamanitra.

Tampoka teo dia nahatsapa tahotra lehibe ny mola ka nanova ny hozatra ho rano, nanondrika ny lohany ary namaky ny tongony tamin'ny tany. Na izany aza dia tsy natahotra izy, nahatsapa milamina sy faly. "Rat", manana rivotra hitsoka azy izy ary nanontany tamim-pifaliana, "Natahotra ve ianao?" "Matahotra ve?" Ratsy tara, maso feno fitiavana tsy hay lazaina. "Aza matahotra! Eo anoloany? Sanatria izany! Ary mbola… ohatrinona, matahotra aho! ”Ary niankohoka tamin'ny tany izy roa ary nivavaka.

Raha te hiaina an’Andriamanitra amin’izany fanetren-tena izany koa ianao ka ho talanjona, dia ny vaovao tsara dia azonao atao. Aza manandrana manao izany anefa ny tenanao. Angataho Andriamanitra hametraka izany tahotra izany ao anatinao (Fil2,12-13). Mivavaha ho azy isan'andro. Saintsaino ny fahagagana nataon’Andriamanitra. Mahagaga Andriamanitra sy ny zavaboariny. Ny fahatahorana an’i Jehovah no valin-tenintsika rehefa hitantsika hoe iza marina Andriamanitra ary hitantsika ny fahasamihafana lehibe eo amin’ny tenantsika sy Andriamanitra. Hamela anao tsy hiteny Izy.

by Gordon Green


PDFNy toeram-pitrandrahana XMUMX Mpanjaka