Ny maha-isika antsika marina

222 ny tena maha-izy antsika Ankehitriny dia matetika no tsy maintsy manao anarana ho anao ianao mba hanan-danja sy zava-dehibe amin'ny hafa sy ny tenanao. Toa ny olona dia mitady fitadiavana tokana tsy misy dikany. Efa nilaza anefa i Jesosy hoe: "Izay mahita ny ainy no hahavery azy; ary na iza na iza no mamoy ny ainy noho ny amiko, dia hahita izany ” (Matio 10, 39). Amin'ny maha-fiangonana antsika, dia nianatra avy amin'ity fahamarinana ity isika. Nanomboka tamin'ny taona 2009 dia nantsoina hoe Grace Communion International izahay ary io anarana io dia manondro ny tena toetranay, izay mifototra amin'i Jesôsy fa tsy ao amintsika. Andao hodinihintsika akaiky io anarana io sy hahita izay miafina ao anatiny.

fahasoavana (Fahasoavana)

Ny fahasoavana no teny voalohany amin'ny anarantsika satria manoritsoritra indrindra ny fizahan-tenanay manokana sy mizara an'Andriamanitra mankany amin'i Jesosy Kristy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. "Fa kosa, mino isika fa amin'ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no hamonjena antsika, tahaka ny ataon'izy ireo" (Asan’ny Apostoly 15, 11). Isika dia "tsy mendrika ny fahamarinana avy amin'ny fahasoavany amin'ny fanavotana amin'ny alalan'i Kristy Jesosy" (Romana 3:24). Amin'ny fahasoavana irery no mamela antsika (amin'ny alàlan'i Kristy) mizara ny fahamarinany manokana. Mampianatra antsika tsy tapaka ny Baiboly fa ny hafatra momba ny finoana dia hafatra momba ny fahasoavan'Andriamanitra (jereo ny Asan’ny Apostoly 14: 3; 20, 24; 20, 32).

Ny fototry ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona dia fahasoavana sy fahamarinana foana. Raha ny lalàna no fanehoana ireo soatoavina ireo, ny fahasoavan'Andriamanitra dia nahita fanehoana feno amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy. Amin'ny alàlan'ny fahasoavan'Andriamanitra ihany no hamonjena antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa tsy amin'ny fitandremana ny lalàna. Ny lalàna izay hanamelohana ny olona rehetra dia tsy teny farany nataon'Andriamanitra ho antsika. I Jesosy no teny farany ho antsika. Io no fanambarana tonga lafatra sy manokana momba ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahamarinana nomeny an-kalalahana tamin'ny zanak'olombelona.
Ny faharesen-dahatra antsika eo ambanin'ny lalàna dia voamarina sy marina. Tsy mahazo fitondran-tena tiantsika isika satria tsy gadra ny lalàny sy ny ara-dalàna Andriamanitra. Andriamanitra ao anatintsika dia miasa amin'ny fahalalahana masina araka ny sitrapony.

Ny sitrapony no faritana amin'ny fahasoavana sy ny fanavotana. Nanoratra izao manaraka izao ny apostoly Paoly: «Tsy ny fahasoavan'Andriamanitra no manary ahy; satria raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana, dia maty foana Kristy ” (Galatiana 2:21). I Paoly dia manoritsoritra ny fahasoavan'Andriamanitra ho toy ny hany safidy tsy tiany hesorina. Ny fahasoavana dia tsy zavatra azo lanja, refesina ary ifanakalozana. Ny fahasoavana dia fahasoavan'Andriamanitra velona izay hanenjehany ny fon'ny olona sy ny sainy ary samy miova izy roa.

Ao amin'ny taratasiny ho an'ny fiangonana any Roma, i Paul dia nanoratra fa ny hany zavatra iheverantsika azy amin'ny ezaka ataontsika dia ny fandoavana ny ota, izany hoe ny fahafatesana, izany no ratsy. Fa misy ihany koa ny tsara indrindra, satria "ny fanomezan'Andriamanitra dia fiainana mandrakizay ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika" (Romana 6:24). Jesosy dia fahasoavan'Andriamanitra. Fanavotana an’Andriamanitra izay navotsotra ho an’ny olona rehetra.

fiaraha-monina (Fiombonana)

Ny fiarahana no teny faharoa ao amin'ny anarantsika satria manana fifandraisana marina amin'ny Ray isika amin'ny alàlan'ny Zanaka amin'ny firaisana amin'ny Fanahy Masina. Ao amin'i Kristy dia manana firaisana tena amin'Andriamanitra sy amin'ny tsirairay isika. James Torrance dia nametraka izany toy izao: "Ny Triune Andriamanitra dia mamorona fiaraha-miombon'antoka amin'ny fomba iray fa isika ihany no tena olona raha nahita ny maha-izy antsika amin'ny fiarahana aminy sy amin'ny olon-kafa." 

Ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina dia ao anatin'ny fiarahana tonga lafatra ary i Jesosy dia nivavaka mba hizara an'io fifandraisana io ny mpianany ary haneho taratra izany eto amin'izao tontolo izao (Jaona 14:20; 17, 23). Ny apôstôly Jaona dia mamaritra ity vondrom-piarahamonina ity fa miorina amin'ny fitiavana be. Jaona mamaritra ny fitiavana lalina ho toy ny fiarahana mandrakizay amin'ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Ny tena fifandraisana dia midika hoe miaina amin'ny firaisana amin'i Kristy amin'ny fitiavan'ny Ray amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina (1 Jaona 4: 8).

Matetika dia lazaina fa fifandraisana manokana amin'i Jesosy ny maha-kristiana. Ny Baiboly dia mampiasa fitoviana maromaro hilazana an'io fifandraisana io. Misy ny miresaka ny fifandraisan'ny tompo amin'ny mpanompony. Avy tamin'io, dia ny hoe tokony hanaja sy hanaraka an'i Jesoa Kristy Tompontsika isika. Hoy koa i Jesosy tamin'ny mpanara-dia azy: «hatramin'izao dia tsy milaza aho fa mpanompo; fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony. Fa nolazaiko taminao fa mpinamana ianao; satria izay rehetra reko tamin'ny raiko dia nambarako taminao » (Jaona 15:15). Sary iray hafa momba ny fifandraisan'ny ray sy ny zanany (Jaona 1, 12-13). I Jesoa aza dia mampiasa ny sarin'ny mpivady sy ny ampakariny izay efa hita ao amin'ny Testamenta Taloha (Matio 9:15) sy i Paul dia nanoratra momba ny fifandraisan'ny mpivady (Efesiana 5). Raha ny marina, ny taratasy ho an'ny Hebreo dia milaza fa isika dia kristiana dia mpirahalahy sy anabavin'i Jesosy (Hebreo 2, 11). Ireo sary rehetra ireo (Mpanompoa, sakaiza, zanaka, vady, rahavavy, rahalahinao) dia ahitana ny hevitry ny fiaraha-monina lalina sy tsara ary tsara. Fa sary avokoa ireo rehetra ireo. Andriamanitra tokana isika no loharano sy fahamarinan'ity fifandraisana sy vondrom-piarahamonina ity. Vondrom-piarahamonina no anomezany antsika amim-pahalalahan-tanana amin'ny hatsaram-panahiny.

Nivavaka Jesosy mba hiaraka aminy any amin'ny mandrakizay isika ary hifaly amin'ity fahatsarana ity (Jaona 17:24). Tamin'ity vavaka ity dia nanasa anay hiaina amin'ny maha-fiaraha-monina miaraka amin'ny Ray isika. Rehefa niakatra tany an-danitra i Jesosy dia nentiny niditra tao amin'ny fiarahamonina Ray sy ny Fanahy Masina isika. Nilaza i Paoly fa misy làlana iray amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina izay ijoroantsika eo akaikin'i Kristy sy eo anatrehan'ny Ray (Efesiana 2, 6). Afaka miaina am-pifandraisana amin'Andriamanitra isika, na dia ho hita maso aza ny fahafenoan'ity fifandraisana ity raha miverina sy mametraka ny fanjakany i Kristy. Izany no mahatonga ny fiarahamonina ho ampahany manan-danja amin'ny vondrom-pinoantsika. Ny maha-isika antsika, ankehitriny sy mandrakizay, dia miorina ao amin'i Kristy sy ao amin'ny fiaraha-monina izay zarainay amintsika Andriamanitra, Zanaka ary Fanahy Masina.

International (International)

Ny sehatra iraisam-pirenena no teny fahatelo amin'ny anarantsika satria fikambanana misy antsika iraisam-pirenena ny fiangonantsika. Tonga amin'ny olona manerana ny sisin'ny kolontsaina, fiteny ary fiteny nasionaly isika - tonga amin'ny olona manerantany. Na dia antokonolona aza isika statistika dia misy vondrom-piarahamonina isaky ny fanjakana amerikana ary koa any Canada, Mexico, Karaiba, Amerika Atsimo, Eropa, Azia, Aostralia, Afrika ary any amin'ny Nosy Pasifika. Manana mpikambana maherin'ny 50.000 izahay any amin'ny firenena 70 mahery izay mahita trano any amin'ny fiangonana 900 mahery.

Nentin'Andriamanitra miaraka eto amin'ity vondrona iraisampirenena ity isika. Fitahiana tokoa fa lehibe isika miara-miasa nefa kely sisa fa mbola anjarantsika manokana ireo fiarahana miasa ireo. Ao amin'ny vondrom-piarahamonina eto amintsika, ny fisakaizana no ampiorina tsy tapaka sy hambolena manerana ny sisin'ny firenena sy ny kolontsaina, izay matetika mizara ny tontolontsika. Izy io dia tena mariky ny fahasoavan'Andriamanitra!

Amin'ny maha-fiangonana antsika, dia zava-dehibe ny miaina sy mizara ny filazantsara izay napetrak'Andriamanitra tao am-pontsika. Na dia ny fanandramana ny haben'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavana aza dia manosika antsika hizara ny vaovao tsara amin'ny olona hafa. Tiantsika ny olona hafa hiditra sy hihazona fifandraisana amin'i Jesosy Kristy ary handray anjara amin'ity fifaliana ity. Tsy afaka mihazona ny tsiambaratelon'ny filazantsara isika satria tiantsika ny hiaina ny fahasoavan'Andriamanitra ary ho tonga ampahan'ny vondron'olona telo. Izany no hafatra nomen'Andriamanitra antsika hizara an'izao tontolo izao.

nataon'i Joseph Tkach