Izay asehon'Andriamanitra dia misy fiantraikany amintsika rehetra

Ny zavatra nambaran'Andriamanitra dia misy fiantraikany amintsika rehetraFahasoavana madio tokoa no hamonjena anao. Tsy misy azonao atao ho an'ny tenanao afa-tsy ny matoky izay omen'Andriamanitra anao. Tsy mendrika izany ianao tamin'ny fanaovana na inona na inona; satria tsy tian’Andriamanitra hisy holazaina eo anatrehany ny zava-bitany (Efes 2,8-9 GN).

Mahafinaritra tokoa raha kristiana mianatra mahatakatra fahasoavana isika!
Ny fahatakaran-javatra izany dia manaisotra ny tsindry sy ny adin-tsaina izay matetika antsika manokana. Mahatonga antsika kristiana milamina sy fifaliana izay any ivelany fa tsy ao anaty. Ny dikan'ny fahasoavan'Andriamanitra: miankina amin'ny zavatra nataon'i Kristy ho antsika ny zava-drehetra fa tsy izay ataontsika na tsy azontsika atao. Tsy afaka mahazo famonjena isika. Ny vaovao tsara dia satria tsy afaka mividy izany mihitsy isika satria efa nataon'i Kristy izany. Ny hany azontsika atao dia ny manaiky ny nataon'i Kristy ho antsika ary maneho fankasitrahana lehibe noho izany.

Nefa mila mitandrina ihany koa isika! Tsy azontsika atao ny mamela ny zava-poana miery amin'ny natioran'olombelona hitaona antsika hieboebo. Tsy antsika irery ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy mahatonga antsika ho tsara noho ireo Kristiana izay mbola tsy nahatakatra tsara ny toetoetran'ny fahasoavana, na koa mahatonga antsika ho tsara kokoa noho ireo tsy Kristiana tsy mahalala momba izany. Ny fahatakarana marina ny fahasoavana dia tsy mitarika amin'ny avonavona fa amin'ny fanajana lalina sy ny fanompoana an'Andriamanitra. Indrindra rehefa tsapantsika fa misokatra ho an'ny rehetra ny fahasoavana, tsy ho an'ny Kristiana ankehitriny ihany. Mihatra amin'ny olona rehetra io, na dia tsy fantany aza izany.

Jesosy Kristy dia maty ho antsika fony isika mbola mpanota (Romana 5,8). Maty ho an’izay rehetra velona ankehitriny Izy, ho an’izay rehetra efa maty, ho an’izay mbola ho teraka fa tsy ho antsika ihany, izay antsointsika hoe Kristianina ankehitriny. Izany dia tokony hahatonga antsika hanetry tena sy hankasitraka avy amin’ny fontsika fa tia antsika Andriamanitra, miahy antsika ary mampiseho fahalianana amin’ny tsirairay. Noho izany dia tokony hiandrandra ny andro hiverenan’i Kristy isika ka ho tonga amin’ny fahalalana ny fahasoavana ny olona rehetra.

Miresaka momba ny fangoraham-pon'Andriamanitra sy ny fikarakarana an'ireo olona nifanerasera amintsika isika? Sa ve isika mamela ny tenantsika ho variana amin'ny fisehoana olona, ​​ny fiaviany, ny fanabeazana na ny firazanana ary hianjera amin'ny fandriky ny fitsarana sy hitsara azy ireo ho lehibe kokoa ary tsy misy vidiny noho ny fiheverantsika ny tenantsika? Tahaka ny misokatra ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ny rehetra sy ny fiantraikany amin'ny tsirairay, koa te-hiezaka ny hitazona ny fontsika sy ny saintsika malalaka ho an'izay rehetra hihaona amin'ny lalantsika amin'ny fiainana.

vavaka

Ray mahafinaritra ô, ampio izahay hahatakatra ny fitahiana lehibe momba ny fahasoavana ary hamita izany amin'ny fifandraisanay rehetra. Aoka ireo izay tiantsika sy ireo izay manandrana antsika amin'ny fitsapana. amena

by Keith Hatrick


PDFNy fahasoavana asehon'Andriamanitra dia misy fiantraikany amintsika rehetra