Manapa-kevitra ny hijery an 'Andriamanitra

Lehilahy malemy fanahy i Mosesy. Andriamanitra no nifidy azy hitarika ny Isiraely hivoaka avy any Egypta. Nozarainy ny Ranomasina Mena. Nomen'Andriamanitra azy ny Didy Folo. Ny olona tao an-dainy izay nahita fahitana an'i Mosesy indraindray rehefa nandalo azy ireo dia angamba nilaza hoe: Ity dia izy. Io dia Mosesy. Etsy izy. Mpanompon'Andriamanitra izy. Lehilahy matanjaka sy matanjaka izy. ”Fa ahoana kosa raha tsy ny fotoana nahitany an'i Mosesy ihany no nahatafintohina azy ka namely ny vatolampy tamin'ny tehiny. Avy eo dia hieritreritra izy ireo hoe olona tezitra. Ahoana no ahafahan'Andriamanitra mampiasa azy? ”Davida dia olona araka ny fon'ny Andriamanitra. Nangataka ny sitrapon'Andriamanitra hamolavola ny fiainany araka izany izy. Noho ny fahatokiana an'Andriamanitra, novonoiny i Goliath goavambe. Nanoratra salamo izy. Andriamanitra no nifidy azy hisolo an'i Saoly ho mpanjaka. Rehefa nandalo ny fanjakany i David ary nahita olona nahita azy ny olona dia mety nilaza hoe: eo izy. Tsy iza izany fa i Davida Mpanjaka. Mpanompon'Andriamanitra izy. Izy dia lehilahy lehibe sy matanjaka !. Ahoana kosa raha ny fotoana nahitan'izy ireo an'i Davida dia rehefa nanao tsiambaratelo tamin'i Batsheba izy? Na rehefa nandefa an’i Oria vadiny ho eo anoloan’ilay ady hovonoina i Uria vadiny? Hilaza ve ianao avy eo hoe lehilahy tsy marina! Ratsy sy tsy mora setra izy! ”Ahoana no ahafahan'Andriamanitra mampiasa azy?

I Elia dia mpaminany malaza. Niresaka tamin'Andriamanitra izy. Izy no nampita ny Tenin'Andriamanitra tamin'ny olona. Niantso afo avy tany an-danitra ho et earth an-tany izy. Nanala barà ny Mpaminany Bala izy. Raha nahita maso an'i Elia ny olona dia nilaza tamim-pankasitrahana hoe: Ity no Elia. Izy dia lehilahy lehibe sy matanjaka. Mpanompon'Andriamanitra izy. Ahoana kosa raha tsy nisy ny fotoana nahitan'izy ireo an'i Elia rehefa nandositra an'i Jezebel izy na niery tao anaty zohy noho ny tahotra ny ainy. Hanao hoe: inona ilay kanosa! Satroka lamba izy. Ahoana no ahafahan'Andriamanitra mampiasa azy io? "

Ahoana no nahafahan'ny mpanompon'Andriamanitra lehibe nizara ny Ranomasina Mena tao anatin'ny indray andro, namono olona goavambe na nandatsaka afo avy tany an-danitra, ary ho tezitra, tsy rariny, na matahotra ny ampitso? Tsotra ny valiny: olona izy ireo. Eto no mipetraka ny olana rehefa manandrana manao sary sampy amin'ny mpitondra Kristiana isika, namana, havana, na iza na iza. Olombelona daholo ireo. Manana tongotra vita amin'ny tanimanga ry zareo. Tena handiso fanantenana anay ianao amin'ny farany. Izany angamba no antony nilazan'Andriamanitra antsika tsy mampitaha ny tenantsika ary tsy mitsara ny hafa (2 Korintiana 10,12:7,1; Matio). Mila mijery an'Andriamanitra aloha isika. Avy eo isika dia tsy maintsy mijery ny tsara amin'ireo manompo sy manaraka azy. Ahoana no fomba hahitantsika ny fitambaran'ny olona iray raha tsy ampahany kely aminy ihany no ahitantsika azy? Andriamanitra irery no mahita ny olona tanteraka sy amin'ny fotoana rehetra eo amin'ny fiainany. Ity misy parabola iray izay mampiseho izany.

Ilay hazo amin'ny fotoany rehetra

Nisy mpanjaka persianina taloha te-hampitandrina ny zanany lahy mba tsy handray fanapahan-kevitra haingana. Noho ny baikony, ny lahimatoa dia nandeha nandritra ny ririnina mba hahita hazo mango. Tonga ny lohataona ary ny zanany manaraka kosa dia nalefa tamin'ny dia mitovy. Ny zanany fahatelo dia nanaraka ny fahavaratra. Rehefa niverina avy tamin'ny dia tamin'ny fararano ny zandriny lahy tamin'ny fararano dia nantsoin'ny mpanjaka ny zanany lahy ary ny hazo notantarainy. Hoy ny voalohany: Toa ny kitay may no tranainy. Niresaka indray ny faharoa: toa maloto sy toa voninkazo tsara tarehy izy. Ny fahatelo nanazava hoe: Tsia, manana raviny mahafinaritra izy. Ny fahefatra hoy: Samy diso daholo ianareo, misy voankazo toa voanjo. Marina daholo izay lazainao hoy ny mpanjaka: satria samy nahita ilay hazo tamin'ny fotoana hafa ianao tsirairay! Ary ho antsika, rehefa maheno ny eritreritry ny hafa na mahita ny fihetsik'izy ireo isika dia mila mihazona ny fitsarana antsika mandra-pahafantarantsika fa efa azontsika ny zava-drehetra. Tadidio fa anganongano. Isika dia tsy maintsy mahita ilay hazo amin'ny fotoana rehetra.

avy amin'i Barbara Dahlgren


PDFManapa-kevitra ny hijery an 'Andriamanitra