Ny maha-izy antsika vaovao ao amin'i Kristy

229 ny maha-izy antsika vaovao an'i Kristy

I Martin Luther dia niantso ny kristiana "mpanota sy olo-masina miaraka". Izy io no nanoratany voalohany io anarana io tamin'ny teny latina simul iustus et peccator. Simul dia midika hoe "miaraka amin'izay" amin'ny teny alemà, iustus dia midika hoe "tsy miangatra", et midika hoe "ary" ary peccator dia miantso "mpanota". Raha maka izany ara-bakiteny ianao dia midika izany fa miaina ao anatin'ny ota sy ota tsy misy ota isika. Ny hetsi-panoakan'i Lotera dia mety ho mifanipaka amin'ny lafiny. Saingy nilaza tamim-panoharana izy ary naniry ny hiresaka ilay fanoharana fa isika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany dia tsy afa-bela tanteraka amin'ny fitaoman-dratsy. Na dia mihavana amin'Andriamanitra aza isika (Olomasina), tsy miaina fiainana toa an'i Kristy tonga lafatra isika (Mpanota). Rehefa namolavola izany teny izany i Luther dia nampiasa ny fomba fitenin'ny Apôstôly Paoly izy mba hampahazava fa ny fototry ny filazantsara dia isaina roa heny. Voalohany, ny fahotantsika dia natao ho an'i Jesôsy sy ny fahamarinana momba antsika. Ity fiteny ara-teknika ara-teknika ara-teknika ity dia ahafahana maneho izay mifanaraka amin'ny ara-dalàna sy marina, na dia tsy hita amin'ny fiainan'ny olona ampiharina izany. Nilaza koa i Lotera fa raha tsy i Kristy mihitsy dia tsy lasa tenantsika akory ny fahamarinany (eo ambany fanaraha-maso). Fanomezana ho antsika ihany io raha tsy ekentsika. Mahazo izany fanomezana isika amin'ny alalan'ny firaisana amin'ny mpanome fanomezana, satria amin'ny farany ny mpanome dia ilay fanomezana ihany.Jesosy no fahamarinantsika! Mazava ho azy fa i Luther dia mbola betsaka kokoa ny milaza ny fiainana kristiana fa tsy ity andiany iray ity ihany. Na dia manaiky ny ankamaroan'ny fehezanteny aza isika dia misy lafiny tsy ahafahantsika manaiky izany. Ny tsikera nataon'i J. de Waal Dryden tao amin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny The Journal of the Study of Paul and Letters dia manazava an'ity manaraka ity (Misaotra an'i John Kossey, ilay namako tsara, tamin'ny fandefasany ireo tsipika ireo.):

Ny tenin'i [Luther] dia manampy amin'ny famintinana ilay fitsipika hoe ny mpanota voamarina dia lazain'ny fitenin'i Kristy "vahiny" fa tsy araka ny fahamarinana avy amin'ny isam-batan'olona. Aiza io teny io dia tsy manaporofo fa manampy dia rehefa izany - na tonga saina na tsy nahatsiaro tena - ho fototry ny fanamasinana (amin'ny fiainana Kristiana) no jerena. Ny olana eto dia ny fampitana hatrany ny kristiana ho "mpanota". Ny peccator anarana dia midika mihoatra noho ny finiavana ara-moraly na faniriana hanao zavatra voarara, fa mamaritra ny foto-pinoana kristiana. Ny kristiana dia tsy vitan'ny hoe mpanota amin'ny ataony, fa amin'ny toetrany koa.Ny fitenenana ara-tsaina dia manafaka ny fanamelohana ara-moraly ny fitenin'i Lotera, fa mitazona henatra ihany. Ny sarin'ny fanazavan-tena manamarina, izay manambara famelan-keloka an-kalalahana ihany koa, dia manamaivana io famelan-keloka io raha maneho ny fahatakarana ny tenany ho olona mpanota iray hatrany amin'ny lalina satria manasokajy ny singa manova an'i Kristy izany. Ny Kristiana avy eo dia hanana fahatakarana tena ara-patolo, izay nohamafisin'ny fomba amam-panao ary avy eo dia maneho io fahatakarana io ho hatsaran'ny Kristiana. Amin'izany fomba izany, mahamenatra ny fahafaham-baraka sy ny fiheveran-tena. («Manavao ny Romana 7: lalàna, tena, fanahy,» JSPL (2015), 148-149)

Raiso ny maha-izy antsika vaovao an'i Kristy

Araka ny lazain'i Dryden, "Andriamanitra manangana ny mpanota ho ambony kokoa". Amin'ny firaisana sy ny firaisana amin'Andriamanitra, ao amin'i Kristy ary amin'ny Fanahy, isika "olom-baovao" (2 Korintiana 5,17) ary niova mba hahafahantsika manana «anjara» ao amin'ny «toetran'Andriamanitra». (2 Petera 1,4). Tsy olona mpanota intsony isika izay maniry ny hanafahana azy amin'ny toetra manota. Mifanohitra amin'izany, isika zanaka malala, malala, mihavana, izay novana ho sarin'i Kristy. Miova tampoka ny fomba fisainantsika an'i Jesosy sy ny tenantsika rehefa manaiky ny zava-misy marina momba an'i Kristy isika. Takatsika fa tsy anjarantsika ny momba antsika, fa noho an'i Kristy. Tsy antsika ilay izy noho ny finoantsika (izay tsy mbola vita), fa amin'ny finoana an'i Jesosy. Mariho ny fomba namintinan'i Paoly izany tao amin'ny taratasiny ho an'ny fiangonana any Galatia:

Velona aho, nefa tsy izaho izao, fa Kristy no mitoetra ato amiko. Satria izay ivelomako ankehitriny dia miaina amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra aho, izay efa tia ahy ary nanolotra ny tenany hamonjy ahy (Galatiana 2,20).

Fantatr'i Paoly fa i Jesosy no foto-kevitra sy ilay famonjena famonjena. Amin'ny maha-izy azy dia izy no mpanelanelana mavitrika, ilay mpanoratra fahasoavana. Amin'ny maha-zavatra iray, dia mamaly amin'ny maha-finoana tonga lafatra antsika izy, manao izany ho antsika sy ho antsika. Ny finoany sy ny fahatokiany fa tsy antsika, manome antsika ny maha-izy antsika vaovao ary mahatonga antsika ho ao aminy irery ihany. Araka ny nomarihiko tao amin'ny tatitra nataoko herinandro vitsivitsy lasa izay: amin'ny famonjena antsika, tsy manadio ny akanjontsika Andriamanitra ary avy eo avelany amin'ny ezaka ataontsika manaraka an'i Kristy. Mifanohitra amin'izany, amin'ny fahasoavana no ahafahany mandray anjara am-pifaliana amin'ny zavatra nataony sy amin'ny alalantsika. Fahasoavana, hitanao, dia tsy hoe manjelanjelatra fotsiny eo imason'ny Raintsika any an-danitra. Avy amin'ny Raintsika, izay nifidy antsika, izay manome antsika fanomezana sy fampanantenan'ny famonjena tanteraka ao amin'i Kristy, ao ny fanamarinana, ny fanamasinana, ary ny fanomezam-boninahitra. (1 Korintiana 1,30). Mahazo ny tsirairay amin'ireo lafiny amin'ny famonjena antsika isika amin'ny alàlan'ny fahasoavana, firaisana amin'i Jesosy, amin'ny alàlan'ny Fanahy nomena antsika ho zanaky ny zanak'Andriamanitra malala.

Manova ny fomba fijerintsika amin'ny zava-drehetra ny fieritreretana momba ny fahasoavan'Andriamanitra. Ohatra: isaky ny fanaoko andavanandro izay dia mety hieritreritra aho hoe aiza no nampihetsika ahy an'i Jesosy. Rehefa mieritreritra ny fiainako aho avy amin'ny fomba fijery momba ahy ao amin'i Kristy, ny fiovako dia miova amin'ny fahatakarana fa tsy io no tiako hitarihana an'i Jesosy, fa nantsoina hiaraka aminy aho ary hanao izay ataony , Ity fanovana ao an-tsaintsika ity no tena itomboan'ny fahasoavana sy ny fahalalana momba an'i Jesosy. Rehefa mihamanatona aminy isika, dia mizara bebe kokoa izay ataony. Izany no foto-kevitra hijanonana ao amin'i Kristy izay lazain'ny Tompontsika ao amin'ny Jaona 15. I Paoly no niantso azy io hoe "nafenina" ao amin'i Kristy (Kolosiana 3,3). Ataoko fa tsy misy toerana tsara afenina satria ao amin'i Kristy dia tsy misy hafa afa-tsy ny hatsaram-panahy. Takatr'i Paoly fa ny tanjon'ny fiainana dia ny ao amin'i Kristy. Ny fijanonana ao amin'i Jesosy dia mitondra fahamendrehana sy fahatokisana tena noforonin'ny Mpamorona antsika hatrany am-piandohana. Io maha-izy azy io no manafaka antsika hiaina amin'ny fahalalahana avy amin'ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ary tsy ao anatin'ny henatra sy fahamelohana intsony. Izy io koa dia manafaka antsika hiaina miaraka amin'ny fahalalana azo antoka fa manova antsika avy ao anatiny amin'ny alàlan'ny Fanahy. Izany no zavamisy izay tena ao amin'i Kristy amin'ny fahasoavana.

Mandika vilana sy mandika ny toetoetran'ny fahasoavan'Andriamanitra

Mampalahelo fa olona maro no diso hevitra momba ny toetran'ny fahasoavan'Andriamanitra ary mahita azy io ho tapakila malalaka hanotana (izany ny fahadisoan'ny antinomianisme). Raha ny marina, ny ankamaroan'ireo lesoka ireo dia maniry rehefa te-hahafatotra ny fahasoavana sy ny fifandraisana avy amin'ny fahasoavana amin'Andriamanitra ny olona (izany no lesoka amin'ny maha-ara-dalàna). Ao anatin'ity firafitra ara-dalàna ity, ny fahasoavana matetika no diso raha tsy omen'Andriamanitra ny fitsipika. Ny fahasoavana dia lasa fialan-tsiny ara-dalàna noho ny fankatoavana tsy miovaova. Rehefa takatra amin'ity fomba ity ny fahasoavana, ny fiheverana ara-Baiboly an'Andriamanitra ho raim-pianakaviana be fitiavana izay mananatra ny zanany malalany dia tsy raharahiahy, ary ny fiezahana manery ny fahasoavana ho toy ny rafitry ny lalàna dia hadisoana mahatsiravina iray ary mahatafavoaka velona. Ny asa ara-dalàna dia tsy misy fanamarinana, ary ny fahasoavana dia tsy hafa amin'izany fitsipika izany.Ny tsy fahazoana ny fahasoavana matetika dia mitarika ho amin'ny fiainana maimaimpoana sy tsy miorina izay mifanohitra amin'ny fiainana mifototra amin'ny fahasoavana sy mifototra amin'ny filazantsara izay nozarain'i Jesoa amintsika amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina , mitsangana.

Nohatonin'ny fahasoavana

Io tsy fahazoana diso ny anton'ny famindram-po io (miaraka amin'ny fehin-kevitra tsy mety momba ny fiainana kristiana) dia hampitony ny feon'ny fieritreretana meloka, saingy tsy misintona tsy nahy ilay fahasoavan'ny fanovana - ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika izay afaka manova antsika amin'ny alàlan'ny Fanahy ao anaty. Ny tsy fisian'ity fahamarinana ity dia mitarika amin'ny fanamelohana ao anaty tahotra. Niresaka tamin'ny zavatra niainako manokana dia afaka milaza aho fa ny fiainana mifototra amin'ny tahotra sy ny henatra no safidy ratsy ho an'ny fiainana miorina amin'ny fahasoavana. Satria fiainana izay ilay fitiavana an'Andriamanitra miova, izay manamarina sy manamasina antsika amin'ny alàlan'ny firaisana amin'i Kristy amin'ny alàlan'ny herin'ny Fanahy. Mariho ny tenin'i Paoly tamin'i Titosy:

Satria ny fahasoavan'Andriamanitra mahasoa dia niseho tamin'ny olon-drehetra ary nandidy antsika hanaiky fa mandà ny toetra tsy araka an'izao tontolo izao sy ny fanirian'izao tontolo izao isika ary miaina amim-pahamalinana, ara-drariny sy tsy manam-panahy eto amin'ity tontolo ity. (Titosy 2,11-12)

Tsy namonjy antsika Andriamanitra mba hamelana antsika irery miaraka amin'ny henatra, tsy misy fahatapaham-po ary ny fomba fiainana manimba sy manimba. Namonjy antsika tamin'ny fahasoavana Izy mba hahafahantsika miaina ao amin'ny fahamarinany. Ny fahasoavana dia midika fa tsy manary antsika mihitsy Andriamanitra. Manohy manome antsika fanomezana amin'ny fizarana firaisana amin'ny Zanaka sy fiarahana amin'ny Ray Izy, ary koa afaka mitondra ny Fanahy Masina ao anatintsika. Manova antsika izany mba hitovy bebe kokoa amin'i Kristy. Ny fahasoavana dia izay mahasoa antsika tokoa.

Ao amin'i Kristy isika ary ho zanaky ny Raintsika any an-danitra foana isika. Ny hany angatahinay hataontsika dia mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana fahalalana momba azy. Mitombo amin'ny fahasoavana isika amin'ny alalantsika mianatra matoky azy amin'ny alalany ary mitombo ny fahalalana azy amin'ny alàlan'ny fanarahana azy sy ny fandaniany fotoana miaraka aminy. Tsy mamela antsika amin'ny fahasoavana fotsiny Andriamanitra rehefa miaina ny fiainantsika amin'ny fankatoavana sy fahatahorana fa Izy koa dia manova antsika amin'ny fahasoavana. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ao amin'i Kristy ary amin'ny alàlan'ny Fanahy, dia tsy mitombo amin'ny toerana izay hitantsika fa tsy mila an'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Mifanohitra amin'izany, ny fiainantsika dia miankina aminy amin'ny lafiny rehetra. Ataony vaovao isika amin'ny fanasana antsika any ivelany. Raha mianatra mianatra mijanona ao amin'ny fahasoavany isika dia hahafantatra azy tsara kokoa, tiavo azy sy ny lalany feno. Arakaraka ny ahafantarantsika sy tiantsika azy no hahalalantsika ny fahalalahana hiala ao amin'ny fahasoavany, tsy hanan-keloka, tahotra ary henatra.

Toy izao no nosoratan'i Paoly:
Satria amin'ny fahasoavana no namonjena anao amin'ny finoana, fa tsy avy aminao: fanomezan'Andriamanitra izany fa tsy avy amin'ny asa ka tsy misy hirehareha. Satria asany isika, noforonina tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra mialoha mba handehanantsika (Efesiana 2,8: 10).

Aoka tsy hohadinointsika fa ny finoan'i Jesosy - ny fahatokiany no manavotra sy manova antsika. Araka ny nampahatsiahivin'ny mpanoratra ny taratasy ho an'ny Hebreo antsika, dia Jesosy no fanombohana sy fahavitan'ny finoantsika (Heb. 12,2).    

nataon'i Joseph Tkach


PDF Ny maha-izy antsika vaovao ao amin'i Kristy (Fizarana 1)