Aiza no misy an'i Jesosy?

165 aiza no misy ny jesosy Mivavaka amin'ny maty nitsangana tamin'ny maty izahay. Midika izany fa velona i Jesosy. Aiza anefa izy no mipetraka? Manana trano ve izy? Angamba mipetraka amin'ny fidinana lavitra izy noho ilay olona izay manolo-tena amin'ny trano fialofana. Angamba mipetraka amin'ny trano lehibe eo amin'ny zoron-trano ihany koa izy miaraka amin'ireo ankizy mpitaiza. Angamba mipetraka ao an-tranonao koa izy - tahaka ilay nandevina ny bozaka ny mpiara-monina tamin'izy narary. Azonao atao mihitsy aza ny mitafy ny akanjonao toa an'i Jesosy, rehefa nanampy vehivavy iray sisa tavela tamin'ny làlambe ianao.

Eny, velona tokoa i Jesosy ary miaina amin'ny olona rehetra nanaiky azy ho Mpamonjy sy Tompo izy. Nilaza i Paoly fa nohomboana niaraka tamin’i Kristy i Kristy. Noho izany dia afaka niteny izy hoe: "Ary na dia velona aza aho; nefa tsy izaho intsony, fa Kristy no ato amiko. Fa izay iainako ankehitriny dia miaina amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra aho, izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany ho ahy » (Gal. 2,20).

Ny hiaina ny fiainan'i Kristy dia midika hoe maneho ny fiainana notarihiny teto an-tany isika. Mirotsaka anaty sy miombona amin'ny fiainany ny fiainantsika. Ity fanambarana momba ny maha-izy antsika ity dia eo amin'ny sandrin'ilay lakroa iray izay noforoninay. Ny fanehoantsika fitiavana sy fikarakarana ara-dalàna dia manaraka ny antsontsika (ny hazo fijaliana) rehefa lasa namorona vaovao ianao (ny foko ny hazo fijaliana) ary amin'ny alàlan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia miaro (ny hazofijaliana teo amin’ny hazo fijaliana).

Maneho ny fiainan'i Kristy izahay satria io no tena fiainantsika (Kol. 3,4). Olom-pirenena any an-danitra isika, fa tsy eto an-tany, ary mpivahiny ihany isika. Ny aintsika dia toy ny fofonaina mihetsi-po izay levona indray mandeha. Jesosy ao amintsika dia maharitra sy tena misy.

Ny Romana 12, Efesianina 4-5 ary Kol dia mampiseho amintsika ny fomba hiainana ny tena fiainana an'i Kristy. Ny zavatra voalohany tokony ataontsika dia ny mijery ny zava-misy any an-danitra, avy eo dia manome ny fahafatesana ny zavatra ratsy nafenina ao anatiny (Kol. 3,1.5). Ny andininy faha-12 dia manambara fa isika, amin'ny maha olom-boafidin'Andriamanitra, olona masina ary tiana, dia tokony hangoraka, hatsaram-panahy, fanetren-tena, fahalemem-panahy, fahari-po. Ny andininy faha-14 dia manome toromarika antsika: "Fa ambonin'izany rehetra izany [manintona ny fitiavana, izay fehin'ny fahatanterahana".

Satria ao amin'i Jesosy ny fiainantsika marina, maneho ny vatany eto an-tany isika ary mitarika ny fiainana ara-panahin'i Jesôsy sy fitiavana. Izahay no ilay tadiaviny, ny sandry ifaliany, ny tanana ampiasainy, ny maso izay ahitany, ary ny vava iray entiny mampahery ny hafa sy midera an'Andriamanitra. Eto amin'ity fiainana ity dia ny hany hahitan'ny olona an'i Jesosy. Noho izany ny fiainany izay asehontsika dia tokony ho tsara kokoa! Izany koa no hitranga raha manao ny zava-drehetra isika ho an'ny mpihaino tokana - ho an'Andriamanitra sy ny zava-drehetra ho an'ny voninahiny.

Ka aiza i Jesosy no mipetraka izao? Monina any amin'izay misy antsika izy (Kol. 1,27b). Avelantsika hohavaozina ve ny fiainany na ataontsika mihidy azy any izy, afenina tsy takona mba ho tsikaritra na hanampy ny hafa? Raha izany no izy dia ndao manafina ny fiainantsika ao anatiny (Kol. 3,3) ary avelao izy hiaina amin'ny alalantsika.

by Tammy Tkach


PDFAiza no misy an'i Jesosy?