Aiza no misy an'i Jesosy?

165 aiza no misy ny jesosy Mivavaka amin'ny maty nitsangana tamin'ny maty izahay. Midika izany fa velona i Jesosy. Aiza anefa izy no mipetraka? Manana trano ve izy? Angamba mipetraka amin'ny fidinana lavitra izy noho ilay olona izay manolo-tena amin'ny trano fialofana. Angamba mipetraka amin'ny trano lehibe eo amin'ny zoron-trano ihany koa izy miaraka amin'ireo ankizy mpitaiza. Angamba mipetraka ao an-tranonao koa izy - tahaka ilay nandevina ny bozaka ny mpiara-monina tamin'izy narary. Azonao atao mihitsy aza ny mitafy ny akanjonao toa an'i Jesosy, rehefa nanampy vehivavy iray sisa tavela tamin'ny làlambe ianao.

Eny, velona Jesosy, ary mitoetra ao amin’izay rehetra nandray Azy ho Mpamonjy sy Tompo Izy. Nilaza i Paoly fa nohomboana niaraka tamin’i Kristy izy. Izany no nahatonga azy hiteny hoe: “Kanefa mbola velona aho; fa tsy izaho intsony, fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin’ny nofo, dia ivelomako amin’ny finoana ny Zanak’Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy” (Gal. 2,20).

Ny fiainana ny fiainan’i Kristy dia midika fa fanehoana ny fiainana niainany teto an-tany isika. Miroboka ao anatin’ny fiainany ny fiainantsika ary miray aminy. Ity fanambarana ny maha-izy azy ity dia an'ny sandriny iray amin'ny lakroa momba ny maha-izy azy izay naorinay. Ny fanehoam-pitiavana sy fiahiana ataontsika dia manaraka ho azy ny fiantsoana antsika (ny fototry ny hazofijaliana) rehefa lasa zavaboary vaovao (ny hazo fijaliana) ny olona iray ary arovan'ny fahasoavan'Andriamanitra (ny hazofijaliana).

Fanehoana ny fiainan’i Kristy isika satria Izy no tena fiainantsika (Kol. 3,4). Olom-pirenen’ny lanitra isika fa tsy an-tany, ary monina tsy maharitra amin’ny vatantsika ihany. Ny fiainantsika dia tahaka ny fofon'aina izay manjavona ao anatin'ny indray mipi-maso. Jesosy ao anatintsika dia maharitra sy tena misy.

Ny Romana 12, Efesiana 4-5, ary Kol. 3 dia mampiseho amintsika ny fomba hiainana ny tena fiainan’i Kristy. Voalohany dia tsy maintsy mifantoka amin’ny zava-misy any an-danitra isika, ary avy eo mamono ny zava-dratsy miafina ao anatintsika (Kol. 3,1.5). Ny andininy faha-12 dia manazava fa “amin’ny maha olom-boafidin’Andriamanitra antsika, masina sy malala, dia tokony hisarika famindram-po mafana, hatsaram-panahy, fanetren-tena, fahalemem-panahy, fandeferana isika”. Mampianatra antsika toy izao ny andininy faha-14: “Ary ambonin’ny zavatra rehetra, [tafio] ny fitiavana, fa fehin’ny fahatanterahana izany”.

Satria ao amin'i Jesosy ny fiainantsika marina, maneho ny vatany eto an-tany isika ary mitarika ny fiainana ara-panahin'i Jesôsy sy fitiavana. Izahay no ilay tadiaviny, ny sandry ifaliany, ny tanana ampiasainy, ny maso izay ahitany, ary ny vava iray entiny mampahery ny hafa sy midera an'Andriamanitra. Eto amin'ity fiainana ity dia ny hany hahitan'ny olona an'i Jesosy. Noho izany ny fiainany izay asehontsika dia tokony ho tsara kokoa! Izany koa no hitranga raha manao ny zava-drehetra isika ho an'ny mpihaino tokana - ho an'Andriamanitra sy ny zava-drehetra ho an'ny voninahiny.

Aiza àry no misy an’i Jesosy ankehitriny? Mipetraka eo amin’ny toerana misy antsika Izy (Kol. 1,27b). Avelantsika hamirapiratra ve ny fiainany sa ataontsika mihidy izy, miafina lalina ka tsy ho voamarika na hanampy ny hafa? Raha izany no izy, dia aoka hanafina ny fiainantsika ao aminy isika (Kol. 3,3) ary aoka isika hamela azy hiaina amin’ny alalantsika.

by Tammy Tkach


PDFAiza no misy an'i Jesosy?