Notahin'Andriamanitra izahay!

527 Andriamanitra nitahy anay Ity taratasy ity no taratasy farany isam-bolana amin'ny maha GCI mpiasa ahy satria miala sasatra amin'ity volana ity aho. Rehefa mieritreritra ny tenako aho amin'ny maha filohan'ny fikambananay antsika finoana dia maro ny fitadidiana tonga ao an-tsaina fa nomen'Andriamanitra antsika. Ny iray amin'ireo fitahiana ireo dia misy ifandraisany amin'ny anarantsika - "Fahasoavana Fahasoavana Iraisam-pirenena". Mihevitra aho fa tsara ny mamaritra ny fiovantsika fototra amin'ny maha-vondrom-piarahamonina. Amin'ny fahasoavana (Fahasoavana) Andriamanitra isika dia vondrom-pinoana iraisam-pirenena sy avy amin'ny fahasoavana (Firaisana) izay mandray anjara amin'ny fiarahamonina Dada, Zanaka ary Fanahy Masina. Tsy nieritreritra na oviana na oviana aho fa nanome fitahiana lehibe ho antsika Andriamanitra ary manana ny fiovan'ny fiovana mahafinaritra. Ry mpikambana ato, namako sy mpiasan'ny GCI / WKG, misaotra anao noho ny fahatokisana tamin'ity dia ity. Ny fiainanao no porofon'ny fiainantsika.

Ny tso-drano iray hafa dia tonga ao an-tsaina dia ny iray izay mety ho taterin'ny mpikambana atoandro efa ela. Nandritra ny taona maro dia nivavaka matetika teo am-panompoana isika mba hanehoan'Andriamanitra bebe kokoa amintsika ny fahamarinany. Ren'Andriamanitra izany vavaka izany - tamin'ny fomba tena manaitra! Nanokatra ny fontsika sy ny saintsika Izy mba hahatakarantsika ny halalin'ny fitiavany ny zanak'olombelona rehetra. Nasehony antsika fa miaraka amintsika foana Izy ary ny hoaviny mandrakizay dia azo antoka amin'ny alàlan'ny fahasoavany.

Betsaka no nilaza tamiko fa tsy mbola nahare toriteny momba ny fahasoavana ao amin'ny fiangonantsika nandritra ny taona maro izy ireo. Misaotra an’Andriamanitra aho nanomboka ny taona 1995 mba handresena io tsy fahampiana io. Mampalahelo fa nisy mpikambana sasany nanao fihetsika ratsy tamin'ny fanamafisana vaovao momba ny fahasoavan'Andriamanitra ary nametraka ny fanontaniana hoe: "Inona ny entan'i Jesosy?" Ny valin-teninay avy eo (toa ny ankehitriny) dia: "Mitory ny vaovao tsara momba ny nahary antsika isika, izay tonga ho antsika, izay maty sy nitsangana ho antsika, ary iza no namonjy antsika!"

Araka ny voalazan'ny Baiboly, Jesosy Kristy, ilay Tompontsika tafatsangana tamin'ny maty dia efa any an-danitra ho mpisoronabe ary miandry ny fiverenany amim-boninahitra. Araka ny nampanantenainy dia manomana toerana ho antsika izy. «Aza mampatahotra ny fonao! Minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy! Betsaka ny trano any amin'ny tranon'ny raiko. Raha tsy izany dia nolazaiko taminao hoe: hanomana ny toerana ho anao aho? Ary rehefa handeha aho hanomana ny toerana ho anao, te-hiverina aho ary haka anao, mba ho eo amin'ny misy ahy koa ianao. Ary na aiza na aiza halehako dia fantatrareo ny lalana » (Jaona 14,1-4). Io toerana io dia fanomezana fanomezana fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra, fanomezana vita amin'ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy sy hataony. Ny toetran'io fanomezana io dia nambara tamin'i Paoly tamin'ny alàlan'ny Fanahy Masina: «Miresaka ny fahendren'Andriamanitra isika, izay nafenina ao amin'ny mistery, izay nofidin'Andriamanitra mialoha ny zava-drehetra, mba hanomezam-boninahitra antsika, izay tsy fantatry ny mpanapaka izao tontolo izao; satria raha nahafantatra azy ireo izy ireo, dia tsy ho voahombo tamin'ny Tompon'ny voninahitra izy. Fa kosa isika miresaka araka izay voasoratra (Isaia 64,3): "Izay tsy nisy maso dia tsy nahare, ary tsy nisy olona manana fo noman'Andriamanitra ho an'izay tia azy." Nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Fanahy anefa izany; satria ny Fanahy no mandinika ny zavatra rehetra, ao anatin'izany ny halalinan'Andriamanitra » (1 Korintiana 2,7: 10). Misaotra an Andriamanitra aho tamin'ny nanambarany tamiko ny zava-miafina momba ny famonjena antsika ao amin'i Jesosy - famonjena voaaro amin'ny fahaterahana, fiainana, fahafatesana, fitsanganana amin'ny maty, fiakarana ary fiverenan'ny Tompontsika nampanantenaina. Izany rehetra izany dia ataon'ny fahasoavana - ny fahasoavan'Andriamanitra nomena antsika ao amin'i Jesosy sy amin'ny alalàn'i Jesosy, amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina.

Na dia hifarana tsy ho ela aza ny asako ao amin'ny GCI, dia hifandray hatrany amin'ny fiankinanay aho. Hanohy ny fanompoana amin'ny birao GCI any Etazonia sy UK ary eny amin'ny biraon'ny seminera fahasoavana fahasoavana aho (GCS) miasa ary manome toriteny ao amin'ny fiangonanay. Ny pasitera Bermie Dizon dia nanontany ahy raha afaka manome toriteny foana isam-bolana. Nihazona azy aho fa tsy misy na iray aza amin'ireo asa ireo raha toa ny fisotroan-dronono. Araka ny fantatsika dia tsy asa mahazatra ny ministeranay - antso, fomba fiaina. Raha mbola manome hery ahy Andriamanitra, tsy hitsahatra ny hanompo ny hafa amin'ny anaran'ny Tompontsika aho.

Rehefa manao jery todika ireo taona vitsivitsy lasa izay dia tsaroako tsara ny GCI ary koa ny fitahiana maro izay misy amin'ny fianakaviako. Izahay sy Tammy dia voatahy mahita ny zanakay roa lehibe, lehibe avy any amin'ny oniversite, mahita asa tsara ary manambady sambatra. Ny fankalazantsika an'ireto milahatra ireto dia be loatra ka tsy nampoizinay ny hahatongavana amin'izy ireo. Araka ny efa fantatry ny maro aminareo dia nampianatra ny vondrom-piarahamoninay teo aloha fa tsy hisy fotoana ho an'ny zavatra toy izany - hiverina tsy ho ela i Jesosy ary hitondra any amin'ny "toerana fiarovana" isika any Atsinanana alohan'ny fiaviany fanindroany. Soa ihany, dia nanana drafitra hafa Andriamanitra, na dia misy toerana iray azo hiomanana ho antsika rehetra - ny Fanjakany Mandrakizay.

Rehefa nanomboka niasa ho filohan'ny vondrom-piarahamoninay tamin'ny 1995 aho dia nifantoka tamin'ny fampahafantarana ny olona fa i Jesosy Kristy no laharam-pahamehana amin'ny zava-drehetra: "Izy no lohan'ny vatana, ny fiangonana. Izy no fiandohana, lahimatoa amin'ny maty, ka izy no voalohany amin'ny zavatra rehetra » (Kolosiana 1,18). Na dia efa misotro ronono aza mihoatra ny 23 taona amin'ny maha GCI President aho dia mbola mifantoka foana ary hitohy foana. Amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy hampitsahatra ny hanondro olona an'i Jesosy aho! Velona izy, ary noho izy velona dia velona koa isika.

Notarihin'ny fitiavana,

Joseph Tkach
CEO
MPANOMPOANA AN-TRANONY