Ny Fitsarana Farany

Lovia faralahy Ho afaka hiatrika eo anatrehan'Andriamanitra ve ianao amin'ny Andro Fitsarana? Fanamelohana ny velona rehetra sy ny maty ary mifandray akaiky amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Ny Kristiana sasany dia matahotra ny hitranga amin'ity raharaha ity. Misy antony tokony hatahorantsika azy satria manota isika: "Samy mpanota daholo izy ireo ary tsy manana ny voninahitra izay tokony ho eo anatrehan'Andriamanitra". (Romana 3,23).

Impiry ianao no manota? Indraindray? Isan'andro? Ny olona dia manota amin'ny natiora ary ny ota no mitondra fahafatesana. “Fa ny olona rehetra izay fisedrana dia alaim-panahy, ary ny filan'ny tenany ihany. Ary rehefa nahazo izany ny faniriana, dia miteraka ota; fa ny ota, rehefa vita, dia miteraka fahafatesana » (Jakoba 1,15).

Afaka mijoro eo anatrehan'Andriamanitra ve ianao ary hilaza aminy ny zava-tsoa rehetra nataonao tamin'ny fiainanao? Zava-dehibe ve ianao teo amin'ny fiaraha-monina, firy ny asan'ny vondron'olona natao? Hahay manao ahoana ianao? Tsia - tsy misy afaka manome anao hiditra ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra satria mbola mpanota ianao ary tsy afaka miaina miaraka amin'ny ota Andriamanitra. «Aza matahotra, ry ondry vitsy! Satria nahafaly ny rainao ny hanome anao ny fanjakana » (Lioka 12,32). Andriamanitra irery ao amin'i Kristy no namaha ny olan'izao tontolo izao. Jesosy dia nandray ny otantsika rehetra fony izy maty hamonjy antsika. Amin'ny maha-Andriamanitra sy olona azy, dia ny olony ihany no afaka manarona sy manafoana ny fahotan'olombelona rehetra - mandrakizay sy ho an'izay manaiky Azy ho Mpamonjy.

Amin'ny andro fitsarana, hitsangana eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina ao amin'i Kristy ianao. Noho izany antony izany ary noho izany antony izany, Andriamanitra Andriamanitrao dia hanome anao amim-pifaliana sy ny olona rehetra izay ao amin'i Kristy ny fanjakany mandrakizay amin'ny fiarahana mandrakizay amin'ilay Andriamanitra telo.

nataon'i Clifford Marsh