Ny dianao manaraka

Ry mpamaky malala 507 ny dianao manaraka

Eo amin'ny sarin'ny sarony dia ahitanao mpitaingina rameva telo mitaingina ny tany efitra. Miaraha mandalo amiko ary hiaino ny dia nitranga 2000 taona lasa izay. Hitanao ny lanitra feno kintana, izay nifindra teo amin'ireo mpitaingina ary anio eo amboninao. Nino izy ireo fa kintana iray miavaka iray no nanoro azy ireo ny lalana mankany Jesosy, ilay zazalahy vao teraka tamin'ny Jiosy. Na inona na inona hatraiza ary sarotra ny lalana, dia te hahita an'i Jesosy izy ireo ka hivavaka aminy. Rehefa tonga tany Jerosalema izy ireo dia voatery niantehitra fanampiana tany ivelany mba hahitana ny lalana. Nahazo ny valin'ny fanontaniany avy amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna izy ireo: «Ary ianao, Betlehema Efrata, izay kely amin'ny tanànan'ny Joda, dia avy aty amiko izay olona tompon'ny Isiraely, izay niafarany hatramin'ny voalohany sy mandrakizay. teto » (Wed 5,1).

Ireo lehilahy hendry avy any Atsinanana dia nahita an'i Jesosy izay hitsangan'ilay kintana taty aoriana ary hivavaka tamin'i Jesosy izy ireo ary nanome azy ireo fanomezana. Amin'ny nofy, Andriamanitra dia nandidy azy ireo hiverina any amin'ny firenen-kafa amin'ny fomba hafa.

Mahatalanjona ahy foana ny mijery ny lanitra feno kintana. Ilay namorona an'izao rehetra izao dia Andriamanitra telo izay mampiseho ny tenany amintsika amin'ny alàlan'i Jesosy. Izany no antony fitsangako isan'andro mba hihaona aminy sy hivavaka aminy. Ny masoko dia mahita azy noho ny finoana azoko avy amin'Andriamanitra. Fantatro fa amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mahita azy mifanatri-tava aho, fa rehefa miverina eto an-tany izy dia afaka mahita azy toy ny azy.

Na dia ny voan-tsinapy iray ihany aza no finoako dia fantatro fa Andriamanitra Ray manome ahy an'i Jesosy. Ary faly aho fa manaiky an'io fanomezana io.
Soa ihany, tsy ho ahy ihany izany fanomezana izany fa ho an'izay rehetra mino fa i Jesoa no Mpanavotra sy Mpamonjy azy. Mamonjy ny olona rehetra amin'ny fahababoan'ny ota izy, mamonjy ny olona rehetra tsy ho faty mandrakizay, ary Izy no Mpamonjy amin'ny alàlan'ny ratra izay mametraka ny ainy sy mino azy dia sitrana.

Aiza ny fitsanganao no hitondra anao? Angamba ho any amin'ny toerana hihaonan'i Jesosy aminao! Matokia azy io, na dia mitondra anao miverina any amin'ny firenena amin'ny fomba hafa aza ianao, araka ny voalaza etsy ambony. Enga anie ny kintana mba hanokatra ny fonao amin'ny dianao manaraka. Maniry ny hanome anao fanomezana be dia be amin'ny fitiavany i Jesosy.

Mifanaraka, mpiara-dia aminao
Toni Püntener


PDFNy dianao manaraka