Maty ny fanantenana

592 ny fanantenana dia maty farany Hoy ny ohabolana iray: "maty ny fanantenana!" Raha nilaza ny marina io teny io, dia ny fahafatesana no faran'ny fanantenana. Tao anatin'ny toriteny tamin'ny Pentekosta, nanazava i Peter fa tsy afaka mitazona ny fahafatesan'i Jesosy: "Den (Jesosy) nanangana an'Andriamanitra ary nanafaka azy tamin'ny fanaintainan'ny fahafatesana satria tsy vitany ny nohajain'ny fahafatesana » (Asan’ny Apostoly 2,24).

Nanazava i Paul taty aoriana fa, toy ny aseho amin'ny tandindon'ny batemy, ny kristiana dia tsy tafiditra amin'ny fanomboana an'i Jesosy ihany, fa amin'ny fitsanganany amin'ny maty koa. "Koa alevina miaraka aminy isika amin'ny alàlan'ny batisa ho amin'ny fahafatesana, mba hahafahantsika mandroso amin'ny fiainam-baovao tahaka an'i Kristy natsangana tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny Ray. Satria raha niara-nitombo taminy isika ary lasa nitovy taminy taminny fahafatesany, dia hitovy aminy isika amin'ny fitsanganana amin'ny maty » (Romana 6,4-5).

Izany no antony mahatonga ny fahafatesana tsy hanan-kery mandrakizay ho antsika. Ao amin'i Jesosy dia manana fandresena sy fanantenana isika fa hiakatra amin'ny fiainana mandrakizay. Nanomboka ny fiainam-baovao ity rehefa nanaiky ny fiainan'i Kristy nitsangana tamin'ny tenantsika isika amin'ny finoana azy. Na miaina na maty isika dia mitoetra ao anatintsika ary i Jesoa no fanantenantsika.

Sarotra ny fahafatesana ara-batana, indrindra ho an'ireo havany sy ireo namana tavela. Na izany aza, tsy azo atao ny misambotra ny maty satria ao amin'ny fiainana vaovao ao amin'i Jesosy Kristy izay irery no manana fiainana mandrakizay. "Fa izao no fiainana mandrakizay, dia hahafantatra anao izy, Ilay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy izay nirahinao." (Jaona 17,3). Ho anao dia tsy ny faran'ny fanantenanao sy ny nofinao intsony ny fahafatesana, fa ny fampitana mankany amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny sandrin'ny Ray any an-danitra, izay nahatonga izany rehetra izany tamin'ny alàlan'i Jesoa Kristy Zanany!

by James Henderson