MEDIA


Misara-bary amin'ny akofa

609 ampisarahana amin'ny akofa ny vary Ny akofa dia akorandriaka eo ivelan'ny salohim-bary, izay tsy maintsy misaraka, mba ho ampiasaina ny varimbazaha. Matetika dia heverina ho fako vokatra. Nohazaina ny vary hanesorana ny hoditry. Tamin'ny andro talohan'ny fanenonan-tena, dia tafasaraka ny tsaram-bary sy ny akofa tamin'ny alàlan'ny fanipazana azy ireo haingana amin'ny rivotra mandra-pivoahan'ny rivotra ny akofa.

Ny akofa koa dia ampiasaina ho fanoharana amin’ny zavatra tsy misy vidiny ka mila hariana. Ny Testamenta Taloha dia mampitandrina amin’ny fampitahana ny ratsy fanahy amin’ny akofa tsofina. “Tsy mba toy izany anefa ny ratsy fanahy, fa toy ny akofa aelin’ny rivotra.” (Sal 1,4).

«Izaho manao batisa anareo amin’ny rano amin’ny fibebahana; fa izay avy ao aoriako (Jesosy) dia mahery noho izaho, ka tsy miendrika hitafy ny kapany aho; Izy no hanao batisa anareo amin’ny Fanahy Masina sy ny afo. Eny an-tanany ny sombi-mofo ka hanasaraka ny vary amin’ny akofa ary hanangona ny varimbazaha ao an-tsompitra; fa ny akofa hodorany amin’ny afo tsy mety maty” (Mt 3,11- iray).

I Jaona Mpanao Batisa dia manamafy fa i Jesoa no mpitsara izay manana fahefana hanavaka ny vary avy amin'ny akofa. Hisy fotoam-pitsarana raha mijoro eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ny olona. Napetrany ao an-domparany ny tsara, ny ratsy hodorana toy ny akofa.

Mampatahotra anao ve io fanambarana io sa fanamaivanana azy? Tamin'ny fotoana niainan'i Jesosy teto an-tany, izay rehetra nandà an'i Jesosy dia raisina ho akofa. Amin'ny fotoan'ny fitsarana, dia hisy olona misafidy ny tsy hanaiky an'i Jesosy ho Mpamonjy azy.

Raha mijery azy io amin'ny fomba fijerin'ny Kristiana isika, dia ...

Vakio bebe kokoa ➜

Pentekosta: tanjaka ho an'ny filazantsara

644 Pentekosta Nampanantena ny mpianany i Jesosy hoe: “Indro, Izaho mampitondra izay nampanantenain’ny Raiko ho aminareo. Fa mitoera ao an-tanàna mandra-pahazoany hery avy any amin’ny avo” (Lk 24,49). Naverin’i Lioka ny fampanantenan’i Jesosy hoe: «Ary raha teo aminy tamin’ny sakafo hariva Izy, dia nandrara azy tsy hiala Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasan’ny Ray, izay efa renareo tamiko, araka izay nolazainy; fa Jaona nanao batisa tamin’ny rano, fa ianareo kosa hatao batisa amin’ny Fanahy Masina, rehefa afaka izany andro izany » (Asa. 1,4- iray).

Ao amin’ny Asan’ny Apostoly no ianarantsika fa ny mpianatra dia nandray ny fanomezana nampanantenaina tamin’ny andro Pentekosta satria – natao batisa tamin’ny Fanahy Masina izy ireo, izay nanome azy ny herin’Andriamanitra. “Ary samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra, ka dia nitory tamin’ny fiteny samy hafa, araka izay nasain’ny Fanahy Masina holazainy.” (Asa. 2,4).

Ny Jiosy dia nifandray tamin'ny Pentekosta tamin'ny famindrana ny lalàna sy ny fanekena natao tamin'ny vahoaka Isiraely tao an-tendrombohitra Sinay. Noho ny Testamenta Vaovao dia manana fahatakarana feno kokoa isika anio. Mampifandray ny Pentekosta amin'ny Fanahy Masina sy ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny olona avy amin'ny firenena rehetra izay ao amin'ny fiangonany isika.

Voantso ho vavolombelona

Tsaroantsika tamin’ny Pentekosta fa niantso antsika ho olom-baovao Andriamanitra: “Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka-mpisorona, olona masina, olona nanan-karena, mba hilazanareo ny fahasoavan’Ilay niantso anareo ho ao amin’ny maizina. hazavana mahafinaritra »(1. Peter 2,9).

Inona no tanjon’ny fiantsoana antsika? Nahoana Andriamanitra no nanendry antsika ho vahoaka hotompoina? Manodidina…

Vakio bebe kokoa ➜