Teny tokana ihany

466 fotsiny teny Indraindray dia tiako ny miverina mozika ara-mozika rehefa mandeha ny fotoana. Nisy tranainy tratry ny Bee Gees nanomboka tamin'ny taona 1960 ka nitondra ahy ho lohahevitra aho androany rehefa nilalao ny lohateny «Teny» aho (Teny) re. "Teny fotsiny io, ary teny fotsiny no itiavako ny fonao."

Inona no hira tsy misy teny? Ny mpanoratra ao amin'ny Schubert sy Mendelssohn dia nanoratra "hira tsy misy teny", saingy tsy tadidiko manokana na iray aza. Inona no fanompoana ataontsika raha tsy misy teny? Rehefa mihira hira vaovao isika dia mandinika tsara ny teny na dia tsy mahaliana loatra aza ny tononkira. Lahateny malaza, toriteny mifindra, literatiora lehibe, tononkalo mana aingam-panahy, eny fa na dia mpitari-dàlana fitetezam-paritany, tantara an-tsokosoko sy tantara foronina dia samy manana ny itoviana zavatra iray ihany izy ireo: teny. Jesosy, ilay mpamonjy lehibe ny olombelona rehetra, mitondra ny lohateny hoe "Logos" na "Ny Teny". Ny Kristiana dia milaza ny Baiboly ho Tenin 'Andriamanitra.

Raha noforonina isika dia nomena fiteny ny olombelona. Niresaka mivantana tamin'i Adama sy Eva Andriamanitra, ary tsy isalasalana fa nifampiresaka izy ireo. Nampiasa teny mampihetsi-po be i Satana, ka nanohina ny fon'i Eva, ary naveriny tamin'i Adama indray ilay izy. Nahatsiravina izany vokatra izany raha ny kely indrindra.

Taorian'ny safo-drano dia nitovy ny fitenin'ny olona rehetra. Ny serasera am-bava dia zava-dehibe ho an'ny drafitra ny tilikambo, izay "hahatongavana ho eny amin'ny lanitra". Nefa io fifanandrinana io dia mifanohitra mivantana amin'ny baikon'Andriamanitra hitobaka sy hampitombo ny tany, ary noho izany dia nanapa-kevitra ny hamarana ny "fandrosoana" izy. Ahoana ny fomba nanaovany izany? Nafangaro ny fitenin'izy ireo izy, ka tsy azony natao ilay izy.

Saingy tamin'ny Fanekena Vaovao dia nisy fiandohana vaovao. Vondron'olona maro avy amin'ny firenena samihafa no tonga tany Jerosalema ary nivory tamin'ny Pentekosta mba hankalaza ny fetibe. Ny fetibe dia nitranga taoriana kelin'ny nanomboana an'i Jesosy sy nitsanganany tamin'ny maty. Izay rehetra nandre ny lahatenin'i Peter tamin'io andro io dia gaga be raha nahare azy nitory ny filazantsara tamin'ny fitenin'izy ireo! Na maheno na niteny ilay fahagagana dia nesorina ny sakana fiteny. Ny olona telo arivo dia ampy nahatakatra ny fahitana ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Tamin'izay no nanomboka ny fiangonana.

Hehy ny lela

Mety handratra na hanasitrana, hampalahelo na hanaitra ny teny ny olona. Rehefa nanomboka ny fanompoany i Jesosy dia faly ny olona tamin'ny teny tsara naloaky ny vavany. Taty aoriana, rehefa nihodina ny mpianatra sasany, dia nanontany ny roa ambinifolo i Jesosy: "Te handeha ve ianareo?" Ary Simona Petera namaly azy, izay zara raha tsy ampy teny: «Tompo ô, aiza no halehanay? Ianao dia manana tenin'ny fiainana mandrakizay » (Jaona 6,67-68).

Betsaka ny zavatra nolazain'i James momba ny fampiasana ny lela. James dia mampitaha azy amin'ny tsilo iray izay ampy handoroana ala iray manontolo. Fantatsika tsara izany eto Afrika Atsimo! Ny teny vitsy mankahala ao amin'ny media sosialy dia mety hiteraka ady teny izay miteraka fankahalana, herisetra, ary fankahalana.

Ahoana àry no tokony handraisan'ny Kristianina ny tenintsika? Raha mbola atao nofo aman-dra isika dia tsy afaka hanao izany tsara. Nanoratra i James: "Fa izay tsy manadino ny teny dia olona tonga lafatra" (Jakoba 3,2). Iray monja ny olona iray tonga lafatra; tsy misy mahomby na iray aza. Fantatr'i Jesosy tsara ny fotoana hilazana zavatra ary rehefa tsaratsara kokoa ny mangina Niezaka ny "hisambotra azy" tamin'ny teniny ireo Farisiana sy mpisolovava, kanefa tsy nahomby izy ireo.

Amin'ny vavaka isika dia afaka mangataka ny hanehoantsika ny fahamarinana amin'ny fitiavana. Indraindray ny fitiavana dia "fitiavana mafy" rehefa ilaina tsy miteny. Azo atao koa ny mandinika ny fiantraikan'ny hafa sy ny fitadiavana ireo teny tsara.

Tadidiko tsara izany fony aho mbola kely, ary niteny tamiko i dada hoe: "Manana teny horesahina aminao aho." Mety hidika fotsiny izany fa ny anatra iray dia ho avy, saingy rehefa niantsoantso izy hoe "Efa nahazo teny ianao!" Midika ho zavatra tsara izany matetika.

Nanome toky antsika i Jesosy hoe: «Ny lanitra sy ny tany ho levona; fa ny teniko tsy ho levona » (Mat 24,35). Ny andinin-teny ara-baiboly tiako indrindra dia any amin'ny faran'ny fanambaran'i Jaona, izay ilazany fa hanamboatra ny zava-drehetra Andriamanitra, lanitra vaovao sy tany vaovao, izay tsy hisy fahafatesana intsony, na fijaliana na fiantsoana na fanaintainana. Nanome toromarika an’i Jaona i Jesosy hoe: "Manorata, satria marina ireo teny ireo ary azo antoka!" (Ap 21,4-5). Ny tenin'i Jesosy, ary koa ny Fanahy Masina izay misy, dia izay rehetra ananantsika sy izay ilaintsika hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra be voninahitra.

nataon'i Hilary Jacobs


PDFTeny tokana ihany