Miaina ny tena fahafahana

561 niaina ny tena fahafahana Tsy misy dikany amin'ny tantara fa ny tontolo Tandrefana dia nankafizin'ny fitsipi-piainana avo lenta toy izany izay omen'ny maro ankehitriny. Miaina amin'ny fotoana iray efa mandroso be tokoa ny teknolojia ka afaka mifandray isika amin'ny olon-tiantsika manerana an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fampiasana smartphone. Afaka manana fifandraisana mivantana amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana na namana amin'ny fotoana rehetra amin'ny telefaona isika, mailaka, WhatsApp, Facebook na amin'ny alàlan'ny antso an-tserasera.

Alao sary an-tsaina ny mety ho tsapanao raha nesorina daholo ireo zava-bita ara-teknika ireo ka voatery nipetraka irery tao amin'ny sela kely kely ianao nefa tsy nifandray tamin'ny tontolo ivelany? Ity dia tranga toy ny voafonja izay voahidy ao amin'ny efitra figadrana. Any Etazonia, misy ireo fonja antsoina hoe Supermax izay novolavolaina manokana ho an'ireo mpanao heloka be indrindra mampidi-doza, izay hidiran'ny voafonja ao am-ponja tokana. Nandany 23 ora tao amin'ny sela izy ireo ary nandany adiny iray tany ivelany. Na any ivelany aza, dia mivezivezy toy ny ao anaty lava-bato lehibe ireo mponja ireo mba hidio rivotra vaovao. Inona no holazainareo raha hitanao fa ao anaty fonja toy izany ny zanak'olombelona ary tsy misy lalana miala amin'izany?

Tsy ao amin'ny vatana ara-batana io fitazonana io, fa ao an-tsaina. Voahidy ny saintsika ary nolavina ny fahalalana sy ny fifandraisana amin'ny tena Mpamorona. Na eo aza ny rafi-pinoanay rehetra, ny fomba amam-panao, ny fomba amam-panao ary ny fahalalana ara-pinoana, dia mijanona ho voatazona hatrany isika. Ny teknolojia dia mety nametraka antsika lalindalina kokoa ao anaty fanokanan-tena mitokana. Tsy manam-petra intsony isika. Na dia eo aza ny fandraisanay anjara amin'ny fiaraha-monina, io fitazonana io dia nahatonga anay hijaly noho ny fahatsapana ho manirery sy ny adin-tsaina lehibe. Tsy afa-mandositra ny fonjanay isika raha misy olona manokatra varavarana ara-tsaina ary manafaka ny fahababoantsika amin'ny ota. Iray monja ny olona izay manana ny lakile amin'ireto lakile ireto izay manakana ny lalantsika mankany amin'ny fahalalahana - i Jesoa Kristy.

Ny fifandraisana amin'i Jesosy Kristy irery ihany no afaka hanome lalana antsika hahafantarantsika sy hahatratrarantsika ny tanjontsika eo amin'ny fiainana. Ao amin'ny Filazantsaran'i Lioka dia mamaky momba ny fotoana nidiran'i Jesosy tao amin'ny synagoga ary nanambara izy fa nahatanteraka ny faminaniana taloha momba ny Mesia ho avy (Isaia 61,1: 2). Jesosy dia nanambara ny tenany ho ilay nirahina hanasitrana ny naratra, hanafaka ny voafonja, hanokatra ny mason'ireo jamba ara-tsaina sy hanafaka ny ampahorina amin'ireo mpampahory azy: "Ny Fanahin'i Jehovah dia ato amiko satria nanosotra ahy izy. ary nalefa hitory ny filazantsara amin'ny mahantra, hitory amin'ny gadra fa tokony ho afaka izy ireo ary ny jamba hahita sy hanafaka ny voafonja ho amin'ny fahafahana ary hitory ny taona fahasoavan'ny Tompo » (Lioka 4,18-19). Hoy i Jesosy momba ny tenany: "Izy no lalana, fahamarinana ary fiainana" (Jaona 14,6).

Ny tena fahalalahana dia tsy avy amin'ny harena, hery, sata sy laza. Tonga ny fanafahana rehefa misokatra ny saintsika ny tena tanjon'ny fisiantsika. Rehefa nambara sy nahatsapa ao anaty halalin'ny fanahintsika ity fahamarinana ity dia mahatsapa ny tena fahafahana isika. "Ary hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy: Raha mitandrina ny teniko ianareo, dia ho mpianatro marina ary ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hanafaka anareo" (Jaona 8,31-32).

Inona no azontsika atao rehefa misafidy ny tena fahafahana isika? Afaka amin'ny vokatry ny ota isika. Ny ota mitarika ho amin'ny fahafatesana mandrakizay. Amin'ny ota no iaretantsika ny enta-mavesatra. Ny maha-olombelona dia mitady fomba maro hahafahana madiodio amin'ny fahotan'ny ota izay manary ny fontsika. Na manankarena sy tombontsoa aza ianao, dia mijanona ho tsy ao ny fonao. Ny fanatrehana isan-kerinandro, ny fivahiniana masina, ny fiantrana ary ny fanampiana sy fanasoavana feno fanampiana dia mety hanome fanampiana vonjy maika, saingy ny sisa tsy lany. Ny ran'i Kristy no namoaka teo amin'ny hazo fijaliana, ny fahafatesan'i Jesosy sy ny nitsanganan'i Jesosy izay manafaka antsika amin'ny tambin'ny ota. «Ao aminy (Jesosy) dia manana fanavotana amin'ny alàny, ny famelan-keloka, araka ny haren'ny fahasoavany, izay nomeny antsika be dia be amin'ny fahendrena sy ny fahendrena rehetra. (Efesiana 1,7: 8).

Izany no fahasoavana raisinao rehefa manaiky an'i Jesoa Kristy ho Tomponao sy Mpamonjy anao manokana ianao. Voavela ny helokao rehetra. Ny enta-mavesatra sy ny fahafaham-po izay nataonao dia nanjavona ary manomboka manomboka manova sy miova ianao miaraka amin'ny fifandraisana mivantana sy akaiky amin'ny Mpamorona sy Andriamanitrao. Jesosy manokatra ny varavarana ho anao avy ao an-tranonao ara-panahy. Misokatra ny varavaran'ny fahalalahanao mandritra ny androm-piainanao. Afaka amin'ny fanirianao feno fitiavan-tena ianao izay mitondra fahoriana sy fijaliana aminao. Maro no andevozin'ny faniriana feno fitiavan-tena. Rehefa mandray an'i Jesoa Kristy ianao dia misy fiovana mitranga ao am-ponao izay momba ny laharam-pahamehana ataonao amin'Andriamanitra.

"Koa aza avela hanjaka ao amin'ny vatanao mety maty ny ota ary aza manaraka ny faniriany. Aza atolotra koa ny rantsan-tànanao hanotanao ho sandan'ny tsy rariny, fa omeo ny tenanao amin'Andriamanitra ho an'ireo efa maty sy velona ankehitriny, ary ny sandrinao ho an'Andriamanitra dia sandan'ny fahamarinana. Satria ny ota tsy hanapaka anao, satria tsy ambanin'ny lalàna ianao, fa ambanin'ny fahasoavana » (Romana 6,12-14).

Manomboka hahatakatra hoe fiainana mamita tokoa isika rehefa lasa Andriamanitra no ifantohantsika ary maniry ny hanana an'i Jesosy ho namana sy mpiara-miasa lalandava ny fanahintsika. Mahazo fahendrena sy mazava isika izay tsy mihoatra ny fisainan'ny olombelona. Manomboka mijery ireo zavatra avy amin'ny fomba fijery masina izay manome valisoa tena mahasoa izahay. Manomboka amin'ny fomba fiaina iray izay tsy hoe andevo faniriana intsony isika, fitsiriritana, fialonana, fankahalana, fahalotoana ary fiankinan-doha izay mitondra fijaliana tsy hay fehezina. Misy koa ny fanamaivanana ny enta-mavesatra, ny tahotra, ny tebiteby, ny tsy fandriampahalemana ary ny fitaka.
Avelan'i Jesosy hamoha ny varavaran'ny tranobanao anio. Nanefa ny rany famonjena ianao amin'ny rany. Avia ary mankafy fiainana vaovao ao amin'i Jesosy. Raiso ho toy ny Tomponao, Mpamonjy sy Mpamonjy anao, ary mandia ny tena fahafahana.

nataon'i Devaraj Ramoo