Ny toeram-pitrandrahana mpanjaka Salomona (fizarana 16)

Nitsidika ny tranon'ny ray aman-dreniko sy ny sekoliko aho vao haingana. Niverina ny fahatsiarovana ary naniry ny andro taloha tsara aho. Fa tapitra ny andro. Nanomboka ary nijanona ny akanin-jaza. Ny mari-pahaizana avy any an-tsekoly dia midika veloma sy handraisana traikefa fiainana vaovao. Ny sasany tamin'ireo traikefa ireo dia nampientam-po, ny hafa naharary ary nampatahotra aza. Na tsara na ratsy, na fohy na ela, dia nianatra zavatra iray aho: ny hijanona eo amin'ilay lalana, satria ny fiovana tafiditra dia ampahany amin'ny fiainantsika.

Ny foto-kevitra momba ny dia dia ao anaty Baiboly ihany koa. Ny Baiboly dia mamaritra ny fiainana ho lalana miaraka amin'ny fotoana samy hafa sy ny fiainana niainana izay misy fiandohana sy fiafarana. Ny Baiboly dia miresaka momba ny fanovana eto. Niara-nandeha tamin'Andriamanitra i Noa sy Enoka (Genesisy 1: 5,22-24; 6,9: 99). Rehefa taona i Abrahama, dia nilaza Andriamanitra fa tokony handeha eo alohany (Genesisy 1:17,1). Taona maro taty aoriana dia nandeha avy tany amin'ny fanandevozana Egyptiana nankany amin'ny tany nampanantenaina ny Isiraelita.

Ao amin'ny Testamenta Vaovao, Paoly dia nanentana ny Kristiana hiaina am-pahamendrehana amin'ny antso izay niantsoana azy ireo (Efesiana 4,1). Nilaza i Jesosy fa ny tenany no lalana ary manasa antsika hanaraka azy. Ny mpino taloha dia niantso ny tenany ho mpanara-dia ny lalana vaovao (Asan’ny Apostoly 9,2). Mahaliana fa ny ankamaroan'ny dia nohazavaina ao amin'ny Baiboly dia misy ifandraisany amin'ny fandehanana miaraka amin'Andriamanitra. Noho izany: mandehana miaraka amin'Andriamanitra ary mandehana miaraka aminy amin'ny fiainanao.

Ny Baiboly dia manantitrantitra fa manan-danja tokoa ny mandeha hatrany. Tsy tokony ho gaga noho izany fa ny tenim-pahalalana malaza dia manokan-tena amin'ity lohahevitra ity: "Matokia an'ny Tompo amin'ny fonao rehetra, ary aza miantehitra amin'ny sainao, fa mba tsarovy izy amin'ny lalanao rehetra, dia hitari-dalana anao Izy. » (Ohabolana 3,5: 6)

"Miantehitra amin'ny Tompo amin'ny fonao rehetra", hoy i Solomona ao amin'ny andininy faha-5, "ary aza miantehitra amin'ny sainao" ary "amin'ny alehanao rehetra" tadidio izy. Ny lalana eto dia midika hoe fitsangatsanganana. Manana fitsangatsanganana manokana manokana isika rehetra, dia fitsangatsanganana amin'ity dia amin'ny fiainana lehibe ity. Làlana izay miampita amin'ny fitsangatsaran'ny olona hafa. Ny fitsangatsanganana dia misy ny fanovana fifandraisana sy ny fotoana hisian'ny aretina sy ny fahasalamana. Manomboka ny dia ary miainga ny dia.

Milaza ny Baiboly momba ny dia maro nataon'ny olona, ​​toa an'i Mosesy, Joseph ary David. Nandeha tany Damaskosy ny apostoly Paoly, rehefa niatrika an'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Tao anatin'ny fotoana vitsy monja, niova be ny lalan'ny diany - tamin'ny lafiny maro. Ny dia sasany dia toy izany. Tsy manomana izany izahay. Omaly dia nandeha tamin'ny lalana iray ary androany niova ny zava-drehetra.Ny Paulus dia nanomboka ny diany ho mpifanandrina amin'ny finoana kristiana feno fahasiahana sy fankahalana ary fikasana hamongorana ny kristianisma. Namarana ny diany tsy tany kristiana ihany izy fa tamin'ny naha olona nanaparitaka ny vaovao tsaran'i Kristy manerana izao tontolo izao tamin'ny dia maro sy sarotra ny dia. Ahoana ny dianao? Mankaiza ianao?

Ny fo fa tsy lohany

Ao amin'ny andininy fahenina no ahitantsika valiny hoe: "tsarovy." Ny teny hebreo hoe jada dia midika hoe mahalala na mahalala. Teny manan-danja lehibe izy io ary tafiditra ao ny hoe mahalala olona amin'ny alàlan'ny fandinihana, fandinihana sy traikefa. Ny mifanohitra amin'izany dia ny mifankahita olona amin'ny alàlan'ny antoko fahatelo. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny fifandraisan'ny mpianatra amin'ny lohahevitra ianarany - sy ny fifandraisan'ny mpivady. Ity fahalalana momba an'Andriamanitra ity dia tsy hita ao an-dohantsika fa indrindra ao am-pontsika.

Ka hoy i Solomona fa mila mahalala an'Andriamanitra ianao (jada) raha mandeha amin'ny lalan'ny fiainanao miaraka aminy. Tanjona lalandava io tanjona io ary dia ny hahafantarana an'i Jesôsy amin'ity dia ity sy ny fahatsiarovana an'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra. Raha ny drafitra rehetra efa nomanina sy tsy nomanina, dia ny fitsangatsanganana izay toa maty faingana noho ny nandehananao lalana diso. I Jesosy dia te hiaraka aminao amin'ny dia isan'andro amin'ny fiainana normal ary ho lasa namanao.

Ahoana no fomba ahazoantsika fahalalana toy izany avy amin'Andriamanitra? Maninona ianao no tsy mianatra amin'i Jesosy ary mahita toerana mangina lavitra ny eritreritra sy ny zavatra andro iainanao isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra alohan'ny andro? Nahoana ianao no tsy mamono ny tele na tele mandritra ny antsasak'adiny? Makà fotoana hiarahana amin'Andriamanitra, mba hihainoana azy, hialana aminy, hisaintsainana sy hivavaka aminy (Salamo 37,7). Tiako ny hampirisika anao hanao ny Ep 3,19 ho vavaky ny fiainanao manokana. Nivavaka toy izao i Paoly: «ny mamantatra ny fitiavan'Andriamanitra, izay mihoatra ny fahalalana rehetra, mba ho feno ny fahafenoan'Andriamanitra isika.

“Nilaza i Solomona fa hitari-dalana antsika Andriamanitra. Na izany aza, tsy midika akory izany fa ny lalana lalantsika miaraka amin'Andriamanitra dia ho mora, tsy misy fanaintainana, fijaliana ary tsy fandriam-pahalemana. Na dia amin'ny fotoan-tsarotra, Andriamanitra dia hamelona sy hampahery ary hitahy anao amin'ny alàlan'ny fanatrehany sy ny heriny.

Vao haingana no niantso ahy ny zafikeliko vavy Dadabe. Nivazivazy tamin'ny zanako lahy aho hoe: "Vao tamin'ny volana lasa aho tamin'izaho mbola tanora. Herinandro lasa ray aho ary ankehitriny raibe aho - aiza ny fotoana sisa? » Mandalo ny fiainana. Fa ny ampahany rehetra amin'ny fiainana dia dia lalana ary na inona na inona mitranga ao amin'ny fiainanao dia io ny dianao. Ny hahafantarana an'ity dia ity no tanjonao.

by Gordon Green


PDF Ny toeram-pitrandrahana nataon'i Solomona Mpanjaka (Fizarana 16)