Pentekosta

Maro ny lohahevitra mety amin'ny toriteny Pentekosta: mitoetra ao amin'ny olona Andriamanitra, manome firaisana ara-panahy, Andriamanitra manome vaovao, Andriamanitra manoratra ny lalàny ao am-pontsika, Andriamanitra mampihavana ny olona miaraka aminy sy ny maro hafa. Ny lohahevitra iray izay nipoitra tamin'ny eritreritro momba ny fiomanana amin'ny Pentekosta amin'ity taona ity dia mifototra amin'ny zavatra nolazain'i Jesosy, inona no hataon'ny Fanahy Masina rehefa nitsangana izy ka lasa nankany an-danitra.

"Hanambara ny voninahitro izy; fa izay holazainy aminao dia raisiny avy amiko ”(Jao 16,14:XNUMX NGÜ). Misy be dia be amin'ity fehezanteny iray ity. Fantatsika fa ny Fanahy ao amintsika dia miasa handresy lahatra antsika fa Jesosy dia Tompontsika sy Mpamonjy antsika. Fantatsika koa avy amin'ny fanambarana fa i Jesosy dia zokintsika izay tia antsika tsy misy fepetra ary nampihavana antsika tamin'ny Raintsika. Fomba iray hafa nanatanterahan'ny Fanahy izay nolazain'i Jesosy dia amin'ny alàlan'ny fitaomam-panahy, ny fomba hitondrantsika ny vaovao tsara amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa.

Ohatra tsara amin'izany isika rehefa mamaky momba ny nahaterahan'ny fiangonana Vaovao ao amin'ny Pentekosta, folo andro taorian'ny niakaran'i Jesosy. Nilaza tamin'ny mpianany i Jesosy mba hiandry anio sy izay hitranga amin'ity andro ity: "Ary raha teo aminy Izy, dia nandidy azy ireo tsy hiala tao Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasan'ny Ray, izay nolazainy fa nandre tamiko" (Asa. 1,4: XNUMX).

Satria nanaraka ny toromarik'i Jesosy izy ireo dia nahita ny fahatongavan'ny Fanahy Masina tamin'ny heriny rehetra ny mpianatra. Ny Asan’ny Apostoly 2,1: 13-XNUMX dia milaza izany sy ny fanomezana azon’iny andro iny, araka ny nampanantenain’i Jesosy. Voalohany dia tonga ny feon'ny rivotra mahery, avy eo fiteny maro, ary avy eo naneho ny heriny mahagaga ny fanahy tamin'ny fanomezana fanomezana ho an'ny mpianatra ny fitoriana ny tantaran'i Jesosy sy ny filazantsara. Ny ankamaroany dia angamba ny an'ny mpianatra rehetra tamin'ny fomba mahagaga. Ny olona nahare azy ireo dia gaga ary talanjona tamin'ny tantaran'i Jesosy satria nandre azy tamin'ny fiteniny avy tamin'ny olona izay noheverina ho tsy mahay sy tsy nahita fianarana (Galilean). Ny sasany tamin'ireo vahoaka dia naneso ny zava-nitranga ary nilaza fa mamo ny mpianatra. Ny mpaneso toa izany dia mbola misy ankehitriny. Tsy mamo ny mpianatry ny mpianatra (ary diso ny hevitry ny Soratra Masina milaza fa mamo ny lafiny ara-panahy).

Hitantsika ny tenin'i Petera tamin'ireo vahoaka tafangona tao amin'ny Asan'ny Apostoly 2,14: 41-XNUMX. Nambarany ny maha-azo itokisana io fisehoan-javatra mahagaga io, izay nanakorontanana tsy an-kijanona ny sakana fiteny, ho marika fa tafaray amin'i Kristy ny olona rehetra. Ho mariky ny fitiavan'Andriamanitra ny olona rehetra sy ny faniriany ho azy rehetra izy ireo, anisan'izany ny olona avy amin'ny firenena hafa sy ny firenena. Ny Fanahy Masina no nahatonga an'io hafatra io tamin'ny fiteny tsy fantatra ao amin'ireto olona ireto. Na dia ankehitriny aza, ny Fanahy Masina dia mamela ny vaovao tsaran'i Jeso-Kristy amin'ny fomba izay mifandraika sy azo idirana amin'ny olona rehetra. Avelany hino ny mpino tsotra ny hijoro ho vavolombelon'ny hafatra entiny hanatratrarana ny fon'ireo olona izay niantsoan'Andriamanitra ho azy. Amin'izany fomba izany, ny Fanahy Masina dia manondro olona an'i Jesosy, Tompon'ny'izao rehetra izao, izay manazava ny zava-drehetra sy amin'ny olona rehetra ao amin'ity cosmos. Ao amin'ny Creed Nicene 325 n. Tan. tsy nahita afa-tsy fanambarana fohy momba ny Fanahy Masina isika: "Mino ny Fanahy Masina izahay". Na dia miresaka betsaka momba an'Andriamanitra Andriamanitra aza ny fieken-keloka toy ny zanaka, dia tsy tokony hanatsoaka hevitra isika fa ny mpanoratra ny fiaiken-keloka dia saika tsy te hihaino ny Fanahy Masina. Misy antony noho ny tsy nitonona anarana momba ny saina ao amin'ny Nicene Creed. Ny teolojika Kim Fabricius dia manoratra ao amin'ny iray amin'ireo boky nosoratany fa ny Fanahy Masina dia mpikambana tsy manam-panetren-tena amin'ny Trinity. Amin'ny maha-Fanahy Masin'ny Ray sy Zanaka azy dia tsy mitady ny voninahiny manokana izy fa mitandrina ny hanomezam-boninahitra ny Zanaka izay manome voninahitra ny Ray. Ny fanahy dia manao izany, ankoatra ny zavatra hafa, rehefa manome aingam-panahy, manome hery sy miaraka amintsika hanohizantsika sy hanatanterahany ny iraka hataon'i Jesôsy eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina dia manao ny asa manan-danja i Jesosy ary manasa antsika handray anjara amin'izany, amin'ny fomba mitovy, ohatra amin'ny mifankatia, mampahery, manampy, ary mandany fotoana amin'ny olona tahaka ny nataony (ary mbola manao). Rehefa tonga ny iraka nampanaovina azy dia izy ilay mpandidy fo sy ny mpitsabo anay. Raha mandray anjara amin'io fiarahamiasa miaraka aminy io isika dia hahatsapa fifaliana amin'ny zavatra ataony ary hanatanteraka ny iraka ampanaovina azy amin'ny olona.Tsy misy andinin-teny amin'ny teny hebreo na amin'ny fomban'ny fivavahan'ny jodaisma tamin'ny taonjato voalohany no nahatonga ny mpianatra hampiavaka ary miomàna amin'ny fahatongavan'ny Fanahy Masina tonga amin'ny Pentekosta. Tsy misy na inona na inona amin'ny famantarana ny koba mofo (ampiasain'ny Jiosy tamin'ny fetin'ny mofo tsy misy lalivay) izay mety nahatonga ny mpianatra hanana ny Fanahy Masina hiteny azy ireo amin'ny fiteny hafa mba hahafahan'izy ireo amin'izany andro izany hamela ny vaovao tsara hampiely ny teny sy handresy ireo sakana fiteny. Tamin'ny Pentekosta, dia nanao zava-baovao tokoa Andriamanitra. Nahatakatra izany i Petera ary nilaza tamin'ny olona fa tonga ny andro farany (Asa. 2,16: XNUMXf.) - fahamarinana iray izay lehibe kokoa sy manan-danja noho ny fahagagana miteny amin'ny fiteny tsy fantatra.

Amin'ny eritreritra jiosy, ny hevitra tato anatin'ny andro vitsivitsy dia nifamatotra tamin'ny faminaniana maro tao amin'ny Testamenta Taloha momba ny fiavian'ny Mesia sy ny Fanjakan'Andriamanitra. Nilaza àry i Petera fa efa tonga ny andro vaovao. Antsointsika hoe fotoana izany ny fahasoavana sy ny fahamarinana, ny vanim-potoan'ny fiangonana na ny vanin'ny fanekena vaovao amin'ny fanahy. Hatramin'ny Pentekosta, taorian'ny nitsanganan'i Jesosy sy ny fiakaran'i Jesosy, dia niasa tamin'ny fomba vaovao teto amin'ity tontolo ity Andriamanitra: ny Pentekosta dia mbola mampahatsiahy antsika an'io fahamarinana io ankehitriny. Tsy mankalaza ny Pentekosta isika toy ny fetibe taloha amin'ny fanekena amin'Andriamanitra. Ny fankalazana ny zavatra nataon'Andriamanitra ho antsika tamin'izany andro izany dia tsy ao anatin'ny fomban'ny fiangonana - tsy ny anaram-piangonana fotsiny ihany fa misy hafa koa.

Mankalaza ny asa fanavotan'Andriamanitra isika amin'ny andro farany, amin'ny Pentekosta, rehefa misy fanavaozana lalina kokoa ny Fanahy Masina, manavao sy manamboatra antsika ho tonga mpianany. - Ireo mpianatra izay mitondra ny vaovao tsara amin'ny teny sy ny asa, amin'ny fomba kely sy indraindray lehibe, dia ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitsika sy Mpanavotra antsika - Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Tadidiko ny teny avy amin'i Johannes Chrysostomos. Chrysostomos dia teny grika izay midika hoe "vava volamena". Ity anaram-bosotra ity dia avy amin'ny fomba fitoriany mahafinaritra.

Hoy izy: “Fety ny fiainanay manontolo. Rehefa nilaza i Paoly hoe "Andao isika hankalaza ny fety" (1 Kôr 5,7: XNUMXf), tsy midika akory izy ny Paska na Pentekosta. Nilaza izy fa isaky ny fetin'ny Kristianina ... isaky ny tsara ny zava-tsoa? Tonga zanak'olombelona ho anao ny Zanak'Andriamanitra. Namonjy anao tamin’ny fahafatesana Izy ary niantso anao ho fanjakana iray. Mbola tsy nahazo zavatra tsara ve ianao? Tsy misy zavatra azonao atao fa mankalazà fety mandritra ny fiainanao. Aza avela hisy olona kivy noho ny fahantrana, ny aretina, ary ny fankahalana. Fety io, ny zava-drehetra - amin'ny fiainanao rehetra! ".

nataon'i Joseph Tkach


PDFPentekosta