Ny fanjakan'Andriamanitra (Fizarana 6)

Amin'ny ankapobeny, misy fomba fijery telo momba ny fifandraisan'ny Fiangonana sy ny Fanjakan'Andriamanitra. Izy io no mifanaraka amin'ny fanambarana ara-Baiboly sy ny teolojia izay mandray an-tanana feno momba ny olona sy ny asan'i Kristy, ary koa ny Fanahy Masina. Mifanaraka indrindra amin'izay nolazain'i George Ladd ao amin'ny A Theology of the New Testament. Nanampy fehin-kevitra lehibe vitsivitsy i Thomas F. Torrance hanohanana izany fotopampianarana izany, ny sasany milaza fa mitovy ny Fiangonana sy ny Fanjakan'Andriamanitra. Ny hafa indray dia samy hafa avokoa, raha tsy mifanaraka tanteraka 1 .

Mba hahatakarana tanteraka ny kaonty ara-Baiboly dia ilaina ny mandinika ny fizotran-kevitry ny Testamenta Vaovao, ka raisina amina andinin-dàlana sy fizika maro amin'ny Baiboly, izay nataon'i Ladd. Amin'io fototra io dia manolotra safidy fahatelo iray izy, izay milaza fa ny fiangonana sy ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mitovy, fa mifamatotra tanteraka. Tafalatsaka ireo. Angamba ny fomba tsotra indrindra hamaritana ny fifandraisana dia ny fahitana fa vahoakan'Andriamanitra ny Fiangonana. Ny olona manodidina azy ireo dia toy izany, olom-pirenen'ny fanjakan'Andriamanitra, saingy tsy azo ampitovina amin'ny fanjakana mihitsy, izay mitovy amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alàlan'i Kristy ao amin'ny Fanahy Masina. Lavorary ny fanjakana fa tsy ny fiangonana no. Ny olom-peheziny dia olom-pehezin'ny fanjakan'Andriamanitra, Jesosy, saingy tsy izy ireo ihany no mpanjaka ary tsy tokony hafangaro aminy.

Tsy ny fanjakan'Andriamanitra ny fiangonana

Ao amin'ny Testamenta Vaovao ny Fiangonana (Grika: ekklesia) nantsoina hoe vahoakan'Andriamanitra. Ao anatin'izao vanim-potoana izao (ny fotoana naha-tonga voalohany an'i Kristy) dia nivory tao amin'ny vondron'olona iray. Miangona ny mpikambana ao am-piangonana, ka mitory ny filazantsara araka ny nampianaran'ny apôstôly voalohany - ireo izay nomena fahefana sy nirahin'i Jesoa tenany. Ny vahoakan'Andriamanitra dia mandray ny hafatry ny fanambarana ara-Baiboly izay tazomina ho antsika ary, amin'ny alàlan'ny fibebahana sy ny finoana dia manaraka ny zava-misy izay Andriamanitra araka io fanambarana io. Araka ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly dia ny mambran'ny vahoakan'Andriamanitra izay "mitoetra ao amin'ny fampianaran'ny apôstôly, amin'ny firaisana ary amin'ny famakiana mofo ary amin'ny vavaka" (Asa. 2,42) Tany am-boalohany dia ny Fiangonana no mpanara-dia an'i Isiraely mahatoky hatrany avy amin'ny fanekena taloha. Nino izy ireo fa nanatanteraka ny fampanantenana natao tamin'izy ireo i Jesosy amin'ny maha Mesia sy Mpanavotra azy. Saika taminny fotoana nitombo ny Pentekosta voalohany tao amin ny fanekena vaovao, ny vahoakan Andriamanitra dia nahazo ny hafatry ny fanambarana ara-baiboly izay notehirizina ho antsika ary, taorian'ny fanenenana sy ny finoany ny zava-misy dia nanaraka hoe iza Andriamanitra araka io fanambarana io. Araka ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly dia ny mambran'ny vahoakan'Andriamanitra izay "mitoetra ao amin'ny fampianaran'ny apôstôly, amin'ny firaisana ary amin'ny famakiana mofo ary amin'ny vavaka" (Asa. 2,42) Tany am-boalohany dia ny Fiangonana no mpanara-dia an'i Isiraely mahatoky hatrany avy amin'ny fanekena taloha. Nino izy ireo fa nanatanteraka ny fampanantenana natao tamin'izy ireo i Jesosy amin'ny maha Mesia sy Mpanavotra azy. Saika miaraka amin'ny festival Pentekosta voalohany tao amin'ny New Bund dia nitombo

Ny vahoakan'Andriamanitra eo ambany fahasoavana - tsy tonga lafatra

Na izany aza, manasongadina ny Testamenta Vaovao fa tsy lavorary ireo olona ireo fa tsy ohatra. Hita izany indrindra amin'ny fanoharana momba ny trondro tratra ao anaty harato (Matio 13,47: 49). Niangona teo amin'i Jesosy ny vondrom-piangonana ary ny teniny dia hiharan'ny fisaraham-panambadiana. Ho avy ny fotoana izay haharihary fa ny sasany izay nahatsapa ho an'ity vondrom-piarahamonina ity dia tsy nanaiky an'i Kristy sy ny Fanahy Masina, fa kosa nomeny henatra sy tsy nanaiky izany. Izany hoe ny sasany izay tao am-piangonana dia tsy nametraka ny tenany teo ambany fahefan'i Kristy, fa nanohitra ny fibebahana ary niala tamin'ny fahasoavana avy amin'ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra sy ny fanomezana ny Fanahy Masina. Ny hafa kosa nanaiky tamim-panajana ny asa fanompoana nataon'i Kristy tamin'ny teniny. Na izany aza, ny tsirairay dia mila miatrika ady mafy isan'andro amin'ny finoana. Samy miresaka. Ny rehetra dia tokony nitarika tamim-pitandremana ny asan'ny Fanahy Masina hizara amintsika ny fanamasinana izay novidin'i Kristy, tamin'ny endriny olombelona, ​​ho antsika. Ny fanamasinana izay mitaky ny ho faty taloha sy diso antsika isan'andro. Ka ny fiainan'ity fiangonana fiangonana ity dia maro isan-karazany, tsy tonga lafatra ary madio. Ny Fiangonana dia mahita hatrany ny fanohanan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Manomboka mibebaka ny mpikamban ny Fiangonana ary manavao hatrany sy manavao hatrany.Ny fampianarana mivaingana ao aminny Testamenta Vaovao dia manondro hatrany ny dingana fanavaozana izay misy ny fibebahana, ny finoana, ny fahazoana fahalalana, ny vavaka Manohitra ny fakampanahy, ary koa ny fanarenana sy ny famerenana amin'ny laoniny, izany hoe, fampihavanana amin'Andriamanitra, dia mandeha hatrany. Tsy misy ilaina amin'izany raha toa ka efa nanome sarin'ny fahatanterahana ny Fiangonana. Tahaka io fiainana niainana io, noforonin'ny fivoarana fanampiny, dia maneho amin'ny fomba mahafinaritra ilay hevitra fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy maneho ny maha-tonga lafatra azy amin'izao tontolo izao. Ny vahoakan'Andriamanitra no miandry fanantenana - ary ny fiainan'izay rehetra azy dia miafina ao amin'i Kristy (Kolosianina 3,3) ary mitovitovy amin'ny sambo-tany mahazatra (2 Korintiana 4,7). Miandry ny famonjena antsika amin'ny fahalavorariana isika.

Toriteny avy amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy avy amin'ny fiangonana

Tsara homarihina miaraka amin'i Ladd fa ireo apostoly voalohany dia tsy nifantoka tamin'ny fiangonana tao anatin'ny toriteniny, fa tamin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tamin'izay izay nanaiky ny hafatr'izy ireo izay niangona ho fiangonana, toy ny Christi ekklesia. Midika izany fa ny Eglizy, vahoakan'Andriamanitra dia tsy foto-pinoana na fiankohofana. Ny Ray, Zanaka sy Fanahy Masina ihany, Andriamanitra Telo no izy. Ny fitoriana sy fampianarana ny Fiangonana dia tsy tokony hahatonga azy ho fototry ny finoana, ka noho izany dia tsy hikomy amin'ny ankapobeny fotsiny. Izany no nahatonga an'i Paoly hanantitrantitra fa "[tsy] manambara ny tenanay izahay ... fa Jesosy Kristy no Tompo, fa izahay kosa dia mpanomponareo noho ny amin'i Jesosy" (2 Korintiana 4,5; Baiboly Zurich). Ny hafatry ny Fiangonana sy ny asan'ny Fiangonana dia tsy tokony hanondro ny tenany, fa amin'ny andron'ny Andriamanitra Triune, izay loharanon'ny fanantenany. Avelan'Andriamanitra hiroborobo amin'ny fahariana rehetra ny fanjakany, dia fanjakana izay naorin'i Kristy tamin'ny alàlan'ny asany eto an-tany sy ny fiandrasan'ny Fanahy Masina, fa hamirapiratra amin'ny fahatanterahana ihany izy io. Ny Fiangonana izay mihamalalaka amin'i Kristy dia mitodika ny asa famonjena nataony ary miandry ny fahavitan'ny asany mitohy. Izany no tena ifantohany.

Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy avy amin'ny fiangonana

Ny maha samihafa ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fiangonana dia azo jerena ihany koa amin'ny hoe ny fanjakana dia hentitra, fitenenana, ny asa ary fanomezana nomen'Andriamanitra. Tsy azo aorina na ateraky ny olona izany, na dia ireo izay manana fiaraha-monina vaovao amin'Andriamanitra. Araka ny voalazan'ny Testamenta Vaovao, ny mponin'ny fanjakan'Andriamanitra dia afaka mandray anjara ao, mahita ny lalana miditra ao, handova azy, fa tsy afaka manimba izany izy ireo na mitondra azy ho et earth an-tany. Azonao atao ny manao zavatra noho ny fanjakana, fa tsy ho ambanin'ny safidin'ny zanak'olombelona mihitsy izany. Ladd dia manamafy tsara an'io hevitra io.

Ny Fanjakan'Andriamanitra: an-dàlana, fa mbola tsy vita

Natsangana ny Fanjakan'Andriamanitra, saingy mbola tsy nivoatra ho lasa lavorary. Araka ny tenin'i Ladd: "Efa misy, saingy tsy mbola feno." Ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany mbola tsy tanteraka. Ny olona rehetra na izy dia tafiditra ao anatin'ny fiarahamonin'ny vahoakan'Andriamanitra, miaina amin'ity vanimpotoana ity izay mbola tokony ho tanteraka, ary ny Fiangonana, ny fiangonan'ireo izay mikarakara an'i Jesoa Kristy, ny filazantsarany sy ny iraka ampanaovina azy, dia tsy afa-miala amin'ireo olana sy famerana. ny hitoetra tsy tapaka amin'ny ota sy ny fahafatesana. Noho izany dia mila fanavaozana sy fanavaozana tsy tapaka. Tsy maintsy tohizany hatrany ny fiarahana amin'i Kristy amin'ny alàlan'ny fijoroany amin'ny teniny sy ny famahanana sy fanavaozana tsy misy fanajana ary hatsangana amin'ny fanahiny feno famindram-po. Ladd dia namintina ny fifandraisan'ny Fiangonana sy ny Fanjakan'Andriamanitra amin'ireto fanambarana dimy ireto: 2

  • Tsy ny fanjakan'Andriamanitra ny fiangonana.
  • Ny Fanjakan'Andriamanitra dia mamorona ny Fiangonana - tsy amin'ny fomba hafa.
  • Ny Fiangonana dia manambara ny fanjakan'Andriamanitra.
  • Ny fiangonana dia fitaovana amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
  • Ny Fiangonana no mpitantana ny Fanjakan'Andriamanitra.

Raha fintinina dia afaka milaza isika fa ny Fanjakan'Andriamanitra dia ahitana ny olon'Andriamanitra. Tsy ny olona rehetra izay mpikamban'ny Fiangonana ihany anefa no manaiky ny fanjakan'i Kristy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny vahoakan'andriamanitra dia ahitana ireo izay nahita ny lalany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary nanaiky ny fitarihana sy ny fitondran'i Kristy. Mampalahelo fa ny sasany amin'ireo izay niditra ho mpikamban'ny Fiangonana tamin'ny fotoana iray dia mety tsy hita taratry ny toetran'ny fanjakana ankehitriny sy amin'ny ho avy. Manohy mandà ny fahasoavan'Andriamanitra entin'i Kristy amin'ny alàlan'ny asan'ny Fiangonana izy ireo. Hitantsika àry fa tsy mitovy ny fanjakan'Andriamanitra sy ny Fiangonana fa tsy mitovy. Raha aseho ho lavorary ny Fanjakan'Andriamanitra amin'ny fiverenan'i Kristy, ny vahoakan'Andriamanitra dia tsy hanao afa-tsy raha tsy manao sorona, manolotra ny tenany amin'ny fitondrany ary io fahamarinana io dia hita taratra tanteraka ao anatin'ny fifandraisan'ny rehetra.

Ahoana no fiantraikany amin'ny tsy fitovizan'ny Fiangonana sy ny Fanjakan'Andriamanitra?

Ny tsy fitovian'ny Fiangonana sy ny Fanjakan'Andriamanitra dia misy fiantraikany maro. Tsy afaka miresaka afa-tsy vitsivitsy isika eto.

Porofon'ny fanjakana ho avy

Ny fiantraikany lehibe eo amin'ny fahasamihafana sy ny tsy fitovian'ny fiangonana sy ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fiheverana ny fiangonana ho fisehoan-kery miharihary amin'ny fanjakana ho avy. Thomas F. Torrance dia nohazavaina mazava tamin'ny fampianarany. Na dia mbola tsy lavorary aza ny fanjakan'Andriamanitra, ny Fiangonana dia tokony hijoro ho vavolombelona amin'izay tsy mbola tontosa amin'ny fiainana andavan'andro, eto sy eto an-tany ankehitriny. Satria tsy mbola eo ny Fanjakan'Andriamanitra dia tsy midika akory fa zava-misy ara-panahy ny Fiangonana izay tsy azo takarina na hiaina eto ary ankehitriny. Miaraka amin'ny teny sy ny fanahy ary mitambatra amin'i Kristy, ny olon'Andriamanitra dia afaka manome porofo mivaingana momba ny toetran'ny fanjakan'Andriamanitra ho avy amin'ny fotoana sy ny fotoana, ary koa amin'ny nofo sy ra.

Tsy hataon 'ny Fiangonana amin' ny fomba feno, maharitra na maharitra. Na izany aza, amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina sy miaraka amin'ny Tompo, ny vahoakan'Andriamanitra dia afaka maneho fanehoan-kevitra mivaingana amin'ny fitahiana ny fanjakana ho avy, satria Kristy nandresy ny ota, ny ratsy ary ny fahafatesana ary afaka manantena ny ho avy fanjakana isika. Ny famantarana lehibe indrindra nataony dia mifarana amin'ny fitiavana - fitiavana iray izay taratry ny fitiavan-dray ny zanakalahy amin'ny Fanahy Masina, ary ny fitiavan-dray ho antsika sy ny zavatra noforoniny rehetra, amin'ny alàlan'ny Zanaka, amin'ny Fanahy Masina. Ny Fiangonana dia afaka mijoro ho vavolombelon'ny fanjakan'i Kristy amin'ny fanompoam-pivavahana, amin'ny fiainana andavan'andro ary amin'ny fanompoana ny soa iraisan'ireo izay tsy mpikamban'ny fiangonana Kristiana. Ny fijoroana vavolombelona tsy manam-paharoa sy manaitra indrindra omen'ny Fiangonana manoloana an'ity zava-misy ity dia ny fanolorana ny Komoniona Masina, raha adika amin'ny fitoriana ny Tenin'Andriamanitra amin'ny fanompoana. Eto, ao anatin'ny faritry ny fiangonan'ny fiangonana tafangona, isika dia mahita ny fijoroana ho tena mivaingana, tsotra, marina, mivantana ary mahomby amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Eo amin'ny alitarany no ahitantsika, amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina, ilay efa misy, nefa mbola tsy tonga lafatra, dia nanjakan'i Kristy tamin'ny alalany. Eo amin'ny latabatry ny Tompo dia mijery ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana isika ary miandrandra ny fanjakany rehefa mizara fiarahana aminy isika satria manatrika amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. Ao amin'ny alitarany no ahitantsika mialoha ny fanjakany. Manatona ny latabatry ny Tompo isika mba hizara ao aminy araka ny nampanantenainy antsika ho Tompontsika sy Mpamonjy antsika.

Tsy mba momba antsika Andriamanitra

Ny fiainana amin'ny fotoana eo amin'ny fiavian'i Kristy voalohany sy ny fiverenany dia misy zavatra hafa. Midika izany fa ny tsirairay dia mankamin'ny fivahinianana ara-panahy - amin'ny fifandraisan'Andriamanitra tanteraka. Ny Tsitoha dia tsy vita amin'ny olombelona rehetra rehefa mahasarika azy sy mahatonga azy hatoky azy sy hanaiky ny fahasoavany sy ny fiainana vaovao nomeny, isaky ny fotoana, isan'andro. Adidin'ny Fiangonana ny mitory ny fahamarinana amin'ny fomba tsara indrindra izay misy an'i Kristy ao amin'i Kristy sy ny nanehoany ny tenany amin'ny fiainan'ny tsirairay. Angatahana ny fijoroana ho vavolombelona ny Fiangonana momba ny toetran'i Kristy sy ny fanjakany amin'ny teny sy ny atao. Na izany aza, tsy ho fantatsika mialoha hoe iza (ny haka ny fiteny an'ohatra nataon'i Jesosy) dia ahi-dratsy na trondro ratsy. Miankina amin Andriamanitra mihitsy izay hanome ny fisarahana farany ny tsara amin ny ratsy misy ara-potoana. Anjarantsika ny mampandroso ny dingana (na hanemorana ny fanarahana izany). Tsy mpitsara faratampony eto sy ankehitriny isika. Fa kosa, tokony hijanona ho mahatoky amin'ny finoana sy manam-paharetana amin'ny fahasamihafana isika, manantena ny asan'Andriamanitra amin'ny tsirairay amin'ny alàlan'ny teniny sy ny Fanahy Masina. Ny fiambenana mailo sy ny laharam-pahamehana indrindra amin'ireo zava-dehibe indrindra, ny fametrahana ny zava-dehibe indrindra, ary ny hanomezana lanja ny kely kokoa dia zava-dehibe eo anelanelan'ny. Mazava ho azy fa mila manavaka ny zava-dehibe sy ny tsy misy dikany isika.

Manome vondrom-pitiavana koa ny Fiangonana. Ny zava-dehibe indrindra dia ny tsy hiantoka fiangonana mivaingana na tonga lafatra indrindra, amin'ny fiheverana izany ho tanjona voalohany ny fanilihana amin'ireo mpiara-miasa ho an'ny vahoakan'Andriamanitra nefa mbola tsy mitoetra ao amin'ny finoany na eo amin'izy ireo. Ny fiainana dia tsy taratry ny fiainan'i Kristy velively. Tsy azo atao tanteraka ny amin'izao vanimpotoana ankehitriny izao. Araka ny nampianaran'i Jesosy, ny fikasana hanongana ny faniriana (Mat. 13,29: 30) na mba hampisaraka ny trondro tsara amin'ny ratsy (V. 48), aza mitondra fiarahana lavorary amin'izao vanim-potoana izao, fa manimba ny vatan'i Kristy sy ny vavolony. Hankatoavina hatrany amin'ny hafa ao am-piangonana izany. Hitarika ho amin'ny goavana, hanameloka ny lalàna ara-dalàna, izany hoe, legalism, izay tsy taratry ny asan'i Kristy, finoana na fanantenana any amin'ny fanjakany ho avy.

Rehefa dinihina tokoa, ny toetran'ny tsy fitovian-kevitra ao amin'ny fiangonana fiangonana dia tsy midika fa ny olona rehetra dia afaka mandray anjara amin'ny fitarihany. Tsy ny demokratika amin'ny ankapobeny ny Fiangonana na dia misy torohevitra azo ampiharina aza amin'ny fomba toy izany. Ny fitarihan'ny fiangonana dia tsy maintsy mahafeno ireo fepetra ilaina, izay voasoratra ao amin'ireo andinin-tsoratra masina ao amin'ny Testamenta Vaovao ary nampiasaina tamin'ny vondrom-piangonana Kristiana tany am-boalohany, toy ny voarakitra ao amin'ny Asa. Ny fitarihana ny fiangonana dia fanehoana fahamatorana sy fahendrena ara-panahy. Mila fitaovam-piadiana ary, miorina amin'ny Soratra Masina, dia tokony hamirapiratra amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra amin'ny alalàn'i Kristy. Ny fampiharana ampiharina dia entin'ny faniriana amin-kitsimpo, mahafaly ary maimaimpoana, indrindra an'i Jesosy Kristy, amin'ny fandraisana anjara amin'ny asa fitoriana nataony, miorina amin'ny finoana, fanantenana ary fitiavana ny hanompo.

Amin'ny farany anefa, ary ity no zava-dehibe indrindra, ny fitarihan'ny fiangonana dia miorina amin'ny antso avy amin'i Kristy amin'ny Fanahy Masina ary ny fanamafisan'ny hafa hanaraka io antso io na ity fanendrena ity amin'ny serivisy manokana. Tsy azo atao foana ny milaza mazava tsara ny antony niantsoana ny sasany ary ny hafa tsy tsia. Ohatra, ny sasany izay nomena fahamatorana ara-panahy mendrika dia mety tsy nantsoina hanao asa fanompoana amin'ny fomba ofisialy sy voatokana. Io antso io, izay efa nomena na tsia, dia tsy misy ifandraisany avy amin'ny fanekena avy amin'Andriamanitra. Momba ny fahendren'Andriamanitra miafina hatrany izany. Na izany aza, ny fanamafisana ny fiantsoana anao, mifototra amin'ny fika napetraka ao amin'ny Testamenta Vaovao, dia miankina, amin'ny toetranao, ny toetranao, ny lazanao ary ny fahavononanao ary ny fahafahanao manombatombana ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina ao anatin'ny fahatokisany an'i Kristy sy ny fandraisana anjaran'izy ireo tsara indrindra. mameno sy mandrisika.

Ny fifehezana sy fitsarana ny fanantenana feno fanantenana

Ny fiainana eo anelanelan'ny fiavian'i Kristy roa dia tsy manakana ny filàna fifehezana any am-piangonana, fa kosa tokony ho fananarana hendry, manam-paharetana, be famindram-po ary fahari-po. (Fitiavana, matanjaka, fanabeazana), izay nanome ny fitiavan'Andriamanitra ny olona rehetra, dia tanteran'ny fanantenana rehetra. Tsy hamela ny mpiray fiangonana hanenjika ny mpiray finoana aminy anefa izany (Ezekiela 34), fa aleo mitady fiarovana. Hanome fahasoavana, fiarahana, fotoana ary fotoana ho an'ny hafa izy ireo, ka afaka mitady an'Andriamanitra sy hikatsaka ny fototry ny fanjakany, hahita fotoana hibebahana, hanaiky an'i Kristy ary hihalalina hatrany amin'ny finoana. Saingy misy fetra ny zavatra avela, ao anatin'izany ny famotopotorana sy ny fametrahana ny tsy rariny manoloana ireo mpikambana ao amin'ny kongregasiona.Hitanay izany fa mavitrika amin'ny fiainam-piangonana voalohany, toy ny voarakitra ao amin'ny Testamenta Vaovao, any am-piasana. Ny bokin'ny Asan'ny Apostoly sy ny taratasin'ny Testamenta Vaovao dia manaporofo io fanao iraisam-pirenena amin'ny fifehezana ny fiangonana io. Mila mpitarika hendry sy saropady izany. Na izany aza, dia tsy ho vita tanteraka ny hahazoana tonga lafatra. Na izany aza, tsy maintsy miezaka mafy, satria ny safidy hafa dia tsy misy famaizana na fanamelohana tsy an-kanavaka, ny fitadiavan-tena araka ny marina no nivadika ary tsy manao ny rariny i Kristy. Nodidiany kosa izy hanaraka azy. Nisy ny namaly, ny hafa tsy. Kristy dia manaiky antsika na aiza na aiza misy antsika, fa manao izany Izy mandresy lahatra antsika hanaraka. Ny asan'ny Mpitoriteny dia momba ny fandraisana sy ny fandraisana, fa ny momba ny fitarihana sy ny fifehezana ireo mijanona ihany koa, dia mibebaka izy ireo, matoky an'i Kristy ary manaraka azy amin'ny toetrany. Na dia ny safidy farany, toy ny teo aloha dia ny famongorana azy. (ny fanilihana ny Fiangonana) dia ilaina, raha toa ka ilaina ny hanohanan'ny famakiana ho avy amin'ny Fiangonana, ho ohatra avy amin'ny Testamenta Vaovao (1 Korintiana 5,5; 2 Korintiana 2,5-7 ; Galatiana 6,1).

Ny hafatry ny fanantenana ara-pivavahana amin'ny asa mitohy nataon'i Kristy

Vokatry iray hafa mampiavaka ny fifandraisana sy ny fifandraisan'ny Fiangonana sy ny Fanjakan'Andriamanitra dia azo jerena amin'ny hoe ny hafatry ny fiangonana dia tsy maintsy miresaka momba ny asan'ny Kristy mitohy fa tsy ny asany tonga lafatra amin'ny hazo fijaliana. Midika izany fa ny hafatra entintsika dia tokony hanasongadina fa ny zavatra rehetra efa notanterahin'i Kristy tamin'ny asany famonjena dia tsy mbola naneho ny mahomby rehetra teo amin'ny tantara. Ny asany teto an-tany dia tsy mbola ary tsy nanamboatra tontolo tonga lafatra akory.Tsy ny Fiangonana akory no fanatanterahana ny tena toetran'Andriamanitra.Ny filazantsara izay torintsika dia tsy tokony hitarika ny olona hino fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ny Fanjakan'Andriamanitra. , filamatra. Ny hafatra sy ohatra nomentsika dia tokony hahitana tenin'ny fanantenana ho an'ny Fanjakan'i Kristy ho avy. Tokony hazava fa olona samihafa ny Fiangonana. Ny olona izay eny an-dalana, izay mibebaka sy manavao ny tenany ary nohatanjahina ho amin'ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana. Ny Fiangonana no mpanambara an'io fanjakana ho avy io - ny voankazo nomen'i Kristy, ny hazo fijaliana ary ny nanangana ny tenany amin'ny maty. Ny Fiangonana dia vondron'olona izay miaina ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra ankehitriny isan'andro amin'ny fanantenana ny fahavitan'ny fitondrana Kristiana ho avy, noho ny fahasoavan'ilay Tsitoha.

Mibebaha ny fahatsoram-po manantena ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny ho avy

Maro loatra no mino fa tonga Jesosy mba hitondra olona tonga lafatra na tontolo tonga lafatra eto sy ankehitriny. Ny Fiangonana mihitsy dia mety namorona io fahatsapana io tamin'ny finoany fa io no nokasain'i Jesosy. Ny ampahany lehibe amin'ny tontolon'ny tsy mpino dia mety mandà ny filazantsara satria ny fiangonana dia tsy nahavita nahatsapa ny vondron'olona na izao tontolo izao tonga lafatra. Betsaka ny mihevitra fa ny kristianisma dia manome endrika tsara indrindra, fa tsy hoe tsy tanteraka izany idealy izany. Vokatr'izany dia misy ny mandà an'i Kristy sy ny Filazantsarany satria mitady filaharana izay efa misy na farafaharatsiny ho tanterahina, ary ho hitan'izy ireo fa tsy afaka manolotra izany idealy izany ny Fiangonana. Ny sasany dia maniry izao na tsia. Ny hafa dia mety mandà an'i Kristy sy ny filazantsarany satria efa nanary tanteraka ary efa very fanantenana amin'ny zavatra rehetra sy ny olona rehetra, ao ny Fiangonana. Ny sasany dia nandao ny vondrom-pinoan'ny finoana satria tsy nahavita ny foto-kevitra iray ny Fiangonana fa nino fa hanampy ny olony Andriamanitra. Ireo izay manaiky izany, izay mitovy amin'ny fampitoviana ny Fiangonana amin'ny Fanjakan'Andriamanitra - dia hifarana fa na tsy nahomby Andriamanitra (satria mety tsy nanampy ny olony ho ampy azy izy) na ny vahoakany (satria mety tsy nahavita ezaka be izany). Na izany na tsy izany, tsy notanterahina avokoa ny filamatra, ary noho izany dia toa tsy misy antony tokony hitohizan'ny maro ho an'ity vondrom-piarahamonina ity.

Saingy ny Kristianisma dia tsy momba ny ho tonga olona tonga lafarin'Andriamanitra izay, noho ny fanampian'ny Tsitoha, dia mahatsapa fiaraha-monina na tontolo tonga lafatra. Ity endrika ideisma vita amin'ny Kristianisma ity dia manantitrantitra fa raha toa isika ka marina, tso-po, mahatoky, radikaly na hendry dia mahavita manatratra ny tanjontsika, dia afaka hahatanteraka ny idealy tian'Andriamanitra hotanterahina ny olony. Koa satria tsy nisy izany teo amin'ny tantaran'ny Fiangonana manontolo, ireo idealista koa dia mahalala tsara hoe iza no homena tsiny - ireo hafa antsoina hoe "kristiana". Amin'ny farany, na izany aza, ny fianakavian'izy ireo dia matetika iharan'ny sain'ireo idealista, izay mahita fa tsy afaka ny hahatanteraka ny idealy ihany koa izy ireo. Rehefa mitranga izany dia milentika any amin'ny famoizam-po sy fiampangana ny tenanao ny idealy. Ny fahamarinana evanjelika dia mampanantena fa, noho ny fahasoavan'ilay Tsitoha, ny fitahian'ny fanjakan'Andriamanitra ho avy dia efa miditra amin'ity vanona tontolo ratsy ity. Noho izany antony izany, dia afaka mahazo tombony amin'ny zavatra nataon'i Kristy ho antsika isika ary manaiky sy mankafy ny fitahiana alohan'ny hahatanterahan'ny Fanjakany. Ny fijoroana ho vavolombelona manan-danja indrindra amin'ny fahatokisana fa ho avy ity fanjakana ho avy ity dia ny fiainana, ny fahafatesana, ny fitsanganana amin'ny maty ary ny fiakaran'ny Tompon'aina velona. Nampanantena ny fahatongavan'ny fanjakany ho avy izy ary nampianatra antsika, amin'izao fotoana izao, izao tontolo izao ratsy izao, fahatsinjovana mialoha, fampivoarana, voaloham-bokatra, lova avy amin'ilay fanjakana ho avy. Tsy maintsy mitory fanantenana ho an'i Kristy isika ary ny asany efa notohizany sy notohizantsika fa tsy ny idealy idealy. Izahay dia manao izany amin'ny fanamafisana ny fahasamihafana eo amin'ny Fiangonana sy ny Fanjakan'Andriamanitra, ary mandritra ny fotoana mitovy amin'ny fanekena ny fifandraisan'izy ireo amin'i Kristy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina sy ny fandraisana anjara ho vavolombelontsika - famantarana famantarana sy fanoharana amin'ny fanjakany ho avy.

Raha fintinina, ny tsy fitovian'ny Fiangonana sy ny Fanjakan'Andriamanitra, ary koa ny fifandraisan'izy ireo izay mbola misy, dia azo adika hoe midika izany fa tsy tokony ho ivon'ny fiankohofana na finoana ny Fiangonana, satria io no fanompoan-tsampy. Fa kosa manondro an'i Kristy sy ny asa fitoriana nataony. Mandray anjara amin'izany iraka izany izy: amin'ny alàlan'ny fanondroana ny teniny sy ny asany amin'i Kristy, izay mitarika antsika amin'ny fanompoana ny finoana ary mahatonga antsika ho zavaboary vaovao ao, amin'ny fanantenana ny lanitra vaovao sy tany vaovao izay vao lasa rehefa miverina i Kristy tenany, Tompo sy Mpanavotra ny tontolo rehetra.

Ny fiakarana sy ny fahatongavany faharoa

Ny singa iray farany hanampy antsika hahatakatra ny Fanjakan'Andriamanitra ary ny fifandraisantsika amin'ny fanjakan'i Kristy dia ny Fiakaran'ny Tompontsika. Ny asan'i Jesosy tety an-tany dia tsy nifarana tamin'ny nitsanganany tamin'ny maty fa tamin'ny fiakarany. Nandao ny tontolo ety an-tany sy izao tontolo izao izy ankehitriny mba hanaovan-javatra antsika amin'ny fomba hafa - izany dia amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Noho ny Fanahy Masina, tsy lavitra izy. Hita amin'ny fomba sasany izany fa tsy amin'ny fomba sasany.

I Johannes Calvin dia nilaza taloha fa i Kristy dia "tamin'ny fomba iray fa tsy tamin'ny fomba". 3 Nasehon'i Jesosy fa tsy eo izy, izay mampiavaka antsika amin'ny fomba iray amin'ny filazany ny mpianany fa hiala izy mba hanomana toerana izay mbola tsy ahafahan'izy ireo manaraka azy. Miaraka amin'ny rainy amin'ny fomba tsy ahitany izy mandritra ny fotoany eto an-tany (Jaona 8,21:14,28;). Fantany fa mety hahatsapa izany ny tsy fahaizan'ny mpianany, fa manome toromarika azy ireo hahita azy io ho fandrosoana ary noho izany dia ilaina ho azy ireo, na dia tsy manome ny ho avy sy farany tsara sy tonga lafatra aza. Ny Fanahy Masina izay teo aminy dia hanohy hiaraka aminy ary hisy ao aminy (Jaona 14,17). Na izany aza, Jesosy dia nampanantena ihany koa fa hiverina amin'ny fomba nandaozany an'izao tontolo izao izy - amin'ny endrika olombelona, ​​ara-batana, amin'ny fomba miharihary (Asan’ny Apostoly 1,11). Ny fisiany ankehitriny dia ny fanjakan'Andriamanitra tsy lavorary izay tsy mbola eo amin'ny fahatanterahana. Ny vanim-potoana ratsy ankehitriny dia ao anatin'ny toe-javatra iray tsy misy intsony (1 Kor. 7,31; 1. Jaona 2,8; 1. Jaona 2,1) .Ny zavatra rehetra dia iharan'ny famindrana fahefana amin'ny mpanjaka mitondra. Rehefa tapitra ny androm-piainany ara-panahy mitohy i Jesosy dia hiverina izy ary ho lasa lavorary ny fanapahana an'izao tontolo izao. Ny zava-misy rehetra sy ny zavatra nataony dia hisokatra ho an'ny rehetra avy eo. Hiankohoka eo anatrehany ny zava-drehetra ary samy hahita ny marina sy ny maha izy azy ny tsirairay (Filipiana 2,10). Amin'izay vao hampahafantarina amin'ny asany manontolo ny asany, ka ny fampodiana azy dia manondro zavatra manan-danja izay mifanaraka amin'ny fampianarana sisa. Na dia tsy eto an-tany aza, ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy ekena na aiza na aiza. Ny fanjakan'i Kristy koa dia tsy ho voambara tanteraka, fa hijanona miafina hatrany. Ny lafiny maro amin'izao vanim-potoana misy ankehitriny izao, izay manota dia mbola hitohy, na dia hatrany amin'ny fahavetavetana ao aza izay manondro ny tenany ho Kristy ary mahalala ny fanjakany sy ny fanjakany. Fijaliana, fanenjehana, faharatsiana - samy ara-moraly (vitan'olombelona) araka ny voajanahary ihany koa (noho ny fahotan'ny olona rehetra) - hitohy. Ny faharatsiana dia hitoetra ao anaty vondron-javatra izay toa tsy dia nandresy i Kristy ary tsy mihoatra ny zava-drehetra ny fanjakany.

Ny fanoharana nataon'i Jesosy momba ny Fanjakan'Andriamanitra dia manondro fa tsy mitovy ny fihetsik'ireo velona sy nosoratana ary nitory teny etsy sy eroa. Indraindray dia tsy mipoitra ny voan'ny teny indraindray, na any an-kafa aza dia mianjera amin'ny tany mahavokatra. Ny sahan'izao tontolo izao dia mitondra varimbazaha sy ahi-dratsy. Misy ny tsara sy ny trondro ratsy ao anaty harato. Nenjehina ny fiangonana, ary ny olona voatahy ao afovoany dia maniry fahamarinana sy fandriampahalemana ary fahitana mazava momba an'Andriamanitra. Tsy niatrika fisehon'izao tontolo izao tonga lafatra i Jesosy taorian'ny fandrosoana. Fa kosa, mandray fepetra izy hanomanana ireo izay hanaraka azy ka dia ny fisehoany sy ny asany famonjena ihany no hiseho mazava amin'ny ho avy, izay midika fa toetra mampiavaka ny fiainana any am-piangonana. Fa tsy amin'ny fanantenana diso (tena idealy) izay kely fotsiny no ampiasainay (na betsaka) ezaka an'ny vitsivitsy (na maro) mba hanatanterahana ny idealy mampiorina ny fanjakan'Andriamanitra na hanangana azy tsikelikely. Fa ny vaovao tsara dia i Kristy dia hiverina amin'ny fotoana mety - amin'ny fotoana mety - amin'ny voninahitra rehetra sy amin'ny hery rehetra. Dia ho tanteraka ny fanantenantsika. Jesosy Kristy dia hanangana ny lanitra sy ny tany vaovao, eny, havaozany ny zava-drehetra. Farany, ny Andro Miakatra dia mampatsiahy antsika fa tsy manantena fa hambara amin'ny fomba feno izy sy ny fanjakany, fa tokony hijanona any lavitra any. Ny fiakarany dia mampatsiahy ny amin'ny tokony hanohizantsika manantena an'i Kristy sy ny fampiharana amin'ny ho avy ny zava-bitany tamin'ny asany teto an-tany. Mampahatsiahy antsika izany fa hiandry sy hanana fahatokiana feno fifaliana hiandrasana ny fiverenan'i Kristy, izay hifanantonana miaraka amin'ny fanehoana ny fahafenoan'ny asany manavotra ny maha-Tompon'ny Tompo sy ny Mpanjakan'ny mpanjaka azy, ho Mpanavotra ny voary rehetra.

avy amin'ny Dr. Gary Deddo

1 Izahay dia manana trandrahana amin'ireto fanazavana manaraka ireto amin'ny fandinihan'i Ladd momba ilay lohahevitra ao amin'ny A Theology of the New Testament, p. 105-119.
2 Ladd p. 111-119.
3 Ny fanehoan-kevitr'i Calvin momba ny 2 Korintiana 2,5.


PDF Ny fanjakan'Andriamanitra (Fizarana 6)