Inona no mampiavaka an'i Jesosy?

Andro vitsy lasa izay raha nitondra fiara avy nody avy tany am-piasana aho dia nahita dokam-barotra iray an-dalambe nanao ny dokambarotra an-dalambe tao anaty gazety iray. Mamaky izao manaraka izao ny poster: "Mandela dia Jesosy". Nahataitra ahy ny voalohany tamin'ny voalohany. Ahoana no hahaizan'ny olona milaza zavatra toa an'io! Mandela dia olona manokana, nefa afaka mampitaha azy amin'i Jesosy ve ianao sa mametraka azy amin'ny ambaratonga mitovy? Na izany aza, tonga dia nandinika ahy ity afisy ity. Ankoatra an'i Mandela, misy olona manokana maro niaina teto an-tany. Tao anatin'ny 100 taona lasa izay dia nisy olona toa an'i Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. ary koa Nelson Mandela izay toa an'i Jesosy, dia nahatsapa tsy rariny ary naharesy ny sakana tsy manam-petra ary nahavita nahazo fankatoavana iraisam-pirenena. Samy nijaly tamin'ny fomba nahazoany azy avy izy rehetra. Voadaroka, voasambotra, nandrahona, nampitahorana, ary novonoina mihitsy aza izy ireo. Raha ny tranga natrehan'i Gandhi sy Martin Luther King Jr., dia samy niantoka ny fiainany manokana. Koa inona no mampiavaka an'i Jesosy? Nahoana ny kristiana maherin'ny roa arivo no ivavahana aminy?

Jesosy dia tsy nanana ota

Na i Gandhi, Martin Luther King Jr., na i Nelson Mandela dia samy tsy nilaza ho tsy nanota. Saingy ao amin'ny Testamenta Vaovao dia maro no manaporofo fa maniry mafy ny hifandray akaiky amintsika i Jesosy; tsy misy olona hafa afaka manao ary tsy manadino fa tsy nanana ota i Jesosy. Azontsika vakiana ao amin'ny 1 Petera 2,22:4,15 izao manaraka izao: "Izay tsy nanota ary tsy nisy fitaka" ary ny Hebreo XNUMX:XNUMX "Tsy manana Mpisoronabe izay tsy afaka mijaly amin'ny osa isika. fa iza no notsapaina tamin'ny zavatra rehetra toa antsika, nefa tsy misy ota. ”Tonga lafatra i Jesosy ary tsy toa an'i Mandela sy ny hafa, ary mbola tsy nanota.

Jesosy nilaza fa Andriamanitra

Na i Gandhi, na Martin Luther King Jr., na i Nelson Mandela dia tsy nilaza ho Andriamanitra mihitsy, fa i Jesosy irery no nanao izany.Ao ao amin'ny Jaona 10,30:XNUMX dia milaza izy: "Izaho sy Ray dia iray ihany", manondro an'Andriamanitra Tenany Ny filazàna dia tena be herim-po fa Jesosy kosa nanao azy. Izany indrindra no antony te-hanomboana ny hazo fijaliana.

Nisy olona hafa teo amin'ny tantara, toa an'i Augustus Caesar sy ny Mpanjaka Nebokadnezara, izay nilaza ho Andriamanitra. Saingy ny fanjakan'izy ireo dia tsy voamarika amin'ny fiadanam-pitiavana, fitiavana sy fahatsaram-panahy amin'ny olona, ​​fa ny asan'ny fampahoriana, ny lolompo sy ny fitsiriritana fahefana. Ny mifanohitra tanteraka amin'izany dia ireto manaraka an'i Jesosy izay tsy miraharaha amin'ny fanaovana azy ho malaza, manankarena sy matanjaka, fa mba hitondra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny vaovao mahafalin'ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy amin'ny olona ihany.

Hamarininny fahagagana sy faminaniana

Ao amin'ny Asa 2,22: 23-5000, dia nanoratra izao manaraka izao ny apôstôly momba ny Pentekosta: "Ry lehilahy israelita, henoy izao teny izao: Jesosy avy any Nazareta, nasehon'Andriamanitra teo aminao tamin'ny alàlan'ny asa sy fahagagana ary famantarana izay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny alalanao teo afovoanao. Araka ny fahafantaranao ny tenanao - ity lehilahy ity, izay nomena teo noho ny torohevitra sy ny fanomezan'Andriamanitra dia nokapohina teo amin'ny hazo fijaliana ary novonoin'ny tànan'ny Jentilisa. Hitan'izy ireo ny fahagagana nataony ary ny sasany tamin'izy ireo dia angamba na dia nanangana an'i Lazarosy aza izy, dia nanome lehilahy 700 (zaza amam-behivavy tsy tafiditra), nanary ny fanahy ratsy, ary nanasitrana ny marary sy ny mandringa. Betsaka ny olona nanatri-maso ny fitsanganany tamin'ny maty ary efa nanatri-maso izany. Tsy olona fotsiny izy. Tsy vitan'ny hoe niteny fotsiny izy fa nanatanteraka ny teniny. Na eo aza ny teknolojia maoderina izao, tsy misy mahalala ny fahagagana izay nataon'i Jesosy. Tsy misy olona afaka mamadika ny rano ho divay ankehitriny, hanangana olona amin'ny fahafatesana ary hampitombo sakafo. Na dia tena manaitra aza izany rehetra izany, ny fahitana fa mahatalanjona ahy ny fahagagana nataon'i Jesosy dia noho ny faminaniana 300 mahery no tsy maintsy nahatanterahan'ny Mesia ary Jesosy dia nahatanteraka azy tsirairay. Ireo faminaniana ireo dia natao mihoatra ny arivo taona talohan'ny nahaterahany. Mba hahatakarako ny maha izy azy manokana noho ny nahatanterahan'i Jesosy ireo faminaniana ireo dia tsy maintsy mijery ny mety ho statistika misy olona mahavita ny faminaniana rehetra. Raha mijery ny mety ho vitan'ny olona hahatanteraka ny faminaniana 1 manan-danja momba an'i Jesosy isika, ny mety ho eo ho eo amin'ny 10:157; (Iray manana XNUMX zéro). Ny mety ho tonga Jesosy fotsiny mba hanatontosana ny faminaniana rehetra dia toa tsy ho tanteraka. Ny hany fanazavana momba ny fomba nahafahan'i Jesosy nahatanteraka ireo faminaniana rehetra ireo dia satria Andriamanitra mihitsy izy ary nitarika ny zava-niseho tamin'ny fomba toy izany.

Maniry ny hifandray akaiky amintsika olombelona i Jesosy

toa an'i Gandhi, Martin Luther King Jr., ary i Mandela dia nanana mpanaraka maro, saingy tsy azon'ny olon-tsotra ny fifandraisana aminy. I Jesosy kosa etsy an-daniny, manasa antsika hanana fifandraisana manokana aminy. Nivavaka toy izao izy ao amin'ny Jaona 17,20: 23-XNUMX: “Nefa tsy mivavaka ho azy ireo ihany aho, fa ho an'izay mino Ahy amin'ny teniny koa, ka dia iray ihany izy rehetra. Tahaka ny anananao, ry Dada, dia ato amiko ary Izaho ao aminao, dia tokony ho ao amintsika izy, mba hino izao tontolo izao fa Ianao no naniraka ahy. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy ho iray, tahaka ny ananantsika, izaho ao aminy ary ianao ato amiko, hany ka iray ihany izy ireo ary mahalala izao tontolo izao satria Ianao no naniraka ahy ary tia azy ireo ny fitiavanao ahy ».

Tsy fantatr'i Mandela, hatramin'ny nijanonako dia tsy afaka koa izy. Raha ny marina, olombelona fotsiny izy. Fa isika tsirairay dia afaka miditra amin'ny fifandraisana amin'i Jesosy. Afaka mizara ireo fanirianao lalina indrindra, fifaliana, tahotra ary ahiahy miaraka aminy ianao. Tsy enta-mavesatra ho azy ireo izy ary tsy ho sasatra na tsy dia be loatra akory ny fihainoana azy ireo. Jesosy dia mahery noho ny olona manan-danja rehetra niaina satria tsy olombelona ihany izy fa Andriamanitra koa.

famintinana

Na dia tahaka ny mampitaha an'i Mandela amin'i Jesosy tamin'ny fiandohan'ity lahatsoratra ity aza dia manamarika izahay fa tsy azo atao izany. Azontsika atao ny mampitaha an'i Mandela amin'i Gandhi sy Martin Luther King Jr., saingy tsy amin'i Jesosy, satria hampitahainay ny rano indray mitete amin'ny ranomasina. Tsy azonao atao ny mampitaha olona amin'i Jesosy satria tsy misy tahaka azy. Satria tsy misy na iza na iza manokana eo aminy.

by Shaun de Greeff


PDFInona no mampiavaka an'i Jesosy?