Velona Jesosy!

Velona 534 jesosy Raha afaka misafidy andinin-tsoratra iray izay mamintina ny fiainanao kristiana iray manontolo fotsiny ianao, dia ho inona izany? Ity angamba ilay andinin-teny izay notsongaina indrindra: "Toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany lahitokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay?" (Jaona 3:16). Safidy tsara! Ho ahy, ity andininy manaraka ity no zava-dehibe indrindra izay tsy maintsy takatry ny Baiboly amin'ny ankapobeny: «Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa ao amin'ny raiko aho ary ato amiko ary ato aminareo aho» (Jaona 14,20).

Ny alina nialoha ny fahafatesany dia tsy tamin'ny mpianany fotsiny no nilaza fa "homena azy ireo ny Fanahy Masina", fa izy koa niresaka imbetsaka ny zavatra hitranga amin'ny alàlan'ny fahafatesany, ny fitsanganany ary ny fiakarany. Zavatra tena tsy ampoizina loatra dia tokony hitranga, zavatra tena mahagaga, zavatra manaitra ny sainy fa toa tsy ho vita ilay izy. Inona no ampianarin'ireo fehezanteny telo ireo?

Tsaroanao ve fa ao amin'ny rainy i Jesosy?

Amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina dia miaina fifandraisana manokana sy miavaka amin'ny rainy i Jesoa. Jesosy dia mipetraka ao am-pofoan'ny rainy! "Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana; ilay teratany izay Andriamanitra ary ao amin'ny fasan-drainy no nanambara izany" (Jaona 1,18). Ny manam-pahaizana iray dia nanoratra hoe: «Ny hoe ao anatin'ny fon'ny olona dia midika hoe eo amin'ny famihina ny olona, ​​hofenoin'ny olona amin'ny fikarakarana sy fika feno fitiavana». Tena eo i Jesosy: "Ao amin'ny fofoan'ny Rainy any an-danitra".

Tsapanao ve fa ao amin'i Jesosy ianao?

"Ianao ato amiko!" Teny kely manaitra kely. Where is jesus Vao avy nahalala izahay fa miaina amin'ny tena fifandraisana sy falifaly amin'ilay Rainy any an-danitra. Ary ankehitriny i Jesosy dia nilaza fa ao aminy isika, tahaka ny voaloboka ao anaty voaloboka (Jaona 15,1-8). Azonao ve ny dikan'izany? Miombom-po amin'i Jesosy sy ny Rainy isika. Izahay dia tsy mijery avy any ivelany ary mitady hahalala ny fomba hahatongavana ho ampahany amin'ity fifandraisana manokana ity. Isika ny ampahany aminy. Inona izany? Ahoana no nitrangan'izany rehetra izany? Aleo miverina kely.

Ny Paska dia mampatsiahy isan-taona ny fahafatesana, fandevenana ary fitsanganan'i Jesosy Kristy. Tsy ity ihany anefa ny tantaran'i Jesosy, fa ny tantaranao koa! Ity no tantaran'ny tsirairay satria Jesosy dia mpisolo sy solontsika. Rehefa maty izy dia niara-maty niaraka taminy isika rehetra. Rehefa nalevina izy dia niara-nalevina taminy avokoa isika rehetra. Rehefa nitsangana tamin'ny fiainana mahafinaritra vaovao izy rehetra dia nitsangana tamin'ny fiainana isika rehetra (Romana 6,3-14). Fa maninona i Jesosy no maty? "Fa Kristy koa, efa nijaly noho ny ota, ny marina ho an'ny tsy marina, ka dia nitarika anareo tamin'Andriamanitra ary novonoina araka ny nofo, favelomina araka ny Fanahy" (1 Petera 3,18).

Mampalahelo fa misy olona maro mihevitra fa Andriamanitra tranainy irery izay mipetraka any an-danitra any ary mijery antsika avy lavitra. I Jesosy kosa dia mampiseho antsika ny mifanohitra amin'izany. Noho ny halehiben'ny fitiavany, dia nampiray antsika aminy i Jesoa ary nitondra antsika ho eo anatrehan'ny Ray amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. "Ary rehefa handeha aho hanomana ny toerana ho anao, te-hiverina aho ary haka anao, mba ho eo amin'ny misy ahy koa ianao" (Jaona 14,3). Voamarikao ve fa tsy lazaina akory fa tsy maintsy ataontsika na manao zavatra hidirana amin'ny fanatrehany izy? Tsy mikasika ny fanarahana fitsipika sy fitsipika mba hahazoana antoka fa ampy tsara isika. Efa: "Natsangany ho antsika Izy ary napetrany tany an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy" (Efesiana 2,6). Ity fifandraisana manokana sy tokana ity ary misy ifandraisan'i Jesôsy amin'ny Ray amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina mandrakizay dia nanjary azon'ny olona rehetra. Mifandray akaiky amin'Andriamanitra izy ireo ankehitriny, ary nanao izay hifandraisan'izy ireo akaiky i Jesosy.

Tsapanao ve fa ao aminao i Jesosy?

Ny fiainanao dia sarobidy lavitra noho izay azonao eritreretina! Tsy ao amin'i Jesosy ihany fa ao aminao koa Izy. Niparitaka tao anatinao ary nipetraka tao aminao. Hita amin'ny fiainanao andavan'andro, ao am-ponao, eritreritra ary fifandraisanao izany. Jesosy dia maka endrika anao (Galatiana 4:19). Rehefa mandia fotoan-tsarotra ianao dia mandalo azy ireo ao aminao sy miaraka aminao i Jesosy. Izy no hery ao aminao rehefa ao anaty fahoriana ianao. Izy dia ao anatin'ny tokana, fahalemena ary marefo eo amintsika tsirairay ary faly fa ny heriny, ny fifaliany, ny faharetana, ny famelan-keloka no aseho ao amintsika ary asehony amin'ny alàlan'ny olona hafa izany. Hoy i Paoly: "Fa Kristy no fiainako ary ny fahafatesana no tomboko" (Filipiana 1,21). Ity fahamarinana ity koa dia mihatra aminao: Izy no fiainanao ary mendrika hanolorana azy ho azy. Matokia fa izy no ao aminao.

Jesosy ao aminao ary ianao ao aminy! Ianao dia ao anatin'izany rivo-piainana izany ary hahita fahazavana, fiainana ary sakafo izay hanatanjaka anao ianao. Ity rivotra ity dia ao aminao koa, raha tsy izany dia tsy afaka ny ho nisy ianao ary ho faty. Ao amin'i Jesosy isika ary ato amintsika. Izy io no tontolo iainantsika, mandritra ny fiainantsika manontolo.

Amin'ny vavaka ataon'ireo pretra, i Jesosy dia manazava io firaisana io hatrany. "Manamasina ny tenako ho azy ireo aho mba hahafahan'izy ireo hamasinina amin'ny fahamarinana ihany. Nefa tsy mivavaka ho azy ireo fotsiny aho, fa ho an'ireo izay mino Ahy amin'ny teniny koa fa iray ihany izy ireo. Raha ao amiko ianao ary ao aminao, dia tokony ho ao amintsika koa izy, mba hino an'izao tontolo izao fa Ianao no naniraka ahy, ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao Ahy, mba ho iray ihany izy ireo. iray ihany isika, izaho ao aminy ary ianao ato amiko, hany ka iray tokoa izy ireo ary manaiky an'izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy ary tia azy tahaka ny nitiavanao ahy " (Jaona 17,19-23).

Ianao ve, ry mpamaky malala, manaiky ny maha tokana anao amin'Andriamanitra sy ny maha tokana an'Andriamanitra ao aminao? Ity no tsiambaratelo lehibe indrindra sy fanomezana anananao. Avereno amin'ny fankasitrahanao an'Andriamanitra ny fitiavanao!

by Gordon Green