Tsy misy manasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra

450 tsy misy mahasaraka antsika amin'ny andriamanitra malala «Miady hevitra imbetsaka i Paoly ao amin'ny Taratasy ho an'ny Romana fa heverintsika amin'i Kristy fa raisin'Andriamanitra ho nohamarinina isika. Na dia manota aza isika indraindray, ireo fahotana ireo dia manohitra ny taloha taloha izay nohomboana tamin'i Kristy; Ny fahotantsika dia tsy azo oharina amin'ny ao amin'i Kristy. Manana adidy hiady amin'ny ota isika - tsy ho voavonjy, fa satria efa zanak'Andriamanitra. Ao amin'ny tapany farany amin'ny toko faha-8, dia mifantoka amin'ny hoavintsika be voninahitra i Paoly.

Miandry antsika ny zavaboary rehetra

Tsy mora ny fiainana Kristiana. Tsy mora ny ady atao amin'ny ota. Tsy mora ny fanenjehana maharitra. Manahirana ho antsika ny fiainana rehefa miatrika fiainana andavan'andro ao anatin'ny tontolo lavo, miaraka amin'ireo olona mety lo. Na izany aza, hoy i Paul: «fa ny fahoriana amin'izao fotoana izao dia tsy miankina amin'ny voninahitra izay haseho amintsika» (Andininy 18). Tahaka ny an'i Jesosy, dia misy antsika koa ny fifaliana - hoavy mahafinaritra izay toa tsy dia mahomby ny fitsapana ankehitriny.

Tsy isika irery anefa no handray soa avy amin'izany. Nilaza i Paoly fa misy ambaratonga kosmika ho an'ny drafitr'Andriamanitra izay miasa ato amintsika: "Satria ny fiandrasana mahatsiravina amin'ny zavaboary dia miandry ireo zanak'Andriamanitra." (Andininy 19). Tsy te hahita antsika amin'ny voninahitra fotsiny ny fahariana, fa ny fahariana ihany koa dia hotovina amin'ny fiovana raha toa ka tonga lafatra ny drafitr'Andriamanitra, araka ny voalazan'i Paoly ao amin'ny andininy manaraka: «Ny fahariana dia miankina amin'ny fandalovana ... eny manantena fanantenana; satria ny zavaboary koa dia ho afaka amin'ny fanandevozana ny tsy fahalavorariana amin'ny fahalalahana mahafinaritra ny zanak'Andriamanitra » (Andininy 20-21).

Miharatsy izao ny famoronana, saingy tsy araka ny tokony ho izy. Amin'ny fitsanganana amin'ny maty, raha omena voninahitra isika fa zanaky ny zanak'Andriamanitra, dia tsy ho afaka amin'ny fanandevozana izao rehetra izao. Ny tontolon'ny tontolo rehetra dia navotana tamin'ny alàlan'ny asan'i Jesosy Kristy (Kolosiana 1,19: 20).

Miandry amim-paharetana

Na dia efa nandoa vola aza ny vidiny, dia tsy mbola hitantsika ny zava-drehetra satria hanatontosa izany Andriamanitra. "Ny zavaboary rehetra ankehitriny dia misento sahady, toy ny hoe amin'ny fanaintainan'ny asa" (Romana 8,22 Fandikan-tenin'i New Geneva). Ny famoronana dia mijaly toy ny fanaintainan'ny asa satria io no fika nahaterahantsika. Tsy izany ihany fa "isika kosa izay manana ny fanomezan'ny Fanahy voalohany, dia misento ao anaty ary miandry ny fananganan'anaka amin'ny maha zanakalahy sy fanavotana ny vatantsika" (Andininy 23 Fandikan-tenin'ny Genève vaovao). Na dia nomena ny Fanahy Masina ho antoka ho famonjena aza isika, dia miady ihany koa isika satria tsy mbola feno ny famonjena antsika. Miady amin'ny ota isika, miady amin'ny fetra ara-batana, fanaintainana ary fijaliana - na mifaly amin'ny zavatra nataon'i Kristy ho antsika aza isika.

Ny famonjena dia midika fa tsy voatery ho simba intsony ny vatantsika (1 Korintiana 15,53), vaovao ary novana ho voninahitra. Ny tontolo ara-batana dia tsy fatiantoka mila esorina - nanamboaran'Andriamanitra ny tenany ary havaozany azy vaovao. Tsy fantatsika hoe ahoana no hitsanganan'ny vatana amin'ny maty, ary tsy fantatsika ny fizika zava-pisian'ny fanavaozana vaovao, fa afaka matoky ny Mpamorona hahavita ny asany isika.

Mbola tsy mahita ny fahariana tonga lafatra isika, na eo amin'izao rehetra izao na ety an-tany, na ao amin'ny vatantsika, fa matoky isika fa hiova ny zava-drehetra. Araka ny nilazan'i Paoly hoe: «Satria voavonjy izahay, saingy manantena izahay. Nefa ny fanantenana hitanao dia tsy fanantenana; satria ahoana no ahafahanao manantena izay hitanao? Saingy raha manantena izay tsy hitantsika isika dia miandry amim-paharetana » (Romana 8,24-25).

Miandry am-paharetana sy mazoto tokoa isika hitsangana amin'ny vatanay rehefa vita ny fananganan'anaka. Miaina ao anatin'ny toe-javatra «efa, fa tsy mbola»: efa navotana fa mbola tsy navotana tanteraka. Efa navotsotra amin'ny fanamelohana isika, saingy mbola tsy feno ota. Efa ao amin'ny fanjakana isika, saingy tsy mbola ao anatiny. Miaina miaraka amin'ny lafin-taona ho avy isika raha mbola miady amin'ny lafin-javatra toy izany. "Ary toy izany koa, ny fanahy dia manampy amin'ny fahalementsika. Satria tsy fantatsika ny tokony hivavaka, ny fomba tokony hahatongavan'izany; fa ny fanahy dia maneho antsika amin'ny fisentoana tsy takatry ny saina » (Andininy 26). Fantatr'Andriamanitra ny fetrantsika sy ny fahadisoantsika. Fantany fa malemy ny nofontsika. Na dia vonona aza ny fanahintsika, dia manohana antsika ny fanahin'Andriamanitra, ary koa filàna tsy azo lazaina. Ny Fanahin'Andriamanitra dia tsy manaisotra fahalementsika fa manampy antsika amin'ny fahalemena. Mametaka ny elanelan'ny taloha sy vaovao izy, eo anelanelan'ny zavatra hitantsika sy ny nohazavainy amintsika. Manota, ohatra, isika na dia te hanao ny tsara aza (7,14-25). Hitantsika eo amin'ny fiainantsika ny ota, nefa Andriamanitra dia manambara antsika marina satria Andriamanitra dia mahita ny fiafarana, na dia vao nanomboka aza ny dingana.

Na eo aza ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny zavatra hitantsika sy ny tadiavintsika, dia afaka matoky isika fa ny Fanahy Masina dia manao izay tsy azontsika atao. Hahazo antsika izy. "Fa ny mivavaka ao am-po dia mahalala izay kendren'ny sain'ny olona nokendrena; satria misolo tena ny olona masina araka izay sitrak'Andriamanitra » (8,27). Eo anilantsika ny Fanahy Masina ka manampy antsika hahay hatoky!

Nantsoina ny fanambarana nataony na dia eo aza ny fizahan-toetra, ny fahalemena, ary ny fahotantsika, "fantatsika fa izay tia an'Andriamanitra dia manompo ny zavatra rehetra amin'ny tsara, ireo izay nantsoina araka ny toroheviny" (Andininy 28). Tsy Andriamanitra no mahatonga ny zavatra rehetra, fa avelany hiara-miasa aminy kosa izy araka ny toroheviny. Manana drafitra ho antsika izy ary afaka mahazo antoka isika fa hanatanteraka ny asany eto amintsika (Filipiana 1,6).

Andriamanitra dia niomana mialoha mba ho tonga tahaka an'i Jesosy Kristy Zanany. Ka niantso antsika tamin'ny alàlan'ny filazan-tsara Izy, nanamarina antsika tamin'ny alàlan'ny zanany, ary nampiray antsika taminy tamin'ny voninahiny: "Ho an'ireo izay nofidiny dia nofantenainy mialoha koa fa tokony ho mitovy amin'ny sarin'ny zanany ka ho zanany izy. teo amin'ny mpirahalahy maro. Fa izay efa namboariny mialoha no nantsoiny koa; fa izay nantsoiny dia nohamarininy; fa izay nohamarininy no nankalazainy » (Romana 8,29-30).

Ny hevitry ny fifidianana sy ny predestialy no foto-kevitry ny adihevitra mafana, fa ireo andininy ireo dia tsy manazava ny adihevitra satria tsy mifantoka amin'ireto teny ireto i Paoly (ary tsy any amin'ny toerana hafa). Tsy manisy fanamarihana, ohatra, i Paoly raha mamela ny olona handà ny voninahitra nomaniny ho azy ireo. Eto, rehefa nanantona ny fametrahana ny filazan-tsara i Paoly dia te hanome toky i mpamaky fa tsy misy tokony hatahotra ny famonjena azy ireo. Raha manaiky izy ireo dia ho azony ihany koa. Ary ho an'ny fanazavana, dia nilaza i Paoly fa efa nanome voninahitra azy io Andriamanitra tamin'ny alàlan'ny nampiasana azy. Tsara be ilay izy. Na dia miady eo amin'ity fiainana ity aza isika dia afaka miankina amin'ny voninahitra amin'ny fiainana manaraka.

Mihoatra noho ny mpifoka tafahoatra fotsiny

«Inona no tianareo holazaina ankehitriny? Andriamanitra momba antsika, iza no hahatohitra antsika? Iza no tsy niaro ny zanany, fa natolony ho antsika rehetra, ahoana no tsy hanomezany antsika ny zavatra rehetra aminy? » (Andininy 31-32). Satria Andriamanitra efa nanolotra ny Zanany ho antsika fony mpanota, azontsika antoka fa hanome antsika izay rehetra tokony hataontsika Izy. Afaka mahazo antoka isika fa tsy ho tezitra amintsika izy ary hanaisotra ny fanomezana avy aminy. «Iza no te hanome tsiny ny olom-boafidin’Andriamanitra? Eto Andriamanitra izay manao ny marina » (Andininy 33). Tsy misy afaka hiampanga antsika amin'ny andro fitsarana satria nanambara Andriamanitra fa tsy manan-tsiny isika. Tsy misy olona afaka hitsara antsika, satria i Kristy, Mpanavotra antsika, no mitsangana ho antsika: «Iza no te hanameloka? Kristy Jesosy eto, izay maty, na tsia, dia atsangana ihany koa, izay eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ary maneho antsika » (Andininy 34). Tsy sorona noho ny fahotantsika fotsiny isika, fa Mpamonjy velona lalandava izay miaraka amintsika foana amin'ny làlantsika mankamin'ny voninahitra.

Ny fahaizan-tsofina nataon'i Paoly dia aseho ao amin'ny faratampony mihetsika ao amin'ny toko hoe: «Iza no te hampisaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana na tahotra, fanenjehana, hanoanana, fitanjahana, loza, loza, na sabatra? Araka ny voasoratra (Salamo 44,23): »Noho ny aminao no amonoana anay mandrakariva; hajaina toy ny ondry vonoina »» (Andininy 35-36). Afaka mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ve ny toe-javatra? Raha novonoina noho ny finoana isika, maty ve isika? Tsia, hoy i Paul: "Amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy azon'ilay tia antsika tokoa isika" (Andininy 37 Elberfeld). Tsy resy amin'ny fanaintainana sy ny fijaliana koa isika - tsara kokoa noho ny mpandresy isika satria mandray anjara amin'ny fandresen'i Jesosy Kristy. Ny lokan'ny fandresena - ny lovantsika - dia voninahitr'Andriamanitra mandrakizay! Lehibe noho ny vidiny io vidiny io.

"Fa fantatro fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na fahefana, na hery, na ankehitriny, na ho avy, na avo na lalina, na misy zavaboary hafa, dia afaka mampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra, izay ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika" (Andininy 38-39). Tsy misy na inona na inona afaka manakana an'Andriamanitra amin'ny tetika nomeny antsika. Tsy misy na inona na inona afaka mampisaraka antsika amin'ny fitiavany! Afaka matoky ny famonjena nomeny antsika isika.

by Michael Morrison