Finoana - jereo ny tsy hita maso

Mbola misy dimy na enina herinandro sisa mandrapahatonga ny fankalazana ny fahafatesan'i Jesosy sy ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Zavatra roa no nitranga tamintsika rehefa maty Jesosy ary natsangana. Ny voalohany dia niara-maty taminy isika. Ary ny faharoa, dia niara-natsangana taminy isika.

Toy izao ny nataon'i Paoly: Raha mitsangana miaraka amin'i Kristy ianao ankehitriny, tadiavo ny any ambony, ilay misy an'i Kristy, mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Katsaho izay any ambony fa tsy izay ety an-tany. Satria efa maty ianao ary ny fiainanao miafina ao amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Fa rehefa hiseho ny fiainanao i Kristy, dia hiseho miaraka aminy koa ianao amin'ny voninahitra (Kolosiana 3,1: 4).

Rehefa maty teo amin'ny hazofijaliana noho ny fahotantsika i Kristy, dia maty teo amin'ny lafiny ara-panahy ny olombelona rehetra, anisan'izany izaho sy ianao. Maty i Kristy ho solontena eto amintsika. Fa tsy toa anay akory, fa maty izy ary nitsangana tamin'ny maty koa fa solontenantsika. Midika izany: rehefa maty izy ka natsangana dia niara-maty taminy ary natsangana niaraka taminy. Midika izany fa eken'ny Ray isika mifototra amin'izay ao amin'i Kristy Zanany Malalany. Jesosy dia maneho antsika eo anatrehan'ny Ray amin'ny zavatra rehetra ataontsika, ka tsy antsika intsony no manao azy, fa Kristy ao amintsika. Ao amin'i Jesosy dia navotsotra tamin'ny herin'ny ota sy ny saziny isika. Ary ao amin'i Jesosy dia manana fiainana vaovao ao aminy isika ary ny Ray amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Ny Baiboly dia miantso ity vaovao na teraka avy any ambony. Teraka avy any ambony isika tamin'ny alàlan'ny herin'ny Fanahy Masina mba hiaina fiainana manatanteraka haben'ny fanahy.

Araka ny andininy novakiantsika teo aloha sy andininy maro hafa, miara-miaina amin'i Kristy isika any an-danitra. Maty ny zokiolona taloha ary tonga fiainana vaovao. Ankehitriny ianao dia famoronana vaovao ao amin'i Kristy. Ny fahamarinana mampientam-po amin'ny maha-olom-baovao antsika ao amin'i Kristy dia fantatra isika ankehitriny sy miaraka amintsika. Tsy tokony hahita ny tenantsika misaraka mihitsy isika, toa an'i Kristy. Ny fiainantsika miaraka amin'i Kristy dia miafina ao amin'Andriamanitra. Momba antsika miaraka amin'i Kristy isika amin'ny alalany sy amin'ny alalany. Ao ny fiainantsika. Fiainantsika izany. Iray ao aminy isika. Ao isika no miaina. Tsy mponina eto an-tany ihany isika; mponina any an-danitra koa isika. Tiako ny hamaritra izany ho miaina amin'ny faritra roa - ny faritra tsy maharitra, ara-batana ary mandrakizay. Mora ny milaza ireo zavatra ireo. Sarotra kokoa ny fahitan'izy ireo. Marina anefa izany na dia miady amin'ny olana andavan'andro iainantsika aza isika.
 
I Paoly dia namaritana izany ao amin'ny 2 Korintiana 4,18 toy izao: Izahay izay tsy hitantsika amin'ny hita maso, fa amin'ny tsy hita. Satria ny hita maso dia ara-nofo; fa ny tsy hita dia maharitra mandrakizay. Io no tena nampisy azy rehetra. Izay no fototry ny finoana. Ny fahitana ity toe-javatra vaovao misy antsika ao amin'i Kristy ity dia manova ny fisainantsika rehetra, ao anatin'izany ny zavatra mety hiainantsika amin'izao fotoana izao. Rehefa mahita ny tenantsika ho velona ao amin'i Kristy isika dia misy fahasamihafana lehibe amin'ny fomba ahafahantsika miatrika ny raharaha amin'ity fiainana ankehitriny ity.

nataon'i Joseph Tkach


PDFFinoana - jereo ny tsy hita maso