Lova tsy hay lazaina

289 lova tsy takatry ny saina Efa naniry handondòna teo am-baravaranao ve ianao milaza aminao fa ny dadatoan'ny mpanankarena iray tsy mbola henonao akory dia ho faty ary namela vola be ho anao? Ny fiheverana fa ny vola hivoaka dia tsy mahaliana, nofinofin'ny olona maro ary foto-kevitry ny boky sy filma maro. Inona no hataonao amin'ny harena vao hita? Inona no fiantraikan'izany teo amin'ny fiainanao? Hanamboatra ny olanao rehetra ve izy ary hamela anao handeha amin'ny lalana miroborobo?

Tsy ilaina aminao io faniriana io. Efa nitranga izany. Manana havana mpanan-karena efa maty ianao. Nahafoy ny sitrapony izay nampiasainy anao ho mpahazo tombontsoa lehibe izy. Tsy azo atao fanamby na hovana izany any amin'ny fitsarana rehetra. Tsy misy na iray aza lany amin'ny hetra na ny mpisolovava. An'ity daholo.

Ny singa farany amin'ny maha-izy antsika ao amin'i Kristy dia ny mpandova. Efa nahatratra ny fara tampony teo amin'ny hazo fijaliana isika - izao dia eo amin'ny faran'izay lehibe isika: "zanak'Andriamanitra sy mpandova an'i Kristy mizara ny lovany isika" (Gal. 4,6-7 sy Rom 8,17).

Ny fanekena vaovao dia nanjary nahomby tamin'ny fahafatesan'i Jesosy. Mpandova isika ary anao ny fampanantenana rehetra nataon'Andriamanitra tamin'i Abrahama (Gal. 3,29). Ny fampanantenana ao amin'ny sitrapon'i Jesosy dia tsy azo ampitahaina amin'ny fampanantenan'izao tontolo izao amin'ny sitrapon-drahalahy: ny vola, ny trano, ny fiara, ny sary na ny antika. Manana ny ho avy tsara sy mamirapiratra kokoa izahay. Fa tsy mety ho antsika ny tena dikan'ny hoe mijanona eo anatrehan'Andriamanitra foana mba handinihana ny mandrakizay, ny fandehanana am-pahasahiana any amin'ny toerana izay tsy nandehanany!

Rehefa misokatra ny sitrapo isika dia tsy mila manontany hoe inona no mandaitra amintsika. Azontsika antoka fa lova. Fantatsika fa hahazo ny fiainana mandrakizay isika (Titosy 3,7), miampy izany Nampanantena izay rehetra tia azy ny Fanjakan'Andriamanitra " (Jam. 2,5). Nomena ny Fanahy Masina ho antoka isika fa hahazo ny zavatra rehetra nampanantenaina antsika amin'ny sitrapo isika indray andro any (Efes. 1,14); ho lova lehibe sy mahafinaritra izany (Efes. 1,18). Hoy i Paoly ao amin'ny Efes. 1,13 ao aminy koa ianao, rehefa avy nandre ny teny fahamarinana, ny filazantsaran'ny famonjena anao, ao aminy koa ianao, rehefa nino ianao, dia nasiana tombo-kase tamin'ny Fanahy Masina nampanantenaina. Amin'ny lafiny iray, efa eo amin'ny làlana mankany amin'ny fanambinana isika. Feno ny kaonty amin'ny banky.

Azonao an-tsaina ve hoe manao ahoana ny fahazoana harena toy izany? Angamba isika afaka mahatsapa izany raha alaintsika sary an-tsaina ny tarehimarika Disney amin'ny malala McDuck. Ity toetran'ny sariitatra ity dia lehilahy manankarena maloto izay maniry ny kitapom-bolany. Ny iray amin'ireo zavatra tiany indrindra dia ny milomano manerana ireo tendrombohitra volamena. Saingy ny lovantsika miaraka amin'i Kristy dia ho faran'izay lehibe kokoa noho ny haren'ny fananana mpampijaly kely.

Iza izahay Ao amin'i Kristy no misy antsika. Nantsoina ho zanak'Andriamanitra isika, nova vaovao ho antsika ary rakotry ny fahasoavany. Antenaina hamoa sy maneho ny fiainan'i Kristy isika, ary amin'ny farany dia handova ny harena sy ny fifaliana izay ananantsika ihany isika. Tsy tokony hanontany tena amin'ny tenantsika hoe iza indray isika. Ary isika tsy tokony hitady ny momba antsika amin'ny zavatra hafa na iza hafa afa-tsy amin'i Jesosy.

by Tammy Tkach


PDFLova tsy hay lazaina