Tsy miadana amin'Andriamanitra

304 fialambola any andriamanitra Ny fiarahamonina ankehitriny, indrindra eo amin'ny tontolon'ny indostrian'ny fanatanjahantena dia iharan'ny tsindry: mihamaro ny olona mahatsapa hatrany ny faneren'ny zavatra iray. Mijaly noho ny tsy fahampian'ny fotoana ny olona, ​​ny fanerena vao hanao (Asa, sekoly, fiaraha-monina), ny olana ara-bola, ny tsy fandriam-pahalemana ankapobeny, ny fampihorohoroana, ny ady, ny loza manjo ny toetr'andro, ny fahatsapana ho manirery, ny tsy misy fanantenana sns, sns. .. Ny fahaketrahana sy ny hakiviana dia lasa teny, olana, aretina. Na dia eo aza ny fandrosoana lehibe amin'ny faritra maro (Teknolojia, fahasalamana, fanabeazana, kolontsaina) toa ny olona miha sarotra kokoa amin'ny fiainana fiainana mahazatra.

Andro vitsivitsy lasa izay dia teo am-pidirana tao amin'ny banky banky aho. Talohan'izay dia ray no zanany (mety ho 4 taona) miaraka aminy. Ilay zazalahy dia nijanona tsy maimaimpoana, tsy manana ahiahy ary feno hafaliana. Rahalahy, oviana no fotoana farany nahatsapantsika toy izany?

Angamba isika mijery fotsiny an'io zaza io dia milaza hoe (fialonana kely): «Eny, tsy manana ahiahy izy satria tsy fantany akory izay hitranga amin'ity fiainana ity!» Amin'izany toe-javatra izany, na izany aza, dia misy fijery diso momba ny fiainana isika!

Amin'ny maha kristiana antsika, dia tokony hiady amin'ny faneren'ny fiaraha-monina isika ary hijery ny ho avy tsara sy ho matoky. Mampalahelo fa matetika ny kristianina no mahatsapa ny fiainany ho toy ny tsy manjary, sarotra ary mandany ny fotoam-bavany manontolo amin'ny fangatahana amin'Andriamanitra mba hanafahana azy ireo amin'ny toe-javatra manokana.

Nefa ndeha hiverina any amin'ny zanakay any amin'ny banky isika. Manao ahoana ny fifandraisany amin'ny ray aman-dreniny? Feno fahatokisana sy fahatokisana ilay zazalahy ary koa feno hafanam-po, joie de vivre sy fahalianana! Afaka mianatra zavatra avy aminy ve isika? Hitan'Andriamanitra ho zanany isika ary tokony hifandray amin'ny ray aman-dreniny ny fifandraisantsika aminy.

"Ary raha niantso zazakely Jesosy, dia napetrany teo afovoan'izy ireo ary niteny hoe: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa raha tsy miverina ianao ka tonga tahaka ny zanaka dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy. hahamenatra toa ity ankizy ity izay lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra » (Matio 18,2: 4).

Tian'Andriamanitra ny manakarama zanaka izay nankinina tanteraka tamin'ny ray aman-dreny. Matetika ny ankizy dia tsy ketraka, fa feno fifaliana, fanahy ary fahatokisan-tena. Anjarantsika ny manetry tena eo anatrehan 'Andriamanitra.

Andriamanitra dia manantena ny fihetsiky ny ankizy amin'ny fiainana avy amintsika tsirairay avy. Tsy tiany hahatsapa na hanapotika ny tsindry amin'ny fiarahamonintsika Izy fa manantena antsika hanatona ny fiainantsika amim-pahatokiana sy fahatokisana mafy an'Andriamanitra isika:

«Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo! Te-hiteny indray aho: mifalia! Tokony ho fantatry ny olona rehetra ny fahamoram-panahiny; akaiky ny tompoko. [Filipiana 4,6] Aza manahy na amin'inona na amin'inona, fa amin'ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny vavaka sy ny fifonana amin'ny fisaorana no ampahafantarina an'Andriamanitra ny ahiahinao; ary ny fiadanan'Andriamanitra, izay mihoatra ny eritreritra rehetra, dia hiambina ny fonareo sy ny eritreritrao ao amin'i Kristy Jesosy » (Filipiana 4,4-7).

Hita taratra amin'ny fomba fijerintsika ny fiainana ve izany teny izany sa tsia?

Ao amin'ny lahatsoratra momba ny fitantanana ny adin-tsaina, namaky momba ny reny iray izay naniry ny seza mpitsabo nify aho tamin'ny farany dia afaka mandry sy miala voly. Ekeko fa efa tonga tamiko izany. Misy zavatra diso tanteraka raha afaka "miala voly" fotsiny eo ambanin'ny drill mpitsabo natoraly izahay!

Ny fanontaniana dia izao: tsara ny tsirairay amintsika Filipiana 4,6 ("Aza manahy na inona na inona")? Eo afovoany amin'izao tontolo mahasosotra izao?

An'ny Andriamanitra ny fifehezana ny fiainantsika! Zanany izahay ary mitatitra aminy. Eo ambany fanerena ihany isika raha miezaka mifehy ny fiainantsika, mba hamaha ny olantsika ary hanahirana ny tenantsika. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha mifantoka amin'ny tafio-drivotra isika ary manadino an'i Jesosy.

Andriamanitra dia hanosika antsika ho amin'ny fetra mandra-pahitanay ny fomba fifehezana kely antsika amin'ny fiainantsika. Amin'ny fotoana tahaka izany dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny manary tena fotsiny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Ny alahelo sy ny fijaliana no manosika antsika ho any amin'Andriamanitra. Ireo no fotoana sarotra indrindra teo amin'ny fiainan'ny kristiana. Na izany aza, fotoana izay te-hankasitrahana manokana ary tokony hanentana ny fifaliana ara-panahy lalina ihany koa:

"Hevero ny fifaliana madio, ry rahalahiko, raha mahita fakam-panahy amin'ny fomba maro ianao amin'ny fahatsapanao fa ny fitazonana ny finoanao dia mitohy amin'ny faharetana. Ny faharetana kosa tokony hanana asa tonga lafatra, hany ka tonga lafatra sy feno ary tsy misy tsy ampy" (Jakoba 1,2-4).

Ny fotoan-tsarotra eo amin'ny fiainan'ny kristiana dia heverina fa hamoa voa ara-panahy, mahatonga azy ho lavorary. Tsy mampanantena fiainana tsy misy olana Andriamanitra. "Tery ny lalana", hoy i Jesosy. Ny fahasahiranana, ny fitsapana ary ny fanenjehana dia tsy tokony hametraka Kristiana amin'ny fahaketrahana sy ny fahaketrahana. Nanoratra ny apostoly Paoly hoe:

«Mampahorina amin'ny zavatra rehetra izahay fa tsy torotoro; tsy mahita lalana hivoahana nefa tsy enjehina raha tsy misy lalana hivoaka, fa tsy miala; nianjera fa tsy ringana » (2 Korintiana 4,8: 9).

Rehefa mifehy ny fiainantsika Andriamanitra dia tsy adino velively, tsy miankina amin'ny tenantsika mihitsy! Amin'izay dia tokony ho modely ho antsika i Jesoa Kristy. Izy no nialoha antsika ary nanome fahasahiana ho antsika:

«Izany teny izany dia efa nolazaiko taminao, mba hanananao fiadanana amiko. Ory eto amin'izao tontolo izao ianao; fa matokia, nandresy izao tontolo izao aho » (Jaona 16,33).

Jesosy dia nampahorina tamin'ny lafiny rehetra, niharan'ny fanoherana, fanenjehana, fanomboana tamin'ny hazo fijaliana. Zara raha nahavita fotoana mangina izy ary matetika no voatery nandositra ny olona. Jesosy ihany koa dia noterena hanao fetrany.

«Tamin'ny andron'ny nofony, dia nanontany ny fangatahana sy ny fitalahoana mafy tamin'ny alahelo sy ny ranomaso izy ireo izay afaka mamonjy azy amin'ny fahafatesana, ary nohenoina noho ny fahatahorany an'Andriamanitra ary na dia zanaka aza izy dia nianatra tamin'ny zavatra nataony niaritra fankatoavana; ary lavorary, tonga mpamaky ny famonjena mandrakizay ho an'izay manoa azy izy, arahabain'Andriamanitra ho Mpisoronabe araka ny baikon'i Melkizedeka » (Hebreo 5,7: 10).

Niaina tao anatin'ny fahantrana lehibe i Jesosy nefa tsy nandray ny ainy teo an-tanany mihitsy ary tsy nanadino ny dikany sy ny tanjon'ny fiainany. Nankato ny sitrapon'Andriamanitra hatrany izy ary nanaiky ny toe-javatra rehetra navelan'ny rainy. Amin'izany, mamaky ity tantara mahaliana ity avy amin'i Jesôsy fony izy mbola somary malahelo:

«Ankehitriny dia raiki-tahotra ny fanahiko. Ary inona no holazaiko? Ray ô, vonjeo aho amin'ny ora ity? Nefa izany no antony nahatongavako teto amin'ity ora ity » (Jaona 12,27).

Ekentsika koa ny zava-misy iainanay ankehitriny (Fanadinana, aretina, fahoriana, sns)? Indraindray avelan'Andriamanitra hanana toe-po mahaliana indrindra eo amin'ny fiainantsika, na dia fitsapana an-taonany aza izay tsy fahadisoantsika ary manantena antsika hanaiky izany isika. Hitantsika ao amin'ny fanambarana manaraka nataon'i Peter ity fitsipika ity:

“Fa fahasoavana ny olona raha miaritra fijaliana eo anatrehan'Andriamanitra noho ny fieritreretany amin'ny fijaliana tsy ara-drariny. Fa voninahitra inona moa izany rehefa miaritra toy izany ianao manota sy daroka? Fa raha maharitra manao soa sy mijaly dia fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Fa izao no niantsoana anao hanao; fa nijaly ho anao koa Kristy ary namela ohatra ho anao hanaraka ny dian-tongony: izay tsy nanota tsy niaraka taminy dia hita fitaka teo am-bavany, izay nanevateva sy nanevateva ary tsy nandrahona ny hijaly akory. fa nitolo-batana tamin'izay mitsara marina » (1 Petera 2,19: 23).

Nankato ny sitrapon'Andriamanitra mandra-pahafatiny izy, nijaly tsy nanameloka ary nanompo antsika nandritra ny fijaliany. Manaiky ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ve isika? Na dia lasa tsy mahazo aina aza rehefa mijaly tsy manan-tsiny isika, iharan'ny fanerena amin'ny lafiny rehetra ary tsy mahatakatra ny dikan'ny zava-tsarotra iainantsika? Nampanantena antsika i Jesoa fa fiadanan-tsaina sy fifaliana avy amin'Andriamanitra:

«Avelako ho aminareo ny fiadanako, omeko fiadanana ianareo; tahaka ny omen'izao tontolo izao no omeko anao Tsy ho taitra ny fonao ary tsy tokony hatahotra » (Jaona 14,27).

"Izany no nolazaiko taminao, mba ho ao anatinao ny fifaliako ary ho feno ny fifalianareo" (Jaona 15,11).

Tokony hianatra hahatakatra isika fa ny fijaliana dia tsara ary mitondra fitomboana ara-panahy:

"Tsy izany ihany fa mirehareha amin'ny fahoriana ihany isika, satria fantatsika fa ny fahaterena dia mahatonga ny fikirizana, fa ny fikirizana kosa manaporofo izany, ny fizahana dia miteraka fanantenana; fa ny fanantenana kosa tsy mba menatra, satria ny fitiavan'Andriamanitra narotsaka ao am-pontsika tamin'ny Fanahy Masina, izay efa nomena antsika » (Romana 5,3-5).

Miaina ao anatin'ny fahoriana sy tebiteby isika ary mahatsapa izay antenain'Andriamanitra amintsika. Izany no antony iaretantsika an'ity toe-javatra ity ary mamoa voa ara-panahy. Andriamanitra dia manome antsika fiadanana sy fifaliana. Ahoana no ahafahantsika mampihatra izany ankehitriny? Andao hovakiana izao fanambarana mahafinaritra avy amin'i Jesosy izao:

«Mankanesa at me amiko, ianareo rehetra henjana sy mavesatra! Ary hanome anao fitsaharana aho Ento ny ziogako ary mianara Amiko! Satria malemy fanahy sy manetry tena avy amin'ny fo aho ary "hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo" ianareo; satria malefaka ny ziogako ary maivana ny entako » (Matio 11,28: 30).

Tokony ho any amin'i Jesosy isika, avy eo hanome antsika fitsaharana. Mampanantena tena tsara tokoa izany! Tokony hapetratsika aminy ny enta-mavesatsika:

«Ankehitriny manetry ny tenanao eo ambanin 'ny herin' Andriamanitra mba hanandratany anao amin'ny fotoana, Satria miahy anao izy » (1 Pet. 5,6: 7).

Hatraiza marina ny fanolorantsika ny ahiahantsika amin'Andriamanitra? Ireto misy teboka manokana hanampy antsika amin'ity lafiny ity:

Tokony hanaiky sy hanolotra ny maha-olona antsika manontolo Andriamanitra.

Ny tanjon 'ny fiainantsika dia ny mampifaly an' Andriamanitra sy ny mametraka ny maha-olona antsika eo ambany Azy. Rehefa manandrana hampifaly ny rehetra isika dia misy ny fifanolanana sy ny adin-tsaina satria tsy azo atao izany. Tsy tokony hanome ny mpiara-belona amintsika ny hery hametrahana ny tenantsika ao anatin'ny fahoriana. Andriamanitra irery no tokony hitondra ny fiainantsika. Mitondra tony sy milamina ary fifaliana eo amin'ny fiainantsika izany.

Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy maintsy ho avy aloha.

Inona no manosika ny fiainantsika? Ny fanekena ny hafa? Ny faniriana hahazo vola be? Mba hialana amin'ny olantsika rehetra? Ireo tanjona rehetra ireo dia mitarika ho amin'ny adin-tsaina. Andriamanitra mazava dia nilaza ny tokony ho laharam-pahamehana:

«Izany no ilazako aminao: aza manahy ny amin'ny ainao, izay hohaninao sy izay hosotroinao, na ny vatanao momba izay tokony hotafinao! Moa ny fiainana tsy mihoatra ny sakafo ary ny tena noho ny fitafiana? Tandremo ny voro-manidina, fa tsy mamafy, na mijinja, na manangona ao amin'ny trano fitehirizam-bokatra, ary ny Rainareo Izay any an-danitra mamelona azy . Moa tsy sarobidy kokoa noho izy ireo va ianao? Fa iza aminareo no afaka manahy ny amin'ny androm-piainanao? Ary maninona ianao no manahy momba ny akanjo? Jereo ny lilia any an-tsaha rehefa maniry, fa tsy miasa na mamoly. Fa lazaiko aminareo: Na dia i Solomona aza tsy mba nitafy ny voninahiny tahaka ny iray amin'ireny. Fa raha ny ahitra any an-tsaha anio, nefa hatsipy ao anaty fatana Andriamanitra, tsy dia betsaka noho izany ry zalahy , ianao izay kely finoana. Koa aza manahy ankehitriny amin'ny hoe, inona no tokony hohanintsika? Na: inona no hosotroinay? Na: inona no tokony hotafintsika? Fa mitady ny firenena rehetra; satria fantatry ny Rainao any an-danitra fa mila izany rehetra izany ianao. Fa katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany! Ary homena anao izany rehetra izany, koa aza manahy ny amin'ny rahampitso! Satria rahampitso no hikarakara ny tenany. Ampy isan'andro ny faharatsiany » (Matio 6,25: 34).

Raha mbola mikarakara an'Andriamanitra sy ny sitrapony aloha isika dia handrakotra izay ilaintsika rehetra Izy! 
Fampandoavam-bola ve izany ho an'ny fiainana tsy mandray andraikitra? Mazava ho azy fa tsia. Ny Baiboly dia mampianatra antsika hahazo ny mofo sy mikarakara ny ankohonantsika. Fa izany no laharam-pahamehana!

Feno zavatra manakorontana ny fiarahamonintsika. Raha tsy mitandrina isika, tsy hahita toerana ho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Mitaky fifantohana sy laharam-pahamehana izany, raha tsy izany dia hamantatra tampoka ny fiainantsika ny zavatra hafa.

Angatahina isika handany fotoana amin'ny vavaka.

Anjarantsika ny mitondra ny enta-mavesantsika amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra. Mampitony antsika amin'ny vavaka Izy, manazava ny eritreritsika sy ny laharam-pahamehantsika, ary mitondra antsika hifandray akaiky aminy. Nanome ohatra manan-danja ho antsika i Jesosy:

"Ary nony maraina, raha mbola maizina ny andro, dia nifoha izy ka nivoaka ary nankany amin'ny toerana mitokana sy nivavaka tany." Ary Simona sy izay teo aminy dia nanenjika azy nanaraka; Ary nahita azy izy ireo ka nanao taminy hoe: Mitady anao ny rehetra » (Marka 1,35-37).

Jesosy dia niafina mba hahita fotoana hivavahana! Tsy variana tamin'ny filana maro izy:

“Fa ny resaka momba azy dia niely hatrany hatrany; ary nisy vahoaka betsaka niangona mihaino ary sitrana amin'ny aretiny. Saingy nisintaka izy ary tany amin'ny toerana mitokana ary nivavaka » (Lioka 5,15-16).

Ao ambany fanerena ve isika, efa niely vetivety amin'ny fiainantsika? Avy eo isika dia tokony hiala sy manokana fotoana miaraka amin'Andriamanitra amin'ny vavaka! Indraindray dia sahirana loatra isika vao mahalala an'Andriamanitra mihitsy. Izany no antony maha-zava-dehibe ny mihemotra tsy tapaka ary mifantoka amin Andriamanitra.

Tadidinao ve ny ohatr'i Marta?

«Nefa rehefa nandeha teny an-dàlana izy ireo dia tonga teo amin'ny vohitra iray; ary nisy vehivavy atao hoe Marta nampiditra azy. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria, izay nipetraka teo an-tongotr'i Jesosy ka nihaino ny teniny. Fa i Marta dia sahirana tokoa tamin'ny fanompoana be dia be; Saingy nanatona izy ary niteny hoe: Tompoko, tsy mampaninona anao ve ny namelan'ny rahavaviko ahy irery hanompo? Lazao izy hanampy ahy!] Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Marta, Marta! Miahiahy sy manahy ny amin’ny zavatra maro ianao; nefa zavatra iray no ilaina. I Maria kosa nifidy ny anjara tsara izay tsy nesorina taminy » (Lioka 10,38-42).

Andao hanokana fotoana hialana sasantsasany ary hanana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Aoka handany fotoana ampy amin'ny vavaka sy ny fianarana Baiboly ary ny fisaintsainana. Raha tsy izany dia ho sarotra ny hamindrana ny enta-mavesantsika amin'Andriamanitra. Ny manipy ny enta-mavesantsika an'Andriamanitra dia zava-dehibe ny manalavitra ny tenanao amin'izy ireo ary haka aina. «Tsy nahita ny ala avy teo amin'ny hazo ...»

Raha mbola nampianatra isika fa Andriamanitra koa dia manantena ny fitsaharana amin'ny Sabata tanteraka avy amin'ny Kristiana, dia misy tombony azo avy isika: manomboka amin'ny zoma hariva ka hatramin'ny sabotsy hariva dia tsy nisy olona azontsika raha tsy Andriamanitra. Manantena izahay fa mba nahafantatra sy nitana ny fitsipiky ny fitsaharana amin'ny fiainantsika farafaharatsiny. Ankehitriny, mila miato sy miala sasatra fotsiny isika, indrindra amin'ity tontolo mahasosotra ity. Tsy milaza amintsika Andriamanitra hoe rahoviana no tokony ho izy. Mila fitsaharana fotsiny ny olombelona. Nampian'i Jesosy ny fialan-tsasatra tamin'ny mpianany:

«Ary nivory tao amin'i Jesosy ny Apostoly; ary nambarany taminy izay rehetra nataony sy izay nampianariny. Ary hoy izy taminy: Avia, mitokana irery ianao, ary mijanòna kely! Satria ireo izay tonga dia maro ary tsy nahita fotoana hihinanana » (Marka 6, 30-31).

Raha toa ka tsy manam-potoana hisakafoanana tampoka intsony isika, dia fotoana tokony hialana sy hananganana am-pilaminana sy hilamina.

Koa amin'ny fomba ahoana no ametrahantsika ny ahiahintsika amin'Andriamanitra? Mariho:

• Manolotra an Andriamanitra manontolo ny tenantsika manontolo ary matoky azy isika.
• Ny fanjakan'Andriamanitra no loha laharana.
• Mandany fotoana amin'ny fivavahana isika.
• Manokana fotoana hitsaharana izahay.

Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tokony ho Andriamanitra ary i Jesosy no nanomana azy. Mifantoka Aminy isika ary manome toerana ho Azy eo amin'ny fiainantsika.

Hitahy antsika amin'ny fiadanana, tony ary fifaliana Izy. Manjary maivana ny enta-mavesany, na dia terena amin'ny lafiny rehetra aza isika. Jesosy dia noterena, fa tsy torotoro. Aoka isika hiaina amim-pifaliana ho zanak'Andriamanitra ary hatoky fa hitoetra ao Aminy ary hametraka ny enta-mavesantsika rehetra Aminy.

Eo ambany fanerena ny fiarahamonintsika, eny fa na dia ny kristianina aza, indraindray, fa Andriamanitra kosa dia mamorona toerana, mitondra ny enta-mavesatsika ary mikarakara antsika. Miaiky izany ve isika? Moa ve miaina ny fahatokiantsika an'Andriamanitra tanteraka ny fiainantsika?

Andao hamarana izany miaraka amin'ny famaritan'i Davida ny Mpamorona sy Tompontsika any an-danitra ao amin'ny Salamo 23 (David koa matetika dia saika voadona ary noterena tamin'ny lafiny rehetra):

"Jehovah no mpiandry ahy, tsy hananako na inona na inona. Apetrany eo am-bongo maitso aho, entiny mankany amin'ny rano mbola manina aho. Mamelombelona ny fanahiko Izy. Izy no mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany. Na dia hiakatra eny amin'ny lohasahan'ny Aloky ny Fahafatesana aza aho, dia tsy matahotra loza aho satria miaraka amiko; ny tehinao sy ny tehinao dia mampionona ahy. Manamboatra latabatra ho ahy eo imason'ny fahavaloko ianao; nohosoranao diloilo ny lohako, ka feno ny kapoakako. Ny hatsaram-panahy sy ny fahasoavana ihany no hanaraka ahy isan'andro amin'ny fiainako; ary hiverina any amin'ny tranon'i Jehovah hiaina mandrakizay aho » (Salamo 23).

by Daniel Bösch


PDFTsy miadana amin'Andriamanitra