Matahotra ny fitsarana farany?

535 ny tahotra ny lovia farany Rehefa takatsika fa miaina, dia misia ary ao amin'i Kristy (Asa. 17,28), ao amin'ilay nahary ny zava-drehetra sy nanavotra ny zava-drehetra ary tia antsika tsy misy fepetra, dia azontsika atao ny manala ny tahotra rehetra sy ny ahiahy momba izay ijoroantsika amin'Andriamanitra, ary tena manomboka amin'ny fahatokisana azy Fitiavana sy fahefana mitari-dàlana hialana amin'ny fiainantsika.

Vaovao mahafaly ny filazantsara. Izany dia vaovao mahafaly, tsy ho an'ny olom-bitsy ihany, fa ho an'ny olona rehetra: "He (Jesosy) dia ny fampihavanana noho ny fahotantsika, tsy ho antsika ihany, fa natao koa ho an'izao tontolo izao " (1 Jaona 2,2).

Mampalahelo, saingy marina, maro ny mino mino no matahotra ny fitsarana farany. Mety ho ianao koa. Na izany aza, raha tsy manao ny marina amin'ny tenantsika isika, dia fantatsika rehetra fa tsy ampy amin'ny rariny tonga lafatra Andriamanitra amin'ny fomba maro. Fa ny zava-dehibe indrindra azontsika tadidina momba ny fitsarana dia ny maha izy azy ny mpitsara. Ilay mpitsara mpiahy amin'ny fitsarana farany dia tsy hafa afa-tsy i Jesoa Kristy, ilay Mpanavotra sy Mpamonjy antsika!

Fantatrao fa ny Bokin'ny Apokalipsy dia betsaka ny milaza ny momba ny fitsarana farany. Mety hampahatahotra ny sasany aminy rehefa mieritreritra ny fahotantsika isika. Saingy misy fanambaràna be dia be momba ny mpitsara ny fanambarana. "Jesosy Kristy, ilay vavolombelona mahatoky, lahimatoa tamin'ny maty ary andrianan'ny mpanjaka teto an-tany! Izay tia antsika ka efa nanavotra antsika tamin'ny fahotantsika tamin'ny rany" (Apokalypsy 1,5). Jesosy dia mpitsara izay tia ny mpanota izay tena tsarainy ka maty ho azy ireo izy, ary nitsangana teo amin'ny toerany sy ho azy ireo! Tsy vitan'izany fa nitsangana tamin'ny maty ho azy izy ary nitondra azy ho eo amin'ny fiainana sy ny fanatrehan'ny Ray, izay tia azy toa an'i Jesosy. Manampy antsika amin'ny fanamaivanana sy fifaliana izany. Koa satria i Jesosy mihitsy no mpitsara, dia tsy misy antony tokony hatahorantsika ny fitsarana.

Tian'Andriamanitra ny mpanota, anisan'izany ianao, hany ka ny Ray no naniraka ny Zanaka hiasa ho an'ny olon'ny olona ary hitaona ny olona rehetra, toa anao, mba hanova ny saintsika sy ny fontsika amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. "I (Jesosy) rehefa tafatsangana amin'ny tany aho, dia hisarika ny olona rehetra hanatona ahy " (Jaona 12,32), Andriamanitra dia tsy manandrana mahita zavatra tsy mety aminao mba hanalaviranao ny fanjakany. Tsia, tena maniry anao ao amin'ny fanjakany izy ary tsy hitsahatra anao hisintona anao amin'izany lalana izany mihitsy.

Mariho ny fomba namaritan'i Jesosy ny fiainana mandrakizay ao amin'io andalan-tenin'i Jaona io: "Fa fiainana mandrakizay kosa izy ireo hahafantatra anao fa Andriamanitra irery ihany ary Jesosy Kristy no nirahinao." (Jaona 17,3).

Tsy sarotra na sarotra atao ny mahalala an'i Jesosy. Tsy misy ny fihetsika tanana miafina mamantatra na hamaha ny piozila. Nilaza tsotra fotsiny i Jesosy hoe: "Mankanesa at me amiko hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, te hamelombelona anareo aho" (Matio 11,28).

Io dia mitodika any aminy fotsiny isika. Nataony izay rehetra ilaina mba hahamendrika anao. Efa namela ny fahotanao rehetra izy. Araka ny nosoratan'ny apostoly Paoly hoe: "Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika tamin'ny nahafatesan'i Kristy ho antsika fony mbola mpanota isika" (Romana 5,8). Tsy miandry Andriamanitra mandra-pahitanay antsika vao mamela ny zanany isika ary manao ny zanany ho zanany - Efa nataony izany.

Rehefa mitodika any amin'Andriamanitra sy mametraka ny fitokisantsika an'i Jesosy Kristy dia miditra amin'ny fiainana vaovao isika. Mitoetra ao anatintsika ny Fanahy Masina ary manomboka manongotra ny faritra matevina maha-mpanota antsika - fahazarana manota, toetra, ary fomba fisainana - mamadika antsika ho lasa endrik'i Kristy.

Maharary indraindray, fa manafaka sy mamelombelona ihany koa. Vokatr'izany dia mitombo amin'ny finoana isika ary lasa mifankahalala sy tia ny Mpamonjintsika. Ary arakaraka ny fantatsika momba ny Mpamonjintsika, izay mpitsara ihany koa isika, dia vao mainka matahotra ny fitsarana.

Raha mahalala an'i Jesosy isika, dia matoky an'i Jesosy ary afaka matoky tanteraka ny famonjena antsika. Tsy ny mahasoa anay akory no jerena; tsy izay mihitsy no antony. Izy io dia efa miresaka momba ny fahatsarany hatrany. Vaovao tsara izany - ny vaovao tsara indrindra izay maheno!

nataon'i Joseph Tkach