Matahotra ny fitsarana farany?

535 ny tahotra ny lovia faranyRehefa takatsika fa velona sy manenona ary ao amin’i Kristy isika (Asa 17,28), ao amin’Ilay nahary ny zava-drehetra sy nanavotra ny zava-drehetra ary tia antsika tsy misy fepetra, dia afaka mametraka ny tahotra sy ny fanahiana rehetra momba ny toerana misy antsika miaraka amin’Andriamanitra isika ary manomboka tena ho ao anatin’ny fahatokiana ny fitiavany sy ny heriny mitarika ho amin’ny fampitsaharana ny fiainantsika. fiainana.

Vaovao mahafaly ny filazantsara. Vaovao tsara tokoa, tsy ho an’ny olom-bitsy ihany, fa ho an’ny olona rehetra: “Izy (Jesosy) no avotra noho ny fahotantsika, tsy noho ny antsika ihany, fa ho an’ny an’izao tontolo izao koa” (1. Johannes 2,2).

Mampalahelo, saingy marina, maro ny mino mino no matahotra ny fitsarana farany. Mety ho ianao koa. Na izany aza, raha tsy manao ny marina amin'ny tenantsika isika, dia fantatsika rehetra fa tsy ampy amin'ny rariny tonga lafatra Andriamanitra amin'ny fomba maro. Fa ny zava-dehibe indrindra azontsika tadidina momba ny fitsarana dia ny maha izy azy ny mpitsara. Ilay mpitsara mpiahy amin'ny fitsarana farany dia tsy hafa afa-tsy i Jesoa Kristy, ilay Mpanavotra sy Mpamonjy antsika!

Araka ny fantatrao, ny bokin’ny Apokalypsy dia manana zavatra betsaka momba ny fitsarana farany. Mety ho mampatahotra ny sasany amin’izany rehefa mieritreritra ny fahotantsika isika. Fa ny Apokalypsy dia manana zavatra betsaka holazaina momba ny mpitsara. "Jesosy Kristy, Vavolombelona mahatoky, Lahimatoa amin'ny maty ary Lehiben'ny mpanjaka ambonin'ny tany, Izay tia antsika ka nanavotra antsika tamin'ny fahotantsika tamin'ny ràny" (Apokalypsy 1,5). Mpitsara tia ny mpanota izay notsarainy fatratra i Jesosy ka maty ho azy ireo ary nijoro ho azy ireo teo amin’ny toerany sy ho azy ireo! Ambonin’izany, dia nitsangana ho azy tamin’ny maty Izy ka nitondra azy ho amin’ny fiainana sy ny fanatrehan’ny Ray izay tia azy tahaka an’i Jesosy. Izany dia mameno antsika amin'ny fanamaivanana sy fifaliana. Koa satria i Jesosy mihitsy no mpitsara, dia tsy misy antony tokony hatahorantsika ny fitsarana.

Tena tian’Andriamanitra ny mpanota, anisan’izany ianao, ka ny Ray no naniraka ny Zanaka hijoro ho an’ny olombelona sy hitaona ny olona rehetra, anisan’izany ianao, ho eo Aminy amin’ny fanovana ny saintsika sy ny fontsika amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. “Izaho (Jesosy), rehefa asandratra hiala amin’ny tany, dia hitaona ny rehetra hanatona Ahy.” (Jaona 12,32) Tsy mitady zavatra tsy mety ao anatinao Andriamanitra mba hanakanana anao tsy ho ao amin’ny fanjakany. Tsia, tena maniry anao ao amin’ny fanjakany izy ary tsy mitsahatra misarika anao ho amin’izany lalana izany.

Mariho ny famaritan’i Jesosy ny fiainana mandrakizay ao amin’io andalan-teny ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona io: “Izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, fa Hianao irery ihany no Andriamanitra marina sy Jesosy Kristy, izay nirahinao.” (Jaona 1.7,3).

Tsy sarotra na sarotra ny mahafantatra an’i Jesosy. Tsy misy fihetsehana tanana miafina hazavaina na piozila hovahana. Izao fotsiny no nolazain’i Jesosy: “Mankanesa atỳ amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana.” ( Matio 11,28).

Resaka mampitodika ny saina ho azy fotsiny. Nanao izay rehetra azo atao izy mba hahatonga anao ho mendrika. Efa namela ny helokao rehetra Izy. Izao no nosoratan’ny apostoly Paoly: “Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa Kristy maty hamonjy antsika fony mbola mpanota isika.” ( Romana. 5,8). Andriamanitra dia tsy miandry mandra-pahatongantsika ho ampy famelan-keloka sy hahatonga antsika ho zanany - efa nananany.

Rehefa mitodika any amin'Andriamanitra sy mametraka ny fitokisantsika an'i Jesosy Kristy dia miditra amin'ny fiainana vaovao isika. Mitoetra ao anatintsika ny Fanahy Masina ary manomboka manongotra ny faritra matevina maha-mpanota antsika - fahazarana manota, toetra, ary fomba fisainana - mamadika antsika ho lasa endrik'i Kristy.

Maharary indraindray, fa manafaka sy mamelombelona ihany koa. Vokatr'izany dia mitombo amin'ny finoana isika ary lasa mifankahalala sy tia ny Mpamonjintsika. Ary arakaraka ny fantatsika momba ny Mpamonjintsika, izay mpitsara ihany koa isika, dia vao mainka matahotra ny fitsarana.

Raha mahalala an'i Jesosy isika, dia matoky an'i Jesosy ary afaka matoky tanteraka ny famonjena antsika. Tsy ny mahasoa anay akory no jerena; tsy izay mihitsy no antony. Izy io dia efa miresaka momba ny fahatsarany hatrany. Vaovao tsara izany - ny vaovao tsara indrindra izay maheno!

nataon'i Joseph Tkach