Nahoana Andriamanitra no mampijaly ny Kristianina?

271 nahoana ny kristiana no mijaly?Amin'ny maha-mpanompon'i Jesosy Kristy antsika, dia matetika isika no angatahana hanome fampiononana ny olona rehefa mandalo karazana fijaliana isan-karazany. Amin'ny fotoanan'ny fijaliana, dia asaina isika hanome sakafo, fialofana na akanjo. Saingy amin'ny fotoan'ny fijaliana, indraindray isika dia asaina manazava hoe nahoana no avelan'Andriamanitra mijaly ny Kristianina, ankoatra ny fangatahana fanamaivanana ara-batana. Ity no fanontaniana sarotra hovaliana, indrindra rehefa anontaniana amin'ny fotoana fahakiviana ara-batana, ara-pihetseham-po, na ara-bola. Indraindray ny fanontaniana dia apetraka amin'ny fomba iray manontanio ny toetran'Andriamanitra.

Ny fiheverana ny mijaly Kristiana ao amin'ny kolontsaina tandrefana indostrialy dia matetika tsy mitovy amin'ny an'ny fijaliana Kristiana any amin'ny faritra mahantra kokoa ara-toekarena. Amin'ny maha kristiana antsika, inona no antenaintsika manoloana ny fijaliana? Ampianarina ny kristiana sasany fa rehefa tonga kristiana izy ireo dia tsy tokony hijaly intsony eo amin’ny fiainany. Ampianarina izy ireo fa ny fijaliana kristiana dia noho ny tsy fisian'ny finoana.

Ny Hebreo 11 dia matetika antsoina hoe toko ny finoana. Midera ny olona sasany noho ny finoany. Anisan'ireo voatanisa ao amin'ny Hebreo 11 ireo izay sahirana, nenjehina, nampijalina, nampijalina, nokapohina ary namono (Hebräer 11, 35-38). Es ist eindeutig, dass ihr Leiden nicht durch Vertrauensmangel verursacht wurde, da sie im Glaubenskapitel" aufgeführt sind.

Vokatry ny ota ny mijaly. Fa tsy ny fijaliana rehetra no vokatry mivantana ny ota eo amin'ny fiainan'ny kristiana. Nandritra ny ministerany teto an-tany, dia nahita lehilahy iray teraka jamba i Jesosy. Nangataka an'i Jesosy ny mpianatra mba hamantatra ny niandohan'ny fahotana izay nahatonga ny lehilahy ho teraka jamba. Nihevitra ny mpianatra fa ny fahotan'ilay olona dia noho ny fahotan'ilay lehilahy, na angamba ny fahotan'ireo ray aman-dreniny, satria teraka jamba ilay lehilahy. Raha nanontaniana ny hamantatra ny ota nahatonga fahajambana dia namaly i Jesoa: Tsy nanota izy na ny ray aman-dreniny; fa haseho aminy ny asan'Andriamanitra "Joh. 9,1-4). Manchmal erlaubt Gott Leiden im Leben von Christen, um eine Gelegenheit zu geben, das Evangelium von Jesus Christus zu präsentieren.

Ireo Kristiana izay niaina tamin'ny taonjato voalohany dia azo antoka fa tsy nanantena fiainana kristianina raha tsy nijaly. Ny apostoly Petera dia nanoratra izao manaraka izao tamin'ireo rahalahiny sy anabaviny ao amin'i Kristy (1. Pet. 4,12: 16): Ry malala, aza avela ho gaga anao ny fitsapana afo izay tonga eo aminao, ka toy ny hoe misy zavatra hafahafa taminao; fa raha mbola mizara ny fijalian'i Kristy ianareo, dia mifalia, mba hahafaly koa ianareo amin'ny fanambarana ny voninahiny. Sambatra ianareo rehefa omena tsiny ny anaran'i Kristy! Fa ny Fanahin'ny voninahitr'Andriamanitra dia ao aminao; Izy dia omeny tsiny, nefa miaraka aminao no manome voninahitra. Noho izany, tsy misy aminareo tokony hijaly ho mpamono olona na mpangalatra na mpanao asa ratsy, na noho izy mifangaro amin'ny zavatra hafahafa; fa raha mijaly noho izy kristiana izy dia tsy ho menatra, fa tokony hanome voninahitra an’Andriamanitra amin’io raharaha io!

Tsy tokony ho ampoizina ny fijaliana amin'ny fiainana kristiana

Tsy manala ny fijaliana amin'ny fiainantsika foana Andriamanitra. Nijaly ny apostoly Paoly. Nangataka intelo Andriamanitra izy mba hanala io fijaliana io. Saingy tsy esorin ’Andriamanitra ny fijaliana satria ny fijaliana dia fitaovana izay nampiasain’ Andriamanitra hanomanana ny Apôstôly Paoly ho amin’ny ministerany (2.Kor. 12,7-10). Gott entfernt nicht immer unser Leiden, aber wir wissen, dass Gott uns durch unser Leiden tröstet und stärkt (Filipiana 4:13).

Indraindray Andriamanitra ihany no mahalala ny anton'ny fahoriantsika. Manana finiavana ny fijaliantsika Andriamanitra na manao ahoana na manao mazava amintsika ny fikasany. Fantatsika fa ny fijaliantsika ny tsara sy ny voninahitra omentsika Andriamanitra (Rom. 8,28). Als Gottes Diener sind wir nicht in der Lage, die Frage zu beantworten, warum Gott Leiden in jeder besonderen Situation zulässt, aber wir wissen, dass Gott erhaben ist und alle Situationen vollständig unter Kontrolle hat (Dan. 4,25). Und dieser Gott wird von Liebe motiviert, weil Gott Liebe ist (1.Joh. 4,16).

Fantatsika fa tia antsika Andriamanitra amin'ny fitiavana tsy misy fepetra (1.Joh. 4,19) ary tsy mandao na mamela antsika Andriamanitra (Heb. 13,5b). Während wir unseren leidenden Brüdern und Schwestern dienen, können wir ihnen authentisches Mitgefühl und Unterstützung erweisen, indem wir uns in ihren Prüfungen um sie kümmern. Der Apostel Paulus erinnerte die Kirche in Korinth daran, einander in Zeiten des Leidens zu trösten.

Nanoratra izy (2 Kôr. 1,3-7): Isaorana anie Andriamanitra sy Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain'ny famindrampo ary Andriamanitry ny fampiononana rehetra, izay mampionona anay amin'ny fahoriantsika rehetra mba ahafahantsika mampionona an'ireo mijaly isan-karazany amin'ny alàlan'ny fampiononana izay amin'izany no ampiononan'Andriamanitra anay. Fa tahaka ny hanaretan'i Kristy antsika malalaka, dia toy izany koa ny fampiononantsika amin'ny alalan'i Kristy.

Raha mijaly izahay, dia ho fampiononana sy famonjena anao izany, izay hanaporofo fa mahomby amin'ny fiaretana ireo mijaly mitovy aminy izay iharetantsika; raha nampiononina izahay, dia ho fampiononana sy famonjena anao izany; ary ny fanantenanay anao dia azo antoka, satria fantatray: toy ny anjaranao mijaly, dia toy izany koa amin'ny fampiononana.

Ireo salamo dia loharano mahasoa ho an'izay mijaly; satria maneho alahelo, fahasosorana ary fanontaniana mikasika ny fanadinana ataontsika. Raha jerena ny salamo dia tsy hitantsika ny antony mahatonga ny fijaliana, nefa fantatsika kosa ny loharanom-pampaherezana. I Jesoa Kristy Tompontsika no loharanon'ny fampiononana ny fijaliana rehetra. Enga anie ny Tompontsika hanatanjaka antsika rehefa manompo ny olona mijaly. Aoka isika rehetra hikatsaka fampiononana ao amin'i Jesosy Kristy Tompontsika, mandritra ny fotoam-pahoriana ary hijanona ao aminy isika mandra-pahatongan'ny andro hanafoanana mandrakizay ny fijaliana rehetra.Apok 21,4).

Nataon'i David Larry


PDFNahoana Andriamanitra no mamela ny Kristianina hijaly?