Fomba iray ihany?

267 fomba tokana Indraindray ny olona diso fanantenana amin'ny fampianarana kristiana fa ny famonjena dia tsy afaka amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy ihany. Ao anatin'ny fiaraha-monina pluralika dia antenaina ny fandeferana ary andrasana ny foto-pinoana ny fahalalahana ara-pivavahana (izay mamela ny fivavahana rehetra) indraindray diso indraindray amin'ny fomba izay ny fivavahana rehetra dia mitovy avokoa. Ny lalana rehetra dia mitondra an'andriamanitra iray ihany, ny sasany dia milaza, toy ny hoe lasa daholo izy ireo ary miverina avy amin'ny toerana nalehany. Tsy mandefitra amin'ny olona kely plid izay mino tokana ihany izy ireo, ary mandà ny fitoriana ny filazantsara, ohatra, fanararaotana hanovana ny finoan'ny olona hafa. Fa izy ireo ny tenany manokana te hanova ny zavatra inoan'ny olona izay mino tokana. Ahoana no fomba ankehitriny - mampianatra ny filazantsara kristiana ve fa i Jesosy irery no lalana mankany amin'ny famonjena?

Fivavahana hafa

Ny ankamaroan'ny fivavahana dia miavaka ihany. Ny ortodoksa jiosy dia milaza fa manana ny tena lalana. Ny silamo dia milaza fa manana fanambarana tsara indrindra avy amin'Andriamanitra. Mino ny Hindou fa marina izy ireo, ary mino ny zavatra ataony ny Bodista fa tsy tokony hahagaga antsika izany satria mino izy fa marina izany. Na ny pluralista maoderina mino aza dia ny pluralism dia marina kokoa noho ny hevitra hafa.
Ny lalana rehetra dia tsy mitarika ho amin'Andriamanitra iray ihany. Ny andriamanitra hafa dia samy mamaritra ny andriamanitra hafa. Manana andriamanitra maro ny Hindou ary mamaritra ny famonjena ho fiverenana any amin'izay tsy misy dikany - azo antoka fa toerana hafa ankoatry ny fanamafisan'ny silamo ny monotheisme sy ny valisoa any an-danitra. Tsy ny silamo na ny hindou no hiaiky fa ny lalan-dry zareo ihany no mankany amin'ny tanjona iray ihany. Hiady izy ireo fa tsy fiovana, ary esorina ireo pluralisianina tandrefana satria manambany sy tsy mahalala ary ho fanerena ireo finoana ireo izay tsy tian'ny mpandrafitra. Mino izahay fa marina ny filazantsara kristiana ary mamela ny olona tsy hino azy. Raha ny fahazoantsika azy dia ny finoana no mihevitra fa manana ny fahafahana tsy hino ny olona. Na dia omenay zo hieritreritra aza ny olona aorian'ny fanapahan-keviny dia tsy midika izany fa mino isika fa marina avokoa ny finoana rehetra. Ny fanomezan-dàlana ny olon-kafa hino araka ny fahitan'izy ireo azy dia tsy midika hoe mijanona tsy mino isika fa i Jesosy no lalana tokana hahazoana famonjena.

Fambara ara-Baiboly

Ny mpianatr'i Jesosy voalohany dia nilaza amintsika fa izy irery no lalana iray amin'Andriamanitra. Nilaza izy fa raha tsy manaraka ahy dia tsy ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao (Matio 7,26: 27). Raha mandà anao aho, dia tsy hiaraka amiko mandrakizay (Matio 10,32: 33). Nilaza i Jesosy fa nomen'Andriamanitra ny Zanaka daholo ny fitsarana ka manaja ny Zanaka izy ireo rehefa manaja ny Ray. Izay tsy manaja ny zanany dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy (Jaona 5,22-23). Nilaza i Jesosy fa izy irery no fomba fahamarinana sy famonjena. Ny olona mandà azy dia mandà an’Andriamanitra ihany koa. Izaho no fahazavan'izao tontolo izao (Jaona 8,12), hoy izy. Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ahy ianao, dia ho fantatrao koa ny raiko (Jaona 14,6-7). Ny olona milaza fa misy fomba hafa hahazoana famonjena, hoy i Jesosy.

Mazava ihany koa i Piera raha nilaza tamin'ireo mpitarika ny jiosy izy: ... tsy misy famonjena hafa, ary tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay hahavoavonjy antsika. (Asan’ny Apostoly 4,12). Nanazava koa i Paoly rehefa nilaza izy fa olona tsy mahalala an’i Kristy dia maty noho ny fandikan-dalàna sy ny fahotany (Efesiana 2,1). Tsy manana fanantenana izy ireo, ary na dia eo aza ny zavatra inoany ara-pinoana, dia tsy misy ifandraisany amin'Andriamanitra (V. 12). Tsy misy afa-tsy mpanelanelana iray, hoy izy - fomba tokana mankany amin'Andriamanitra (1 Timoty 2,5). Jesosy no avotra izay ilain ny tsirairay (1 Timoty 4,10). Raha mbola nisy lalàna na fomba hafa nanolotra famonjena, dia efa nataon'Andriamanitra (Galatiana 3,21).
 
Amin'ny alàlan'i Kristy dia mihavana amin'Andriamanitra izao tontolo izao (Kolosiana 1,20: 22). Nantsoina hitory ny filazantsara tany amin'ny Jentilisa i Paoly. Ny fivavahany hoy izy dia tsy misy dikany izany (Asan’ny Apostoly 14,15). Araka ny voasoratra ao amin'ny taratasin'ny hebreo hoe: Kristy dia tsy hoe tsara kokoa noho ny fomba hafa, dia mahomby nefa tsy misy fomba hafa (Hebreo 10,11). Fahasamihafana eo daholo na tsia, fa tsy fahasamihafana eo amin'ny fampiasana havana. Ny fotopampianaran'ny kristiana momba ny famonjena tokana dia mifototra amin'ny fanambaran'i Jesosy sy ny fampianaran'ny Soratra Masina. Mifandraika akaiky io hoe iza i Jesosy ary ilantsika fahasoavana. Ny Baiboly dia mampianatra fa Jesosy dia Zanak'Andriamanitra amin'ny fomba miavaka. Satria Andriamanitra tao amin'ny nofo dia nanolotra ny ainy ho famonjena antsika. Nivavaka tamin'ny fomba hafa Jesosy fa tsy nisy (Matio 26,39). Avy amin'Andriamanitra irery ihany ny famonjena, izay tonga eo amin'ny tontolon'ny olombelona hijaly noho ny vokatry ny ota, handraisana sazy, hanafaka antsika amin'izany - ho fanomezana ho antsika.

Ny ankamaroan'ny fivavahana dia mampianatra fomba fiasa sasany ho lalan'ny famonjena - miteny ny vavaka tsara ianao, manao ny tsara, amin'ny fanantenana fa ho ampy izany. Mampianatra izy ireo fa ny olona dia mety ho ampy tsara raha toa ka miasa mafy. Saingy ny fampianarana kristiana dia mampianatra fa mila fahasoavana isika rehetra satria tsy afaka ny ho tsara na inona na inona ataontsika na amin'ny fiezahana mafy. Tsy mety mihitsy raha ny hevitra roa no marina. Na tiantsika io na tsia, ny foto-pampianaran'ny fahasoavana dia milaza fa tsy misy lalana hafa mankany amin'ny famonjena.

Fahasoavana amin'ny ho avy

Ahoana ny amin'ireo olona maty nefa tsy mandre momba an'i Jesosy? Ahoana ny amin'ireo olona teraka talohan'ny andron'i Jesosy tany amin'ny firenena an'arivony kilaometatra? Manana fanantenana ve ianao?
Eny, marina satria ny filazantsaran'ny kristiana dia ny filazantsaran'ny fahasoavana. Voavonjy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny olona fa tsy amin'ny filazana ny anaran'i Jesosy na amin'ny fananana fahalalana manokana na formula. Maty noho ny fahotan'izao tontolo izao i Jesosy, na fantatry ny olona izany na tsia (2 Korintiana 5,14:1; 2,2 Jaona). Ny fahafatesany dia fanavotana ho an'ny rehetra - taloha, ankehitriny, ho avy, ho an'ny Palestiniana ary ho an'ny Boliviana koa.
Matoky izahay fa hijoro amin'ny teniny Andriamanitra rehefa miteny izy fa tiany ny hanasaziana ny rehetra (2 Petera 3,9). Na dia tsy hitanay aza ny lalany sy ny fotoany, mbola matoky azy isika fa tia ny olona noforoniny.

Nilaza mazava i Jesosy hoe: Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zanany lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa hamonjy an'izao tontolo izao amin'ny alalany (Jaona 3,16-17). Mino izahay fa ny Kristy nitsangana tamin'ny maty dia nandresy ny fahafatesana ary noho izany na ny fahafatesana aza dia tsy afaka ho sakana amin'ny fahaizany mitarika ny olona hatoky azy hahazoany famonjena. Tena tsy fantatsika hoe rahoviana sy rahoviana isika, nefa afaka matoky ny teniny. Noho izany, afaka mino isika fa amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa dia hampirisika izay rehetra efa niaina hatoky azy famonjena, na alohan'ny hahafatesany, na amin'ny fotoana ahafatesana, na rehefa maty izy ireo. Raha misy olona ao amin'ny Fitsarana farany mitodika amin'i Kristy amin'ny finoana ary hianatra ny nataony tamin'ny farany, dia azo antoka fa tsy handà azy ireo izy.

Nefa na eo aza rehefa voavonjy ny olona na ny fahazoan'izy ireo tsara azy dia amin'ny alàlan'i Kristy ihany no ahazoana famonjena azy ireo. Ny asa tsara vita amin'ny fikasana tsara dia tsy hahavonjy olona na iza na iza, na eo aza ny mino ny am-pahatsorana fa mety ho voavonjy raha manao izay fara heriny. Izay tadiavin'ny zava-drehetra ao amin'ny fahasoavana ary amin'ny soron'i Jesosy dia tsy hisy asa tsara, ny asa ara-pivavahana, fa hamonjy olona iray. Raha noforonina ny lalana toy izany, dia ho nataon'Andriamanitra (Galatiana 3,21).
 
Raha niezaka tamim-pahatsorana ny olona hahatratra famonjena amin'ny alàlan'ny asa, fisaintsainana, faneva, fanoloran-tena, na zavatra hafa, dia hahita fa amin'ny asany dia tsy misy fahamendrehana an'Andriamanitra. Ny famonjena dia avy amin'ny fahasoavana ary avy amin'ny fahasoavana ihany. Ny filazantsara kristiana dia mampianatra fa tsy misy olona mahazo famonjena, nefa azon'ny rehetra idirana. Na inona na inona lalana ara-pivavahan'ny olona iray dia afaka mamonjy azy i Kristy ary mametraka azy amin'ny lalany. Izy no Zanak'Andriamanitra tokana izay nanolotra ny sorona fampihavanana izay ilain'ny tsirairay. Izy io no fantsona tokana fahasoavana sy famonjen'Andriamanitra. Izany no nampianarin'i Jesosy ho fahamarinana. I Jesoa dia miaraka amin'ny fotoana manokana sy tsy misy ilana azy - ny lalana tery sy ny mpamonjy izao tontolo izao - hany fomba tokana famonjena, fa azon'ny tsirairay idirana.
 
Ny fahasoavan'Andriamanitra, izay hitantsika tonga lafatra indrindra amin'i Jesoa Kristy, dia izay tena ilain'ny olona rehetra, ary ny vaovao mahafaly dia ny fanomezana malalaka ny olona rehetra. Vaovao lehibe izany, ary ilaina ny fizarana - ary izany no tokony hieritreretana.

nataon'i Joseph Tkach


PDFFomba iray ihany?