Voahangy amin'ny tsilo

Rehefa voaheloka tokony ho faty i Jesosy, dia nasiana tsilo ho azy ny miaramila ka napetrany teo amin'ny lohany (Jaona 19,2). Nitafy jaky volomparasy izy ireo ary naneso azy tamin'ny teny hoe: "Arahabaina, Mpanjakan'ny jiosy!" Raha nitoraka azy tamin'ny tavany Izy ary nanitsakitsaka azy.

Ny miaramila no nanao azy io mba hampientanentana azy ireo, fa ny Filazantsara dia ahitana an'io tantara io ho ampahany lehibe amin'ny fitsarana an'i Jesosy. Mieritreritra aho fa izy ireo dia mifanakalo amina tantara izany satria manana fahamarinana manambany - Jesosy no mpanjaka, fa ny fanjakany dia hialana amin'ny fandavana, ny fanesoana sy ny fijaliana. Manana satroboninahitra tsilo izy satria izy no mpanapaka ny tontolo feno fanaintainana ary amin'ny maha-mpanjaka amin'ity tontolo ratsy ity dia nasehony ny zony hanjaka amin'ny fanaintainana ny tenany. Voasaron'ny tsilo izy satroboninahitra (amin'ny alàlan'ny fanaintainana lehibe) (nomena fahefana izy).

Zava-dehibe ho antsika koa

Ny satro-boninahitry ny tsilo dia manan-danja amin'ny fiainantsika koa - tsy ampahany amin'ny sehatry ny sarimihetsika izay ahatohina antsika amin'ny fijaliana izay nolalovan'i Jesosy ho Mpanavotra antsika. Jesosy dia nilaza fa raha te-hanaraka Azy isika, dia tokony hitondra ny hazo fijaliantsika isan'andro - ary afaka manao izany tsotra izao isika fa tokony hanao satrobilo tsilo. Nampifandraisantsika amin'i Jesosy ao anaty vilany feno fijaliana.

Ny satro-boninahitry ny tsilo dia misy dikany ho an'i Jesosy ary misy dikany ho an'ny rehetra izay manaraka an'i Jesosy. Araka ny lazain'ny Genesisy, dia nolavin'i Adama sy i Eva Andriamanitra ary nandray fanapahan-kevitra hiaina ho an'ny tenany manokana izay ratsy sy tsara.  

Tsy ratsy ny mahafantatra ny tsy fitovian'ny tsara sy ny ratsy - fa misy diso maro amin'ny fijaliana ratsy satria lalan'ny tsilo, ny lalan'ny fijaliana. Hatramin'ny nahatongavan'i Jesosy nanambara ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra, dia tsy mahagaga raha mandà azy ny olombelona, ​​izay mbola tafasaraka amin'Andriamanitra, ary nanambara izany tamin'ny tsilo sy ny fahafatesana.

Nanaiky izany fandavana izany i Jesosy - nanaiky ny satro-boninahitry ny tsilo - amin'ny ampahany amin'ny kapoaka mangidy mba hijaly izay fijalian'ny olona mba hahafahany manokatra varavarana hialantsika eto amin'ity tontolo feno ranomaso ity. Eto an'izao tontolo izao, ny fanjakana dia mametraka tsilo amin'ny lohan'ny olom-pirenena. Eto an-tany dia niaritra izay rehetra tian'izy ireo hatao i Jesosy mba hahafahany manavotra antsika rehetra amin'ity tontolon'ny tsi-Andriamanitra ity sy ny tsilo.

Ny tontolo ho avy dia hotarihin'ny olona izay naharesy ny lalan'ny tsilo - ary ireo izay nanome azy ny tsy fivadihany dia handray ny toerany ao amin'ny governemanta amin'ity famoronana vaovao ity.

Miaina ny satroboninahitry ny tsilo rehetra isika rehetra. Mila mitondra ny lakroa isika rehetra. Miaina eto amin'ity tontolo lavo ity isika rehetra ary mizaka ny fanaintainany sy ny ahiahiny. Saingy ny satro-boninahitry ny tsilo sy ny hazo fijaliana dia nahita an'i Jesosy, izay manontany antsika hoe: “Mankanesa at me amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana; Te hamelombelona anao aho. Ento ny ziogako ary mianara Amiko; fa malemy fanahy sy manetry tena amin'ny fo aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny sela anao ianao. Satria malefaka ny ziogako ary maivana ny entako ” (Matio 11,28: 29).

nataon'i Joseph Tkach


PDFVoahangy amin'ny tsilo