Pentekosta

538 Pentekosta Nolazain'i Jesosy tamin'ny mpianatra fotoana fohy talohan'ny nahafatesany fa handray ny Fanahy Masina sy mpanohana ary mpanentana izy ireo. "Andriamanitra tsy nanome antsika ny tahotra tahotra, fa ny tanjaka sy ny fitiavana ary ny fahakingana" (2 Timoty 1,7). Izany no Fanahy Masina nampanantenaina, hery avy amin'ny avo izay nirahan'ny Ray tamin'ny Pentekosta.

Tamin'io andro io, ny Fanahy Masina dia nanome alalana ny Apôstôly Piera hanatitra ny iray amin'ireo toriteny mahery vaika izay notoriny. Niresaka izy tsy natahotra an i Jesosy Kristy izay nokapohina sy namono teo aminny hazo fijaliana tamin ny alohan ny tsy marina. Io no notendren'Andriamanitra talohan'ny nanorenana izao tontolo izao, toy ny hatsangana amin'ny maty. Ny apostoly iray dia nitebiteby mafy sy kivy be iray volana monja talohan'izay ka nandà an'i Jesosy intelo izy.

Tamin'ny andro Pentekosta dia nisy fahagagana nitranga izay lehibe tokoa. Ren'ny olona fa tompon'andraikitra amin'ny fanomboana an'i Jesosy ilay Mesia izy ireo. Nandritra izany fotoana izany dia sahabo ho 3000 tamin'izy ireo no nanohina ny fony ary tonga saina fa mpanota izy ireo ary naniry ny hatao batisa. Ny vato fototry ny fiangonana dia napetraka noho izany. Araka ny nolazain'i Jesosy - izy dia hanorina ny fiangonany (Matio 16,18). Eny tokoa! Ny fanekena an ’i Jesosy ho Mpamonjy antsika, dia mahazo ny famelana ny fahotantsika sy ny fanomezana ny Fanahy Masina:« Mibebaha (nibebaka), ary samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny famelan-keloka, hahazo ny fanomezana ny Fanahy Masina ianao " (Asan’ny Apostoly 2,38).

Sahala amin'ireo raiamandreny olombelona manome antsika fanomezana tsara, ny Raintsika any an-danitra dia te hanome an'io fanomezana sarobidy indrindra avy amin'ny Fanahy Masina io amin'ireo izay mangataka aminy. "Ary raha tezitra ianao, mahalala hanome fanomezana tsara ny zanakareo, tsy mainka ny hanomezan'ny Ray any an-danitra ny Fanahy Masina an'ireo mangataka azy!" (Lioka 11,13). Nomen'ny ray ny zanany ny fanahy tsy misy fetrany: "Fa ilay nirahin'Andriamanitra dia milaza ny tenin'Andriamanitra; (Jaona 3,34).

Nanatanteraka fahagagana mahatalanjona i Jesoa Kristy tamin'ny fananganana ny maty, nanasitrana ny marary, hanome maso jamba ary handre ny marenina indray. Azontsika fantarina ve fa Fanahy Masina iray ihany no nomen'Andriamanitra antsika nanao batisa antsika ho vatana iray ary nampisotro antsika Fanahy iray ihany? "Satria isika rehetra dia natao batisa iray ihany amin'ny vatana iray, isika jiosy na Grika, andevo na tsy andevo, ary samy manana fanahy iray isika rehetra" (1 Korintiana 12,13).

Tena mahafinaritra ny fahalalana izany: nomen'Andriamanitra anao io Fanahy Masina mahery io mba hahafahanao miaina fiainana an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy Tomponao sy Mpampianatra anao ary handeha amin'ny làlany. Satria zavaboary vaovao ao amin'i Kristy ianao izay nohamasinin'ny Fanahy Masina ka afaka miaina any amin'ny toerana any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy.

by Natu Moti