Fiangonana, teraka indray

014 dia teraka indray ny fiangonana Tao anatin'ny dimy ambin'ny folo taona lasa izay, ny Fanahy Masina dia nitahy ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany tamin'ny fitomboan'ny fahatakarana ny fotopampianarana sy ny fahatsapana an'izao tontolo izao manodidina antsika, indrindra ireo Kristiana hafa. Saingy ny halehiben'ny haingam-pandeha nanomboka ny nahafatesan'ny Herbert W. Armstrong, izay nanorina ny mpanohana sy ny mpanohitra. Ilaina ny mijanona ny mieritreritra momba izay resy sy ny zavatra azontsika.

Ny finoantsika sy ny fanaonay dia notarihin'ny jeneraly Joseph W. Tkach, pasitera pasitera (ny raiko), izay nandimby an-dRamatoa Armstrong ho eo amin'ny toerany, dia miatrika fandalinana tsy tapaka. Talohan'ny nahafatesan'ny raiko dia nataony mpandimby ahy izy.

Feno fankasitrahana aho noho ny fomba fitarihana mifototra amin'ny ekipa izay nampahafantarin'ny raiko. Feno fankasitrahana ihany koa aho noho ny firaisana teo amin'ireo izay nijoro teo aminy ary nanohy ny fanohanan ahy rehefa manaiky ny fahefan'ny Soratra Masina sy ny asan'ny Fanahy Masina isika.

Tsy eo intsony ny firentsika amin'ny fandikana ara-dalàna ny Testamenta Taloha, ny finoantsika fa Great Britain sy Etazonia dia taranaky ny vahoaka Israeliana "British Israelism", ary ny fanamafisantsika fa ny antokom-pivavahantsika dia manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra. Tsy ao intsony ny fanamelohana antsika amin'ny siansa ara-pitsaboana, ny fampiasana makiazy ary ny fialantsasatra kristiana nentim-paharazana toy ny paska sy krismasy. Ny fiheverantsika hatry ny ela fa Andriamanitra dia fianakavian'ireo fanahy tsy tambo isaina izay ahafahan'ny olombelona teraka ao dia nolavina, nosoloin'ny fomba fijery marina ara-Baiboly ny Andriamanitra iray izay nisy hatramin'ny mandrakizay tao amin'ny olona telo, ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. .

Ankehitriny dia mirotsaka sy mandroso ny foto-kevitry ny Testamenta Vaovao: ny fiainana, ny fahafatesana, ary ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Ny asa fanavotan'i Jesosy ho an'ny zanak'olombelona dia izao no anton'ny famoaham-bokintsika voalohany hoe "The Plain Truth" fa tsy vinavinain'ny fotoana farany. Izahay dia manambara ny fahatapahan-kevitry ny solombavambahoaka Tompontsika mba hamonjy antsika amin'ny fanamelohana ho faty amin'ny ota. Mampianatra ny famonjena amin'ny alàlan'ny fahasoavana miorina amin'ny finoana irery isika, nefa tsy manao asa na inona na inona.Mahatakatra fa ny asantsika kristiana dia valin-tsindrimandry sy fankasitrahana avy amin'ny asan'Andriamanitra ho antsika - "Tia antsika izy satria izy efa tia antsika voalohany" (1 Jaona 4:19) - ary amin'ny alalan'ireo asa ireo dia tsy "mahafeno fepetra" na amin'inona na amin'inona isika, ary tsy manery an'Andriamanitra hitsangana ho antsika. Araka ny nametrahan'i William Barclay azy: "Voavonjy amin'ny asa tsara isika fa tsy asa tsara".

Ny raiko dia nilaza tamin'ny fampianarana ny soratra masina fa ny Kristiana dia ao anatin'ny fanekena vaovao fa tsy antitra. Ity fampianarana ity dia nahatonga anay handao ny filàna teo aloha - fa ny kristiana dia mitandrina ny andro Sabata fahafito ho fotoana masina, fa ny kristiana dia voatery mitandrina ny andro firavoravoana fanao isan-taona voatondro ho an'ny olona ao amin'ny Levitikosy 3 sy 5, fa ny Kristiana dia manolo-tena. hanome ny ampahafolon-droa ary tsy mahazo mihinana sakafo izay heverina ho maloto eo ambanin'ny fanekena taloha ny kristiana.

Izany fiovana rehetra izany ao anatin'ny folo taona monja? Betsaka ny milaza amintsika ankehitriny fa ny fanitsiana lalim-paka amin'ity halehibeazana ity dia tsy misy fitoviana ara-tantara, farafaharatsiny hatramin'ny andron'ny Fiangonan'ny Testamenta Vaovao.

Ny mpitarika sy ny mpikambana mahatoky ao amin'ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany dia mankasitraka tanteraka ny fahasoavan'Andriamanitra izay nitondrana antsika ao amin'ny mazava. Saingy tsy nisy vidiny ny fandrosoantsika. Nihena be ny fidiram-bolan'ny vola very, an-tapitrisany dolara no nanjavona ary voatery nampandeha ny mpiasa efa an-jatony maro izahay. Nihena ny isan'ireo mpikambana. Fiara maro no namela anay hiverina tany amina toeran'ny fotopampianarana na kolontsaina teo aloha. Vokatr'izany dia nisaraka ny fianakaviana ary nafoina ny fisakaiza, indraindray miaraka amin'ny hatezerana, mandratra ny fahatsapana sy ny fiampangana. Tena malahelo izahay ary mivavaka fa hanome fanasitranana sy fampihavanana Andriamanitra.

Ny mpikambana dia tsy nasaina hanana porofom-pinoana momba ny zavatra inoantsika vaovao, ary tsy nantenain'ny mpikambana hampiasa an-dry zareo ny finoanay vaovao. Nasongadinay fa mila finoana an'i Jesoa Kristy manokana isika, ary efa nandidy ny pasiteranay mba hanana faharetana amin'ny mambra ary hahatakatra ny fahasaritan'izy ireo amin'ny fahatakarana sy ny fanekena ireo fanovana fotopampianarana sy ny fitantanana.

Na eo aza ny fatiantoka ara-nofo, dia nahazo be dia be izahay. Araka ny nanoratan'i Paoly, na inona na inona taloha azontsika taloha tamin'ilay naterakay teo aloha, dia heverintsika ho ratsy izao noho ny amin'i Kristy. Mahita fampaherezana sy fampiononana amin'ny alàlan'ny fanekena an'i Kristy sy ny herin'ny nitsanganany tamin'ny maty sy ny fiarahamonina amin'ny fijaliany, ary noho izany dia natao mitovy amin'ny fahafatesany sy amin'ny fankanesana amin'ny maty (Filipiana 3,7-11).

Mankasitraka an'ireo Kristiana namany izahay - Hank Hanegraaff, Ruth Tucker, David Neff, William G. Brafford, ary namanay ao amin'ny Oniversite Pazusa Pacific, Seminary Fuller Theological Seminary, Regent College, sy ny hafa - izay naninjitra ny tanantsika teo amin'ny fiaraha-monina rehefa mandeha isika miezaka mafy hanaraka an'i Jesoa Kristy amin'ny finoana. Raisinay ny fitahiana fa isika dia ampahany tsy fandaminana ara-batana irery ihany, fa an'ny Vatan'i Kristy, vondrom-piangonana izay fiangonan'Andriamanitra, ary afaka manao izay azonay atao manampy amin'ny fanampiana ny filazantsaran'i Jesoa Kristy. ny mizara izao tontolo izao.

Joseph W. Tkach raiko nanolo-tena amin'ny fahamarinan'ny Soratra Masina. Niatrika fanoherana dia nanizingizina izy fa i Jesosy Kristy no Tompo. Mpanompo an'i Jesosy Kristy nanetry tena sy mahatoky izy, izay mamela an'Andriamanitra hitarika azy sy ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany amin'ny haren'ny fahasoavany. Amin'ny fiantohana an'Andriamanitra amin'ny finoana sy ny vavaka amin-kafanam-po, ny tanjontsika dia hitazona hatrany ny lalana nampanaovin'i Jesosy Kristy antsika.

nataon'i Joseph Tkack