Ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany

431 ny fifandraisan'andriamanitra amin'Andriamanitra Ny tantaran'i Isiraely dia azo fintinina amin'ny teny hoe tsy fahombiazana. Ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olon'ny Isiraely dia resahina ao amin'ny bokin'i Mosesy ho fanekena, fifandraisana izay nanaovana voady sy fanekena. Na izany aza, araka ny asehon'ny Baiboly, dia nisy tranga maro isan'ny tsy nahombiazan'ny Isiraelita. Tsy natoky an 'Andriamanitra izy ireo ary nimonomonona tamin'izay nataon'Andriamanitra. Ny fihetsika mahazatra ny tsy fahatokisana sy ny tsy fankatoavana dia manenika ny tantaran'ny Isiraely manontolo.

Ny fahatokian'Andriamanitra no zava-nisongadina tamin'ny tantaran'ny firenen'ny Isiraely. Mahazo matoky tanteraka an'io isika anio. Koa satria Andriamanitra tsy nanary ny olony tamin'izany dia tsy handà antsika koa izy, na dia mandalo fotoanan'ny tsy fahombiazana aza isika. Mety hiaina fanaintainana sy fijaliana amin'ny safidy ratsy isika, saingy tsy mila matahotra isika fa tsy ho tia antsika intsony Andriamanitra. Tsy mivadika hatrany izy.

Fampanantenana voalohany: mpitondra

Nandritra ny andron'ny mpitsara, Israel dia tao anatin'ny tsingerin'ny tsy fankatoavana - famoretana - fibebahana - fanafahana. Taorian'ny fahafatesan'ny mpitarika tsirairay dia nanomboka indray ny tsingerina. Taorian'ny fisehoan-javatra marobe toy izany dia nangataka mpanjaka ho an'i Samoela mpaminany ny fianakavian'ny mpanjaka mba hisy taranaka iray hitarika ny taranaka ho avy. Nanazava tamin'i Samoela Andriamanitra hoe: “Tsy nariany ianao, fa izaho kosa mba tsy hanjakako intsony. Ataony aminao izany, tahaka ny fanaony hatramin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany Egypta ka mandraka androany, dia nahafoy ahy izy ka nanompo andriamani-kafa » (1 Sam. 8,7: 8). Andriamanitra no mpitarika tsy hita maso, fa ny olona kosa tsy natoky azy. Noho izany, nomen'Andriamanitra olona ho mpanelanelana izy ireo, amin'ny maha-solontenany azy, izay afaka mitondra ny vahoaka ho azy.

I Saoly, mpanjaka voalohany, dia tsy nahomby satria tsy natoky an’Andriamanitra. Ary Samoela nanosotra an'i Davida mpanjaka. Na dia tsy nahomby tamin'ny fomba ratsy indrindra tamin'ny fiainany aza i David, ny faniriany dia ny hivavaka sy hanompo an'Andriamanitra. Rehefa afaka niantoka ny fandriampahalemana sy ny fanambinana izy, dia nanolotra an 'Andriamanitra hanangana tempoly lehibe ho azy ao Jerosalema. Tokony ho mariky ny faharetana io, tsy ho an'ny firenena ihany fa ho an'ny fiankohofan'izy ireo amin'ilay Andriamanitra marina.

Tamin'ny teny hebreo iray nilalao ny teny dia hoy Andriamanitra: "Tsia, David, tsy hanao trano ho ahy ianao. Ho toy ny làlana hafa iray hafa izany: hanangana trano ho anao aho, ry mpianatr'i Davida. Ho fanjakana maharitra mandrakizay ary hisy ny taranakao hanorina ny trano ho ahy » (2. Sam 7,11-16, famintinana manokana). Andriamanitra dia mampiasa ny fomba fifanekena: "Te ho rainy aho ary izy ho zanako" (V 14). Nampanantena izy fa haharitra mandrakizay ny fanjakan'i Davida (V 16).

Fa na ny tempoly aza tsy naharitra mandrakizay. Nidina ny fanjakan'i Davida - ara-pivavahana sy ara-tafika. Inona no lasa fampanantenan'Andriamanitra? Tanteraka tao amin'i Jesosy ny teny fikasana ho an'ny Isiraely. Izy no ivon'ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olony. Ny fiarovana tadiavin'ny olona dia tsy hita raha tsy amin'ny olona iray izay misy maharitra sy mahatoky hatrany. Ny tantaran'ny Isiraely dia manondro zavatra lehibe kokoa noho ny Isiraely, nefa izy io koa dia ampahany amin'ny tantaran'ny Isiraely.

Fampanantenana faharoa: ny fisian'Andriamanitra

Nandritra ny fifindra-monina tany an-efitra tamin'ny zanak'Israely, Andriamanitra dia nipetraka tao amin'ny tranolay: «Nivezivezy tao anaty lay aho ho tranoko» (2 Sam 7,6). Ny tempolin'i Solomona dia naorina ho fonenan'Andriamanitra vaovao ary "ny tranon'ny Tompo dia nameno ny tranon'Andriamanitra" (2 Kr 5,14). Tsy maintsy takarina izany amin'ny heviny ara-panoharana, satria fantatry ny olona fa tsy azon'ny lanitra rehetra sy ny lanitra rehetra (2 Kr 6,18).

Nampanantena Andriamanitra fa honina eo anivon’ny zanak’Israely mandrakizay izy, raha mankatò azy (1 Mpanjaka 6,12: 13). Na izany aza, satria tsy nankatò azy ireo izy, dia nanapa-kevitra fa "hanao izany eo imasony izy" (2 Mpanjaka 24,3), izany hoe nentiny nody tany amin'ny firenena hafa izy ireo. Nefa kosa dia nijanona ho mahatoky Andriamanitra ary tsy nandà ny olony. Nampanantena izy fa tsy hamono ny anarany (2 Mpanjaka 14,27). Ho tonga amin'ny fibebahana izy ireo ary mitady akaiky, eny an-tany hafa. Nampanantena azy ireo Andriamanitra fa raha miverina aminy izy ireo dia hitondra azy hiverina ho any amin'ny fireneny, izay tokony hampiseho ny heviny amin'ny famerenana indray ny fifandraisana (Deoteronomia 5: 30,1-5; Nehemia 1,8-9).

Fampanantena fahatelo: trano mandrakizay

Nampanantena an 'i Davida Andriamanitra hoe: "Ary homeko toerana ny Isiraely oloko, dia hamboleko izy mba honina ao izy ka tsy hatahotra intsony, ary ny mpampijaly tsy hanao azy tahaka ny taloha intsony" (1 Kr 17,9). Mampanagaga izany fampanantenana izany satria hita tao anaty boky nosoratana taorian'ny sesitany tany Israely. Mihoatra ny tantarany ny tantaran'ny zanak’Israely - fampanantenana mbola tsy tanteraka. Nila mpitarika izay avy amin'i Davida ilay firenena ary mbola ambony noho Davida. Nila ny fanatrehan'Andriamanitra izay tsy tandindona any amin'ny tempoly fotsiny izy ireo, fa ho zava-misy ho an'ny rehetra. Nila firenena nilana fiadanana sy fanambinana izy ireo fa niova izao tontolo izao mba tsy hisy fampahoriana intsony. Ny tantaran'ny Isiraely dia manondro zava-misy amin'ny ho avy. Saingy nisy koa ny zava-misy tany Isiraely fahiny. Nanao fanekena tamin'i Israely Andriamanitra ary nitandrina izany tamim-pahatokiana. Olony ihany izy ireo na dia tsy nankatò aza izy ireo. Na dia maro aza ny olona miala amin'ny lalana mahitsy dia maro no mijanona ho mahatoky. Na dia maty tsy nahitana fahatanterahany aza izy ireo dia ho velona indray hahita ilay mpitarika, ny tany, ary ny tsara indrindra indrindra, Izy no mpamonjy sy hanana fiainana mandrakizay eo anatrehany.

by Michael Morrison


PDFNy fifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany