Ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany

431 ny fifandraisan'andriamanitra amin'Andriamanitra Ny tantaran'ny Isiraely dia azo fehezina amin'ny teny tsy fahombiazana fotsiny. Ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely dia voaresaka ao amin'ny bokin'i Mosesy ho toy ny fanekena, fifandraisana iray izay nanaovana voady tsy fivadihana sy fampanantenana natao. Na izany aza, araka ny asehon'ny Baiboly, ny Isiraelita dia nanana tranga maro izay tsy nahomby. Tsy natoky an'Andriamanitra izy ireo ary nimonomonona tamin'ny asan'Andriamanitra. Ny fihetsik'izy ireo mahazatra amin'ny tsy fahatokisana sy ny tsy fankatoavana dia manapotika ny tantaran'ny Isiraely rehetra.

Ny fahatokisana an'Andriamanitra no manasongadina ao amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Mahazo fitokisana be dia be isika manomboka anio. Satria tsy nolavin'Andriamanitra ny olony tamin'izany fotoana izany, dia tsy holaviny isika na dia mandia fotoana tsy fahombiazana aza. Mety miaritra fanaintainana sy fijaliana isika noho ny fanapahan-kevitra ratsy, saingy tsy tokony hatahotra isika hoe tsy tia antsika intsony Andriamanitra. Mahatoky foana izy.

Fampanantenana voalohany: mpitondra

Nandritra ny fotoanan'ny mpitsara dia tao anatin'ny tsingerin'ny tsy fankatoavana ny Isiraely - famoretana - fibebahana - fanafahana. Taorian'ny nahafatesan'ny mpitarika tsirairay dia nanomboka indray ny fihodinana. Taorian'ireo fomba fiasa maromaro ireo dia nangataka an'i Samuel mpaminany ho an'ny mpanjaka ny fianakavian'i Samuel, mba hisy taranaka iray hitarika ny taranaka manaraka. Hoy Andriamanitra tamin'i Samoela: «Tsy nandà anao izy ireo fa nandà ahy fa tsy izaho intsony no ho mpanjaka azy. Hanao aminao tahaka ny fanaony hatrizay hatrizay nitondrako azy nivoaka avy tany Egypta ka mandraka ankehitriny, dia nandao ahy izy ka nanompo andriamani-kafa » (1 Sam. 8,7: 8). Andriamanitra no mpitarika tsy hita maso, fa ny olona kosa tsy natoky azy. Noho izany, nomen'Andriamanitra olona ho mpanelanelana izy ireo, amin'ny maha-solontenany azy, izay afaka mitondra ny vahoaka ho azy.

I Saoly, ilay mpanjaka voalohany dia tsy nahomby satria tsy natoky an'Andriamanitra. Dia nanosotra an'i Davida ho mpanjaka i Davida. Na dia tsy nahomby tamin'ny fiainany tamin'ny fomba ratsy indrindra aza i David, ny faniriany dia ny hivavaka sy hanompo an'Andriamanitra hatrany. Rehefa avy nanome ny fandriampahalemana sy ny fanambinana indrindra izy dia nanolotra an 'Andriamanitra mba hanangana azy lehibe tempoly any Jerosalema. Tokony ho mariky ny maharitra izany, tsy ho an'ny firenena ihany, fa ho an'ny fanompoam-pivavahan'Andriamanitra marina ihany koa.

Tamin'ny teny hebreo iray nilalao ny teny dia hoy Andriamanitra: "Tsia, David, tsy hanao trano ho ahy ianao. Ho toy ny làlana hafa iray hafa izany: hanangana trano ho anao aho, ry mpianatr'i Davida. Ho fanjakana maharitra mandrakizay ary hisy ny taranakao hanorina ny trano ho ahy » (2. Sam 7,11-16, famintinana manokana). Andriamanitra dia mampiasa ny fomba fifanekena: "Te ho rainy aho ary izy ho zanako" (V 14). Nampanantena izy fa haharitra mandrakizay ny fanjakan'i Davida (V 16).

Nefa tsy nisy akory ny tempoly taloha. Nanjaka ny fanjakan'i Davida - ara-pivavahana sy tamin'ny tafika. Inona no nitranga tamin'ny fampanantenan'Andriamanitra? Tanteraka tamin'i Jesosy ny fampanantenan'Israely. Izy no ivon'ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ireo olony. Ny fiarovana izay notadiavin'ny olona dia tsy hita afa-tsy ao amin'ny olona iray izay maharitra mandrakizay ary mahatoky foana. Ny tantaran'ny Isiraely dia manondro zavatra lehibe kokoa noho Israely, saingy ampahan'io tantaran'ny Isiraely io koa.

Fampanantenana faharoa: ny fisian'Andriamanitra

Nandritra ny fifindra-monina tany an-efitra tamin'ny zanak'Israely, Andriamanitra dia nipetraka tao amin'ny tranolay: «Nivezivezy tao anaty lay aho ho tranoko» (2 Sam 7,6). Ny tempolin'i Solomona dia naorina ho fonenan'Andriamanitra vaovao ary "ny tranon'ny Tompo dia nameno ny tranon'Andriamanitra" (2 Kr 5,14). Tsy maintsy takarina izany amin'ny heviny ara-panoharana, satria fantatry ny olona fa tsy azon'ny lanitra rehetra sy ny lanitra rehetra (2 Kr 6,18).

Nampanantena Andriamanitra fa honina eo anivon’ny zanak’Israely mandrakizay izy, raha mankatò azy (1 Mpanjaka 6,12: 13). Na izany aza, satria tsy nankatò azy ireo izy, dia nanapa-kevitra fa "hanao izany eo imasony izy" (2 Mpanjaka 24,3), izany hoe nentiny nody tany amin'ny firenena hafa izy ireo. Nefa kosa dia nijanona ho mahatoky Andriamanitra ary tsy nandà ny olony. Nampanantena izy fa tsy hamono ny anarany (2 Mpanjaka 14,27). Ho tonga amin'ny fibebahana izy ireo ary mitady akaiky, eny an-tany hafa. Nampanantena azy ireo Andriamanitra fa raha miverina aminy izy ireo dia hitondra azy hiverina ho any amin'ny fireneny, izay tokony hampiseho ny heviny amin'ny famerenana indray ny fifandraisana (Deoteronomia 5: 30,1-5; Nehemia 1,8-9).

Fampanantena fahatelo: trano mandrakizay

Nampanantena an'i Davida Andriamanitra hoe: "Ary tiako ny hanome ny Isiraely oloko toerana ary tiako hamboleko izany mba honina ao, ary tsy tokony hatahotra intsony izy, ary ny olona mahery setra tsy tokony handrovitra azy toy ny taloha intsony". (1 Kr 17,9). Mampanagaga izany fampanantenana izany satria hita tao anaty boky nosoratana taorian'ny sesitany tany Israely. Mihoatra ny tantarany ny tantaran'ny zanak’Israely - fampanantenana mbola tsy tanteraka. Nila mpitarika izay avy amin'i Davida ilay firenena ary mbola ambony noho Davida. Nila ny fanatrehan'Andriamanitra izay tsy tandindona any amin'ny tempoly fotsiny izy ireo, fa ho zava-misy ho an'ny rehetra. Nila firenena nilana fiadanana sy fanambinana izy ireo fa niova izao tontolo izao mba tsy hisy fampahoriana intsony. Ny tantaran'ny Isiraely dia manondro zava-misy amin'ny ho avy. Saingy nisy koa ny zava-misy tany Isiraely fahiny. Nanao fanekena tamin'i Israely Andriamanitra ary nitandrina izany tamim-pahatokiana. Olony ihany izy ireo na dia tsy nankatò aza izy ireo. Na dia maro aza ny olona miala amin'ny lalana mahitsy dia maro no mijanona ho mahatoky. Na dia maty tsy nahitana fahatanterahany aza izy ireo dia ho velona indray hahita ilay mpitarika, ny tany, ary ny tsara indrindra indrindra, Izy no mpamonjy sy hanana fiainana mandrakizay eo anatrehany.

by Michael Morrison


PDFNy fifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany