Matio 5: Ilay Toriteny teo An-tendrombohitra (Fizarana 1)

Na ireo tsy kristiana dia nandre ny Toriteny teo An-tendrombohitra. Mihaino toriteny maro momba izany ny kristiana, saingy misy fizarana sarotra izay takarina ary noho izany dia tsy azo ampiasaina amin'ny fiainana tsara.

John Stott dia nanao toy izao:
"Ny Toriteny teo An-tendrombohitra no mety ho ampahany fanta-daza indrindra amin'ny fampianaran'i Jesosy, saingy io ihany koa angamba no fahazoana kely ary azo antoka fa arakaraka ny kely indrindra" (Ny hafatry ny Toriteny eo an-tendrombohitra, pulmedien Worms 2010, pejy 11). Andao hianarantsika indray ny Toriteny eo an-tendrombohitra. Angamba hahita harena vaovao isika ary mahatadidy ireo taloha.

Ny hasambarana

"Ary nony nahita an'i Jesosy ny vahoaka, dia niakatra teo an-tendrombohitra izy ka nipetraka; ary ny mpianany nanatona azy. Ary nanokatra ny vavany Izy dia nampianatra azy ka nanao » (Matio 5,1: 2). Raha ny zava-misy matetika matetika dia ny vahoaka no nanaraka. Ny toriteny tsy ho an'ny mpianatra fotsiny. Noho izany dia nasain'i Jesosy nanaparitaka ny fampianarany nanerana izao tontolo izao i Jesosy, ary nanoratra azy ireo i Matio mba hahafahan'ny olona an'arivony tapitrisa hamaky azy ireo. Ny fampianarany dia natao ho an'izay vonona ny hihaino azy ireo.

«Sambatra izay malahelo ara-panahy ao; satria azy ny fanjakan'ny lanitra » (V. 3). Inona no dikan'ny hoe "mahantra ara-tsaina"? Manana fahatokisan-tena ambany, sahirana amin'ny zavatra ara-panahy? Tsy voatery. Jiosy maro no nanonona ny tenany ho "ny mahantra" satria matetika izy ireo no mahantra ary niankina tamin'Andriamanitra mba hikarakara izay ilain'izy ireo isan'andro. Mety ho nidika ho mpino i Jesosy. Fa ny "mahantra ara-panahy" dia manome soso-kevitra bebe kokoa. Fantatry ny mahantra fa tsy manana ny ilaina izy. Ny mahantra ara-panahy dia mahalala fa mila an 'Andriamanitra izy ireo; mahatsiaro tena tsy ampy amin'ny fiainany izy ireo. Tsy mieritreritra ny tenany ho manao sitraka amin'Andriamanitra izy ireo amin'ny fanompoana azy. Jesosy dia nilaza fa ny fanjakan'ny lanitra dia homena olona toa izany. Ilay manetry tena sy fiankinan-tena izay omena ny fanjakan'ny lanitra. Toky ny famindrampon'Andriamanitra ihany ianao.

«Sambatra izay mijaly any; satria tokony hampiononina izy ireo » (V. 4). Ity fanambarana ity dia misy fanesoesoana manokana, satria ny teny hoe "sambatra" dia afaka midika koa hoe "sambatra". Sambatra ny mampalahelo, hoy i Jesosy, satria farafaharatsiny mba mampionona azy ireo hahafantatra fa tsy maharitra ny zavatra ilain'izy ireo. Hamerimberina ny zava-drehetra. Mariho fa ny hasambarana dia tsy didy - tsy nilaza i Jesosy fa mahasoa ara-panahy ny fijaliana. Betsaka ny olona efa mijaly eto amin'ity tontolo ity ary nilaza i Jesosy fa tokony hampiononana izy ireo - angamba rehefa tonga ny Fanjakan'ny lanitra.

«Sambatra ny malemy fanahy; satria izy ireo no hanana ny tany » (V. 5). Amin'ny fiaraha-monina taloha, ny firenena dia matetika nesorina tamin'ny malemy fanahy. Fa ny fomba fanaovana an’Andriamanitra dia hanamboatra izany koa.

"Sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana; satria tokony ho feno » (V. 6). Ireo maniry mafy ny fahamarinana sy ny hitsiny (ny teny Grika midika hoe roa dia voatahiry araka izay nangatahiny. Izay mijaly amin'ny ratsy ary maniry ny hahitsy dia tokony hovaliana. Amin'izao vanim-potoana izao, ny vahoakan'Andriamanitra mijaly amin'ny tsy rariny; maniry ny fahamarinana isika. Jesosy dia manome toky fa tsy ho foana ny fanantenantsika.

«Sambatra ny miantra; satria hamindra fo izy ireo » (V. 7). Mila famindram-po isika amin'ny andro fitsarana. Nilaza i Jesosy fa izany no antony tokony hahatsorantsika famindram-po amin'izao fotoana izao. Mifanohitra amin'ny fihetsik'ireo izay mitaky ny fahamarinana sy manambaka ny hafa na mangataka famindram-po izany fa tsy manambany ny tenany. Raha te hanana fiainana tsara isika dia mila mihetsika mifanaraka amin'izany.

«Sambatra izay madio am-po; satria hahita an Andriamanitra » (V. 9). Iray ihany ny faniriana madio. Izay mitady an'Andriamanitra irery ihany dia ho azo antoka fa hahita azy. Hahazo valisoa kosa ny faniriantsika.

«Sambatra ny olona milamina; fa hantsoina hoe zanak'Andriamanitra izy ireo » (V. 9). Ny mahantra dia tsy hampihatra ny zon'izy ireo amin-kery. Niankina amin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Tokony hampiseho famindram-po sy fangorahana isika fa tsy fahatezerana sy fifandirana. Tsy afaka miaina ao amin'ny fanjakan'ny fahamarinana isika amin'ny alalan'ny tsy rariny. Satria tiantsika ny fandriampahalemana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia tokony hifampitondra am-pilaminana isika.

«Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana; satria azy ny fanjakan'ny lanitra » (V. 10). Ny olona manana fitondran-tena tsara indraindray dia tsy maintsy mijaly satria salama tsara. Ny olona malemy fanahy no te hitrandraka. Misy mihitsy aza tezitra amin'ireo manao ny tsara satria ny ohatra tsara asainy dia mahatonga ny olona ratsy kokoa ho ratsy kokoa. Indraindray ny marina dia mahomby amin'ny fanampiana ny mpampahory amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny fomba amam-piarahamonina sy ny fitsipika manome hery ny tsy marina. Tsy mitady ny hanenjehana azy isika, fa ny marina dia manenjika olon-dratsy matetika. Matokia, hoy Jesosy. Tazony. Ny fanjakan'ny lanitra dia an'izay miaina azy.

Avy eo dia nitodika mivantana tamin'ny mpianany i Jesosy ary niteny tamin'izy ireo amin'ny teny hoe "ianao" amin'ny fiteny faharoa: "Sambatra ianareo rehefa manaratsy sy manenjika anareo noho ny amiko ny olona ka miteny ny ratsy rehetra ataonao, raha mandainga izany izy ireo. Mifalia sy matoky tena; ho valiny be dia be any an-danitra ianao. Satria nanenjika ny mpaminany teo alohanao ireo. (And. 11-12).

Misy andalan-tsoratra manan-danja ao amin'ity andininy ity: "noho ny amiko". Nanantena i Jesosy ho henjehina ny mpianany tsy noho ny fomba fiaina tsara fotsiny, fa noho ny fifandraisany amin'i Jesosy koa. Noho izany, sambatra sy matoky tena ianao rehefa arahina ianao - farafaharatsiny ny fihetsikao tokony ho voamarika. Manisy fiovana eto amin'ity tontolo ity ianao ary afaka mahazo antoka fa hahazo valisoa ianao.

Manisy fiovana

Jesosy dia nampiasa fehezanteny fohy vitsivitsy ilazana ny fomba tokony hitarihan'ny mpanara-dia azy an'izao tontolo izao: “Ianareo no masin'ny tany. Raha tsy asiana sira ny sira, inona no tokony hisira sira? Tsy misy fampiasana afa-tsy ny manipy azy ary avelao ny olona hanorotoro azy » (V. 13).

Raha very ny tsirony ny sira, dia tsy ilaina izany satria ny tsirony no manome azy ny lanjany. Tsara be tokoa ny sira satria lasa hafa noho ny zavatra hafa. Ny mpianatr'i Jesosy dia miparitaka toy izany koa eo amin'izao tontolo izao - fa raha mitovy ny an'izao tontolo izao dia tsy misy mahasoa izy.

«Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Ny tanàna mandry eo an-tendrombohitra dia tsy azo takona. Tsy mampirehitra jiro ianao ary apetraho eo ambanin'ny vata famarana, fa eo amin'ny fanaovan-jiro; ka dia mamiratra ho an'izay rehetra ao an-trano » (And. 14-15). Tsy tokony hiafina ny mpianatra - tokony ho hita. Ny ohatra alehanao dia ampahany amin'ny hafatrao.

«Ary aoka hazava eo imason'ny olona ny fahazavanao, mba hahitany ny asa soa ataonao sy hidera ny rainao any an-danitra» (V. 16). Taty aoriana dia nanakiana ny Fariseo i Jesosy noho ny faniriany ho hita noho ny asany (Mt.
6,1).
Ny asa tsara dia tokony efa ho hita, fa ho voninahitr'Andriamanitra fa tsy ho an'ny tenantsika.

Tsaratsara kokoa

Ahoana no tokony hiainan'ny mpianatra? Niresaka momba izany i Jesosy ao amin'ny andininy 21 ka hatramin'ny 48. Manomboka amin'ny fampitandremana izy: Raha mandre izay lazaiko ianao dia mety hanontany tena raha mikasa ny hamaha ny Soratra Masina aho. Tsy. Ataoko sy ampianariko izay ambaran'ny soratra amiko. Izay lazaiko dia hahagaga anao, saingy azafady, aza diso aho.

"Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; Izaho tsy tonga handrava, fa hanatanteraka » (V. 17). Betsaka ny olona mifantoka eto momba ny lalàna ary mihevitra fa iray no tian'i Jesosy hanaisotra ny lalàn'ny Testamenta Taloha. Mahatonga ho sarotra be ny mandika ireo andininy satria nanaiky ny rehetra fa Jesoa Kristy, amin'ny maha-iraka azy dia nahatanteraka lalàna sasany ka nahatonga izany tsy nilaina. Azonao atao ny miady hevitra momba ny hoe firy ny lalàna voakasik'izany, saingy nanaiky ny rehetra fa Jesosy dia tonga nanafoana farafaharatsiny.
 
Tsy miresaka lalàna i Jesosy (Plural!) Fa momba ny lalàna (Singular!) - Midika izany momba ny Torah, ireo boky dimy voalohany amin'ny Soratra Masina. Niresaka momba ny Mpaminany koa izy, fizarana lehibe hafa amin'ny Baiboly. Ity andininy ity dia tsy momba ny lalànan'ny tsirairay, fa ny boky taloha ao amin'ny Testamenta Taloha. Tsy tonga hanafoana ny Soratra Masina Jesosy, fa hanatanteraka izany.

Mazava ho azy, zava-dehibe ny fankatoavana, saingy mbola betsaka kokoa izany. Tian'Andriamanitra ny hanao ny zanany mihoatra noho ny fitsipika. Rehefa nahatanteraka ny Torah i Jesosy dia tsy resaka fanarahana fotsiny ilay izy. Nataony izay rehetra nambaran'ny Torah. Nanao izay tsy azon'ny Israelita atao izy.

Dia hoy i Jesosy: "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: mandra-pahafaky ny lanitra sy ny tany, ny taratasy kely indrindra dia tsy handalo na dia ny tsimoka amin'ny mofomamy aza mandra-pahatongan'ny zava-drehetra" (V. 18). Saingy ny Kristiana dia tsy voatery tsy maintsy hoforana ny zanany, tsy manamboatra poti-ravina ary aza manao kofehy manga amin'ny kofehy. Manaiky ny rehetra fa tsy mila mitandrina ireo lalàna ireo isika. Ka inona moa no tian'i Jesosy holazaina raha nilaza izy fa tsy misy manitsakitsaka ny lalàna rehetra? Tsy izany ve ny zava-nitranga fa nanjavona ny fampiharana ireo lalàna ireo?

Misy ny eritreritra telo momba izany. Hitantsika aloha fa tsy nanjavona ireo lalàna ireo. Mbola voatanisa ao amin'ny Torah ireo, saingy tsy midika izany fa tsy mila manaraka azy ireo isika. Marina izany, saingy toa tsy ilay tian'i Jesosy holazaina io. Faharoa, misy afaka milaza fa ny Kristiana dia mitandrina ireo lalàna ireo ary mino an'i Kristy. Mitandrina ny lalàn'ny famorana ao am-pontsika isika (Romana 2,29) ary mitandrina ny lalàna ara-pivavahana rehetra isika amin'ny finoana. Marina koa izany, saingy tsy tokony ho izay tena nolazain'i Jesosy teto akory.

Fahatelo dia tokony homarihina fa 1. tsy misy ny lalàna afaka mivaingana alohan'ny hanatanterahana ny zava-drehetra ary 2. manaiky ny rehetra fa ny lalàna sasany farafaharatsiny dia tsy manan-kery intsony. Ary dia fehezanay 3. izay efa vita rehetra ny zava-drehetra. Jesosy dia nanatanteraka ny asa nanirahana azy ary tsy manan-kery intsony ny lalàn'ny fanekena taloha. Nahoana anefa i Jesosy no tokony hilaza hoe "mandra-pahatongan'ny lanitra sy ny tany"?

Izy io fotsiny ve no nilazana hanazavana ny maha azo antoka ny zavatra nolazainy? Nahoana izy no nampiasa ny teny hoe "hatramin'ny" indroa raha ny iray amin'izy ireo ihany no ilaina? Tsy haiko. Saingy fantatro fa misy lalàna maro ao amin'ny Testamenta Taloha izay tsy tokony hitandreman'ny Kristiana, ary ny andininy 17-20 dia tsy milaza amintsika izay iharan'izany. Raha mamaky andinin-teny fotsiny isika satria mifanaraka amin'ny lalàna sasany, dia manararaotra ireo andininy ireo isika. Tsy mampianatra antsika izy ireo fa manan-kery mandrakizay ny lalàna rehetra, satria tsy mihatra amin'ny lalàna rehetra.

Inona ireo didy ireo?

Nanohy toy izao i Jesosy: "Na iza na iza no mamaha ny iray amin'ireo didy kely indrindra ireo ka mampianatra ny olona ho amin'izany fomba izany dia hatao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra; fa na zovy na zovy no manao sy mampianatra dia hatsangana amin'ny fanjakan'ny lanitra » (V. 19). Inona ireo didy ireo? Moa ve i Jesosy dia manondro ireo didy ao amin'ny lalàn'i Mosesy sa amin'ireo torolalana manokana izay homeny vetivety? Tokony ho fantatsika ny zava-misy fa ny andininy 19 dia manomboka amin'ny teny hoe "noho izany." (fa tsy «izao» ao amin'ny).

Misy fifandraisana lojika eo amin'ny andininy 18 sy 19. Midika ve izany fa hitoetra ny lalàna, tokony hampianarina ireo didy ireo? Ho tafiditra amin'izany ny resaka nataon'i Jesosy momba ny lalàna. Fa misy didy ao amin'ny Torah efa lany ary tsy tokony ampianarina ho lalàna intsony. Noho izany, Jesosy dia tsy afaka nilaza fa tokony hampianatra ny lalàn'ny Testamenta Taloha isika. Mety mifanohitra amin'ny sisa amin'ny Testamenta Vaovao koa izany.

Tena mety ny fisian'ny lojika eo amin'ny andininy 18 ka hatramin'ny 19 ary mifantoka bebe kokoa amin'ny faritra famaranana "mandra-pahatongan'ny zava-drehetra". Ity fandinihana ity dia midika hoe izao: hijanona ny lalàna manontolo mandra-pahatongan'ny zava-drehetra ary "noho izany" (satria efa nahatanteraka ny zavatra rehetra Jesosy) dia tokony hampianatra ireo lalàna ireo isika (ny lalàn'i Jesosy, izay ho vakiana ato ho ato) fa tsy ny lalàna taloha izay notaiviny. Misy dikany kokoa izany rehefa mijery azy ao anatin'ny tontolon'ny toriteny sy ny Testamenta Vaovao. Tokony hampianarina ny didin'i Jesosy (Matio 7,24:28,20;). Nohazavain'i Jesosy ny antony: "Fa lazaiko aminao: Raha ny fahamarinanao tsy tsara noho ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo, dia tsy ho amin'ny fanjakan'ny lanitra" ianao. (V. 20).

Nalaza noho ny fankatoavany mafy ny Farisiana; Ny ampahafolony ahitra sy zava-manitra aza. Fa ny fahamarinana marina dia resaka fo, toetran'ny olona iray, tsy fanarahana fitsipika sasany. Tsy nilaza i Jesosy fa ny fankatoavantsika ireo lalàna ireo dia tokony ho tsara kokoa, saingy ny fankatoavana dia tokony hihatra amin'ny lalàna tsara kokoa, izay hazavainy mazava tsara ao aoriana kely, satria fantatsika izay tiany holazaina.

Saingy tsy toa rariny loatra araka ny tokony ho izy isika. Mila famindram-po avokoa isika ary tsy tonga amin'ny fanjakan'ny lanitra noho ny fahamarinanay, fa amin'ny fomba hafa, araka ny nohazavain'i Jesosy ao amin'ny andininy 3-10. I Paoly dia niantso azy io ho fanomezan'ny fahamarinana, fanamarinana amin'ny finoana, fahamarinan'i Jesosy lavorary izay ananantsika rehefa tafaray aminy amin'ny finoana isika. Saingy tsy manome fanazavana momba izany rehetra izany i Jesosy.

Raha fohifohy dia aza mieritreritra fa tonga Jesosy hanafoana ny soratra masin'ny Testamenta Taloha. Tonga izy hanatanteraka izay nambaran'ny Soratra Masina. Ny lalàna tsirairay dia nijanona mandra-pahatanterak'i Jesosy ny zavatra rehetra nanirahana azy. Izy izao dia manome antsika fenitra vaovao momba ny fahamarinana izay iainantsika sy izay tokony hampianarintsika.

by Michael Morrison


PDF Matio 5: Ny Toriteny teo An-tendrombohitra (Fizarana 1)