Ny ivon'ny WKG

147 momba antsika Ny Fiangonan'izao Tontolo Izao amin'Andriamanitra ho an'ny WKG, anglisy «Fiangonan'Andriamanitra eran-tany» (fantatra nanomboka ny 3 aprily 2009 tany amin'ny faritra samihafa eran'izao tontolo izao mitondra ny anarana hoe "Fahasoavana Komunika Iraisam-pirenena"), dia tamin'ny taona 1934 tany Etazonia ho "Radio Fiangonan'Andriamanitra" nataon'i Herbert W. Armstrong (1892-1986) naorina. Amin'ny maha-manam-pahaizana manokana momba ny dokambarotra azy ary mpitory ny Fiangonan'ny Fiangonan'Andriamanitry ny Andro Fahafito, i Armstrong dia mpisava lalana nitory ny filazantsara tamin'ny alàlan'ny radio ary tamin'ny 1968, tamin'ny onjam-peo "The World Tomorrow". («Ny tontolon'ny rahampitso»). Ny Gazety "Plain Truth", naorin'i Armstrong tamin'ny 1934, dia navoaka tamina Alemanina koa tamin'ny 1961. Voalohany toy ny "Ny Fahamarinana Fahamarinana" ary nanomboka tamin'ny 1973 dia "Mazava sy marina". Tamin'ny 1968, ny vondrom-piarahamonina voalohany tany Soisa izay miteny alemà dia niorina tany Zurich, fotoana fohy taorian'izay tany Basel. Tamin'ny Janoary 1986, dia nanendry an'i Joseph W. Tkach ho solombavambahoaka mpitandrina jeneraly i Armstrong. Taorian'ny nahafatesan'i Armstrong (1986) dia nanomboka nipoitra teo ambany fitarihan'i Tkach Senior ny fiovana miadana mandra-pahatongan'ny toriteny malaza Krismasy tamin'ny 1994, izay nanambaran'i Tkach fa tsy eo ambanin'ny taloha intsony ny fiangonana, fa teo ambanin'ny fanekena vaovao. Ny fiovana goavana, izay nanomboka ny taona 1998 dia nahatonga ny famerenana indray ny fiangonana manontolo sy ny fanavaozana fanakianana ny boky rehetra teo aloha, dia nanova ny vondrom-piarahamonin'ny fotoam-piraisan-kevitra taloha niorenan'ny foto-kevitra sy andavanandrom-pianakaviana taloha.

Nanova fiainana i Jesosy Kristy. Afaka manova fandaminana ihany koa. Ity no tantara amin'ny maha-Fiangonana Andriamanitra maneran-tany azy (WKG) avy amin'ny fiangonana miorina amin'ny Testamenta Taloha mafy orina mankany amin'ny fiangonana evanjelika. Zanaky ny Tkach sen izy androany. Dr. Joseph W. Tkach, Jr. Ny pasitera jeneralin'ny Fiangonan'ny mpikambana manodidina ny 42.000 eo amin'ny firenena manodidina ny 90 eo ho eo. Tany Suisse, ny Fiangonana Eran-tany manerantany dia tafiditra ao amin'ny Alliance Evangelical Swiss nanomboka tamin'ny 2003 (Ranomasintsira izany).

Ny tantara dia samy ahitana fanaintainana sy hafaliana. Mpikambana an'arivony no nandao ny fiangonana. Saingy feno an'arivony feno hafaliana sy zotom-po vaovao ho an'i Jesosy Kristy, ilay Mpamonjy sy Mpanavotra azy. Ankehitriny dia mirotsaka sy mandroso ny foto-kevitry ny fanekem-pihavanana Vaovao, dia i Jesoa: ny fiainana, ny fahafatesana ary ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Ny asa fanavotan'i Jesosy ho an'ny olombelona no ivon'ny fiainantsika.

Ny fahazoantsika an'Andriamanitra vaovao dia azo fintina toy izao manaraka izao:

  • Ny Triune Andriamanitra dia namorona ny olona rehetra. Amin'ny alàlan'ny maha-Andriamanitra sy maha-olombelona an'i Jesoa Kristy, ny olona rehetra dia afaka mankafy ny fitiavan'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
  • Jesosy, zanak'Andriamanitra dia tonga olombelona. Tonga tety an-tany izy mba hampihavana ny olombelona rehetra amin'Andriamanitra amin'ny fahaterahany, fiainana, fahafatesana, fitsanganana amin'ny maty ary fiakarana.
  • Jesosy voahombo tamin'ny hazo fijaliana, nitsangana sy nanomezam-boninahitra an'i Jesosy no solontenan'olombelona amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mitaona ny olona rehetra aminy amin'ny alàlan'ny herin'ny Fanahy Masina.
  • Ao amin'i Kristy, dia tia sy eken'ny Ray ny zanak'olombelona.
  • Jesosy Kristy, miaraka amin'ny sorona nataony teo amin'ny hazo fijaliana, dia nandoa indray mandeha ho antsika rehetra noho ny fahotantsika. Nandoa ny trosa rehetra. Ao amin'i Kristy Ray dia mamela ny fahotantsika rehetra ary maniry mafy antsika hiverina Aminy ary handray ny fahasoavany.
  • Tsy afaka mitia ny fitiavany fotsiny isika raha mino fa tia antsika izy. Azontsika atao ihany ny mankafy ny famelan-keloka raha mino isika fa navelany ny helony.
  • Tarihin'ny Fanahy Masina, mitodika any amin'Andriamanitra isika. Mino ny vaovao mahafaly isika, mandray ny hazofijaliantsika ary hanaraka an'i Jesosy. Ny Fanahy Masina no mitarika antsika ho amin'ny fiainana mandrindra ny Fanjakan'Andriamanitra.

Aminny alalanny fanavaozana ny finoantsika ity dia mino isika fa afaka manao serivisy fitiavana be fitiavana hitarika ny olona mankany amin'i Jesosy sy hiaraka amin izany lalana izany.

Na mitady valiny amin'ireo fanontanianao momba an'i Jesoa Kristy sy ny fomba hanovana fahasamihafana eo amin'ny fiainanao ianao, na raha mitady vondrom-piangonana kristiana hiantso ny tokantranonao ara-panahy ianao, dia faly tokoa izahay hitsena anao sy miaraka aminao Mba hivavaka aminao.