Ny ivon'ny WKG

147 momba antsikaNy Fiangonan'Andriamanitra eran-tany amin'ny WKG fohy, anglisy "Fiangonan'izao tontolo izao" (fantatra hatramin'ny 3 aprily 2009 tany amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao mitondra ny anarana hoe "Fahasoavana Komunika Iraisam-pirenena"), dia tamin'ny 1934 tany Etazonia ho "Radio Fiangonan'Andriamanitra" nataon'i Herbert Niorina i W. Armstrong (1892-1986). Amin'ny maha-manam-pahaizana manokana momba ny dokambarotra azy ary mpitory ny Fiangonan'ny Fiangonan'Andriamanitry ny Andro Fahafito, i Armstrong dia mpisava lalana nitory ny filazantsara tamin'ny alàlan'ny radio ary tamin'ny 1968, tamin'ny onjam-peo "The World Tomorrow". Ny Gazety "Plain Truth", naorin'i Armstrong tamin'ny 1934 ihany koa dia navoaka tamin'ny alemà nanomboka tamin'ny 1961. Voalohany toy ny "Ny Fahamarinana Fahamarinana" ary nanomboka ny taona 1973 dia "Mazava sy marina". Tamin'ny taona 1968 ny vondron'olona voalohany tany Soisa izay miteny alemà dia niorina tany Zurich, fotoana fohy taorian'izay tany Basel. Tamin'ny Janoary 1986 dia notendren'i Armstrong i Joseph W. Tkach ho filoha mpitandrina jeneraly. Taorian'ny nahafatesan'i Armstrong (1986) dia nanomboka nipoitra ny fiovana miadana teo amin'i Tkach Senior mandra-pahatongan'ny toriteny malaza Krismasy tamin'ny 1994, izay nanambaràn'i Tkach fa tsy eo ambanin'ny taloha intsony ny fiangonana fa eo ambanin'ny fanekena vaovao. Ny fiovana goavana, izay hatramin'ny taona 1998 dia nitarika ho fanarenana indray ny fiangonana manontolo sy fanavaozana fanakianana ny boky rehetra teo aloha, dia nanova ny vondrom-piarahamonin'ny fotoam-piraisan-kevitra taloha niorina tamin'ny laoniny ho lasa "normal".

Nanova fiainana i Jesosy Kristy. Afaka manova fandaminana ihany koa. Ity no tantaran'ny fomba nanovan'Andriamanitra ny Fiangonan'izao tontolo izao (WKG) maneran-tany amin'ny fiangonana evanjelika mahery vaika. Zanaka lahy ny Tkach sen., Dr. Joseph W. Tkach, Jr. Ny pasitera jeneralin'ny Fiangonan'ny mpikambana manodidina ny 42.000 eo amin'ny firenena manodidina ny 90 eo ho eo. Tany Suisse, ny Fiangonana Eran-tany maneran-tany dia tafiditra ao amin'ny SEA Swiss Evangelical Alliance hatramin'ny 2003.

Ny tantara dia samy ahitana fanaintainana sy hafaliana. Mpikambana an'arivony no nandao ny fiangonana. Saingy feno an'arivony feno hafaliana sy zotom-po vaovao ho an'i Jesosy Kristy, ilay Mpamonjy sy Mpanavotra azy. Ankehitriny dia mirotsaka sy mandroso ny foto-kevitry ny fanekem-pihavanana Vaovao, dia i Jesoa: ny fiainana, ny fahafatesana ary ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Ny asa fanavotan'i Jesosy ho an'ny olombelona no ivon'ny fiainantsika.

Ny fahazoantsika an'Andriamanitra vaovao dia azo fintina toy izao manaraka izao:

  • Ny Triune Andriamanitra dia namorona ny olona rehetra. Amin'ny alàlan'ny maha-Andriamanitra sy maha-olombelona an'i Jesoa Kristy, ny olona rehetra dia afaka mankafy ny fitiavan'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
  • Jesosy, zanak'Andriamanitra dia tonga olombelona. Tonga tety an-tany izy mba hampihavana ny olombelona rehetra amin'Andriamanitra amin'ny fahaterahany, fiainana, fahafatesana, fitsanganana amin'ny maty ary fiakarana.
  • Jesosy voahombo tamin'ny hazo fijaliana, nitsangana sy nanomezam-boninahitra an'i Jesosy no solontenan'olombelona amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mitaona ny olona rehetra aminy amin'ny alàlan'ny herin'ny Fanahy Masina.
  • Ao amin'i Kristy, dia tia sy eken'ny Ray ny zanak'olombelona.
  • Jesosy Kristy, miaraka amin'ny sorona nataony teo amin'ny hazo fijaliana, dia nandoa indray mandeha ho antsika rehetra noho ny fahotantsika. Nandoa ny trosa rehetra. Ao amin'i Kristy Ray dia mamela ny fahotantsika rehetra ary maniry mafy antsika hiverina Aminy ary handray ny fahasoavany.
  • Tsy afaka mitia ny fitiavany fotsiny isika raha mino fa tia antsika izy. Azontsika atao ihany ny mankafy ny famelan-keloka raha mino isika fa navelany ny helony.
  • Tarihin'ny Fanahy Masina, mitodika any amin'Andriamanitra isika. Mino ny vaovao mahafaly isika, mandray ny hazofijaliantsika ary hanaraka an'i Jesosy. Ny Fanahy Masina no mitarika antsika ho amin'ny fiainana mandrindra ny Fanjakan'Andriamanitra.

Aminny alalanny fanavaozana ny finoantsika ity dia mino isika fa afaka manao serivisy fitiavana be fitiavana hitarika ny olona mankany amin'i Jesosy sy hiaraka amin izany lalana izany.

Na mitady valiny amin'ireo fanontanianao momba an'i Jesoa Kristy sy ny fomba hanovana fahasamihafana eo amin'ny fiainanao ianao, na raha mitady vondrom-piangonana kristiana hiantso ny tokantranonao ara-panahy ianao, dia faly tokoa izahay hitsena anao sy miaraka aminao Mba hivavaka aminao.