Manomboka eo amin'ny lalitra ka hatramin'ny lolo

591 ny an'ny moka ny lolo Voasamboara ny tanimbola kely iray. Nisandratra ho ambony izy satria te-hahatakatra ny ravina lehibe kokoa noho izy ireo matsiro kokoa. Avy eo izy dia mahita lolo iray mipetraka eo amin'ny voninkazo iray izay azon'ny rivotra atelin'ny rivotra. Tsara tarehy sy maro loko izy. Miambina azy manidina avy amin'ny voninkazo hatrany amin'ny voninkazo izy. Saro-piaro ny niantsoantso azy izy: «Tsara vintana ianao, manidina avy amin'ny voninkazo mankamin'ny voninkazo, mamirapiratra miloko mahafinaritra ary afaka manidina mankany amin'ny masoandro raha mila miady eto aho, miaraka amin'ny tongotro maro ary afaka miditra fotsiny amin'ny tany. Tsy afaka mankany amin'ny voninkazo mahafinaritra aho, ny ravina mahafinaritra sy ny fitafiako dia tsy misy loko marevaka, ahoana ny maha-tsy rariny ny fiainana! »

Mahatsapa alahelo kely ny lolo ny mofomamy ary mampionona azy: «Afaka mitovitovy amiko ianao, angamba miaraka amina loko mahafinaritra kokoa. Dia tsy mila miady intsony ianao ». Ny bibikely dia manontany hoe: "Ahoana no nanaovanao izany, inona no nitranga nanova anao be?" Namaly ny lolo hoe: «Zavamaniry toa anao aho. Indray andro dia nahare feo nilaza tamiko aho hoe: Tonga izao ny fotoana hanovako anao. Manaraha ahy dia hitondrako anao amin'ny androm-piainana vaovao, hikarakara ny sakafonao ianao ary ny diako miandalana no hanovako anao. Matokia ahy ary aharitra, dia ho lasa olom-baovao ianao amin'ny farany. Ny haizina izay ataonao ankehitriny dia hitarika anao amin'ny mazava sy hanidina eo amin'ny masoandro ».

Ity tantara kely ity dia fampitahana mahafinaritra izay mampiseho antsika ny drafitr'Andriamanitra ho antsika olombelona. Mitovitovy ny fiainantsika ny bibikely alohan'ny ahafahantsika mahalala an'Andriamanitra. Fotoana hanombohan'Andriamanitra miasa ao amintsika, hanovana antsika miandalana mandrapahatonga amin'ny alàlan'ny kiririoka sy ny metamorphose amin'ny lolo. Fotoana mamelona antsika ara-panahy sy ara-batana ary mamorona antsika mba hahatratrarantsika ny tanjona napetrany ho antsika.
Betsaka ny andalan-tsoratra ao amin'ny Baiboly momba ny fiainana vaovao ao amin'i Kristy, fa kosa mifantoka amin'ny tian'i Jesosy ambara ao amin'ny Beatitudes isika. Andao hojerentsika ny fomba ifandraisan'Andriamanitra amintsika sy ny fomba hanovany antsika bebe kokoa ho olom-baovao.

Ny mahantra ara-panahy

Ara-panahy ny fahantrantsika ary ilaintsika maika ny fanampiany. «Sambatra izay malahelo ara-panahy ao; satria azy ny fanjakan'ny lanitra » (Matio 5,3). Eto Jesosy dia manomboka mampiseho antsika fa tena mila an Andriamanitra. Amin'ny alàny fitiavana ihany no ahafahantsika mahatsapa izany filana izany. Inona no dikan'ny hoe "mahantra ara-tsaina"? Karazana fanetren-tena izay ahitan'ny olona iray fa mahantra izy eo anatrehan'Andriamanitra. Hitan'ny tsy fahitan'ny fibebahana amin'ny fahotany ny fanesorana azy ary ny fifehezana ny fihetseham-pony. Ny olona toy izany dia mahalala fa avy amin'Andriamanitra ny zava-drehetra ary hanetry tena eo anatrehan'Andriamanitra izy. Tiany ny manaiky ny fiainana vaovao nomen'Andriamanitra azy amin'ny fahasoavany amim-pifaliana sy fankasitrahana. Koa satria manota isika, tahaka ny olona voajanahary, araka ny nofo, dia matetika tafintohina isika, fa Andriamanitra kosa hanangana antsika. Matetika isika tsy mahatsikaritra fa mahantra ara-panahy isika.

Ny mifanohitra amin'ny fahantrana ara-panahy dia ny mirehareha amin'ny fanahy. Hitantsika izany toe-tsaina fototra izany ao amin'ny vavaky ny Fariseo: «Misaotra an'Andriamanitra, fa tsy mitovy amin'ny olon-kafa aho, jiolahy, tsy marina, mpanitsakitsa-bady, na tahaka an'io mpamory hetra io aza» (Lioka 18,11). Taorian'izay dia nasehon'i Jesosy antsika ny ohatry ny lehilahy mahantra am-panahy, amin'ny vavaky ny mpamory hetra: "Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota!"

Ny malahelo am-panahy dia mahalala fa tsy afa-manoatra izy ireo. Fantatr'izy ireo fa nindramina fotsiny ny fahamarinany ary miankina amin'Andriamanitra. Ny hoe mahantra ara-panahy no dingana voalohany mamolavola antsika amin'ny fiainana vaovao ao amin'i Jesosy, amin'ny fanovana ho olom-baovao.

I Jesoa Kristy dia ohatra iray amin'ny fiankinan'ny ray. Hoy i Jesosy momba ny tenany: «Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Ny zanaka dia tsy afaka manao na inona na inona araka ny heviny, fa izay hitany ihany no ataon’ny ray; satria izay ataony, dia toy izany koa ny ataon'ny lahy amin'ny fomba mitovy » (Jaona 5,19). Izany ny sain'i Kristy izay tian'Andriamanitra hovolavolaintsika.

Ekeo ny fijaliana

Ny olona torotoro fo dia zara raha miavonavona, misokatra amin'izay rehetra tadiavin'ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny alalany. Inona no ilain'ny olona mania? «Sambatra izay mijaly any; satria tokony hampiononina izy ireo » (Matio 5,4). Mila fiononana izy ary ny Fanahy no mpampionona. Ny fo torotoro no fanalahidin'ny Fanahin'Andriamanitra miasa ao amintsika. Fantatr'i Jesosy izay hiresahany: Izy dia olona nahalala alahelo sy fijaliana, mihoatra noho ny antsika rehetra. Ny fiainany sy ny sainy dia mampiseho amintsika fa ny fo torotoro eo ambany fitarihan'Andriamanitra dia mety hitarika antsika ho lasa lavorary. Mampalahelo fa matetika isika dia mihetsika mangidy ary miampanga an'Andriamanitra rehefa mijaly ary toa any lavitra any Andriamanitra. Tsy izany ny sain'i Kristy. Ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fotoan-tsarotra dia mampiseho amintsika fa manana ny fitahiana ara-panahy ho antsika Izy.

Ny malemy fanahy

Manana drafitra ho antsika tsirairay avy Andriamanitra. «Sambatra ny malemy fanahy; satria izy ireo no hanana ny tany » (Matio 5,5). Ny tanjon'io fitahiana io dia ny vonona hanolo-tena amin'Andriamanitra. Raha manome ny tenantsika ho azy isika dia omeny hery hanaovana azy. Amin'ny fanekena isika dia mianatra fa mila mifanampy isika. Manampy antsika hahalala ny filan'ny tsirairay ny fanetrentena. Nahita fanambarana mahafinaritra isika izay nanasa anay hanolotra ny enta-mavesatsika aminy: «Ento ny ziogako ary mianara Amiko; satria malemy fanahy sy manetry tena amin'ny fo aho » (Matio 11,29). Andriamanitra izay, inona no mpanjaka! Lavitra ny fahatongavany isika! Ny fanetren-tena, ny fahalemem-panahy sy ny fanetren-tena dia toetra tian'Andriamanitra hovolavolaintsika.

Andao hodinihintsika fohifohy hoe naniratsira ampahibemaso i Jesosy rehefa nitsidika an'i Simona ilay Fariseo. Tsy nihenjana izy, tsy nosasa ny tongony. Nanao ahoana ny fihetsiny? Tsy sosotra, tsy nanamarin-tena, izy no naharitra. Ary rehefa nanondro izany tamin'i Simon izy taty aoriana, dia nataony am-pahamendrehana (Lioka 7, 44-47). Nahoana no zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fanetren-tena, nahoana izy no tia ny manetry tena? Satria taratry ny sain'i Kristy izany. Tianay ihany koa ny olona manana an'io kalitao io.

Mangetaheta ny fahamarinana

Ny maha-olona antsika dia mitady ny hitsiny. Rehefa fantatsika fa mila maika ny fahamarinana isika, dia manome antsika ny rariny amin'ny alalan'i Jesoa Andriamanitra: «Sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana; satria tokony ho feno » (Matio 5,6). Nataon'i Jehovah ho antsika ny fahamarinan'i Jesosy, satria tsy afaka manohitra azy isika. Ny teny hoe "hanoanana sy hetaheta" dia mampiseho filana matotra sy mahatsiaro tena ho antsika. Ny faniriana dia fihetseham-po mafy. Tian'Andriamanitra hampifanaraka ny fontsika sy ny faniriantsika araka ny sitrapony isika. Tian'Andriamanitra ny sahirana, ny mpitondratena ary ny kamboty, ny gadra ary ny olon-tsy fantatra ao amin'ny firenena. Ny ilaintsika dia ny lakilen'ny fon'Andriamanitra, te hikarakara izay ilaintsika izy. Tombontsoa ho antsika ny mahafantatra izany filàna izany ka avelao hanome fahafaham-po an'i Jesosy isika.
Ao amin'ny hasambarana efatra voalohany, i Jesosy dia mampiseho hoe tena mila an'Andriamanitra isika. Amin'izao vanim-potoanan'ny fanovàna "pupation" izao dia fantatsika ny filantsika sy ny fahatokisantsika an'Andriamanitra. Mihalehibe ity fizotran-javatra ity ary amin'ny farany dia hahatsapa faniriana lalindalina kokoa isika hanakaiky an'i Jesosy. Ny hasambarana efatra manaraka dia mampiseho ny asan'i Jesosy ao anatintsika.

Ilay mamindra fo

Rehefa maneho famindram-po isika dia mahita ny fisainan'i Kristy ao am-pontsika ny olona. «Sambatra ny miantra; satria hamindra fo izy ireo » (Matio 5,7). Amin'ny alalàn'i Jesoa dia mianatra mamindra fo isika satria mahatsapa ny filan'ny olona iray. Miteraka fangoraham-po, famindram-po ary mikarakara ny mpiara-belona isika. Mianatra mamela heloka isika izay manisy ratsy antsika. Mampita ny fitiavan'i Kristy amin'ny mpiara-belona amintsika isika.

Manàna fo madio

Ny fo madio dia mifototra amin'i Kristy. «Sambatra izay madio am-po; satria hahita an Andriamanitra » (Matio 5,8). Ny fanoloran-tenantsika ho an'ny fianakaviantsika sy ny namantsika dia tarihin'Andriamanitra sy ny fitiavantsika azy. Rehefa mitodika any an-tany bebe kokoa noho Andriamanitra ny fontsika, manasaraka antsika aminy izy. Jesosy dia nanolotra ny tenany tanteraka amin'ny Ray. Tokony hiezaka momba izany isika ary hanolo-tena tanteraka amin'i Jesosy.

Manaova fihavanana

Maniry ny fampihavanana Andriamanitra, firaisana aminy ary amin'ny vatan'i Kristy. «Sambatra izay manao fihavanana; fa hantsoina hoe zanak'Andriamanitra izy ireo » (Matio 5,9). Matetika ny fiaraha-monina kristiana dia tsy mitovy hevitra, matahotra ny fifaninanana, matahotra sao dia hifindra ny ondry ary hiady saina ara-bola. Tian'Andriamanitra hanangana tetezana isika, indrindra amin'ny Vatan'i Kristy: «Tokony ho iray ihany izy rehetra, tahaka ny ataonao, Ray ô, ny ato amiko ary ao aminao aho, ka tokony ao amintsika koa izy ireo, ka hino izao tontolo izao fa ianao nandefa ahy. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy ho iray, tahaka ahy izy ireo ary ato amiko, hany ka iray ihany izy ireo ary manaiky ny tontolo izay nanirahanao ahy sy tiany ny fitiavanao ahy » (Jaona 17,21: 23).

Izay no arahina

Naminany tamin'ny mpanara-dia azy i Jesosy hoe: "Ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony. Raha efa nanaraka ahy izy ireo dia hanaraka anao koa; raha nitandrina ny teniko ianao, dia hitandrina ny anao » (Jaona 15,20). Haneho antsika ny nitondrany an'i Jesosy.
Misy fitahiana fanampiny voalaza eto ho an'ireo izay enjehina manao ny sitrapon'Andriamanitra. «Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana; satria azy ny fanjakan'ny lanitra » (Matio 5,10).

Amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy dia efa miaina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika, ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, satria manana azy isika. Ny Fahasambarana rehetra dia mitondra any amin'ity tanjona ity. Tamin'ny faran'ny fahasambarana dia nampionona ny olona i Jesoa ary nanome azy ireo fanantenana: «Mifalia sy mifalia; hahazo valisoa lehibe any an-danitra ianao. Fa toy izany koa no nanenjehany ny mpaminany izay talohanareo. (Matio 5,12).

Amin'ireo hasambarana efatra farany, isika no mpana, miasa ivelany isika. Tian'Andriamanitra ny mpanome. Izy no mpanome ny lehibe indrindra amin'izy rehetra. Izy no manohy manome izay ilaintsika, ara-panahy sy ara-nofo. Ny saintsika dia ampitaina amin'ny hafa eto. Tokony ho taratry ny toetran'i Kristy isika.
Manomboka ny fatorana ny vatan'i Kristy rehefa fantatry ny mpikambana ao aminy fa tokony hifanohana izy ireo. Ireo noana sy mangetaheta dia mila sakafo ara-panahy. Amin'ity vanim-potoana ity dia mikasa ny hamantatra ny faniriany azy sy ny mpiara-belona amintsika Andriamanitra amin'ny alàlantsika miaina.

Ny metamorphosis

Alohan'ny ahafahantsika mitarika ny hafa amin'Andriamanitra, Jesosy dia manorina fifandraisana akaiky aminy. Amin’ny alalantsika no anehoan’Andriamanitra ny fangoraham-pony, ny fahadiovany ary ny fiadanany amin’ireo manodidina antsika. Amin'ny hasambarana efatra voalohany dia miasa ao anatintsika Andriamanitra. Amin'izao hasambarana efatra manaraka izao, miasa amin'ny alalantsika Andriamanitra. Ny ao anatiny dia mifanaraka amin'ny ivelany. Amin'ity fomba ity, izy no mamorona olona vaovao ao amintsika tsikelikely. Nomen'Andriamanitra fiainana vaovao isika amin'ny alalan'i Jesosy. Anjarantsika ny mamela ity fanovana ara-panahy ity hitranga amintsika. Jesosy no manao an'io. Mampitandrina antsika i Peter hoe: "Raha miempo izany rehetra izany, ahoana no fomba ijoroanao amin'ny fandehanana masina sy olo-masina" (2 Petera 3,11).

Ankehitriny dia ao anatin'ny andian-fifaliana, tsiro kely amin'ny hafaliana izay efa ho avy isika. Avy eo, rehefa mivily mankany amin'ny masoandro ny lolo, dia hihaona amin'i Jesosy Kristy: «Fa izy tenany ny Tompo, rehefa miantso ny antso, rehefa miakatra ny feon'ny arkanjely sy ny trompetran'Andriamanitra, midina avy any an-danitra, ary lasa maty ny maty voalohany. izay maty tao amin'i Kristy dia hitsangana indray. Avy eo isika izay miaina sy mitoetra dia hakarina miaraka aminy eny amin'ny rahona eny amin'ny rivotra mankany amin'ny Tompo. Ka dia hiaraka amin'ny Tompo foana isika » (1 Tes 4,16-17).

nataon'i Christine Joosten