Avia, Jesosy Tompo

Tonga i Jesosy jesosy Ny fiainana eto amin'ity tontolo ity dia mameno antsika be ahiahy. Misy ny olana na aiza na aiza, na amin'ny zava-mahadomelina, amin'ny alàlan'ny fifindra-monina amin'ny olona hafahafa na noho ny olana ara-politika. Eo ihany koa ny fahantrana, ny aretina tsy azo sitranina ary ny fiakaran'ny hafanana maneran-tany. Misy ny pôrnôgrafia amin'ny zaza, ny fanondranana olona ary ny herisetra tsy ara-dalàna. Ny fihanaky ny fitaovam-piadiana niokleary, ny ady ary ny asa fampihorohoroana dia mampanahy. Toa tsy misy vahaolana ho azy raha tsy hoe ho avy tsy ho ela i Jesosy. Tsy mahagaga àry raha maniry sy mangataka ny fiavian'i Jesosy fanindroany ny kristiana: "Avia, Jesosy, andao!"

Ny Kristianina dia matoky ny fiverenan'i Jesosy ary manantena fa ho tanteraka io faminaniana io. Ny fandikana ny faminaniana ara-Baiboly dia toa olana sarotra ihany, satria tanteraka tamin'ny fomba tsy antenaina. Na ny mpaminany aza tsy nahalala. Ohatra, tsy fantatr'izy ireo hoe ahoana ny hahaterahan'ny Mesia sy ny maha olombelona ary Andriamanitra (1 Petera 1,10: 12). Ahoana no fomba hijalian'i Jesosy ho Tompontsika sy Mpamonjy antsika ary ho faty noho ny fahotantsika ary mbola ho Andriamanitra ihany? Rehefa tena nitranga izany dia mety ho azonao ilay izy. Fa na dia teo aza ny pretra nanabeazana, mpanora-dalàna ary Fariseo tsy nahazo. Tsy nanaiky an'i Jesosy tamin'ny sandry misokatra izy ireo fa nitady hamono azy.

Mety mahaliana ny maminavina hoe ahoana no hahatanteraka ny faminaniana amin'ny ho avy. Saingy ny fanintonana ny famonjena antsika amin'ireo dikan-teny ireo dia tsy hendry na hendry, indrindra fa tsy mifandraika amin'ny andro farany. Taona isan-taona, ny mpaminany nanambara tena no nanambara daty manokana ny fiverenan'i Kristy, saingy hatramin'izao dia diso avokoa izy rehetra ireo. Fa maninona? Satria ny Baiboly dia nilaza tamintsika foana fa tsy haintsika ny mahalala ny ora, ny ora, na ny andro (Asan’ny Apostoly 1,7: 24,36; Matio 13,32; Marka). Nandre ny Kristiana iray: «Miharatsy ny toe-javatra eto an-tany! Azo antoka fa efa niaina andro vitsivitsy lasa izay isika ». Efa tao anatin'ny taonjato maro ireo hevitra ireo. Samy nahatsapa ho niaina tamin'ny andro taloha izy ireo - ary nahagaga fa marina. Nanomboka tamin'ny nahaterahan'i Jesosy ny "andro farany". Izany no nahatonga ny Kristianina niaina tamin'ny andro farany hatramin'ny nahatongavan'i Jesôsy. Rehefa nilaza tamin'i Timoty i Paoly fa "ho avy ny andro ratsy amin'ny andro farany" (2 Timoty 3,1), tsy niresaka fotoana iray na andro ho avy izy. Nampiany koa i Paoly fa ny olona dia tena tia ny tenany tato anatin'ny andro vitsivitsy ary ho olona tia vola loatra, mahery setra, manevateva, tsy mankasitraka, tsy mamela heloka, sy ny sisa. Ary nampitandrina izy avy eo: "Halaviro ny olona toy izany" (2 Timoty 3,2: 5). Mazava ho azy fa mety nisy olona toa izany tamin'izany fotoana izany. Maninona i Paoly no nanome toromarika ny fiangonana hanalavitra azy ireo? Ao amin'ny Matio 24,6: 7 dia voalaza amintsika fa hitsangana hiady ny firenena ary hisy ady maro. Tsy zava-baovao izany. Oviana nisy fotoana tsy nisy ady teto amin'izao tontolo izao? Ratsy foana ny fotoana ary miharatsy, tsy tsara kokoa. Manontany tena isika hoe ratsy ny tsy fetezany raha vao miverina Kristy. Tsy haiko.

Nanoratra i Paoly: "Fa raha ny ratsy fanahy sy ny mpanendaka, no vao mainka miharatsy" (2 Timoty 3,13). Na dia eo aza izany, dia mbola nanohy i Paoly: "Fa mijanona amin'ny fianaranao sy izay nankinina taminao" (2 Timoty 3,14).

Raha lazaina amin'ny teny hafa, na inona na inona ratsy mihatra dia tokony hanohy mino an'i Kristy isika. Tokony hanao izay nianarantsika sy nianarantsika tao amin'ny Soratra Masina tamin'ny alàlan'ny Fanahy Masina isika. Teo afovoan'ny faminaniana ara-baiboly dia Andriamanitra hatrany no miteny amin'ny olona tsy hatahotra. "Aza matahotra!" (Daniela 10,12.19). Ny zava-dratsy hitranga, nefa Andriamanitra manapaka ny zavatra rehetra. Hoy i Jesosy: “Efa niteny taminareo aho, mba hanananareo fiadanana amiko. Matahotra an'izao tontolo izao ianao; fa matokia, nandresy an'izao tontolo izao aho » (Jaona 16,33).

Misy fomba roa hizahana ny teny hoe "Avia Jesosy, tongava". Ny iray dia mampiseho ny faniriana ny fiverenan'i Kristy. Ny faharoa, ny vavaka ataontsika, ao amin'ny bokin'ny Apokalypsy "Amen, eny, avia, Jesosy Tompo!" (Apokalypsy 22,20).

«Natetrako aminao ny foko ary haka ny tranoko. Ampio aho hahafantatra anao bebe kokoa. Omeo ahy ny fiadananao ao amin'ity tontolo feno herisetra ity ».

Handao fotoana bebe kokoa hivelomana amin'ny fifandraisana manokana amin'i Kristy! Avy eo tsy mila miahiahy momba ny faran'ny tontolo isika.

avy amin'i Barbara Dahlgren


PDFAvia, Jesosy Tompo