I Kristy ve no aiza no nanoratan'i Kristy?

367 dia Kristy ao aminy ary Kristy ao aminy Nihazona fihinanana kisoa aho nandritra ny taona maro. Nividy "atody" iray tamin'ny fantsom-barotra "tany amin'ny toeram-pivarotana iray. Nisy olona nilaza tamiko: "Misy ny kisoa ao amin'io saosin-kena io!" Sarotra amiko ny mino an'io. Amin'ny pirinty kely anefa dia mainty fotsy ny fotsy. «Lozam-pifamoivoizana» (seho amin'ny fahitalavitra Soisa) dia nanandrana ny saosin'ny vazaha ary nanoratra: malaza amin'ny atakom-bavony ny saosy veta. Fa tsy ny saosy rehetra fa toa saosisy vazaha. Matetika dia misy henan-kisoa bebe kokoa noho ny veal. Tsy mitovy koa ny tsirony. Fitsaram-pahaizana iray no nanandrana ireo saosy mivarotra varimbazaha lafo indrindra ho an'ny “Kassensturz”. Ny saosy fatra tsara indrindra dia misy afa-tsy 57% ary nomena isa ho toy ny matsiro indrindra. Androany isika dia mandinika akaiky ilay marika hoe "Kristianisma" ary manontany tena hoe: "I Kristy ve no misy eo amin'i Kristy?"

Mahalala olona kristiana tsara ve ianao? Izaho dia tsy mahalala afa-tsy izay azoko lazaina fa kristiana tsara izy. I Jesosy Kristy tenany! Ny hafa dia kristiana dia avelan'i Kristy hiaina ao aminy. Kristiana inona moa ianao? Kristiana 100%? Sa ve ianao dia manana ny ankabeazanao ary ianao irery no mitazona marika izay misy famantarana: "Kristiana aho"! Tena mety ho mpamily ve ianao?

Misy fivoahana amin'n'ity dilema ity! Izaho sy ianao dia lasa kristiana 100% amin'ny alalan'ny fibebahana, fibebahana, amin'ny teny hafa, ny fibebahana amin'i Jesôsy! Izay no tanjontsika.

Amin'ny lafiny voalohany dia mijery ny "fibebahana" isika

Jesosy dia nilaza ny lalana tsara mankany amin'ny ondriny (miditra amin'ny fanjakany) dia mandalo eo am-baravarana. Hoy i Jesosy momba ny tenany: Izaho no varavarana! Ny sasany dia te-hiakatra eo amin'ny rindrina mba hidirany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy mety izany. Ny lalana mankany amin'ny famonjena izay nomen'Andriamanitra antsika dia ny Fibebahana sy finoana dia Jesosy Kristy Tompo. Izay no hany fomba. Andriamanitra dia tsy afaka handray olona izay manandrana hiakatra ao amin'ny fanjakany amin'ny fomba hafa. Jaona Mpanao Batisa dia nitory ireo bus. Izany no fepetra takin'ny Israelita hanaiky an'i Jesosy ho Mpanavotra azy. Mihatra aminao sy izaho anio!

«Fa rehefa voagadra i Jaona dia tonga tany Galilia Jesosy ary nitory ny filazantsaran'Andriamanitra ary niteny hoe: Tonga ny fotoana ary tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebaha sy minoa ny Filazantsara » (Marka 1,14-15)!

Mazava tsara eto ny tenin'Andriamanitra. Mifandray tsara tokoa ny fibebahana sy ny finoana. Raha tsy nanenina aho, dia tsy mijanona ny fototra rehetra.

Fantatsika daholo ny lalàna amin'ny fifamoivoizana an-dalambe. Taona vitsy lasa izay dia nandeha fiara tao Milan aho. Nandeha haingana aho ary namoaka 28 km ora haingana tao an-tanàna. Tsara vintana ihany aho. Tsy nofoanana ny fahazoan-dàlana nitondra ny mpamily. Nomen'ny polisy ahy ilay hetra be sy fampitandremana mpitsara. Ny fanaovana fiara fitateram-bahoaka eny an-dàlana dia midika hoe mandoa vola sy manaraka ny fitsipika.

Hatramin'ny fotoana nidiran'ny ota tamin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Adama sy i Eva, ny olona dia teo ambanin'ny zon'ny ota. Ny sazin'ny ota dia fahafatesana mandrakizay! Samy mandoa sazy io daholo ny olona amin'ny fiafaran'ny fiainany. Ny "fibebahana" dia midika hoe fanaovana U-fihodinan'ny fiainana. Mibebaha ny fiainany mifandraika amin'ny ego, ka miverena amin'Andriamanitra.

Ny fanaovana bus dia midika hoe: «Fantatro ny fahotako manokana ary miaiky izany aho! «Mpanota aho ary mendrika ny fahafatesana mandrakizay! »Ny fomba fiainako feno fitiavan-tena no mitondra ahy any amin'ny fanjakan'ny fahafatesana.

"Izaho koa dia maty tamin'ny fahotanao sy ny fahotanao, izay niainanao taloha tamin'ny fomban'izao tontolo izao, ambanin'ny mahery izay manjaka eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa amin'ny fotoana tsy mety amin'ny zanaky ny tsy fankatoavana. Isan'ireny isika rehetra dia niaina ny fanirian'ny nofontsika ary nanao ny sitrapon'ny nofo sy ny fihetseham-po ary zanaky ny fahatezerana amin'ny natiora sy ny hafa (Efesiana 2,1: 3).

Ny famaranan-teniko:
Maty aho noho ny fandikako sy ny fahotako.Tsy afaka ny ho tonga lafatra ara-panahy amin'ny tenako aho. Amin'ny maha-olona maty, tsy manana fiainana ato anatiko aho ary tsy afaka manao na inona na inona ho ahy. Ao amin'ny toeran'ny fahafatesana dia miankina tanteraka amin'ny fanampian'i Jesosy Kristy Mpamonjy ahy. I Jesosy irery ihany no afaka manangana olona maty.

Fantatrao ve ny tantara manaraka? Ren'i Jesosy fa narary Lazarosy, dia niandry roa andro izy vao nifindra nankany Lazarosy any Betania. Inona no nandrasan'i Jesosy? Ny fotoana mandra-pahatongan'i Lazarosy dia tsy afaka nanao na inona na inona intsony. Niandry ny fanamafisana ny fahafatesany izy. Azoko alaina an-tsaina ny zava-bitan'ny fotoana nijoroan'i Jesosy teo am-pasana. Hoy i Jesoa hoe "Esory ny vato!" Marta, anabavin'ny maty, dia namaly hoe: "Hitsimbona izy, efa maty nandritra ny 4 andro"!

Fanontaniana vonjimaika:
Misy zavatra mahasoa ve amin'ny fiainanao izay zavatra tsy tianareo i Jesosy hampahafantatra "ny fanodinana ny vato?" Miverina amin'ny tantara.

Nivaky ny vato izy ary nivavaka i Jesosy ary niantso tamin'ny feo mahery hoe "Lazarosy, mivoaha!" Nivoaka ny maty.
Tanteraka ny fotoana, ny feon'i Jesosy koa dia ao aminao. Manakaiky anao ny Fanjakan'Andriamanitra. Niantsoantso tamin'ny feo mahery i Jesosy hoe: "Mivoaha!" Ny fanontaniana dia hoe, ahoana no hialanao amin'ny fomba fisainanao sy ny fitiavan-tena, ny fitiavan-tena, ny fitiavan-tena sy ny fihetsikao? Inona no ilainao Mila olona ianao hanampy anao hanakodia ny vato. Mila olona ianao hanampy anao hanala ny saron-doha. Mila olona hanampy anao handevina ny fomba fisainana sy ny fihetsika taloha ianao.

Tonga eo amin'ny teboka manaraka izao isika: «Ny antitra»

Ny sakana lehibe indrindra tamin'ny fiainako dia ny toetrako manota. Amin'izany toe-javatra izany, ny Baiboly dia miresaka momba ny "antitra". Izany no toetrako raha tsy Andriamanitra sy tsy misy an'i Kristy. Ny zavatra rehetra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia an'ny toetrako taloha: ny fijangajangana, ny fahalotoako, ny filan'ny fahafaham-baraka, ny faniriana ratsy, ny fitsirirako, ny fanompoan-tsampy, ny hatezerako, ny hatezerako, ny hadisoako, ny fitenenan-dratsy, ny teniko mahamenatra, ny ahy Fatratra sy ny hosoka nataoko. Paul dia mampiseho ny vahaolana amin'ny olako:

«Fantatsika fa niara-nohomboana taminy ilay lehilahy taloha antsika mba hamongorana ny vatan'ny ota mba tsy hanompoantsika intsony ny ota. Satria izay maty dia afaka tamin'ny ota » (Romana 6,6-7).

Amiko mba miaina miaina akaiky akaiky amin'i Jesosy dia tsy maintsy maty ilay olona antitra. Nitranga izany rehefa natao batisa aho. Jesosy dia tsy nitondra ny fahotako fotsiny rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana izy. Navelany maty teo ambonin'ity hazo fijaliana ity koa ilay "oloko" taloha.

«Sa tsy fantatrareo fa natao batisan'i Kristy Jesosy avokoa ny fahafatesany? Koa alevina miaraka aminy amin'ny alàlan'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba hahafahantsika mizotra amin'ny fiainana vaovao toa an'i Kristy natsangana tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny Ray. (Romana 6,3-4).

Martin Luther no nantsoin'io rangahy io hoe "Adama". Fantany fa afaka "milomano" ity olona tranainy ity. Omeko hatrany ny "lehilahy antitra" ny fiainana hiaina. Ataoko maloto ny tongotro. Fa Jesosy dia vonona ny hanasa azy ireo matetika! Raha jerena ny hevitr'Andriamanitra dia voasasa tamin'ny ran'i Jesosy aho.

Dinihintsika ny hevitra manaraka "Ny Lalàna"

Nampitahain'i Paoly amin'ny fanambadiana ny fifandraisan'ny lalàna. Nanao fahadisoana aho tamin'ny voalohany nanambady ny lalàna Levita fa tsy tamin'i Jesosy. Niezaka ny hahazo fandresena ho ahy irery aho tamin'ny fitandremana ity lalàna ity. Mpinamana tsara sy tsara fitondran-tena ny lalàna. Izany no nahatonga ahy nampifangaro ny lalàna tamin'i Jesosy. Ny vadiko, ilay lalàna, dia tsy mba nikapoka na nandratra ahy mihitsy. Tsy misy hadisoako velively ao amin'ny fitakiany. Tsara sy tsara ilay lalàna fotsiny! Na izany aza, ny lalàna dia "vady" faran'izay tena mitaky. Manantena ny fahatanterahana avy amiko izy amin'ny faritra rehetra. Nasainy nanadio ny trano aho. Ny boky sy ny akanjo ary ny kiraro dia tsy maintsy ho toerana mety. Ny sakafo dia tsy maintsy omanina ara-potoana sy tonga lafatra. Mandritra izany fotoana izany, ny lalàna tsy manainga rantsantanana manampy ahy amin'ny asako. Tsy manampy ahy any an-dakozia izy na any amin'ny toeran-kafa. Te hamarana io fifandraisana amin'ny lalàna io aho satria tsy fifandraisana fitiavana izany. Tsy mety anefa izany.

"Fa ny vehivavy voafatotra amin'ny lalàna, raha mbola velona ny lahy; fa raha maty ny lehilahy dia afaka amin'ny lalàna izay mamatotra azy ralehilahy. Raha misy lehilahy hafa momba ny tenany, raha mbola velona ny lahy, dia antsoina hoe vehivavy mpanitsakitsa-bady izy; fa raha maty ny vadiny, afaka amin'ny lalàna izy, fa tsy mpanitsakitsa-bady raha naka olon-kafa. Ary ianareo koa, ry rahalahiko, dia novonoin'ny lalàna tamin'ny tenan'i Kristy, ka mba hanjakan'ny iray hafa, dia ilay natsangana tamin'ny maty, mba hahavokatra miaraka amin'Andriamanitra » (Romana 7,2-4).

Napetraka tao amin'i "Kristy" fony izy maty teo amin'ny hazo fijaliana, ary niara-maty taminy aho. Noho izany ny lalàna dia manary ny zony ara-dalàna amiko. Jesosy dia nanatanteraka ny lalàna. Efa tao an-tsaiko hatrany am-piandohana Andriamanitra ary nampiray ahy tamin'i Kristy izy mba hahazoany famindram-po amiko. Avelako ny tenako eto hoe: Rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy dia maty niaraka taminy koa ianao? Niara-maty taminy avokoa isika rehetra, saingy tsy izany no niafaran'ny tantara. Ankehitriny dia maniry ny hitoetra ao amintsika tsirairay i Jesosy.

"Fa ny lalàna nahafaty ahy ny lalàna. Voahombo miaraka amin'i Kristy miaraka amin'i Kristy aho. Velona aho, nefa tsy izaho izao, fa Kristy no mitoetra ato amiko. Satria izay miaina ankehitriny amin'ny nofo, miaina amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra aho, izay efa tia ahy ary nanolotra ny tenany hamonjy ahy » (Galatiana 2,19: 20).

Hoy i Jesosy: «Tsy misy olona manam-pitiavana mihoatra noho ny manolotra ny ainy hamonjy ny namany (Jaona 15,13) ». Fantatro fa mihatra amin'i Jesosy Kristy ireo teny ireo. Nanao sorona ny fiainany ho anao sy ahy izy! Rehefa manome ny fiainako ho an'i Jesosy aho dia fitiavana lehibe indrindra azoko ambara aminy. Ny fanomezana ny fiainako tsy misy fepetra ho an'i Jesosy dia mandray anjara amin'ny soron'i Kristy aho.

«Ary ankehitriny, ry rahalahiko, mamporisika anao aho, amin'ny famindrampon'Andriamanitra, hanome ny vatanareo ho sorona velona, ​​masina ary ankasitrahan'Andriamanitra. Izay no fotoam-pivavahanao manan-tsaina » (Romana 12,1).

Ny fanaovana bus tena:

  • Ekeko aloha hoe ny fahafatesan'ny zokiolona.
  • Hoy aho eny, ny fanafahana ny lalàna amin'ny fahafatesan'i Jesosy.

Ny mino dia midika hoe:

  • Hoy aho eny amin'ny fiainana vaovao ao amin'i Kristy.

«Koa raha misy ao amin'i Kristy, dia olom-baovao izy; lasa ny taloha, jereo, lasa vaovao » (2 Korintiana 5,17).

Ny hevi-dehibe: "Ny fiainana vaovao ao amin'i Jesosy Kristy"

Vakiantsika ao amin'ny Taratasy ho an'ny Galatianina: «Velona aho, nefa tsy izaho ankehitriny, fa Kristy no mitoetra ato amiko» , Manao ahoana ny fiainanao vaovao ao amin'i Kristy? Inona no fenitra nataon'i Jesosy momba ny fahitana? Avelany ny tranonao Miaro (ny fonao) maloto sy maloto? Tsia! Jesosy dia mitaky betsaka lavitra noho ny fitakian'ny lalàna! Hoy i Jesosy:

"Renareo fa voalaza hoe:" Aza mijangajanga. "Fa lazaiko aminao: Na iza na iza mijery vehivavy ka maniry azy dia efa nijangajanga taminy tao am-pony" (Matio 5,27: 28).

Inona no mahasamihafa an'i Jesosy sy ny lalàna. Ny lalàna dia nitaky be dia be nefa tsy nanampy anao ary tsy tia anao. Ny fangatahan'i Jesosy dia avo lavitra noho ny fangatahan'ny lalàna. Hanampy anao amin'ny baikonao izy. Hoy izy: “Andao isika hanao zavatra rehetra. Manadio ny trano miaraka, mametraka akanjo sy kiraro amin'ny toerana mety ». Tsy velona ho azy irery Jesosy fa mandray anjara amin'ny fiainanao. Midika izany fa tsy tokony ho velona ho an'ny tenanao intsony ianao, fa handray anjara amin'ny fiainany. Mandray anjara amin'ny asan'i Jesosy ianao.

"Ary izany no nahafatesany ho an'ny olona rehetra monina ao, ary izao dia aza miaina ny tenanao fa ilay maty sy nitsangana ho azy » (2 Korintiana 5,15).

Ny hoe maha-Kristiana dia midika hoe miaina amin'ny fifandraisana akaiky amin'i Jesosy. Te handray anjara amin'ny fiainanao rehetra i Jesoa! Ny tena finoana, ny tena fanantenana ary ny fitiavana mihitsy dia miorim-paka ao aminy. I Kristy irery no fototr'izany. Eny, tia anao Jesosy! Manontany anao aho: Iza moa i Jesosy ho anao manokana?

Te hameno ny fonao i Jesôsy ary ho ivon-toerana anao! Afaka manome ny fiainanao tanteraka ho an'i Jesosy ianao ary miaina amin'ny fiankinana aminy. Tsy ho diso fanantenana mandrakizay ianao. Jesosy dia fitiavana. Manome azy ireo ho anao izy ary maniry ny tsara indrindra anananao.

"Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy Tompontsika sy Mpamonjy" (2 Petera 3,18).

Mitombo fahasoavana sy fahalalana amin'ny alàlan'ny fahalalako aho "Iza moa aho ao amin'i Jesosy Kristy"! Manova ny fitondran-tenako, ny fihetsiko ary izay rehetra ataoko izany. Izay no fahendrena sy fahalalana. FAHALALAZANA NO FAHAGAGANA, fanomezana tsy mendrika! Mikasika ny fitomboan'izany betsaka hatrany amin'ny fahafantarana io "KRISTY ANTSIKA" io. Ny mahadomelina dia ny miaina miaina firindrana tanteraka ao anatin'ity "AN-TRANO KRISTY".

Tonga amin'ny famaranana «Fibebahana mifandray amin'ny finoana»

Vakiantsika «Atao hoe mibebaka ary mino ny filazantsara. Izany no fiandohan'ny fiainam-baovao ao amin'i Kristy sy ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra. Ianao sy izaho dia velona ao amin'i Kristy. Vaovao tsara izany. Io finoana io dia famporisihana sy fanamby. Tena fifaliana izy! Io finoana io dia velona.

  • Jereo ny fanantenana tsy misy fanantenana eto amin'ity tontolo ity. Fahafatesana, loza ary fahantrana. Mino ny tenin 'Andriamanitra izy ireo: "Andriamanitra mandresy ny ratsy amin' ny tsara".
  • Miaina ny filàna sy fahasahiranana ataon'ny mpiara-belona aminao ianao, mahatsapa fa tsy manana vahaolana amin'izy ireo ianao. Ny azonao atolotra azy ireo dia ny fiarahany aminy amin'ny fifandraisana akaiky sy akaiky an'i Jesosy. Izy irery no mitondra fahombiazana, fifaliana ary fiadanana. Izy irery no afaka manao ny fahagagana mibebaka!
  • Napetrany isan'andro eo an-tanan'Andriamanitra. Na inona na inona mitranga, dia azo antoka eo an-tanany ianao. Manana ny toe-javatra rehetra izy ka voafehiny ary manome fahendrena anao handraisana fanapahan-kevitra mety ».
  • Atao kely sy voampanga ary voampanga tsy misy antony izy ireo. Fa ny finoanao miteny hoe: "Izaho ao amin'i Jesosy Kristy". Hitany izany rehetra ary hainy ny miaina ny fiainako. Matoky azy tanteraka ianao.

Toy izao no nataon'i Paul tao amin'ny toko ny finoana amin'ny teny hebreo:

"Ny finoana dia fahatokisana mafy amin'ny zavatra antenainao sy finoana tsy azo ivaliana amin'izay tsy hitanao" (Hebreo 11,1)!

Izany no tena fanamby amin'ny fiainana andavan'andro miaraka amin'i Jesosy. Nomenao tanteraka ny fahatokisanao azy.

Ity zava-misy manaraka ity dia manisa ahy:

Jesosy Kristy no miaina 100% amiko. Miaro sy mahatanteraka ny fiainako izy io.

Matoky an'i Jesosy tanteraka aho. Manantena anao koa aho!

by Pablo Nauer