Ny fahasoavan'Andriamanitra

Finoana - jereo ny tsy hita maso

Mbola misy ihany ny herinandro vitsivitsy mankalazantsika ny fahafatesan'i Jesosy sy ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Zavatra roa no nitranga tamintsika rehefa maty Jesosy ary natsangana. Ny voalohany dia niara-maty taminy isika. Ary ny faharoa, dia niara-natsangana taminy isika. Ny apostoly Paoly dia nametraka izany toy izao: «Raha atsangana ankehitriny miaraka amin'i Kristy ianao, tadiavo ny any ambony, izay misy an'i Kristy, mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Katsaho izay ety ambony fa tsy izay et earth an-tany. ...

Ny Filazantsara - ny Vaovao Tsara!

Samy manana ny hitsiny sy ny tsy mety ny tsirairay, ary ny olona rehetra dia efa nanao ny tsy mety - na dia samy araka ny heviny ihany. "Ny diso dia olombelona," hoy ny filazan'ny olona malaza. Ny olona rehetra dia samy nandiso fanantenana namana iray, nandika toky, nanimba ny fihetseham-pon'ny olon-kafa. Fantatry ny rehetra ny fanamelohana. Noho izany, ny olona dia tsy te hanan-javatra momba an'Andriamanitra. Tsy mila andro fitsarana izy ireo satria fantany fa tsy madio ...

Ny fahasoavan'Andriamanitra - tsara loatra ve ny ho marina?

Toa tena marina ilay izy, ka manomboka ny laza malaza ary fantatrao fa toa tsy dia tanterahina izany. Fa raha toa ka tonga amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tena marina izany. Na izany aza, misy ny olona manizingizina fa ny fahasoavana dia tsy azo atao ary mampiasa ny lalàna hialana amin'izay hitany fa fahazoan-dàlana hanota. Ny ezaka ataonao tamim-pahatsorana nefa diso dia toa endrika ara-dalàna omena ny olona ny herin'ny fahasoavana manova ...

Matahotra ny fitsarana farany?

Raha mahatakatra isika fa miaina, mandia sy ao amin'i Kristy (Asa. 17,28), ao amin'ilay nahary ny zava-drehetra sy nanavotra ny zava-drehetra sy tia antsika tsy misy fepetra, afaka matahotra sy manahy ny misy antsika rehetra isika. Mijoroa, manambany, ary manomboka tena miala sasatra tokoa amin'ny fiainantsika mahafantatra ny fitiavany sy ny heriny mitarika. Vaovao mahafaly ny filazantsara. Raha ny marina, tsy ho an'ny olona vitsy ihany, fa ho an'ny rehetra ...

Niorina tamin'ny famindram-po

Moa ve ny lalana rehetra mankany amin'Andriamanitra? Misy ny mino fa ny fivavahana rehetra dia miovaova ny lohahevitra iray ihany - ataovy izany na mankany an-danitra. Raha vao zatra manomboka dia toy io ilay izy. Ny Hindoa dia nampanantena ny firaisan'ny mpino iray amin'andriamanitra tsy mitovy. Ny fidirana amin'ny nirvana dia mitaky asa tsara mandritra ny fahaterahana marobe. Ny Buddhisme, izay mampanantena ihany koa nirvana, dia mangataka ny fahamarinana efatra lehibe sy ny lalana valo valo

Mbola tia antsika ve Andriamanitra?

Die meisten von uns lesen die Bibel schon seit vielen Jahren. Es tut gut, die vertrauten Verse zu lesen und sich in sie einzuhüllen, als wären sie eine warme Decke. Dabei kann es vorkommen, dass unsere Vertrautheit bewirkt, dass wir wichtige Details übersehen. Wenn wir sie mit wachen Augen und aus einem neuen Blickwinkel lesen, kann der Heilige Geist uns helfen, mehr zu erkennen und uns möglicherweise auch an Dinge erinnern lassen, die wir vergessen haben. Als ich…

Mitory ny "fahasoavana mora" ve isika?

Efa naheno ve ianao fa ny fahasoavana dia voalaza fa "tsy misy fetra" na "mitaky fangatahana izany". Ireo izay manasongadina ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famelan-keloka dia hihaona indraindray amin'ny olona izay miampanga azy ireo ho "fahasoavana mora", araka ny iantsoana azy ireo tsy misy dikany. Tena io no nitranga tamin'ny namako malala sy pasitera GCI, Tim Brassel. Voampanga ho nitory “fahasoavana mora” izy. Tiako ny fomba izy ...

Ny filazantsara - fanambaram-pitiavan'Andriamanitra antsika

Betsaka ny Kristiana tsy dia tena mahazo antoka sy manahy momba izany, nefa mbola tia azy ireo ve Andriamanitra? Miahiahy izy ireo fa mety handà azy ireo Andriamanitra, ary mbola ratsy kokoa aza fa nolavin'izy ireo. Angamba ianao mitovy tahotra. Araka ny hevitrao, no manahy ny Kristianina? Ny valiny dia tsotra fotsiny fa izy ireo no niaraka tamin'ny tenany. Fantatr'izy ireo fa mpanota. Tsapan'izy ireo ny tsy fahombiazany, ny fahadisoany, ny ...

Ny fahasoavan'Andriamanitra

Ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny fahasoavana tsy manam-paharoa izay anomezan'Andriamanitra hanome ny zavaboary rehetra. Amin'ny heviny midadasika indrindra, ny fahasoavan'Andriamanitra dia aseho amin'ny asa rehetra manambara fambara ho an'ny tenany. Noho ny fahasoavana, voavonjy amin'ny ota sy fahafatesana avy amin'i Jesosy Kristy ny olona sy ny cosmos rehetra, ary noho ny fahasoavana dia mahazo hery hahalala sy hitia an 'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ny olona ary hiditra ao amin'ny fifalian'ny famonjena mandrakizay ao Fanjakan'andriamanitra. (Kolosiana 1,20; ...

Lalàna sy fahasoavana

Teo am-pihainoako ny hiran'i Billy Joel «State of Mind New York» herinandro vitsy lasa izay raha teo am-panaovako ny vaovao momba ny Internet aho dia nanjary nahatsikaritra ny lahatsoratra manaraka. Manazava izany fa ny fanjakan'i New York dia vao namoaka lalàna izay mandrara ny fanaovana tatoazy sy ny fanindrona ny biby fiompy. Mampientanentana ahy ny mahafantatra fa ilaina ny lalàna toa an'io. Toa zary lasa fironana ity fomba fanao ity. Mino aho fa ...

Mihatra amin'ny Kristianina ihany koa ny lalàn'i Mosesy?

Nandritra ny fotoana nijanonanay teo amin'ny lapan'ny seranam-piaramanidina nandritra ny fotoana fohy nandehananay sy i Tammy, dia nahatsikaritra tovolahy iray nipetraka teo amin'ny seza roa aho ary nitsidika ahy matetika. Rehefa afaka minitra vitsivitsy, dia nanontany ahy izy hoe: "Azafady indrindra aho, ianao ve Andriamatoa Joseph Tkach?" Faly izy niresaka tamiko ary nilaza tamiko fa voaroaka haingana tao amin'ny vondron'olona Sabbatarianina izy. Tamin'ny resaka nifanaovanay dia ...

fanamarinana

Ny fanamarinana dia asan'ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ary ny finoana no manamarina ny mpino eo imason'Andriamanitra. Araka izany, amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy dia mahazo famelan-keloka amin'Andriamanitra ny olona ary mahita fiadanana amin'ny Tompony sy Mpamonjy azy. Kristy dia ilay taranaka ary tsy hita intsony ny fanekena taloha. Ao anaty fifanarahana vaovao, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia mifototra amin'ny fototra hafa, miorina amin'ny fifanarahana hafa izany. (Romana 3, 21-31; 4,1-8; ...

Ny fototry ny fahasoavana

Indraindray aho mahare ahiahy fa apetrakay loatra ny fahasoavana. Raha fanitsiana natokana dia azo lazaina fa, amin'ny tsy fitovian'ny fampianarana momba ny fahasoavana, azontsika dinihina ny fankatoavana, ny fahamarinana ary ny andraikitra hafa voalaza ao amin'ny Soratra Masina, ary indrindra ao amin'ny Testamenta Vaovao. Izay rehetra matahotra ny "fahasoavana be loatra" dia manana olana ara-dalàna ... ...

Miambena tsara amin'ny fahasoavan'Andriamanitra

Vao tsy ela aho dia nahita horonantsary iray izay manala ny varotra amin'ny fahitalavitra. Tamin'ity tranga ity dia momba ny CD kristiana foronina iray izay mitondra ny lohateny hoe "It All About Me". Ahitana ny hiran'ny CD ny hira: "Tompo aho manandratra ny anarako any ambony", "manandratra ahy" ary "tsy misy tahaka ahy". (Tsy misy tahaka ahy). Strange? Eny, maneho ny fahamarinana mampalahelo izany. Isika olona mirona ho antsika ...

Tsy misy Andriamanitra aminao

Ny psikology iray antsoina hoe Lawrence Kolberg dia nanao fitsapana be dia be mba hamerana ny fahamatorana eo amin'ny sehatry ny fisainana ara-moraly. Nofeheziny fa ny fitondran-tena tsara hisorohana ny sazy no endrika farany ambany manosika hanao ny tsara. Moa ve isika manova ny fitondran-tena mba hialana amin'ny fanasaziana? Toa izany ve ny fibebahana kristianina? Ny Kristianisma ve dia iray amin'ireo fomba maro hitadiavana fampandrosoana? Betsaka ny kristianina ...