Ny fahasoavan'Andriamanitra

Ny Filazantsara - ny Vaovao Tsara!

Samy manana ny hitsiny sy ny tsy mety ny tsirairay, ary ny olona rehetra dia efa nanao ny tsy mety - na dia samy araka ny heviny ihany. "Ny diso dia olombelona," hoy ny filazan'ny olona malaza. Ny olona rehetra dia samy nandiso fanantenana namana iray, nandika toky, nanimba ny fihetseham-pon'ny olon-kafa. Fantatry ny rehetra ny fanamelohana. Noho izany, ny olona dia tsy te hanan-javatra momba an'Andriamanitra. Tsy mila andro fitsarana izy ireo satria fantany fa tsy madio ...

Ny fototry ny fahasoavana

Indraindray aho mahare ahiahy fa apetrakay loatra ny fahasoavana. Raha fanitsiana natokana dia azo lazaina fa, amin'ny tsy fitovian'ny fampianarana momba ny fahasoavana, azontsika dinihina ny fankatoavana, ny fahamarinana ary ny andraikitra hafa voalaza ao amin'ny Soratra Masina, ary indrindra ao amin'ny Testamenta Vaovao. Izay rehetra matahotra ny "fahasoavana be loatra" dia manana olana ara-dalàna ... ...

Ny filazantsara - fanambaram-pitiavan'Andriamanitra antsika

Betsaka ny Kristiana tsy dia tena mahazo antoka sy manahy momba izany, nefa mbola tia azy ireo ve Andriamanitra? Miahiahy izy ireo fa mety handà azy ireo Andriamanitra, ary mbola ratsy kokoa aza fa nolavin'izy ireo. Angamba ianao mitovy tahotra. Araka ny hevitrao, no manahy ny Kristianina? Ny valiny dia tsotra fotsiny fa izy ireo no niaraka tamin'ny tenany. Fantatr'izy ireo fa mpanota. Tsapan'izy ireo ny tsy fahombiazany, ny fahadisoany, ny ...

Misaora ny mpampianatra tsara indrindra

Taitra noho ny fahasoavana tena izy. Ny fahasoavana dia tsy miala amin'ny ota, fa ny mpanota no manaiky. Izany dia anisan’ny toetry ny fahasoavana izay tsy mendrika anjarantsika. Manova ny fiainantsika ny fahasoavan'Andriamanitra ary izay no tanjon'ny finoana kristiana rehetra. Betsaka ny olona mifandray amin'ny fahasoavan'Andriamanitra no matahotra tsy ho eo ambanin'ny lalàna. Mihevitra izy ireo fa hahatonga azy ireo hanota bebe kokoa. Tamin'izany fomba fijery izany dia i ...

Matahotra ny fitsarana farany?

Raha mahatakatra isika fa miaina, mandia sy ao amin'i Kristy (Asa. 17,28), ao amin'ilay nahary ny zava-drehetra sy nanavotra ny zava-drehetra sy tia antsika tsy misy fepetra, afaka matahotra sy manahy ny misy antsika rehetra isika. Mijoroa, manambany, ary manomboka tena miala sasatra tokoa amin'ny fiainantsika mahafantatra ny fitiavany sy ny heriny mitarika. Vaovao mahafaly ny filazantsara. Raha ny marina, tsy ho an'ny olona vitsy ihany, fa ho an'ny rehetra ...

Izay asehon'Andriamanitra dia misy fiantraikany amintsika rehetra

Tena fahasoavana madio dia voavonjy ianao. Ny tenanao dia tsy mahavita na inona na inona, fa manaiky amim-pahatokiana izay omen'Andriamanitra anao. Tsy nahavita an'izany tamin'ny fanaovana zavatra ianao; satria tsy tian'Andriamanitra hisy hiantehitra amin'ny zava-bitany eo alohany (Efes. 2,8–9 GN). Mahagaga tokoa rehefa mianatra ny mahazo ny fahasoavana isika kristiana! Io fanabeazana io dia manaisotra ny tsindry sy ny adin-tsaina izay matetika ataontsika amin'ny tenantsika. Izany dia mahatonga antsika ...

Lalàna sy fahasoavana

Teo am-pihainoako ny hiran'i Billy Joel «State of Mind New York» herinandro vitsy lasa izay raha teo am-panaovako ny vaovao momba ny Internet aho dia nanjary nahatsikaritra ny lahatsoratra manaraka. Manazava izany fa ny fanjakan'i New York dia vao namoaka lalàna izay mandrara ny fanaovana tatoazy sy ny fanindrona ny biby fiompy. Mampientanentana ahy ny mahafantatra fa ilaina ny lalàna toa an'io. Toa zary lasa fironana ity fomba fanao ity. Mino aho fa ...

Mitory ny "fahasoavana mora" ve isika?

Efa naheno ve ianao fa ny fahasoavana dia voalaza fa "tsy misy fetra" na "mitaky fangatahana izany". Ireo izay manasongadina ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famelan-keloka dia hihaona indraindray amin'ny olona izay miampanga azy ireo ho "fahasoavana mora", araka ny iantsoana azy ireo tsy misy dikany. Tena io no nitranga tamin'ny namako malala sy pasitera GCI, Tim Brassel. Voampanga ho nitory “fahasoavana mora” izy. Tiako ny fomba izy ...

Labozia fitsingerenan'ny andro nahaterahana

Ny iray amin'ireo zavatra sarotra hinoantsika indrindra amin'ny maha-Kristiana dia ny namelany ny fahotantsika rehetra Andriamanitra. Fantatsika fa marina izany amin'ny teôlôjia, fa rehefa misy toe-javatra azo ampiharina isan'andro, dia mihetsika toa tsy izy. Mirona hanao zavatra mitovy amin'ny ataontsika isika rehefa mamela heloka toa antsika rehefa mitsoka labozia. Rehefa manandrana mamoaka azy ireo isika, dia mijanona hatrany ireo labozia na manao ahoana na manao ahoana zava-dehibe andramantsika. Ireo labozia ireo ...

Manaiky ny ota ve ny fahasoavana?

Ny fiainana amin'ny fahasoavana dia midika hoe mandà, tsy mandefitra, na manaiky ota. Andriamanitra dia manohitra ny ota - mankahala azy Izy. Tsy nety nandao antsika tamin'ny fahotantsika Izy ary naniraka ny Zanany hanafaka antsika amin'ny vadiny sy ny vokany. Rehefa niresaka tamin'ny vehivavy nijangajanga i Jesosy dia hoy izy taminy: "Tsy mitsara anao koa aho", hoy ny navalin'i Jesosy. Afaka mandeha ianao, nefa aza manota intsony! " (Jn 8,11 HFA). Ny fanambaran'i Jesosy ...

fanamarinana

Ny fanamarinana dia asan'ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ary ny finoana no manamarina ny mpino eo imason'Andriamanitra. Araka izany, amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy dia mahazo famelan-keloka amin'Andriamanitra ny olona ary mahita fiadanana amin'ny Tompony sy Mpamonjy azy. Kristy dia ilay taranaka ary tsy hita intsony ny fanekena taloha. Ao anaty fifanarahana vaovao, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia mifototra amin'ny fototra hafa, miorina amin'ny fifanarahana hafa izany. (Romana 3, 21-31; 4,1-8; ...

Niorina tamin'ny famindram-po

Moa ve ny lalana rehetra mankany amin'Andriamanitra? Misy ny mino fa ny fivavahana rehetra dia miovaova ny lohahevitra iray ihany - ataovy izany na mankany an-danitra. Raha vao zatra manomboka dia toy io ilay izy. Ny Hindoa dia nampanantena ny firaisan'ny mpino iray amin'andriamanitra tsy mitovy. Ny fidirana amin'ny nirvana dia mitaky asa tsara mandritra ny fahaterahana marobe. Ny Buddhisme, izay mampanantena ihany koa nirvana, dia mangataka ny fahamarinana efatra lehibe sy ny lalana valo valo

Tsy misy Andriamanitra aminao

Ny psikology iray antsoina hoe Lawrence Kolberg dia nanao fitsapana be dia be mba hamerana ny fahamatorana eo amin'ny sehatry ny fisainana ara-moraly. Nofeheziny fa ny fitondran-tena tsara hisorohana ny sazy no endrika farany ambany manosika hanao ny tsara. Moa ve isika manova ny fitondran-tena mba hialana amin'ny fanasaziana? Toa izany ve ny fibebahana kristianina? Ny Kristianisma ve dia iray amin'ireo fomba maro hitadiavana fampandrosoana? Betsaka ny kristianina ...

Ny fahasoavan'Andriamanitra - tsara loatra ve ny ho marina?

Toa tena marina ilay izy, ka manomboka ny laza malaza ary fantatrao fa toa tsy dia tanterahina izany. Fa raha toa ka tonga amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tena marina izany. Na izany aza, misy ny olona manizingizina fa ny fahasoavana dia tsy azo atao ary mampiasa ny lalàna hialana amin'izay hitany fa fahazoan-dàlana hanota. Ny ezaka ataonao tamim-pahatsorana nefa diso dia toa endrika ara-dalàna omena ny olona ny herin'ny fahasoavana manova ...

Ny fahasoavan'Andriamanitra

Ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny fahasoavana tsy manam-paharoa izay anomezan'Andriamanitra hanome ny zavaboary rehetra. Amin'ny heviny midadasika indrindra, ny fahasoavan'Andriamanitra dia aseho amin'ny asa rehetra manambara fambara ho an'ny tenany. Noho ny fahasoavana, voavonjy amin'ny ota sy fahafatesana avy amin'i Jesosy Kristy ny olona sy ny cosmos rehetra, ary noho ny fahasoavana dia mahazo hery hahalala sy hitia an 'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ny olona ary hiditra ao amin'ny fifalian'ny famonjena mandrakizay ao Fanjakan'andriamanitra. (Kolosiana 1,20; ...