Inona no dikan'ny hoe ao amin'i Kristy?

417 inona ny dikan'ny hoe ao amin'i Kristy Teny iray izay nohenoantsika taloha. Albert Schweitzer dia nilaza fa ny ao amin'i Kristy no mistery lehibe tamin'ny fampianaran'ny apostoly Paoly. Ary farany dia tsy maintsy nahalala i Schweitzer. Amin'ny teolojia malaza, mpitendry mozika ary dokotera manan-danja malaza, ny Alsatian dia iray tamin'ireo Alemà niavaka tamin'ny taonjato faha-20. Tamin'ny 1952 izy no nomena ny Loka Nobel. Ao amin'ny bokiny The Mysticism of the Apostol Paul, izay navoaka tamin'ny 1931, Schweitzer dia manantitrantitra ny lafiny manan-danja fa ny fiainana kristiana ao amin'i Kristy dia tsy Andriamanitra-mysticismisme, fa, raha ny filazany azy tenany dia Kristy-mysticismisme. Ny fivavahana hafa, anisan'izany ny mpaminany, ny mpahay tantara na ny filozofa - na inona na inona endriny - mitady "Andriamanitra". Fa i Schweitzer dia nanaiky fa ho an'i Paul ilay fanantenana kristiana sy ny fiainana andavan'andro dia manana endrika manokana voafaritra sy voafaritra manokana - izany hoe fiainana vaovao ao amin'i Kristy.

Tao anatin'ny taratasiny dia nampiasa ny fitenenana hoe "ao amin'i Kristy" tsy latsaky ny roa ambin'ny folo in-droa i Paoly. Ohatra tsara amin'izany ny lahatsoratra mampahery ao amin'ny 2 Korintiana 5,17: «Koa raha misy ao amin'i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny taloha, indro, lasa vaovao. » Tamin'ny farany dia tsy kristiana Ortodoksa i Albert Schweitzer, saingy vitsy ihany ny olona manazava ny toe-tsaina kristiana kokoa noho izy. Namintina ny eritreritry ny apostoly Paoly momba izany ireto teny manaraka ireto: "Ho azy [Paul], ny mpino dia voavonjy amin'ny alàlan'ny firaisana amin'i Kristy dia miditra ao amin'ny fanjakana tsy hita maso izy ireo amin'ny fotoan'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fahafatesana sy mistery ary fitsanganana miaraka aminy. Ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy ireo. Tamin'ny alàlan'i Kristy dia navotsotra tamin'ity tontolo ity isika ary niditra tamin'ny fomba fanjakan'ny fanjakan'Andriamanitra, na dia mbola tsy niseho aza izany ... » (The Mysticism of the Apostol Paul, p. 369).

Mariho ny fomba nampisehoan'i Schweitzer fa mahita ny lafiny roa amin'ny fiavian'i Kristy mifandraika amin'ny faran'ny fotoana i Paoly - Fanjakan'Andriamanitra amin'izao fiainana izao sy ny fahatanterahany amin'ny fiainana ho avy. Ny sasany dia tsy mety mankasitraka ny Kristiana mivezivezy amin'ny fomba fiteny toy ny "mysticism" sy ny "Christ mysticismism" ary kosa ny nifampiraharaha tamin'i Albert Schweitzer tamin'ny fomba fanaovana hatsikana; Na izany aza, tsy azo iadian-kevitra fa i Paoly dia sady mpita fahitana ary misimisy ihany koa. Manana fahitana sy fanambarana bebe kokoa noho ny mpikamban'ny fiangonana izy (2 Korintiana 12,1: 7). Saingy inona no ifandraisan'izany rehetra amin'ny teny mivaingana sy ny fomba ahafahana mihavana amin'ny hetsika lehibe indrindra eo amin'ny tantaran'ny olombelona - ny fitsanganan'i Jesosy Kristy?

Ny lanitra efa?

Ny milaza izany avy hatrany, ny lohahevitry ny mysticisme dia zava-dehibe amin'ny fahazoana ny andalan-teny toy ny Romana 6,3: 8: «Sa tsy fantatrareo fa ny olona rehetra natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia tamin'ny fahafatesany. batisa? Araka izany, alevina miaraka aminy isika amin'ny alàlan'ny batisa ho amin'ny fahafatesana, mba hahafahantsika mandroso amin'ny fiainana vaovao toa an'i Kristy natsangana tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny Ray. Satria raha mifandray aminy isika ary lasa toa azy amin'ny fahafatesany, dia ho toa azy amin'ny fitsanganana amin'ny maty isika ... Fa raha niara-maty tamin'i Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy koa isika ... »

Ity dia Paul araka ny ahalalantsika azy. Nihevitra ny fitsanganana amin'ny maty ho toy ny foto-pinoan'ny fampianarana kristianina izy. Araka izany, ny batisa dia midika fa ny kristiana dia tsy vitan'ny hoe halevina miaraka amin'i Kristy ihany, fa mizara ara-panoharana miaraka aminy koa amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Nefa eto dia lasa kely lavitra noho ny atiny ara-panoharana madio. Ity teôlôjika sôkôlôgy ity dia mihazakazaka miaraka amin'ny zava-misy tsara amin'ny zava-misy. Jereo hoe ahoana no nanohizan'i Paoly io lohahevitra io tao amin'ny taratasiny ho an'ny Efesiana ao amin'ny toko faha-2, andininy faha-4-6: «Fa Andriamanitra, izay be famindram-po, dia manana ny fitiavany lehibe ... isika koa izay efa maty amin'ny ota, nivelomana niaraka tamin'i Kristy - voavonjy amin'ny fahasoavana ianao - ary natsangany ho antsika, dia napetrany tany an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. » Ahoana no nahatonga izany Vakio indray izany: Moa ve isika ao an-danitra ao amin'i Kristy?

Ahoana no mety hitranga? Eny ary, ny tenin'ny apostoly Paoly dia tsy midika ara-bakiteny sy mifanipaka eto, fa amin'ny fampianarany, tena mifototra amin'ny heviny. Nohazavainy fa noho ny herin'Andriamanitra hanome famonjena, izay naseho tamin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, dia afaka mahazo mankafy ny fandraisana anjara amin'ny fanjakan'ny lanitra, fonenan'Andriamanitra sy Kristy, amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Izany dia ampanantenaina antsika amin'ny fiainana ao amin'i Kristy, ny nitsanganany sy ny fiakarany. Izany rehetra izany dia azo atao satria ao amin'i Kristy. Azontsika atao ny miantso an'io fahitana io hoe ny fitsipiky ny fitsanganana amin'ny maty na ny fitsanganana amin'ny maty.

Ny antony fitsanganana amin'ny maty

Averina indray, afaka mahita afa-tsy ny fahatongavan'ny hery mpamily izay avy amin'ny fitsanganan'ny Tompontsika sy Mpamonjy antsika isika, mahafantatra fa tsy io ihany no zava-dehibe ara-tantara indrindra, fa koa ny leitmotif ho an'ny zavatra rehetra atolotry ny mpino an'ity tontolo ity. manantena ary mety hantenaina. "Ao amin'i Kristy" dia fanehoana mystika, fa raha ny dikany lehibe kokoa, dia mihoatra lavitra noho ny toetra ara-panoharana fotsiny izany. Mifandraika akaiky amin'ilay fehezanteny mistika "ampiasaina any an-danitra" izany.

Diniho ny fanazavana lehibe momba an'ireo exegetes ao amin'ny Baiboly miresaka ny Efesianina 2,6. Ity manaraka ity dia i Max Turner ao amin'ny The New Bible Commentary, taonjato faha-21: "Ny milaza fa teraka niaraka tamin'i Kristy isika dia toa ny fehezin-teny fohy momba ilay fanambarana hoe tokony hatsangana amin'ny maty miaraka amin'i Kristy isika," ary afaka azontsika atao resaho izany hoe toy ny efa nitranga izany satria, voalohany, ilay foto-kevitra farany amin'ny fitsanganana amin'ny maty [Kristy] dia tamin'ny lasa ary faharoa, efa manomboka mandray anjara amin'izany fiainana vaovao izany isika amin'ny alàlan'ny fifandraisantsika aminy » (P. 1229).

Miombom-po amin'i Kristy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina isika. Noho izany, ny tontolon'ny eritreritra ao ambadik'ireto hevitra mahafinaritra ireto dia tsy haseho afa-tsy amin'ny mpino amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina ihany. avy amin'izany no nitahian'Andriamanitra antsika ao amin'i Kristy tamin'ny fitahiana ara-panahy rehetra any an-danitra. Ankehitriny dia izy dia manondro fa eo ny fiainantsika ankehitriny, ampidirina ao amin'ny fiandrianan'Andriamanitra any an-danitra miaraka amin'i Kristy ... Misaotra an'i Kristy nandresy ny ota sy ny fahafatesana ary tamin'ny fisandratany dia natsangana avy amin'ny helo indrindra hatrany amin'ny lanitra ny olombelona ' (Calvin). Manana zontsika sivily any an-danitra isika izao (Filipiana 3,20); ary eo, malalaka amin'ny fameperana sy fetra napetrak'izao tontolo izao ... hahita fiainana tena ianao » (P. 82).

Ao amin'ny bokiny hoe Ny Hafatry ny Efesianina Momba ny Efesiana 2,6, dia hoy ny fanamarihan'i John Stott: «Ny mahagaga anay anefa dia ny tsy nosoratan'i Paoly momba an'i Kristy eto, fa momba antsika. Tsy manamafy izy fa nofohazin'i Kristy i Kristy, nanandratra ary nametraka azy tamin'ny fitondrana any an-danitra, fa Izy no namoha antsika niaraka tamin'i Kristy, nanandratra antsika ary nametraka antsika eo amin'ny fitondrana any an-danitra ... Ity hevitra momba ny firaisana amin'ny vahoakan'Andriamanitra amin'i Kristy no fototry ny kristiana ao amin'ny Testamenta Vaovao. , Amin'ny maha-olona an'i Kristy, dia manana firaisankina vaovao izy ireo. Noho ny fiarahany amin'i Kristy, dia mandray anjara amin'ny fitsanganany amin'ny maty, fiakarana sy ny androny. »

Miaraka amin'ny "andrim-panjakana", Stott dia manondro ny teolojia amin'ny fanjakan'i Kristy ankehitriny amin'ny famoronana rehetra. Araka ny filazan'i Stott, ity resaka rehetra momba ny fitsipika iraisantsika amin'i Kristy ity dia tsy "tsy misy dikany ny maha kristiana tsy misy dikany". Fa kosa, ampahany lehibe amin'ny mistika Kristiana ary misy mihoatra noho izany aza. Nanampy toy izao i Stott: "Any an-danitra, ny tontolo tsy hita maso amin'ny zavamisy ara-panahy, izay misy fanjakana sy fahefana (3,10; 6,12) ary i Kristy no manjaka amin'ny zavatra rehetra (1,20), Andriamanitra dia nitahy ny olony ao amin'i Kristy (1,3) ary napetrany ao amin'ny fiandrianany any an-danitra miaraka amin'i Kristy ... Voaporofo fa nomen'i Kristy fiainana vaovao amin'ny lafiny iray ary fandresena vaovao amin'ny lafiny iray. Maty ara-panahy isika, nefa natao velona ara-panahy sy mailo. Tao anatin'ny fahababoana izahay fa efa napetraka tany an-danitra. »

Marina i Max Turner. Amin'ireto teny ireto dia misy mihoatra ny sary an'ohatra madio - araka ny mystika toa io fampianarana io. Izay nohazavain'i Paoly eto dia ny tena dikan'ny, lalina kokoa ny dikan'ny fiainantsika vaovao ao amin'i Kristy. Amin'izany toe-javatra izany, lafiny telo farafaharatsiny tokony hodinihina.

Ny fiantraikany azo ampiharina

Voalohany indrindra aloha, raha ny mikasika ny famonjena azy ireo dia ny kristiana "tsara araka ny alehany". Ireo "ao amin'i Kristy" dia voavela amin'ny fahotan'i Kristy. Mizara ny fahafatesana, fandevenana, fitsanganana amin'ny maty, ary fiakarana miaraka aminy izy ireo ary, amin'ny fotoana iray dia efa niara-niaina taminy tao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ity fampianarana ity dia tsy tokony ho fantsom-panahy mety indrindra. Izy io dia niresaka tamin'ny Kristiana niaina tao anatin'ny toe-piainana mahatsiravina indrindra tany amin'ireo tanàna mpanao kolikoly izay tsy manana zo sivily sy politika izay matetika tsy ekentsika. Ho an'ny mpamaky ny Apôstôly Paoly, ny fahafatesan'ny sabatra romana dia tanteraka tanteraka, na dia tsy tokony hohadinoina aza fa ny ankamaroan'ny olona tamin'izany fotoana izany dia 40 na 45 taona ihany.

I Paoly kosa dia mandrisika ny mpamaky azy amin'ny eritreritra hafa nindramina tamin'ny fampianarana fototra sy ny toetran'ny finoana vaovao - ny fitsanganan'i Kristy. Ny hoe "ao amin'i Kristy" dia midika fa Andriamanitra, raha mijery antsika izy, dia tsy mahita ny fahotantsika. Mahita an'i Kristy izy. Tsy misy lesona afaka mampanantena antsika kokoa! Hamafisina indray izany ao amin'ny Kolosiana 3,3: "Satria efa maty ianao ary ny fiainana niafina ao amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra" (Baiboly Zurich).

Faharoa, ny hoe "ao amin'i Kristy" dia midika hoe miaina kristiana amin'ny tontolo roa samy hafa - eto amin'ity tontolon'ny zava-misy ity sy amin'ny "tontolo tsy hita maso", misy zavamisy ara-panahy, araka ny niantsoan'i Stott azy. Misy fiantraikany amin'ny fomba hitantsika an'ity tontolo ity izany. Toy izao ny fomba tokony hiainantsika fiainana izay manao ny rariny ho an'ity tontolo roa ity, izay anjarantsika voalohany ny fahatokiana dia ny fanjakan'Andriamanitra sy ny soatoaviny, fa amin'ny lafiny iray, tsy tokony hihoatra lavitra noho izany isika tsy manompo ny fiainana eto an-tany. Izy io dia ety an-tongotra ary ny kristiana rehetra dia mila ny fanampian'Andriamanitra mba ho tafita soa aman-tsara.

Fahatelo, ny hoe "ao amin'i Kristy" dia midika fa fandresena amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Raha nanao izany rehetra izany ny Ray any an-danitra, dia manome endrika ny toeran'ny Fanjakan'ny lanitra isika, midika izany fa tokony hiaina amin'ny maha-mpitondra tenin'i Kristy antsika isika.

Francis Foulkes dia nametraka izany toy izao: "Izay takatry ny apôstôly Paoly, amin'ny alàlan'ny fiangonany dia mihoatra lavitra noho ny tenany, ny fanavotana, ny fahazavana ary ny fananganana vaovao ho an'ny tsirairay, momba ny firaisan'izy ireo sy ny fifandimby, eny fa na dia ny fijoroany ho vavolombelony aza. ho amin'ity tontolo ity Fa kosa, ny fiangonana dia tokony hanambara ny voary rehetra hanohitra ny fahendrena, ny fitiavana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Kristy » (P. 82).

Inona no marina. Mba ho "ao amin'i Kristy", handray ny fanomezan'ny fiainana vaovao ao amin'i Kristy, hahalala ny fahotantsika miafina amin'Andriamanitra amin'Andriamanitra amin'ny alalany - izany rehetra izany dia tokony hanana fitondran-tena Kristiana manoloana ny olona iarahantsika. Isika Kristiana dia mety miova fomba samihafa, fa amin'ny olona izay iainantsika eto an-tany dia mihaona amin'ny fanahin'i Kristy isika. Miaraka amin'ny fitsanganan'ny Mpamonjy tamin'ny maty dia tsy nomen'Andriamanitra famantarana ny maha-izy azy isika, hany ka lasa zava-poana isika, fa mijoro ho vavolombelon'izany hatsaram-panahy izany isan'andro ary amin'ny alalan'ny ataontsika, dia mampiseho famantarana ny fisiany sy ny fikarakarana tsy misy fetra ho an'ny rehetra apetraho izao tontolo izao. Ny fitsanganan'i Kristy sy ny fiakaran'i Kristy dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fihetsitsika manoloana an'izao tontolo izao. Ny fanamby tsy maintsy atrehintsika dia ny miaina mifanaraka amin'izany laza izany 24 ora isan'andro.

nataon'i Neil Earle


PDFInona no dikan'ny hoe ao amin'i Kristy?