Ny fiavian'ny Tompo

459 ny fahatongavan'ny tompo Inona araka ny heverinao no mety ho hetsika lehibe indrindra izay mety hitranga amin'ny sehatra izao tontolo izao? Ady eran'izao tontolo izao? Ny fahitana fanasitranana amin'ny aretina mahatsiravina? Fiadanan'izao tontolo izao, indray mandeha? Angamba ny fifandraisana amin'ny extraterrestrial intelligence? Ho an'ny kristiana an-tapitrisany, dia tsotra ny valin'io fanontaniana io: ny hetsika lehibe indrindra izay hitranga dia ny fiavian'i Jesosy Kristy fanindroany.

Ny hafatra afovoan'ny Baiboly

Ny tantaran'ny Baiboly ao amin'ny Testamenta Taloha rehetra dia mifantoka amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho Mpamonjy sy Mpanjaka. Araka ny voalaza ao amin'ny Genesisy 1, ny ray aman-drenintsika voalohany dia nanapaka ny fifandraisany tamin'Andriamanitra tamin'ny ota. Na izany aza dia efa nanambara mialoha ny fiavian'ny Mpanavotra izay hanasitrana io fiatoana ara-panahy io Andriamanitra. Hoy ilay bibilava nanery an'i Adama sy Eva hanota: «Ary hasiako fifankahalana eo aminao sy ny vehivavy ary ny zanakao sy ny taranany; hotapahiny ny lohanao, ary hotoratanao amin'ny ombelahin-tongony » (Genesisy 1). Io no faminaniana voalohany indrindra ao amin'ny Baiboly momba ny mpamonjy iray izay mandresy ny herin'ny ota, izay nataon'ny ota sy ny fahafatesana. "Tokony hanorotoro ny lohanao izy". Ahoana no tokony hanaovana an'izany? Tamin'ny alalàn'ny fahafatesan'i Jesosy, ilay Mpanavotra, dia: "Hotorotoranao aminy ny ombelahin-tongony" Tanteraka tamin'io faminaniana io izy tamin'ny voalohany. Jaona Mpanao Batisa nahafantatra azy ho "Zanak'ondrin'Andriamanitra izay manota amin'izao tontolo izao" (Jaona 1,29). Ny Baiboly dia manambara ny maha-zava-dehibe ny maha-olombelona an'Andriamanitra fony vao tonga Kristy, ary i Jesosy izao dia miditra amin'ny fiainan'ny mpino. Nilaza ihany koa izy fa ho avy indray i Jesosy, hita maso ary misy heriny lehibe. Eny tokoa, tonga amin'ny fomba telo samihafa i Jesosy:

Jesosy dia efa tonga

Isika olombelona dia mila ny famonjen'Andriamanitra - ny famonjena azy - satria samy efa nanota isika rehetra ary nitondra ny fahafatesana ho amin'izao tontolo izao ambonintsika. Jesosy dia nanao izay hahatanteraka izany famonjena izany tamin'ny fahafatesany eto amintsika. Nanoratra i Paoly hoe: "Fa sitrak'Andriamanitra fa ny haben'ny be ao aminy dia ny hitoetra ao aminy ary amin'ny alalany no nampihavanany ny zavatra rehetra taminy, na et on an-tany na any an-danitra amin'ny alàlan'ny fanaovana fihavanana amin'ny rà teo amin'ny hazo fijaliana" (Kolosiana 1,19: 20). Jesosy nanasitrana ny fahatapahana nitranga tao amin'ny saha Edena. Mihavana amin'Andriamanitra ny fianakavian'olombelona amin'ny alany sorona.

Ny faminaniana ao amin'ny Testamenta Taloha dia niresaka ny Fanjakan'Andriamanitra. Manomboka amin'i Jesosy ny Testamenta Vaovao raha nanambara ny "filazantsaran'Andriamanitra": "Tonga ny fotoana ary tonga ny fanjakan'Andriamanitra," hoy izy (Marka 1,14-15). Jesosy, ilay mpanjakan'ity fanjakana ity, dia niara-nandeha tamin'ny vahoaka ary "nanao fanatitra iray mandrakizay mandrakizay ho an'ny helok'ilay ota" (Hebreo 10,12 Fandikan-tenin'i Geneva vaovao). Tsy tokony hohamaivanintsika mihitsy ny maha-zava-dehibe ny Fahatongavana ho nofo, ny fiainana sy ny asan'i Jesosy, 2000 taona lasa izay.

Ho avy i Jesosy izao

Misy vaovao tsara ho an'izay mino an'i Kristy: «Ianareo koa dia maty tamin'ny fandikan-dalàna sy ny fahotanao, izay niainanao taloha tahaka izao tontolo izao ... Fa Andriamanitra, izay be famindram-po, dia nanana ny fahalehibiazany Fitiavana izay nitiavany antsika, dia isika koa, izay efa maty tamin'ny ota, tafavoaka velona niaraka amin'i Kristy - tamin'ny fahasoavana no namonjena anareo » (Efesiana 2,1-2; 4-5).

«Natsangan'Andriamanitra isika ka napetrany tany an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, mba hanehoany ny haren'ny fahasoavany amin'ny fotoana ho avy, amin'ny hatsaram-panahiny amintsika ao amin'i Kristy Jesosy» (Andininy 6-7). Ity fizarana ity dia mamaritra ny toetrantsika ankehitriny amin'ny maha-mpanaraka an'i Jesosy Kristy!

Rehefa nanontanian'ny Fariseo ny fotoana hahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra dia hoy i Jesoa: «Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy tonga amin'ny fomba toy izany; ary tsy hisy hilaza hoe: Inty, indreo! na: misy! Satria, indro, ny fanjakan'Andriamanitra dia eo afovoanao » (Lioka 17,20-21). Jesosy Kristy dia nitondra ny fanjakan 'Andriamanitra tao aminy. Jesosy dia miaina ao amintsika ankehitriny (Galatiana 2,20). Amin'ny alàlan'i Jesoa ao amintsika no ametrahany ny fitarihana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fiaviany sy honina ato amintsika dia manambara ny fanambarana farany momba ny Fanjakan'Andriamanitra eto an-tany amin'ny fiavian'i Jesosy fanindroany.

Fa maninona Jesosy no mitoetra ao amintsika ankehitriny? Tsikaritray: «Noho ny fahasoavana, dia voavonjy amin'ny finoana ianao, fa tsy avy aminao: fanomezan'Andriamanitra izany fa tsy avy amin'ny asa, ka tsy misy hirehareha. Satria asany isika, noforonina tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra mialoha ka tokony handehanantsika eo » (Efesiana 2,8: 10). Namonjy antsika tamin'ny fahasoavana Andriamanitra fa tsy noho ny ezaka ataontsika manokana. Na dia tsy afaka mahazo famonjena amin'ny alàlan'ny asa aza isika dia miaina ao anatintsika i Jesosy ka afaka manao asa tsara isika ankehitriny ary manome voninahitra an'Andriamanitra.

Ho avy indray i Jesosy

Taorian'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia nahita azy ny tanora dia nisy anjely roa nanontany azy ireo: "Inona no ijoroanao mijery ny lanitra? Ity Jesosy izay nakarina ho any an-danitra ity dia ho tafaverina rehefa nahita azy niakatra tany an-danitra » (Asan’ny Apostoly 1,11). Eny, ho avy indray Jesosy.

Rehefa tonga izy tamin'ny voalohany, namela faminaniana hafahafa mbola tsy tanteraka. Izay no iray tamin'ireo antony nandavan'ny Jiosy maro azy. Nanantena izy ireo fa mahery fo nasionaly izay hanafaka azy amin'ny fanjakan'ny Romanina ny Mesia. Fa ny Mesia tsy maintsy tonga aloha ho faty ho an'ny olombelona rehetra. Taty aoriana dia hiverina ho mpanjaka mandresy izy ary tsy manandratra ny Isiraely fotsiny fa mametraka ny fanjakany mandrakizay amin'ny fanjakana rehetra eto amin'izao tontolo izao. «Ny fanjakan'ny Tompontsika sy ny Kristiny dia lasa, ary hanjaka mandrakizay izy» (Apokalypsy 11,15).

Hoy i Jesosy: "Ary rehefa handeha aho hanomana ny fitoerana ho anao, dia hiverina indray aho ka hitondra anao, mba ho eo amin'izay misy ahy" (Jaona 14,3). Taty aoriana, ny apostoly Paoly dia nanoratra tamin'ny fiangonana hoe: "Rehefa mitsoka ny baiko, rehefa feon'ny anjely arkanjely sy ny trompetran'Andriamanitra dia hidina avy any an-danitra ny Tompo" (1 Tes 4,16). Amin'ny fiavian'i Jesôsy fanindroany, ireo olo-maty izay maty, ireto ireo mpino nanankina ny fiainany ho an'i Jesosy, atsangana ho amin'ny tsy fahafatesana, ary ireo mino izay mbola velona rehefa hiverina i Jesosy dia miova ho amin'ny tsy fahafatesana. Ny olona rehetra dia hihaona aminy eny amin'ny rahona (And. 16-17; 1 Korintoista 15,51: 54).

Rahoviana anefa?

Nandritra ny taonjato maro, ny fifandinihana momba ny fiavian'i Kristy fanindroany dia niteraka adihevitra isan-karazany - sy ny fahadisoam-panisana tsy tambo isaina, satria ny fisehoan-javatra samihafa nataon'ireo prekaso dia nanaporofo fa diso. Ny overemphasis be loatra amin'ny "Rehefa hiverina i Jesosy" dia mety hanelingelina antsika tsy hifantoka amin'ny ivon'ny afovoan'ny filazantsara. Ity no asa fanavotan'i Jesosy ho an'ny olombelona rehetra, tanteraka amin'ny fiainany, ny fahafatesany, ny fitsanganana amin'ny maty ary ny fandrotsahany ny fahasoavana, ny fitiavana ary ny famelan-keloka ho Mpisoronabe any an-danitra. Afaka manombatombana lalina amin'ny faminaniana ara-paminaniana isika ka tsy mahavita ny andraikitra ara-drarin'ny Kristiana amin'ny maha-vavolombelona an'izao tontolo izao. Tokony haneho ohatra amin'ny fomba fiainana feno fitiavana sy famindram-po ary an'i Jesosy isika ary mitory ny vaovao mahafaly.

Ny fifantohantsika

Tsy azo atao ny mahita hoe rehefa ho avy indray i Kristy, ary noho izany dia tsy misy dikany raha ampitahaina amin'ny lazain'ny Baiboly. Inona no tokony hifantohantsika? Ny tsara indrindra dia ny miomana rehefa tonga indray i Jesosy isaky ny mitranga izany! "Izany no mahatonga anao ho vonona mandrakariva," hoy i Jesosy: "ny Zanak'olona dia avy amin'ny fotoana tsy ampoizinao." (Matio 24,44, fandikana vaovao nataon'i Geneva). "Fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena." (Matio 24,13, fandikana vaovao nataon'i Geneva). Mifantoka amin'i Jesosy Kristy hatrany ny ifantohan'ny Baiboly. Noho izany, ny fiainantsika amin'ny maha mpanara-dia an'i Kristy antsika dia tokony hihodina manodidina azy. Jesosy dia tonga tety an-tany ho olona sy Andriamanitra. Ankehitriny dia manatona antsika mpino Izy amin'ny alàlan'ny fanasan'ny Fanahy Masina. Ho avy indray amim-boninahitra indray i Jesosy Kristy "hanova ny vatantsika tsy misy dikany, mba ho tonga vatany be voninahitra izy" (Filipiana 3,21). Ary «ny famoronana dia ho afaka amin'ny fanandevozana ny tsy fahalavorariana amin'ny fahalalahana mahafinaritra ny zanak'Andriamanitra» (Romana 8,21). Eny, ho avy tsy ho ela aho, hoy ny Mpamonjintsika. Amin'ny maha-mpianatr'i Kristy antsika, dia mamaly amin'ny feo iray isika rehetra: "Amena, eny, avia, Jesosy Tompo!" (Apokalypsy 22,20).

nosoratan'i Norman L. Shoaf


PDFNy fiavian'ny Tompo