Ny Fanahy Masina dia mitoetra ao anatinao!

539 no mipetraka ao aminy ny fanahy masina

Mahatsapa ve ianao indraindray fa tsy misy Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Afaka manova an'izany ho anao ny Fanahy Masina. Ireo mpanoratra ao amin'ny Testamenta Vaovao dia nanizingizina fa ny kristiana tamin'izany fotoana izany dia miaina ny fisian'Andriamanitra velona. Nefa mbola eto amintsika ve izy anio? Raha eny, ahoana no fomba hanehoany azy? Ny valiny dia hoe Andriamanitra miaina ao amintsika ankehitriny amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina toy ny tamin'ny andron'ny apostoly. Hitantsika fa rivotra ary noho izany tsy afaka mahita izany: "Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, ary maheno ny feony ianao, nefa tsy fantatrao hoe avy aiza sy avy aiza izy. Koa izay rehetra dia teraka avy amin'ny fanahy " (Jaona 3,8).

Hoy ny manam-pahaizana kristiana iray: "Ny Fanahy Masina dia tsy mamela toerana ao amin'ny fasika". Koa satria tsy hita maso ny saintsika, dia mora jerena sy mora tsy takatra. Etsy ankilany kosa, miorina amin'ny tany mafonja ny fahalalantsika an'i Jesoa Kristy satria olombelona ny Mpamonjintsika. Ilay Andriamanitra izay nonina teo amintsika tamin'ny nofon'ny olombelona, ​​dia Jesosy Kristy, dia nanome endrika an'Andriamanitra ho antsika. Ary Andriamanitra Zanaka nanome an’Andriamanitra endrika ny Ray koa. Jesosy dia nanantitrantitra fa ireo nahita azy dia "nahita" ny Ray ihany koa. Samy iarahan'ny ray sy ny zanany miaraka amin'ny kristiana feno fanahy ankehitriny. Izy ireo dia eo amin'ny Kristiana amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Noho izany antony izany, dia te-hianatra bebe kokoa momba ny fanahy isika ary hiaina amin'ny fomba manokana. Amin'ny alalàn'ny Fanahy, ny mpino dia mahatsapa ny fanakaikezan'Andriamanitra ary omena alalana hampiasa ny fitiavany.

Mpanentana anay

Ho an'ireo apôstôly, indrindra fa i Jaona, ny Fanahy Masina no mpanolotsaina na mpampionona. Izy dia olona iray antsoina mba hanampy amin'ny fahasahiranana na filàna. "Ary toy izany koa, ny fanahy dia manampy ny fahalementsika. Satria tsy fantatsika ny tokony hivavaka, ny fomba nitrangan'izany, fa ny fanahy kosa dia manelanelana antsika amin'ny fisentoana tsy takatry ny saina" (Romana 8,26).

Ireo tarihin'ny Fanahy Masina dia vahoakan'Andriamanitra, hoy i Paoly. Ambonin'izany, zanakalahy sy zanakavavin'Andriamanitra izy ireo izay miresaka azy ho rainy. Feno ny Fanahy, afaka miaina amin'ny fahafahana ara-panahy ny vahoakan'Andriamanitra. Tsy mifamatotra amin'ny natiora ota intsony ianao ary miaina fiainana miaina fitaomam-panahy sy firaisana amin'Andriamanitra. Izany no fiovana mahery vaika izay ataon'ny Fanahy Masina mamadika olona.

Ny fanirianao dia hapetrakao amin'Andriamanitra fa tsy amin'ity tontolo ity. Niresaka izao fanovàna izao i Paoly: "Fa rehefa niseho ny hatsaram-panahy sy ny fitiavan'olombelona Andriamanitra Mpamonjintsika, dia nampifaly antsika izy - tsy noho ny fahatsapanay natao tamin'ny fahamarinana, fa taorian'ny famindrampony - tamin'ny fandroana ny fahaterahana indray sy ny fanavaozana ao Fanahy Masina " (Titosy 3,4-5).
Ny fisian'ny Fanahy Masina no mamaritra ny tena fiovam-po. Noho izany dia afaka nilaza i Paoly hoe: "Fa izay tsy manana ny Fanahin'i Kristy no tsy azy" (avy amin'ny Romana 8,9). Raha tena miova fo ny olona dia hiaina ao aminy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina i Kristy. An'Andriamanitra izany olona izany satria ny fanahiny no nanao azy ho havany.

Fiainana feno fanahy

Ahoana no ahafahantsika manana hery sy fanatrehan'ny Fanahy Masina ao amin'ny fiainantsika ary mahafantatra fa ny Fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika? Ireo mpanoratra ao amin'ny Testamenta Vaovao, indrindra fa i Paul, dia nilaza fa ny vokatry ny valin'ny olona iray amin'ny fiantsoan'Andriamanitra dia ny hery. Ny antso hanaiky ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy dia mamela antsika hanana fomba fisainana taloha ary hiaina miaraka amin'ny Fanahy.
Noho izany, dia tsy maintsy amporisihina isika mba hotarihin'ny fanahy, handehanantsika amin'ny fanahy, hivelona amin'ny fanahy. Ny fomba hanaovana izany dia voafaritry ny fitsipika midadasika ao amin'ny bokin'ny Testamenta Vaovao. Nanamafy ny apostoly Paoly fa ny kristiana dia tokony "hampirisika" ny fanahy izay manampy azy ireo hiaina hatsarana izay misy ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny faharetana, ny hatsaram-panahy, ny hatsaram-po, ny fahatokiana, ny fahalemem-panahy ary ny fifehezan-tena. (Galatiana 5,22: 23).

Hita amin'ny toe-java-misy ao amin'ny Testamenta Vaovao, ireo toetra ireo dia mihoatra noho ny hevitra na hevitra tsara. Izy ireo dia taratry ny hery ara-panahy marina ao anaty ny mpino nomen'ny Fanahy Masina. Io hery io dia miandry ampiasaina amin'ny toe-javatra rehetra amin'ny fiainana.
Rehefa ampiharina, ny hatsarana dia lasa "voa" na porofo fa ny Fanahy Masina miasa ao amintsika. Ny fomba hahazoana hery omen'ny Fanahy dia ny fangatahana amin'Andriamanitra ny fahatongavan'ny Fanahy tsara ary avy eo tarihiny.
Koa satria mitarika ny vahoakan'Andriamanitra ny Fanahy, dia manamafy ny ain'ny Fiangonana sy ny andrim-panjakana koa ny Fanahy. Io no fomba tokana hanamafisana ny Fiangonana ho rafitry ny orinasa - ireo mpino tsirairay izay miaina araka ny Fanahy.

Fitiavana ao amin'ny kristiana

Ny porofo na toetra ambony indrindra amin'ny asan'ny Fanahy Masina ao anatin'ny mpino dia ny fitiavana. Ity fananana ity dia mamaritra ny toetran'Andriamanitra sy hoe iza Andriamanitra. Ny fitiavana dia manondro mpino ara-panahy. Ny apostoly Paoly sy ny mpampianatra hafa ao amin'ny Testamenta Vaovao no tena niahy an'io fitiavana io. Te hahafantatra raha toa ka nitombo sy nanova ny fiainana Kristiana tsirairay ny fitiavan'ny Fanahy Masina.

Fanomezana ara-panahy, fanompoana ary fampianarana ara-tsindrimandry dia (ary zava-dehibe ho an'ny fiangonana. Ho an'i Paul, ny asa mavitrika amin'ny fitiavana ny Fanahy Masina ao anaty mpino an'i Kristy dia lehibe lavitra. Afaka niteny “tamin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely” i Paoly (1 Korintiana 13,1) fa raha tsy ampy fitiavana izy dia tsy mihoatra ny mpamory olona. I Paoly dia afaka "nanana ny fanomezan'ny faminaniana" ihany koa, afaka "mamantatra ny tsiambaratelo sy fahalalana rehetra" ary na dia "manana finoana afaka mamindra tendrombohitra aza" (Andininy 2). Fa raha tsy ampy fitiavana izy dia tsy tsinontsinona. Na ny trano fitehirizam-pahalalana ara-baiboly na ny faharesen-dahatra hentitra dia tsy afaka nanolo ny fahafahana hitia ny Fanahy. Afaka nilaza mihitsy aza i Paul hoe: "Raha manome ny fananako rehetra ho an'ny malahelo aho, ka omeko ny lelako ho an'ny lelafo tsy manana fitiavana dia tsy mahasoa ahy izany". (Andininy 3). Ny fanaovana asa tsara ho an'ny tenanao dia tsy tokony hafangaro amin'ny asan'ny Fanahy Masina am-pitiavana.

Tena Kristiana

Ny krôma ho an'ny mpino dia ny fisian'ny Fanahy Masina mavitrika sy ny valin'ny Fanahy. Nanantitrantitra i Paoly fa ny tena olon'Andriamanitra - ny tena Kristiana - dia ireo izay nohavaozina, nateraka indray ary niova ho fitaratra taratry ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Misy fomba tokana ahafahana manova izany fiovanao izany. Amin'ny alàlan'ny fiainana izay tarihin'ny Fanahy Masina izay manana ny maha izy azy izany. Andriamanitra Fanahy Masina dia fisehoan'Andriamanitra ao am-ponao sy ao an-tsainao.

nataon'i Paul Kroll