Ny fanovana ny rano ho divay

274 ny fanovana ny rano ho divay Ny Filazantsaran’i Jaona dia mitantara tantara mahaliana izay nitranga tamin'ny fiandohan'ny asan'i Jesosy teto an-tany: nandeha tamin'ny fampakaram-bady izy izay namadika ny rano ho divay. Ity tantara ity dia tsy fahita amin'ny fomba maro: ny zava-nitranga dia toa fahagagana kely, toa ny lozika tsy toy ny asa famonoana madiodio. Na dia misoroka toe-javatra mahamenatra aza izany, dia tsy naharesaka ny fijalian'ny olombelona ho mivantana toy ny fanasitranana nataon'i Jesosy. Fahagagana natao tao amin'ny faritany tsy miankina izany izay tsy nisy ny fahalalana ny tena mpahay tombontsoa - na izany aza, famantarana fa nanambara ny voninahitr'i Jesosy (Jaona 2,11).

Ny fiasan'ny literatiora amin'ity tantara ity dia somary mahalasa saina ihany. Fantatr'i John bebe kokoa momba ny fahagagana nataon'i Jesosy noho izay azony nieritreretana tao amin'ny asa sorany, kanefa dia nofidiany fotsiny izany hanombohan'ny filazantsarany. Hatraiza marina ny tanjon'ny Jaona handresy lahatra antsika fa i Jesosy no Kristy (Jaona 20,30: 31)? Hatraiza ny porofo fa izy no ilay Mesia fa tsia (araka ny nambaran'ny Talmud jiosy taty aoriana) mpanao majika?

Ny fampakaram-bady tao Kana

Andao hodinihintsika akaiky ny tantara. Manomboka amin'ny mariazy ao Cana, tanàna kely iray any Galilia. Toa tsy dia misy dikany loatra ilay toerana - fa ny fampakaram-bady io. Jesosy dia nanao ny famantarana voalohany ho Mesia amin'ny fampakaram-bady.

Ny fampakaram-bady no fety lehibe sy manan-danja indrindra amin'ny jiosy - fankalazana herinandro maharitra dia nanambara ny sata ara-tsosialin'ny fianakaviana vaovao ao anatin'ny vondron'olona. Ny fampakaram-bady dia fankalazana fifaliana toy izany izay matetika miresaka amin'ny fanasana fampakaram-bady ny olona rehefa te hilaza ny fitahian'ny vanim-potoanan'ny Mesia. I Jesosy mihitsy no nampiasa io sary io hilazana ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fanoharana sasany.

Matetika izy dia nanao fahagagana tamin'ny fiainana an'izao tontolo izao mba hanazavana ny fahamarinana ara-panahy. Nanasitrana ny olona izy, mba hanehoana fa manana fahefana hamela heloka. Nanozona ny aviavy iray izy ho famantarana ny fitsaran'Andriamanitra ho lehibe izay tsy hahatazona ny tempoly. Nanasitrana tamin'ny Sabata Izy mba hanehoany ny foto-keviny amin'ny fialan-tsasatra. Natsangany indray ny maty mba hanehoana fa nitsangan-ko velona izy ary fiainana. Namono olona an'arivony izy ireo mba hamantarana fa mofo ny fiainana izy. Ao anatin'ny fahagagana izay nojerentsika dia nomeny fitahiana be dia be ho an'ny fampakaram-bady mba hanehoana fa Izy no hikarakara ny fanasin'ny Mesia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.

Efa lany ny divay ary nampahafantatra an'i Jesosy i Maria, ary izao no navaliny azy: ... inona no ifandraisako aminao? (V. 4, Baiboly Zurich). Amin'ny teny hafa, inona no ifandraisako amin'io? Mbola tsy tonga ny fotoako. Ary na dia tsy tonga aza ny fotoana, dia nanao zavatra i Jesosy. Amin'izao fotoana izao, i Jaona dia nanondro fa i Jesosy dia mialoha ny fotoany amin'ny ataony. Tsy mbola tonga ny fanasana fanasan'ny Mesia, nefa i Jesosy kosa dia nanao. Ny taonan'ny Mesia dia efa nanomboka ela talohan'ny hahatongavany. Nanantena i Maria fa hanao zavatra i Jesosy; fa izy nandidy ny mpanompo hanao izay rehetra nandidiany azy ireo. Tsy fantatray raha te hanao fahagagana izy na nandeha teny akaikin'ny tsenan'ny divay akaiky indrindra.

Ny rano ampiasaina amin'ny fanasana fombafomba dia lasa divay

Fantatra fa ity nisy fiara misy rano enina teo akaiky teo, izay hafa noho ireo jaky rano mahazatra. Jaona milaza amintsika fa ireto no fitoeran-javatra nampiasain'ny Jiosy hanaovana fanasana fombafomba. (Ho an'ny fidiovana fanadiovana azy ireo dia aleony ny rano avy ao anaty fitoeran-drano fa tsy ireo takelaka seramika ampiasaina.) Samy mitaona rano maherin'ny 80 litatra izy ireo - be loatra ny hampiakarana azy ireo. Rano be dia be ho an'ny fandroana fombafomba. Io fampakaram-bady ho any Cana io dia tsy maintsy ho nankalazaina tamin'ny sehatra lehibe!

Ity ampahany amin'ny tantara ity dia toa manan-danja lehibe - Jesosy dia hamadika ny rano voatokana ho an'ny fandroana jiosy hanasana ho divay. Ity dia tandindon'ny fiovana ao amin'ny Jodaisma, ary azo ampitovina amin'ny fanaovana fombafomba ihany koa izany. Alao an-tsaina ange ny zava-mitranga raha te-hanasa tanana indray ny vahiny - handeha ho any anaty fitoeran-drano izy ireo ary nahita azy samy feno divay! Tsy nisy rano azo natao ho an'ny fombany. Araka izany, ny fanadiovana ara-panahy amin'ny alàlan'i Jesosy dia nosoloany ny fanasana fombafomba. Notanterahin'i Jesosy ireo fombafomba ireo ary nosoloany zavatra tsaratsara kokoa - ny tenany.Ireo mpanompo dia nameno ny fitoeran-drano hatrany ambony, araka ny nolazain'i Jaona ao amin'ny andininy faha-7. Fomba mety; fa Jesosy dia nameno ny fombafomba tanteraka ka tsy nahajary. Amin'ny vanim-potoan'ny Mesia dia tsy misy toerana intsony amin'ny fandroana ara-pivavahana. Nitafy divay ny mpanompo ary nentiny tany amin'ilay tompon-tsakafo, izay hoy izy tamin'ny mpivady: Samy manome ny divay tsara aloha ny olona ary rehefa mamo dia mamo kely kokoa; fa efa nitazanao ny divay tsara hatrizay ianao (V. 10).

Nahoana araka ny eritreritrao no nitana ireo teny ireo i Jaona? Ho toro-hevitra ho an'ireo fanasana ho avy? Na hanehoana fotsiny fa manao divay tsara i Jesosy? Tsia, ny tiako holazaina satria misy dikany an'ohatra. Ny Jiosy dia toy ny olona niresaka divay ela loatra (nanao ny fombafomba fanaon'izy ireo) hahatsapa fa misy zavatra tsara kokoa. Ny tenin'i Maria: tsy manana divay intsony ianao (V. 3) tsy misy dikany hafa fa ny fomban'ny jiosy tsy manana dikany ara-panahy intsony. Nitondra zava-baovao sy tsara kokoa i Jesosy.

Ny fanadiovana ny tempoly

Mba handinihana lalina an'io lohahevitra io, i John dia milaza amintsika ny fomba nandroahan'i Jesosy ny mpivarotra ho any ivelan'ny tokotanin'ny tempoly. Pejy fanamarihan'ny Baiboly amin'ny pejy eo amin'ny fanontaniana hoe mitovy ihany ve io fanadiovana ny tempoly io izay voalazan'ny evanjely hafa hatramin'ny faran'ny asan'i Jesosy teto an-tany sa nisy hafa iray hafa tamin'ny voalohany. Na eo aza izany dia mitatitra momba izany eto i Johannes noho ny dikany izay misy azy io.

Ary nametraka ny tantara teo amin'ny tontolon'ny jiosy indray i Jaona: ... efa akaiky ny Paska ny Jiosy (V. 13). Ary i Jesosy dia nahita olona tao amin'ny tempoly izay nivarotra biby sy nanova vola tao - biby izay natolotra ho sorona mpino ho famelan-keloka sy heloka izay ampiasaina amin'ny fandoavana hetra amin'ny tempoly. Nanomana kapoka tsotra i Jesosy ary nanenjika ny olona rehetra hivoaka.

Ny mahagaga dia nisy ny lehilahy iray nahavita nanenjika ireo mpivarotra rehetra. (Aiza ​​ny polisy any amin'ny tempoly rehefa mila azy ireo izy?) Mieritreritra aho fa fantatry ireo mpivarotra fa tsy olona izy ireo ary olon-tsotra maro no tsy maniry azy ireo - Jesosy dia nanao izay nataon'ny olona ihany efa tsapa, ary fantatr'ireo mpivarotra fa nihoatra noho izy ireo izy ireo. Josephus dia mamaritra ny andrana hafa nataon'ny mpitondra jiosy hanova ny fomba amam-baravaran'ny tempoly; amin'ny toe-javatra toy izany, dia nisy ny fidradradradrana teo amin'ireo olona ka najanony ny ezaka. Jesosy dia tsy nanohitra ny olona nivarotra biby hatao sorona na nanova vola natao hanaovana sorona ny tempoly. Tsy nilaza na inona na inona momba ny sarany takiana izy. Izay nambarany dia ilay toerana nofidina fotsiny: saika hanova ny tranon'Andriamanitra ho tranon'ny tranombarotra izy ireo (V. 16). Nahazo asa mahasoa izy ireo noho ny finoana.

Ka ny mpitondra fivavahana jiosy dia tsy nisambotra an'i Jesosy - fantany fa eken'ny vahoaka ny zavatra nataony - fa nanontany azy izy ireo hoe inona no manamarina azy (V. 18). Saingy tsy nanazava azy ireo Jesosy fa maninona no tsy toerana mety amin'ny alàlan'ny fanaovan-javatra toy izany ny tempoly, fa nitodika amin'ny endrika vaovao tanteraka: Esory ity tempoly ity, ary ao anatin'ny telo andro dia te-hitsangana amin'ny maty aho. (V. 19 Zurich Bible). Niresaka momba ny tenany i Jesosy, izay tsy fantatry ny mpitondra finoana jiosy. Tsy isalasalana fa nihevitra izy ireo fa tsy mampihomehy ny valiny, fa tsy nosamborina izy ireo ankehitriny. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia mampiseho fa nahazo alàlana hanadio ny tempoly izy, ary ny teniny dia nanambara fa efa horavana. Rehefa namono an'i Jesosy ireo mpitondra finoana jiosy dia namotika ny tempoly koa izy ireo; satria ny fahafatesan'i Jesosy dia nanafoana ny fanatitra rehetra natao talohan'izay. Ny andro fahatelo taorian'io dia nitsangana Jesosy ary nanorina tempoly vaovao - ny fiangonany.

Ary olona maro, hoy i Jaona, dia nino an'i Jesosy, satria nahita ny famantarana nataony. Jaona 4,54 dia milaza fa io no famantarana faharoa; Raha ny hevitro dia misarika ny fanatsoahana izany fa ny fanadiovana ny tempoly dia notaterina am-pilaminana, satria manondro ny tena asan'ny Kristy io. Jesosy dia namarana ny sorona amin'ny tempoly sy ny fombafomba fanadiovana - ary ny mpitondra finoana jiosy koa dia nanampy azy tsy an-tsitrapo tamin'ny alàlan'ny fiezahana hamongotra azy ara-batana. Fa ao anatin'ny telo andro dia tokony hivadika ny zava-drehetra avy amin'ny rano ka hatramin'ny divay - ny fombafomba maty dia tokony ho lasa fahatsapana farany.

nataon'i Joseph Tkach