Misaora ny mpampianatra tsara indrindra

548 fahasoavana no mpampianatra tsara indrindra Taitra noho ny fahasoavana tena izy. Ny fahasoavana dia tsy miala amin'ny ota, fa ny mpanota no manaiky. Izany dia anisan’ny toetry ny fahasoavana izay tsy mendrika anjarantsika. Manova ny fiainantsika ny fahasoavan'Andriamanitra ary izay no tanjon'ny finoana kristiana rehetra. Betsaka ny olona mifandray amin'ny fahasoavan'Andriamanitra no matahotra tsy ho eo ambanin'ny lalàna. Mihevitra izy ireo fa hahatonga azy ireo hanota bebe kokoa. Niatrika io fomba fijery io i Paul ary naneho hevitra hoe: «Ahoana izao? Hanota ve isika satria ambanin'ny fahasoavana fa tsy ambanin'ny lalàna? Lavitra izany! » (Romana 6,15).

Vao haingana aho no nahare tantara iray nahatonga ahy hisaina ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny tohiny. Indray maraina dia nisy raim-pianakaviana iray sy ny zanany niditra tao an-tanàna. Nipetraka tany amin'ny toeram-piompiana 40 km avaratr'i Durban, any Afrika Atsimo izy ireo. Tian'ilay raim-pianakaviana hiambina ilay fiara ary miasa any amin'ny ilany tanàna. Rehefa tonga tao an-tanàna izy ireo dia navelan'ny rainy ilay zanany lahy hanao asa aman-draharaha. Nodidiany ny zanany lahy hitondra fiara ao anaty garazy izay nanoratany ny serivisy. Noheverina fa handeha hamonjy ny rainy izy rehefa avy nanamboatra ilay fiara taorinan'ny fiara rehefa niverina.

Nentin'ny fiara tamin'ny alàlan'ny fiara ny zanany ary efa vonona ny nangonina ny fiara tamin'ny tolakandro. Nanamarina ny famantaranandrony izy ary nihevitra fa handeha hijery sarimihetsika manodidina ny joro mihetsika izy alohan'ny hisintonana ny rainy. Mampalahelo fa ity flick ity dia iray tamin'ireo horonan-tsary mahaliana izay nandeha nandritra ny adiny roa sy sasany. Nony tonga izy dia efa milentika ny masoandro.
Ny olona etsy andaniny dia ny tanàna no niahiahy. Nantsoiny ny garazy mba hanontany momba ny toerana misy ny zanany lahy. Nianatra izy fa nandao ny fiara ilay zaza, ora vitsy talohan'izay (izany dia tamin'ny andro talohan'ny finday). Rehefa tonga maizina ny andro dia tonga haka ny rainy ny zanany lahy.

Taiza ianao Nanontany ny raim-pianakaviana. Koa satria tsy fantatry ny zanakalahy fa efa nantsoin-drainy ny garazy dia hoy izy namaly: «Naharitra elaela tao anaty garazy izy ireo. Rehefa tonga tany aho dia efa sahirana tamin'ny fiara hafa izy ireo. Nanomboka niasa teo amin'ny fiaranay »izy ireo taty aoriana. Izy dia nilaza izany tamin'ny endriny matotra izay mety hinoan'ny rainy ity lainga raha tsy fantany ny marina.
Nahatsapa alahelo ilay raim-pianakaviana hoe: «Anaka, nahoana no nandainga tamiko ianao? Nantsoiko ny garazy ary nilaza tamiko izy ireo fa niala andro vitsy lasa izay. Nosoratanako ianao mba hanao ny marina. Toa tsy nahomby intsony aho. Izao dia handeha an-trano hody aho ary hahita izay tsy mety nataoko tamin'ny fitaizako, izay nahatonga ahy handainga ahy toy izany ».

Tamin'ireny teny ireny dia nihodina izy ary nandeha 40 km an-trano! Nitsangana teo ilay tovolahy, tsy fantatra izay holazaina na hataony. Rehefa nahatsiaro tena izy dia nanapa-kevitra ny handeha moramora tao aorinan'ny rainy, nanantena fa hanova ny sainy izy ary hiditra anaty fiara. Ora maro taty aoriana dia niditra tao an-trano ilay raim-pianakaviana ary ilay zazalahy izay nanaraka ny rainy tamin'ny fiara nandeha nandeha fiara mba hihidy ilay fiara. "Nanomboka tamin'io andro io, dia nanapa-kevitra aho fa tsy handainga amin'ny raiko intsony", hoy ny zanaka raha nilaza ny zava-nitranga izy.

Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahatakatra hoe inona no nataon'ny ota taminy. Rehefa fantatrao ny haben'ny toerana dia izany no tadiavinao amin'ny fiainanao.
Ataoko fa tantara mahazatra momba ny fahasoavana izany. Nanapa-kevitra ny rainy fa tsy hanasazy ny zanany ho tsy mandainga izy. Na izany aza, nanapa-kevitra ny haka ny fanaintainana ho an'ny zanany lahy izy. Izany no fahasoavana - famindram-po tsy manam-paharoa, hatsaram-panahy, fitiavana ary famelan-keloka. Izany no nataon'ny Raintsika any an-danitra. Rehefa nanota ny olona dia tena tia antsika be loatra ka nomeny ny zanany lahitokana mba ho voavonjy amin'ny ota sy ny fahafatesana isika amin'ny finoana azy. Satria toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao: nomeny ny zanany lahitokana mba tsy ho very ireo rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay (Jaona 3,16). Nentiny teo aminy ny fanaintainana. Mampitombo lainga sy fahotana bebe kokoa ve ny valin'ny valin-tenin'ny ray? Tsia! Ny famaliana ny fahotana dia tsy midika hoe mahazo an-tsaina izay nitranga fotsiny.

«Fa ny fahasoavan'Andriamanitra manasitrana dia niseho tamin'ny olona rehetra ary nanabe antsika fa tokony handà ny toe-panahy tsy misy Andriamanitra sy ny faniriana araka an'izao tontolo izao isika ary hiaina eto amin'ity tontolo ity amin'ny fomba feno fahamalinana sy marina ary ratsy» (Titosy 2,11: 12). Raha tokony hampianatra antsika hanota bebe kokoa isika, ny fahasoavana dia mampianatra antsika tsy hanaiky hanota ary hanana fiainana feno fifehezan-tena, mahitsy ary tia an'Andriamanitra!

Ahoana no anaovan'ny fahasoavana izany?

Tena sarotra ho antsika olombelona ny mahatakatra ny fiantraikan'ny ota sy ny tsy fisian'ny fifandraisana. Tahaka ny mpidoroka zava-mahadomelina izy io, izay simban'ny zava-mahadomelina ny ainy. Raha manome famindram-po ilay raim-pianakaviana ary mamoaka ny zanany lahy avy ao anaty zohy misy zava-mahadomelina, dia tsy azo inoana fa te handray zava-mahadomelina indray ilay zaza raha vao tafavoaka amin'ny laoniny izy mba hahafahan'ny ray maneho famindram-po bebe kokoa. Tsy mitombina.

Rehefa fantatsika ny nataon'ireo Ray ho antsika ao amin'i Jesosy Kristy, inona ny fahotana sy ny ota nataontsika taminao sy izay mbola ataontsika amintsika, ny valin-tenintsika dia tsy misy dikany! Tsy afaka manota bebe kokoa isika hany ka mitombo ny fahasoavana.

Teny fahasoavana ny teny fahasoavana. Izy io dia anarana tsara tarehy ary midika hoe tsara fanahy na tsara fanahy. Grika ny anaran-ny zaobaviko (Grace). Isaky ny mandre na mamaky ny anarana hoe Grace ianao dia tadidio ny zavatra ampianariny anao. Tsarovy fa ny fahasoavana dia tsy ho an'ny "famonjena" ihany, fa koa ny fihetsika mamindra fo sy mangoraka fa mpampianatra izay te hampianatra sy hanoro anao!

by Takalani Musekwa